Statut - archiwum

Statut wiejskiej świetlicy w Wierzbiczanach

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 284/2009

RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

 z dnia 27 stycznia  2009 r

 

 

w sprawie : uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach

         

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,

Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717,

Nr 162, poz.1568, Dz.U z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r.

Nr 172, poz.1441, Dz.U z 2006r Nr 17, poz.128, N r 181, poz.1337, Dz.U, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218

                       

                                               RADA MIEJSKA

 

                                          uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się statut świetlicy wiejskiej  w Wierzbiczanach, który stanowi załącznik Nr 1 uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Uzasadnienie

 

W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Wierzbiczany przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu świetlicy w Wierzbiczanach.

 

 

 

Sporządziła:

I.Meyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Załącznik Nr 1 do  uchwały Nr XXXI/284 /2009

                                                           Rady Miejskiej w Gniewkowo z dnia

                                                                       27 stycznia 2009r

 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DLA

SOŁECTWA WIERZBICZANY

 

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

 

 

    §1.1. Gmina Gniewkowo  jako właściciel przekazuje nieodpłatnie do dyspozycji Sołectwa     Wierzbiczany   zmodernizowane pomieszczenia , które  znajdują  się w budynku numer 12a w Wierzbiczanach.

      2. Przekazanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 następuje protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez  Burmistrza i Sołtysa Sołectwa Wierzbiczany jako zarządcy świetlicy.

      3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 przekazane są z przeznaczeniem na      lokalizację świetlicy wiejskiej.

     4. Warunkiem koniecznym korzystania ze świetlicy  jest przestrzeganie przepisów       sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny  w pomieszczeniach świetlicy.

 

    § 2.1.Świetlica wiejska, o której mowa w § 1, działa w celu umożliwienia wspólnocie   samorządowej sołectwa:

 

a) stworzenia bazy do integracji środowiska  lokalnego,

            b) prowadzenie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej,             

                rekreacyjnej i sportowej.

         2.W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej może działać świetlica socjoterapeutyczna , o której mowa w Rozdziale III niniejszego statutu.

 

 

  § 3.1.Niniejszy statut określa:

 

1)      zadania świetlicy wiejskiej,

2)   zasady zarządzania majątkiem świetlicy wiejskiej,

3)      zasady finansowania świetlicy wiejskiej;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Rozdział II

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich.

 

 

   § 4.1.Świetlica wiejska, o której mowa w § 1, stanowi własność Gminy, która ponosi koszty jej utrzymania w zakresie:

 

      a)  remontów i modernizacji,

      b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

      c)odbioru ścieków i śmieci,

      d) zakupu usług obcych,

      e)zakupu podstawowego wyposażenia,

      f) wynagrodzenia opiekuna świetlicy,

 

 

2.W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym mowa w § 5 ust. 3, o majątku         świetlicy oraz o zatrudnieniu opiekuna, decyzje podejmuje Burmistrz lub Rada Miejska, po uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego.

 

3.W zakresie kosztów organizacji działalności, świetlica wiejska podlega   sołectwu, przy czym koszty te obejmują w szczególności:

    a).  zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności,

    b). koszty organizacji imprez i uroczystości,

    c) zakupu doposażenia świetlicy,

    d)  inne wydatki związane z działalnością świetlicy.

 

 

   § 5.1. W granicach określonych niniejszym statutem, zebranie wiejskie określa      kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej.

  2.Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnych uchwał zebrania wiejskiego.

  3.Majątkiem świetlic, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje Sołtys, który:

       a)nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie  sołectwa oraz organizacji uroczystości okolicznościowych i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa;

      b) umożliwia odpłatny wynajem świetlicy wiejskiej na indywidualne uroczystości okolicznościowe.

c) administruje pomieszczeniami ,  w których znajduje się świetlica wiejska;

d)      współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 4 ust. 1.

     

           

  4.Osobą odpowiedzialną za majątek świetlicy jest sołtys.

  5.Sołtys składa na zebraniu  wiejskim, w terminie do końca I  kwartału następnego roku, pisemne sprawozdanie z działalności świetlicy.

 6.Sołtys zobowiązany jest  do współpracy z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Kierownikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

 

 

 

 

     § 6. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 5 ust. 3 pkt. b. może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

 

    § 7.1.Wynajęcie świetlicy na cele, o których mowa w § 5 ust 3 pkt.b jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Burmistrza  z osobą ubiegającą się o wynajęcie.

Umowa musi zawierać:

           a) imię, Nazwisko, adres najemcy,

           b) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica;

          c)  datę, planowany czas korzystania ze świetlicy;

          d)  wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty a

               także ewentualną kaucję,

          e) klauzulę o odpowiedzialności materialnej najemcy za

             wynikłe szkody w czasie trwania wynajmu,

           f) klauzulę o obowiązku zapoznania się najemcy z regulaminem

              świetlicy.

 

2.Wysokość stawki za najem świetlicy wiejskiej określana jest przez

      Burmistrza Gniewkowa.

3.Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód Gminy, który jest      

   przekazywany na  konto sołectwa.

     4. Za pomieszczenia świetlicy i zgromadzone wyposażenie oraz użytkowanie zgodnie z regulaminem w czasie trwania umowy odpowiedzialność ponosi wynajmujący.

    5. Sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy na cele określone w § 5 ust. 3 pkt.  b.

 

     § 8. 1 Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w § 5 ust. 3 pkt  b następuje na podstawie pisemnego podania o wynajęcie świetlic na druku zatwierdzonym przez Urząd Miejski.

 

 

 

 

Rozdział III

Świetlice socjoterapeutyczne.

 

 

 

     § 9.1. W oparciu o bazę lokalową świetlicy wiejskiej może być uruchomiona świetlice socjoterapeutyczne.

 

2.Zasady tworzenia i działalności świetlicy socjoterapeutycznej, sposób zatrudnienia pracowników oraz zasady ich finansowania określone są w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział IV

Finansowanie świetlicy wiejskich

 

 

 

    § 10. Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust.1  finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

 

.   § 11.Finansowanie działalności świetlicy wiejskiej w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 3, pokrywane są ze środków  sołectwa.- ustalonych przez Radę Miejską w ramach budżetu gminy.

 

    §12. Obsługę księgową świetlicy wiejskiej, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1,

§ 7 ust. 4, w ramach obsługi sołectwa, prowadzi Referat Finansowy  Urzędu Miejskiego.

 

Rozdział V

Działalność świetlicy wiejskiej

 

     § 13.Świetlica jako centrum kultury lokalnej powinna:

1)     działać na podstawie rocznego/miesięcznego harmonogramu/ planu działań,

2)     mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń z sprzętu,

3)     być otwarta w godzinach ustalonych w porozumieniu z mieszkańcami wsi.

 

§ 14.W pracy świetlicy warto pamiętać o takim przygotowaniu programu i organizacji pracy, by umożliwić realizację potrzeb społeczności lokalnej, np.

       1)swobodne spotykanie się różnych grup społeczności lokalnej,

        2)wspólne działania dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,

        3)rozwijanie zainteresowań,

        4)uczestnictwo w różnorodnych zajęciach,

        5)twórcze spędzanie czasu wolnego,

        6)odrabianie lekcji i samodzielna nauka,

        7)organizowanie zebrań mieszkańców wsi,

         8)udziału w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

 

§  15. W skutecznym działaniu może pomóc:

 

1)     zespół wolontariuszy, organizacje społeczne,

2)     ciekawie i praktycznie zorganizowana siedziba świetlicy (wskazane są stoliki do pracy, miejsca do ekspozycji, kącik kuchenny),

3)     sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu,

4)     podstawowy zestaw słowników, encyklopedii ( w formie tradycyjnej i elektronicznej),

5)     pozyskanie sponsorów,

6)     pozyskiwanie funduszy UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2009r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Irena Meyer
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2009 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3026
06 lutego 2009 12:59 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.