Komunikaty - archiwum

Wszczęcie postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowy stacji telefonii cyfrowej na terenie działki nr 24/3 w Gniewkowie przy ul.Rzemieślniczej

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Znak: 7331-14/08

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 11.04.2008 r. 

 

Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania                   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działki nr 24/3 w Gniewkowie przy                   ul. Rzemieślniczej.  Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Jednocześnie informuję, że strony postępowania zostały zawiadomione o prowadzonym postępowaniu pismem z dnia 28.02.2008 r.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się                  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016)                 w godzinach urzędowania w terminie trzech dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału.                                                                                      Z up. Burmistrz                                                                            mgr Paweł Drzażdżewski

                                                                                              zastępca Burmistrza

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
w dniu 11.04.2008 r.

zdjęto dnia .....................r.

 

......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1958
11 kwietnia 2008 14:03 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.