Komunikaty - archiwum

Przebudowa drogi gminnej nr 151128C- ul.Działkowców w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa                                                                          Znak:7625-2/08

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 04.04.2008 r.

 

Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz  art. 49 w związku z art. 10 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 04.04.2008 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające, że nie zachodzi obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 151128C                     ul. Działkowców w Gniewkowie  na terenie działek o nr 468/12, 467/30, 467/45             i 467/60.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Gniewkowo w dniu 10.03.2008 r. 

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się                       w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016)                        w godzinach urzędowania w terminie do dnia 23.04.2008 r. oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału i przedłożyć dodatkowe dokumenty.

           

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Drzażdżewski

zastępca Burmistrza

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gniewkowa,

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,

w dniu ...................2008 r.

 

zdjęto dnia .....................r.

......................................................
     (podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2120
04 kwietnia 2008 12:01 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.