Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wydania postanowienia przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków

Burmistrz Gniewkowa                                                                                                 Znak:7331-47/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 30.06.2010 r.

 

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu postanowienia przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na

 

rozbudowie oczyszczalni ścieków poprzez przebudowę istniejących i budowę nowych obiektów oczyszczalni wraz  z rozbudową infrastruktury (drogi, sieci technologiczne i elektryczne międzyobiektowe) na terenie działek nr 192/2 i 193/2 znajdujących się  w miejscowości Gniewkowo przy ul. Zajeziernej.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” sp. z o.o. z siedzibą  w Gniewkowie przy ul. Kilińskiego 9.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania  w terminie siedmiu dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie.

                                                                                  

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 30.06.2010 r.


- na stronie internetowej
www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo  

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

 

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2010 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 2292
30 czerwca 2010 14:24 (Magdalena Kłosowska) - Utworzenie dokumentu.