Aktualności - archiwum

inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej SuchatówkaWarzynKijewo na terenie działek o nr 89 99 1001 371 444 591 1385 i 198

Burmistrz Gniewkowa                                                                         Znak:7625-1/08

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 11.03.2008 r.

 

Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz  art. 49 i 61 §4  Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,           poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji, polegającej na przebudowie drogi gminnej Suchatówka-Warzyn-Kijewo na terenie działek o nr 89, 99, 100/1, 37/1, 44/4, 59/1, 138/5 i 198.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Gniewkowo w dniu 10.03.2008 r. 

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się                       w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016)                        w godzinach urzędowania w terminie do dnia 31.03.2008 r. oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału i przedłożyć dodatkowe dokumenty.

           

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gniewkowa,

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,

w dniu 11.03.2008 r.

Burmistrz Gniewkowa                                        Znak: 7625-1/08

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

 

INFORMACJA

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 11.03.2008 r.

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)

Zawiadamiam, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Suchatówka-Warzyn-Kijewo zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania w terminie do dnia 01.04.2008 r. oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału i przedłożyć dodatkowe dokumenty.

           

 

                                                                                  z  up. Burmistrza

                                                                                  mgr Paweł Drzażdżewski

 

 

 

 

 

 

Niniejszą informację zamieszczono
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gniewkowa,

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
w dniu 11.03.2008  r.

 

 

Lp.

        FORMULARZ A – KARTA INFORMACYJNA DLA:

        wniosków  o wydanie decyzji,

        wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

        wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

42

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Suchatówka-Warzyn-Kijewo

3.

Znak sprawy

7625-1/08

4.

Data złożenia

10.03.2008 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Gniewkowo

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

mapy ewidencyjne

7.

Nazwa organu -  adresata wniosku

Burmistrz Gniewkowa

 

8.

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gniewkowie

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

pokój nr 13 tel. 0-52 3543016

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

brak

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

11.

Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

12.

Uwagi

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 16:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2234
11 marca 2008 16:11 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.