Urząd Miejski w Gniewkowie

Archiwum - Aktualności zobacz aktualne »

Informacja o pasiekach


Gniewkowo,2005-03-09


Znak: 6052-1/2005

BIP

Urząd Miejski w Gniewkowie przekazuje poniżej informacje
dotyczące pasiek pszczelich.
Każdy właściciel pszczół z tytułu posiadania i użytkowania zwierząt oraz wytwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek zgłosić swoją pasiekę do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii właściwego terytorialnie ze względu na lokalizację danego gospodarstwa pszczelego. W przypadku Gminy Gniewkowo jest to Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Szosa Bydgoska 16, 88-100 Inowrocław.
Wszelkie informacje w zakresie zgłoszenia i rejestracji można uzyskać pod wyżej wymienionym adresem i numerem telef. 357-52-68.
Zarejestrowanie pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii winno nastąpić w ciągu 30 dni od chwili nabycia rodziny pszczelej lub osadzenia roju.
Zgłoszone gospodarstwo pasieczne winno spełniać szczegółowe warunki weterynaryjne związane z wprowadzaniem na rynek zwierząt, czyli rojów lub rodzin albo matek pszczelich, a także środków spożywczych w postaci miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi lub mleczka pszczelego.
Zgłoszenie swojej pasieki do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii skutkuje nadaniem jej weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, który jest niezbędny przy wystawianiu przez pszczelarza handlowego dokumentu identyfikacyjnego do każdej partii produktu pochodzącego z jego pasieki i wprowadzanego do obrotu /sprzedaż przedsiębiorcy prowadzącemu skup w celu przetwórstwa lub konfekcjonowania, sprzedaż bezpośrednia w pasiece albo na wystawie lub targowisku ze środka transportu, jak również w formie dostaw produktów do zakładów żywienia zbiorowego/. Uzyskanie numeru ewidencyjnego następuje nieodpłatnie.
W celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych przemieszczane rodziny pszczele muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, u którego pasieka zgłoszona jest do rejestru. Jednocześnie zamiar przywiezienia swojej pasieki do określonej miejscowości w innym powiecie należy wcześniej

zgłosić do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii, który dysponuje informacją o ewentualnym zagrożeniu związanym z występowaniem chorób zakaźnych na jego obszarze działania. Warto o tym pamiętać, gdyż świadectwo zdrowia rodzin pszczelich jest ważne tylko 3 dni, co oznacza, że po wykorzystaniu danego pożytku powrót pasieki na obszar rodzimego gospodarstwa pasiecznego wymaga wystawienia świadectwa przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z obszaru, na który pasieka była wywieziona.
Poniżej podaje się aktualne regulacje prawne dotyczące między innymi przepisów weterynaryjnych, podstawowych wymogów higienicznych wobec pasiek i gospodarki pasiecznej.
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt /Dz.U Nr 69 poz. 625/.
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności
dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych /Dz.U Nr 7 poz. 87/.
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać
gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia
zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek
/Dz.U nr 168 poz. 1643/.
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r
w sprawie sposobu ustalenia weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
/Dz.U Nr 86 poz. 807/.
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią
/Dz.U Nr 223 poz. 1879/.
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2003 r
w sprawie wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek
/Dz.U Nr 181 poz. 1773/.
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
19 maja 1999 r w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów
opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych
ograniczeń w ruchu osobowym /Dz.U Nr 53 poz. 561/.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie
wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami
oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami
/Dz.U Nr 234 poz. 1979/.
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r w sprawie
kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji
lub w obrocie z żywnością /Dz.U Nr 27 poz. 233/.10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
/Dz.U Nr 203 poz. 1718/.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzysty-
wane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
/Dz.U Nr 204 poz. 1728/.
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia
2004 r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia
zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej /Dz.U Nr 100 poz. 1022/.
13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r
w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających
glebę /Dz.U Nr 37 poz. 344/.
14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o materiałach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z żywnością /Dz.U Nr 128 poz. 1408/.
15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października
2003 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej
miodu /Dz.U Nr 181 poz. 1773/.
16. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych /Dz.U z 2001 r Nr 5 poz.44, Nr 54 poz.1802, 2002 r Nr 135
poz. 1145, Nr 166 poz. 1360/.
17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia
2002 r w sprawie stawek opłat za dokonywanie oceny, badań
laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu
i terminu wnoszenia tych opłat /Dz.U Nr 241 poz. 2088/.
Informacji w powyższym temacie udziela pracownik tut. Urzędu Pani
Wiesława Brzuska, pokój nr 10, telef. 354-30-13.
W załączeniu wzór zgłoszenia rejestracyjnego gospodarstwa pszczelarskiego.

WB.
Z poważaniem

Podpisał (-) Sekretarz Gminy- mgr Maria Kowalek-Gaura


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2214
05 marca 2008 00:28 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl