Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury

 

 

Burmistrz Gniewkowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1.     –upowszechniania piłki siatkowej i prowadzenie sekcji piłki siatkowej;

-rozwój aktywności sportowej w środowisku wiejskim ,

szkolenie z zakresu piłki nożnej  , organizacja imprez masowych.

2. opracowania i wydania publikacji  w formie albumu fotograficznego eksponującego  walory  kultury materialnej oraz tradycje  Gminy Gniewkowo oraz przekazania zebranych do tego celu materiałów wyjściowych w celu późniejszego wykorzystania przez Urząd Miejski.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację  zadań to kwota 11.000  zł , przy czym  na poszczególne zadania zaplanowano odpowiednio kwoty :

-6.000 zł na zadania podane w punkcie 1

-5.000 zł na zadanie opisane w punkcie 2

Wsparcie zadań oprócz formy pieniężnej obejmuje też  pomoc w zakresie nieodpłatnego udostępniania obiektów  , będących w zarządzie MGOKSiR w Gniewkowie  na warunkach uzgodnionych z tą instytucją i w wymiarze określonym w ofercie konkursowej oraz innych obiektów będących własnością Gminy .

Kwota łączna wymienionych dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , że zadania można zrealizować mniejszym kosztem , złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn , niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (informacja dotycząca szczegółów  przyznawania wsparcia  dostępna  jest  w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronach :www.gniewkowo.com.pl oraz w BIP) .

Oferty winny dotyczyć zadań , których zakończenie nastąpi do dnia 31.12.2008r.   

Oferty opatrzone dopiskiem „II Konkurs ofert – zadanie 1” lub „II Konkurs ofert – zadanie 2 ”   przesłać należy na adres Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 , bądź też złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) w terminie do dnia 03.04.2008r. (decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego).

 

Na zadania publiczne z zakresu objętego konkursem z budżetu Gminy w roku 2007 wydatkowano analogicznie łączną  kwotę  205.000 zł .

 

 

 

Gniewkowo , dnia 03.03.2008r.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2531
04 marca 2008 11:17 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
04 marca 2008 11:17 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
04 marca 2008 11:16 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.