Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2017

Plan pracy

 

Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2017

przyjęty na XXXIII sesji w dniu 28 grudnia 2017r.

 

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

 

Uwagi

 

 1.  

Styczeń

1.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

2.Zmiany zasad głosowania na projekty zgłaszane w ramach „budżetu obywatelskiego”.

 

 

 1.  

Luty

1.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2016.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2016.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018  za rok 2016.

 

 

 

 1.  

Marzec

1.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2016.

2.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

 

 

 

 

 1.  

Kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2016.

2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności MGOPS w Gniewkowie za 2016 rok.

 

 

 

 1.  

Maj

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

 

 

 1.  

Czerwiec

1.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy .

2.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

 

 

 

 

 

 1.  

Lipiec

--------------------------------------------

Przerwa wakacyjna

 

 1.  

Sierpień

1.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017  .

 

 

 

 1.  

Wrzesień

1.Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

 1.  

Październik

1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady.

 

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).

 

 

 1.  

Listopad

1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2018.

2.Informacja z realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2017.

 

 

 1.  

Grudzień

1.Sprawozdanie za rok 2017 z działalności:

-Rady Miejskiej,

-Komisji Rady,

-Burmistrza Gniewkowa.

 

2.Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2018.

 

3.Przyjęcie budżetu gminy na rok 2018.

Sesja może mieć 2 części: roboczą i uroczystą , zakłada się także możliwość organizacji dwóch sesji w tym miesiącu.

 

 

*Porządek obrad każdej , zwyczajnej sesji Rady przewiduje stałe punkty:

-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

-informacja Burmistrza z działalności za okres międzysesyjny wraz z informacją na temat przetargów i realizacji uchwał Rady,

-zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 651
10 stycznia 2017 12:45 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)