Urząd Miejski w Gniewkowie

Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Sprawozdanie Rady Miejskiej w Gniewkowie z pracy w roku 2016

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie

za okres  od   stycznia  2016r.  do  grudnia 2016r.

 

                   Rada Miejska  w Gniewkowie w mijającym roku  odbyła 12 posiedzeń, a dziś spotyka  się po raz trzynasty. Od początku kadencji – Rada odbyła do tej pory łącznie 32 posiedzenia, w tym 4 sesje nadzwyczajne, których zwołanie wynikało z konieczności podjęcia rozstrzygnięć przez Radę w określonych terminach.
                   Tak, jak w poprzednich latach, radni poszczycić mogą się niemal 100-procentową  frekwencją w czasie sesji i wspólnych posiedzeń Komisji, których odbyło się 12.
                   W roku 2016 - Rada pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy. W okresie  sprawozdawczym podjęto 58 uchwał (bez uchwał z 28.12.2016r.), co w stosunku do roku ubiegłego stanowi o 14 uchwał mniej.
                     Korzystając z uprawnień nadzorczych - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszczął postępowanie w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Nr XXI/97/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie. Decyzja Rady w tej sprawie wywołała  wiele kontrowersji, zarówno wśród samych radnych, jak i w środowisku, jednak z uwagi na negatywną opinię Kuratora Oświaty w tym zakresie- likwidacja placówki  nie nastąpiła  i Wojewoda zakończył to postępowanie bez stwierdzania nieważności uchwały.
Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgłosił też zastrzeżenia do uregulowań uchwały Nr XXI/99/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. W związku z tym- Rada we  własnym zakresie dokonała stosownych poprawek i uchwaliła nowy Program.
W mijającym roku zastrzeżenia do prawa stanowionego przez Radę zgłaszała także Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. W sierpniu, Prokuratura wystąpiła ze skargą na uchwałę Nr XVI/115/2004 w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie. Z uwagi na fakt, iż uchwała ta w praktyce nie była realizowana już od dłuższego czasu – Rada postanowiła uchylić kwestionowany akt prawny. Podjęta w tym zakresie uchwała została przesłana zarówno do Prokuratury, jak i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z wnioskiem o wycofanie skargi.  Wniosek nie został jednak uwzględniony i przed sądem toczy się w tej sprawie postępowanie.
Kolejne wystąpienie Prokuratury dotyczyło uchwały Nr XI/55/2015  z dnia 24.06.2015r.  w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo oraz uchwały Nr IX/46/2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo. Rada nie podzieliła zarzutów sformułowanych przez  Prokuratora i nie uwzględniła wniosku o uchylenie tych uchwał.
Prokuratura wystąpiła też o informację na temat uchwał podejmowanych przez Radę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856 z późn.zm.). Udzielono odpowiedzi, że w oparciu o te przepisy Rada uchwałą Nr XXIII/109/2016 z dnia 23.03.2016r.  przyjęła :Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w roku 2016”.
                 Z uwagi na podejmowaną tematykę -do najczęstszych rozstrzygnięć Rady tradycyjnie już - zaliczyć należy uchwały podejmowane w sprawach gminnych finansów tj. zmian budżetu. Do specyficznych  rozstrzygnięć Rady zaliczyć należy uchwałę w sprawie zaproszenia do Gminy repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR, która jest w trakcie realizacji. W tym roku udało się Radzie zakończyć długotrwałe prace nad nowym statutem Gminy, który przyjęty został na listopadowej sesji. Uchwałami zmienione zostały także statuty SZEAS w Gniewkowie oraz ŚDS w Gniewkowie. Dwukrotnie Rada procedowała w sprawie skarg, jakie do niej skierowano. W mijającym roku- po raz  pierwszy przeprowadzone były procedury związane z rozpatrywaniem petycji (2), które zakończyły się podjęciem uchwał.    
                       Trzymając się planu pracy – Rada  konsekwentnie  podejmowała kolejne zagadnienia, realizując  przyjętą tematykę . 
                         Oprócz tematów, którymi Rada zajmowała się kolegialnie – komisje stałe i komisja doraźna  zajmowały się tematami wynikającymi z ich planu pracy. Dodatkowo, poszczególni radni na sesjach  na bieżąco  zgłaszali zapytania, wnioski i interpelacje w sprawach , jakie napotykali w ramach sprawowanego mandatu. Z rejestru wniosków i interpelacji wynika, że w ubiegłym roku  radni występowali z zapytaniami  łącznie 155 razy (bez sesji 21.12.i 28.12.2016r.). Najczęstszym przedmiotem interpelacji i zapytań radnych był stan nawierzchni dróg gminnych oraz powiatowych (w tym: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego), co nie zmieniło się w stosunku do roku poprzedniego.  Ponadto, radni pisemnie zgłaszali swoje wnioski, jak również uwagi przyjmowane od mieszkańców.
                        Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz  za pomoc w realizacji podejmowanych przedsięwzięć, za wyrozumiałość , a także za uwagi służące poprawie organizacji pracy  Rady .

           
Gniewkowo ,   grudzień 2016r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 414
10 stycznia 2017 12:34 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl