Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 czerwca 2018r.

Protokół z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej w dniu 21 czerwca 2018r.

w sprawie skargi  na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

 

Komisja Rewizyjna w składzie- zgodnie z załączoną listą obecności w dniu 21 czerwca 2018r. spotkała się w celu rozpatrzenia i zaopiniowania skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, złożonej przez pana MS.
Na wstępie  do skargi ustosunkowała się pani Kierownik MGOPS w Gniewkowie. Z przedstawionych wyjaśnień  wynika, że osoba skarżącego jest pani Kierownik znana , a przede wszystkim, że Ośrodek nie zajmuje się dystrybucją żywności z uwagi na brak możliwości zarówno finansowych, jak i technicznych.
Przewodniczący Komisji zapytał Radcy Prawnego o to, czy Komisja  musi zaprosić na swoje posiedzenie także stronę skarżącą. Poproszona na posiedzenie Komisji- Mecenas Paulina Pokorska  wyjaśniła, że nie jest to nigdzie uregulowane, jednakże jest mowa o konieczności „wszechstronnego” wyjaśnienia sprawy, by wysłuchać obie strony, by mogły poznać materiał. Przewodniczący Komisji oświadczył, że jego zdaniem skarga jest bezprzedmiotowa, ponieważ nie zawiera żadnych sprecyzowanych zarzutów.  To co wynika ze skargi, to fakt, że skarżący nie lubi pani Kierownik i nie bardzo jest się do czego odnieść.  Ponadto wiadomym jest, że skarżący na zaproszenie Komisji nie przybędzie, ponieważ (…). Pani Marczak zaznaczyła, że może przyjść żona, która często występuje w jego imieniu.  Pani Mecenas przyznała, że dla spełnienia formalności dobrze byłoby skarżącego poprosić, a jeśli przyjdzie żona, to winna mieć pełnomocnictwo od męża. Należałoby poprosić o doprecyzowanie zarzutów (brak pomocy w dożywianiu), które są bardzo ogólnie i nie wiadomo o co konkretnie skarżącemu chodzi. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na krótki termin do zaproszenia skarżącego. Pan Rychlewski zaproponował, by dać 14 –dniowy termin do ustosunkowania się i pozostawienie sprawy do następnej sesji. Pan Pułaczewski zaznaczył, że następna sesja będzie dopiero pod koniec sierpnia.
Przewodniczący Komisji wskazał na zdanie skargi mówiące o tym, że „dary są rozdawane Kierownikowi Ośrodka i jego pracownikom” , co ma znamiona pomówienia. Pani Pokorska stwierdziła, że w kwestii ewentualnego pomówienia- to już  musiałaby się wypowiedzieć pani Kierownik, ponieważ to dotyczy konkretnie jej osoby. Kierownik MGOPS- pani Aleksandra Marczak oświadczyła Komisji, że jej zdaniem jest to typowe pomówienie, gdyż  Ośrodek nie zajmuje się wydawaniem żadnej żywności. Jeśli cokolwiek podopieczni otrzymują, to paczki żywnościowe z „PCK-u i oczywiście pan zawsze jest brany pod uwagę i dostaje”. Pani Marczak zaznaczyła, że i tak z tym panem nie wygra  i nic nie da jej kierowanie sprawy do sądu. Przewodniczący Komisji zaprzeczył jakoby sugerował występowanie do sądu, tylko zaznaczył, że „pan się w tej skardze zagalopował, że posunął się za daleko”. Pani Mecenas powiedziała, że w jakiś ostatecznych podsumowaniach można zawrzeć sformułowanie, że nic takiego nie miało miejsca, co przedstawione zostało w skardze.  Pani Marczak przekazała też, że wydawanie żywności „zrzucone jest” na  Caritas i Stowarzyszenie Chrześcijańskie w Inowrocławiu i „oni się tym zajmują- my wydajemy tylko i wyłącznie skierowania”.  Dlatego nie ma takiej sytuacji, że „ktoś, gdzieś, komuś daje- jest czysta, jasna sytuacja”.  Pani Pokorska uznała, że jest tak teoretycznie, „bo dla pana niekoniecznie”, ale takich rzeczy się nie uniknie. Pani Kierownik przekazała, że skarżący często swoje niezadowolenie wyraża pisemnie, kierując podobną korespondencję do Ośrodka. Wszelkie czynności wobec Ośrodka za skarżącego wypełnia żona, ponieważ (…). Pani Marczak wyraziła też opinię, że tak jak większość osób-pan jest zapewne niezadowolony z rozmiarów przyznawanej pomocy, jak również z tego, że np. został pouczony w kwestii niewłaściwego postępowania, co również mogło się nie podobać.
W trakcie posiedzenia – na obrady przybyła radna Robak.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to, że skarga skierowana została SKO w Bydgoszczy. Skarżący zapowiada również wystąpienie do Warszawy. Na pytanie o to, czy wystąpienie do SKO związane mogło być z wydaniem niezadawalającej skarżącego decyzji przez Ośrodek- pani Kierownik zaprzeczyła. Dodała, że zostało to przekazane, ponieważ nie jest to instytucja właściwa do rozpatrywania tego typu rzeczy.
Ustalono, że skarżący zostanie pisemnie poproszony o przybycie na spotkanie z Komisją Rewizyjną, a termin Komisji wyznaczono na dzień  25.06.2018r. , przed wspólnym posiedzeniem Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji podkreślił, iż generalnie uważa tą skargę za bezzasadną, bo nie ma w niej żadnych konkretnych zarzutów, ale należy jeszcze dać szansę, by skarżący się wypowiedział. Pani Robak poparła to stanowisko, a pan Rychlewski dodał, że może się jednak okazać, że te zarzuty zostaną sprecyzowane np. przez żonę.  Uzgodniono też, że do dyspozycji Komisji w dniu wyznaczonego spotkania ze skarżącym-będzie  obecna również pani Kierownik.  Przewodniczący Komisji oświadczył, że w poniedziałek przeprowadzone zostanie głosowanie w kwestii ustalenia, czy skargę uznaję się za bezzasadną i poprosił o przygotowanie projektu uchwały.
Na tym zakończono część posiedzenia z udziałem Kierownika MGOPS i Mecenas Pokorskiej.
Poruszony został również temat innych skarg, jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady, i które otrzymała do wyjaśnienia Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Komisji poinformował o dwóch skargach na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Pierwsza skarga wpłynęła od N., a druga od pana P.M. Na dzień dzisiejszy –skarga pana P.M. została wycofana w związku z decyzją Burmistrza. N. natomiast skargę „jakby  zawiesili”, bo pani Dyrektor jest obecnie na zwolnieniu chorobowym i gdy po tym okresie nie wróci do pracy, wówczas zostanie ona wycofana. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że takie wyjaśnienia uzyskał telefonicznie od skarżących. Pani Robak zwróciła uwagę, że nie istnieje instytucja „zawieszenia skargi”.  Radny Pułaczewski zaznaczył, że na dzień dzisiejszy ta skarga i tak nie jest rozpatrywana z uwagi na obecną sytuację. Pani Robak zasugerowała, by wystosować pismo do skarżących. Pan Pułaczewski powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Radcy, by takie wystąpienie przygotować, że skargę należy wycofać, a ewentualnie potem można ją ponowić.
Przewodniczący Komisji zaznaczył też, że gdyby nie był obecny na spotkaniu w poniedziałek to o poprowadzenie posiedzenia prosi Z-cę- radnego Jarosława Rychlewskiego.

 

 

Protokołowała:J.Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 284
16 lipca 2018 13:30 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)