Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 27 listopada 2017r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 27 listopada 2017r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli-zgodnie z załączona listą obecności.
                                              Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady- pan Przemysław Stefański.
                                              Przewodniczący Rady rozpoczął od informacji z działań podjętych w okresie międzysesyjnym:

-w dniu 22.11.2017r. odbyły się dwie rozprawy przed WSA w Bydgoszczy w sprawie skargi na uchwały Rady złożonej przez Pana X;

-w dniu dzisiejszym  Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem uczestniczyli  w jubileuszu 25-lecia Firmy Bonduelle Polska S.A. Radny dodał, iż myślał, że firma ta od samego początku była w Gniewkowie, ale okazuje się, że działa tu od 23 lat, na co Burmistrz nadmienił, że przez te 2 lata była „w tworzeniu”.;

-Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu wystąpił do WSA w Bydgoszczy skargę na  regulacje zawarte w uchwale Rady Nr XXVI/123/2016  w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo”. Skarga składana jest za pośrednictwem Rady, którą przed Sądem reprezentuje Burmistrz, dlatego przygotowany został projekt uchwały upoważniający Burmistrza do udzielenia odpowiedzi na tą skargę. Radny zapytał, czy jest potrzeba czytania tej skargi, na co radny Pułaczewski zapytał o to, czego ona dotyczy. Prowadzący obrady odczytał fragment skargi zawierający zarzuty Prokuratora. Radny Krzysztofiak zapytał o to, jakie jest nasze stanowisko, czy zgadzamy się z tymi zarzutami. Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść przygotowanej odpowiedzi na skargę ;

-w dniu 20.12.2017r. przed WSA w Bydgoszczy odbędzie rozprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady dotyczącą Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;

-Sołtys Sołectwa Suchatówka skierował w dniu 25.10.2017r. do Przewodniczącego Rady  petycje w sprawach: kanalizacji, wzbudzanej sygnalizacji świetlnej oraz w sprawie ścieżki rowerowej.  Po ustaleniach poczynionych z Radcą Prawnym- petycje przekazane zostały do załatwienia Burmistrzowi Gniewkowa. W dwóch sprawach pan Burmistrz  udzielił już odpowiedzi.
Z uwagi na to, że w petycji dotyczącej sygnalizacji świetlnej w Suchatówce  wnioskuje się m.in. o wstąpienie Rady do GDDKiA– radny Stefański zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy upoważniają go do wystosowania w tej sprawie pisma popierającego dotychczasowe starania o realizację tego zadania. Następnie   zaproponował wcześniej przygotowaną  treść wystąpienia do GDDKiA. Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do treści przedstawionego pisma.

Radny Stefański przekazał też, że Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę – apel dotyczący poparcia protestu służby zdrowia i uchwałę tą przekazała gminom drogom mailową.
Poinformował również, że w dniu 15.11.2017r. do biura Rady wpłynął projekt budżetu Gminy na rok 2018 , w związku z czym uruchomiana została procedura wynikająca z uchwały Rady Nr LII/433/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady przypomniał Przewodniczącym Komisji  o potrzebie przygotowania i złożenia w biurze Rady sprawozdań i projektów planów pracy na rok 2018. W związku z kłopotami zdrowotnymi radnego Wesołowskiego- Przewodniczący Rady poprosił, by jego obowiązki Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  objął czasowo-Wiceprzewodniczący.

Poinformował, że w dniu 22.11.2017r. pan X złożył skargę na bezczynność  Burmistrza Gniewkowa, która już wcześniej została rozpatrzona przez Radę uchwałą Nr XLI/212/2017 z dnia 30.08.2017r. Skarga przekazana została do Komisji Rewizyjnej. Podstawowym  zadaniem Komisji będzie ustalenie, czy skarżący przedstawił nowe okoliczności, w oparciu o które winna ona zostać ponownie rozpatrzona.
Prowadzący posiedzenie przekazał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały Rady Nr XLIII/233/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.  Przekazana została odpowiedź, że uchwała poprawiona zostanie przez Radę we własnym zakresie na najbliższej sesji, dlatego radnym przedstawiony został projekt nowej uchwały. Z uwagi, że do wyeliminowania zgłoszonych uchybień potrzebna jest też zmiana Regulaminu tj. uchwały Nr XLIII/234/2017, której projekt również został przedłożony.  Oba projekty wnioskiem formalnym zgłoszone zostaną do porządku obrad. Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie radnym uzasadnienia stanowiska Wojewody w tej sprawie. W jednej kwestii pani Pęczkowska wyraziła wątpliwość, co  do prawidłowości przygotowanego projektu uchwały zmieniającej wadliwy akt i ustalono, że zostanie to jeszcze sprawdzone.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Rady poinformował o zaproszeniu Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” z Różanek na XIII Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego (24.02.2018r.).

Radnym przedstawiona została treść pisma z dnia 20.11.2017r. , jakie dziś wpłynęło do Urzędu, a nawiązująca do  ostatniej sesji, na której zgłoszona została interpelacja na temat tablicy na obiekcie strażnicy w Gniewkowie.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Żmudziński wystąpił z zapytaniem, czy na interpelację złożoną przez niego na sesji otrzyma odpowiedź, na co Burmistrz zapewnił, że taką odpowiedź otrzyma na kolejnej sesji. Odnosząc się do przedstawionego przez Przewodniczącego pisma dotyczącego tablicy na budynku remizy- radny stwierdził, że „co do ustawy to nie ma co dyskutować”.
Radny Stefański podkreślił, że do porządku obrad zgłosi 2 wnioski formalne w sprawie wspomnianych projektów uchwał.
                        Kolejno, Z-ca Burmistrza omówiła informację na temat realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2017, po czym  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak zwrócił uwagę na to, że ustalając regulamin przyjęto kwotę 50 tys. zł na dany projekt. Radny wskazał na projekt z Wierzchosławic, który przekroczył tą kwotę i zapytał, czy w takiej sytuacji można dołożyć z budżetu Gminy. Burmistrz powiedział, że w tym projekcie uczestniczyło także Sołectwo. Pani Kowalska wyjaśniła, że w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano część drogi, na którą środków starczyło, a pozostały odcinek zrobiony został z innych środków(Sołectwo, Gmina). Burmistrz dodał, że rozszerzono zaplanowany w projekcie zakres prac, ponieważ nie spełniał on oczekiwań całego środowiska. Pan Ratajczak stwierdził, że projekt był na 50 tys. zł , a potem okazało się , że drugie tyle to kosztowało. Burmistrz jeszcze raz zaznaczył, że projekt dotyczył konkretnego zakresu, a Gmina ten zakres rozszerzyła, bo gdyby zostawić te prace na etapie projektu- to droga zrobiona byłaby na ¾ odcinka. Radny spuentował, że należy uznać, iż można w ten sposób działać, co pan Roszak potwierdził.
O głos poprosił mieszkaniec Gminy- pan Pawelski, który zapytał o to, czym spowodowana była zmiana sposobu głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Z-ca Burmistrza wyjaśniła, iż z praktyki wynikało, że część społeczeństwa oczekuje usprawnienia głosowania  (podobnie, jak jest przy wyborach), by nie trzeba było przychodzić osobiście, tylko osobiście kartę wypełnić i podpisać. Inną możliwością jest głosowanie elektroniczne poprzez ePUAP. Pan Roszak powiedział, że rozmawiał z jednym z redaktorów na temat frekwencji, czy ilości kart złożonych w głosowaniu- to Gniewkowo w porównaniu do Inowrocławia, który po raz pierwszy realizuje taki budżet –skala udziału wynosi 40%:4%. Zdaniem Burmistrza jest to właśnie wynik tego liberalnego podejścia, że ktoś może zebrać te podpisane karty i przyjechać, by je dostarczyć. Radny Bożko przyznał, że to się akurat zgadza i „to fajnie, że tak wyszło”, podkreślając jednocześnie, że szkoda, że ta liberalność nie była większa i nie zmieniono kwestii rodzaju wniosków, jakie mogą być zgłaszane, bo w dalszym ciągu są to tylko inwestycje, a to zdaniem radnego – za mało. Pan Kopiszka oświadczył, że wprowadzona w tym roku metoda nie tylko zaangażowała środowisko, ale umożliwiła dotarcie z informacją. Radny był w grupie , która takie karty zbierała i spotykał się z osobami, które po raz pierwszy słyszały o czymś takim, jak budżet obywatelski.  O tym, że trwa takie głosowanie ludzie się dopiero dowiadywali i bardzo chętnie do tego przystępowali. Radny Krzysztofiak także wystąpił z „małą  dygresja do tego budżetu”, ponieważ poprzednio poruszał już kwestię promocji. Zdaniem radnego w przyszłym roku, po wyborze – projekty, które przeszły już ocenę formalna, merytoryczną, aby był czas na ich prezentację np. na stronie internetowej. Informacja o projektach była, ale nie zawierała ona konkretnych danych na temat projektów. Pan Krzysztofiak powiedział też, że po wyborze tworzona jest lista rankingowa i zasugerował, by w przypadku oszczędności na wykonaniu poszczególnych projektów – realizować kolejne z listy (a taka sytuacja była). Pani Sekretarz nawiązała do projektowanej zmiany ustaw- w tym ustawy o samorządzie gminnym, która to zmiana przewiduje rozwiązania z zakresu budżetu obywatelskiego. Jak te zmiany wejdą w życie, wówczas temat budżetu i tak powróci do przeanalizowania- będą na nowo określane zadania, kwoty, zasady. Przewodniczący Rady zapytał, czy ustawodawca zostawia gminom jakieś pole manewru. Pani Pęczkowska powiedziała, że określane zostały kwoty, jakie powinny być w budżecie obywatelskim, ile procent budżetu należy na to przeznaczyć i do tego trzeba będzie się dostosować i ten temat powróci.  Radny Kopiszka powiedział, iż z tego co pamięta, to zapis o dofinansowaniu kolejnych projektów Gmina ma, tylko nie ma przechodzenia puli między okręgami. Burmistrz stwierdził, że jeśli zostają jakieś małe środki, to nawet  zasada powinna być taka, że takie środki przechodziłby ewentualnie na kolejny projekt z największą ilością głosów.
                                   Następnie pani Skarbnik omówiła proponowanie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok wraz z przedłożona autopoprawką do tych zmian.
W trakcie otworzonej dyskusji radna Kaczmarek zapytała o dotację na szczepienia przeciwko pneumokokom, czy to dotyczy wszystkich dzieci. Pani Skarbnik zaprzeczyła tłumacząc, że to zależy od rocznika. Pani Sekretarz dodała, że nawet w tym roku  rozszerzono szczepienia na jeszcze jeden rocznik, bo nie było chętnych, to jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski (50:50). Umowa była na 15 tys. zł, ale po informacji otrzymanej z NZOZ ESKULAP, który to prowadzi ustalono, że wystarczy 7,5 tys. zł.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy kwota 50 tys. zł przeznaczona jest w budżecie tylko na oświetlenie , na co pani Rutkowska wyjaśniała, że na oświetlenie i wydatki bieżące. Burmistrz dodał, że w tej puli  jest także uzupełnienie oświetlenia chyba o 8 punktów świetlnych (rozbudowa istniejących linii).
Radny Kopiszka wskazał na kwotę 3 tys. zł na zakup kamery i zapytał, czy jest to nowy punkt, czy może wymiana. Burmistrz odpowiedział, że chodzi o nowy punkt na Rynku i będzie on skierowany na szopkę.
Radny Ratajczak zapytał o przyczynę zmniejszenia dotacji na żłobek. Pani Skarbik wyjaśniła, że jest to podyktowane mniejszym zapotrzebowaniem, ponieważ dotacja zapewniona była miesięcznie dla 15 dzieci, ale z uwagi na nieobecności – ta dotacja co miesiąc jest zmniejszana (według obecności na pierwszy dzień każdego miesiąca) . Frekwencja wpływa na wysokość dotacji i to wynika z uchwały. Radny Pułaczewski zapytał, czy wynika to z przepisów ustawy, co pani Rutkowska potwierdziła.  Dodała też, że należało wskazać dzień, który będzie wyznaczał ilość dzieci do naliczenia dotacji i w naszej uchwale jest to pierwszy dzień miesiąca, choć również dobrze mógłby to być np. 15-sty, czy 30-sty.
                                   Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy omówiła pani Sekretarz, która zaznaczyła, że jest on konsekwencją skargi, jaka wpłynęła. Pani Pęczkowska poprosiła radnych o dopisanie w § 1 w wierszu trzecim przed „ …i 35”- „§” przed „35”, podobnie, jak w uzasadnieniu. Pani Pęczkowska dodała, że zgodnie z przepisami tylko Burmistrz może taką odpowiedź wystosować do Sądu. Do projektu uchwały nie było pytań.
                                   Pani Sekretarz omówiła także projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Zaznaczyła, że zaproponowała uchwała różni się od ubiegłorocznej tylko kwotą  zaplanowaną na przyszłoroczne zadania, adekwatną do środków w budżecie. Program poddany był konsultacjom, ale nikt nie zgłosił żadnych opinii, czy wniosków. Pani Pęczkowska wymieniła też zadania, jakie planuje się w przyszłym roku dofinansować. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Ratajczak zapytał o to, „jak chcemy tą tabelkę wykorzystać”. Pani Sekretarz odpowiedziała, że ona wykorzystywana jest przez komisję konkursową, po złożeniu ofert dokonuje ona ich oceny (każdy członek komisji indywidualnie). Następnie jest to zliczane i  wypracowane propozycje przyznania dotacji  przedkładane są Burmistrzowi.
                                   Przewodniczący Rady nadmienił, że projekty dwóch kolejnych uchwał wynikają z zastrzeżeń Wojewody i są ze sobą powiązane: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo oraz projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Projekty uwzględniają zgłoszone przez Nadzór zastrzeżenia. Pani Sekretarz zaznaczyła, że ona dopiero dziś to przejrzała, ponieważ wcześniej nie miała okazji i mimo, że sprawdzili to i przeanalizowali radcowie- to jej zdaniem - „to nie tak”.  Pani Pęczkowska oświadczyła, iż uważa , że projekty powinny być w sprawie zamiany podjętych uchwał w dniu 25.10.2017r. i zawierać tylko zapisy o konkretnych zmianach, ponieważ w przedłożonych projektach tych podważonych przez Wojewodę zapisów nie ma.  Pani Sekretarz zobowiązała się porozmawiać jeszcze na ten temat z radcami, jak to faktycznie powinno być, gdyż te wersje nie spełniają jej zdaniem wymogów nakreślonych przez Wojewodę.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie ma też mowy o zastrzeżeniach Wojewody w uzasadnieni, tylko proponuje się przyjęcie całkowicie nowych uchwał.  Następnie ustalił z radnymi, że uwagi pana Wojewody należy uwzględnić, a pani

Pęczkowska jeszcze raz to przedyskutuje z naszym nadzorem prawnym jak ma być to zrobione i ostateczne wersje przedstawione zostaną „rzutem na taśmę tuż przed sesją”.
Radny Ratajczak zgłosił, że ma pytanie, które wiąże się z tym Regulaminem, bo kilka osób, które wyraziły zgodę- teraz skarżą się na myjnię przy BIEDRONCE, która jest tak usytuowana, że przy myciu pojazdu- woda leci do połowy jezdni i nie można przejść chodnikiem. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że tam wjazd usytuowany jest od strony chodnika i rzeczywiście komuś, kto idzie chodnikiem „sięgnie się nieźle”. Pan Pułaczewski stwierdził, że można zrobić zamknięcia na zawiasach, które będą używane w trakcie mycia, choć później wyraził obawy, że właściciel może zastrzec, że projekt nie przewidywał czegoś takiego, jakiś dodatkowych urządzeń.
Radny Stefański wskazał natomiast na podobne myjnie w Inowrocławiu, których usytuowanie może także stanowić podobną uciążliwość dla przechodniów. Radny Ratajczak zaznaczył, że obiecał, iż te uwagi przekaże, co też uczynił.

                        W punkcie „interpelacje” radny Pułaczewski poruszył problem braku odpowiedniego oświetlenia przystanku autobusowego przy ul.Kilińskiego (w stronę Torunia). Ulica jest oświetlona, ale lampy są tak skierowane, że na tym przystanku jest ciemno i często gromadzą się tam osoby, które nie czekają na autobus. Radny Ratajczak dodał, że w tym miejscu jest większa przerwa,  dlatego należałoby postawić tam lampę, albo skierować odpowiednio - źródło światła już istniejące. Burmistrz zapewnił, że zostanie to zgłoszone do ENEII.
Radny Ratajczak przekazał, że lampy na ul.Sobieskiego są zanieczyszczone, co powoduje ograniczenie dopływu światła. Klosze są brudne i dobrze byłoby je wyczyścić, jeśli jest to możliwe.
Radny Krzysztofiak upomniał się natomiast o brakujące lampy przy ul.Jęczmiennej  i w Michałowie, co było obiecane, a póki co– nie jest zrobione, a mówi się o pieniądzach na dodatkowe lampy. Burmistrz odpowiedział, iż „możliwe, że właśnie na Jęczmiennej też jest uwzględnione”, ale zobowiązał się odpowiedzieć na to pytanie na sesji.
Radny Kopiszka zgłosił, iż nie działa punkt świetlny przy przystanku w, że „ogólnie lampy”  nie działają tak,  jak powinny tj. mrugają.
Radny wskazał też na informację o tym, że chodnik przy ul.Powstańców Wlkp ma być dostoswany do ścieżki rowerowej. Pan Kopiszka powiedział, że już wcześniej pytał policjanta, czy rowerzysta w miejscu, gdzie taka ścieżka się kończy i łączy z chodnikiem może dalej po nim jechać (przy ul.Kilińskiego) i otrzymał odpowiedź, że takiemu rowerzyście „raczej nic nie grozi ze strony gniewkowskich policjantów”. Zdarzyła się jednak sytuacja, że rowerzysta trafił na Policję z Inowrocławia i otrzymał za taką jazdę chodnikiem upomnienie. Dlatego radny stwierdził, że dobrze byłoby zaplanować, jak to rozwiązać, by z tego chodnika, dalej możliwe było poruszanie się tą ścieżką, bo przy ul.Kilińskiego korzysta z tego dużo osób.
Radna Kaczmarek zgłosiła wadliwe działanie oświetlenia drogowego w Wierzchosławicach, jest kilka lamp, które zapalają się i gasną.
Radny Rychlewski zgłosił potrzebę naprawy wiaty autobusowej w Brannie, która „straszy”  aktualnym stanem i mieszkańcy prosili, by to wskazać. Radny Stefański zapytał o to, „co stało się tej wiacie, bo została zdemolowana doszczętnie, czy to był wypadek, czy ludzki spryt”., na co otrzymał odpowiedź, że „chyba ludzki spryt”.
Pan Rychlewski ponowił też prośbę o zlikwidowanie dziur w drodze przy przystanku w Żyrosławicach, ponieważ podjeżdżające autobusy ochlapują pasażerów, jak w tych dziurach zbierze się woda.  Radny dodał, że był już u pana Kruczykowskiego i jest problem z ustaleniem, czy droga jest gminna , czy powiatowa, bo jemu się wydaje, że to odcinek należący do Gminy, a pan Kruczykowski twierdzi, że to droga powiatowa. Burmistrz stwierdził, że ten przystanek jest przy drodze powiatowej. Pan Rychlewski zapytał, czy również ten odcinek przez wioskę, co pan Roszak potwierdził wskazując, że ta droga idzie od drogi wojewódzkiej nr 246 do Żyrosławic i dalej do Ośniszczewa. Radny powiedział, że droga odśnieżana jest przez Gminę i wszyscy twierdzą, że to odcinek gminny. Burmistrz przyznał, że może i jest to odśnieżane, bo czasami jeśli ma się czekać na Powiat, by to zrobił, to jak już są nasze ekipy- to jest to robione. Pan Rychlewski poprosił zatem, by zgłosić do Powiatu, by coś z tymi dziurami zrobić.
Radny Rychlewski zgłosił też prośbę o zniwelowanie dziur w drodze Suchatówka-Warzyn  oraz wycięcie krzaków przy drodze Kawęczyn-Grabie, co miało już być wcześniej zrobione.
Pan Rychlewski oświadczył, że „zakończy lampami”- bo, kiedyś już  prosił o 1 lampę w Żyrosławicach, w miejscu, gdzie jest bardzo ciemno (k/p.Kulika).  Burmistrz powiedział, że sobie to zapisuje.
W kwestii chodników- radny Pułaczewski ponownie wystąpił o dokonanie przeglądu chodników w mieście pod kątem powstałych zapadlisk i potrzeb w zakresie ich likwidacji. Taki przegląd przydałby się w różnych miejscach Gminy, Gniewkowa, które robione były stosunkowo niedawno.
Radny zapytał też , „co zostało poczynione z tym chodnikiem od Wielowsi do przystanku” i wzdłuż drogi Inowrocławskiej, czy jest jakieś wystąpienie i odpowiedź w tej sprawie. Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie.
Radny Krzysztofiak zgłosił, by w piśmie Rady do GDDKiA zgłosić też potrzebę sygnalizacji wzbudzanej przy ul.Toruńskiej na wysokości ul.Kasprowicza, gdzie jest tylko  taka sygnalizacja ostrzegawcza, jak w Suchatówce. Burmistrz oświadczył, że on już wystąpił o sygnalizację wzbudzaną w tym miejscu. Przewodniczący Rady zapewnił natomiast, że treść pisma zostanie poszerzona zgodnie z wystąpieniem radnego.
Pan Krzysztofiak wystąpił o to, co zgłaszał już  wcześniej – tj. wykonanie zjazdów w ul.Ciegielną i ul.Żytnią – by wziąć to pod uwagę w przyszłorocznym budżecie, bo jest to bardzo ważne zadanie z uwagi na poprawę bezpieczeństwa, a z punktu Gminy- to nie jest aż tak duży wydatek.
Radny poruszył też kwestię zjazdów w modernizowanej ul.Parkowej z uwagi na istniejące tam różnice poziomów (poziom drogi się podniesie) oraz zapytał o termin wykonania prac. Burmistrz zapewnił, że różnice poziomów będą regulowane tam, gdzie będzie to potrzebne. Robione jest na istniejących wysokościach, a są one różne i zgodnie z pewnymi kanonami, zasadami będzie to regulowane. Jak powstaje coś nowego na starym poziomie, to budzi pewien niepokój i do Burmistrza doszły już takie uwagi, że zostanie to podniesione nie wiadomo jak wysoko. Tam zamieniono asfalt (4+4) , na kostkę (8 cm) i od 3-5 cm podsypki cementowej, by zniwelować te nierówności, czyli w stosunku do projektu, pierwotnych zamierzeń dochodzi „te 4 cm”. Pan Krzysztofiak upewnił się, czy termin wykonania tych prac to 20.12.2017r. , co Burmistrz potwierdził.  Radny zapytał też, czy jest on aktualny . Pan Roszak powiedział, że jest on aktualny i na razie pogoda jest.
Pan Ratajczak zgłosił uszkodzenie u dołu  (przewrócenie)  lampy przy ul.Zielonej, koło placu zabaw. Burmistrz zapytał, czy od strony osiedla, co radny potwierdził.
Radana K.Milewska zapytała o ustalenia odnośnie dokończenia ścieżki rowerowej do Suchatówki ze spotkania z Dyrektorem GDDKiA, jakie miało się odbyć po ostatniej sesji. Burmistrz powiedział, że spotkanie się odbyło, „byliśmy na miejscu, w terenie- był pan Dyrektor, byli też przedstawiciele z Latkowa, inspektorzy nadzoru, kierownik robót itd.”. Z uwagi na to, że radna przybyła później na posiedzenie Komisji- Burmistrz przekazał, że Przewodniczący przygotował też w tej sprawie wystąpienie, by w przyszłym roku zrealizować ten brakujący odcinek ok. 400 m. Radna zapytała też o  projekt. Burmistrz powiedział, iż to zależy od koncepcji, jaka zostanie przyjęta np. my zapewnimy materiał, a projekt i wykonawstwo- GDDKiA.
Radny Stefański przekazał, że mieszkańcy patrzą na to, co się w Gminie dzieje, że ścieżki się budują i przekazał zgłoszoną mu potrzebę budowę chodnika przy drodze powiatowej od Szadłowic, w kierunku Słońska (dawne Edwinowo).
Radny P.Stefański ponowił też wniosek o zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Wierzchosławicach-Kolonii, gdzie „ciągle się coś dzieje”
                                               Następnie poczyniono ustalenia organizacyjne związane z planowanymi w grudniu sesjami: pierwszą 20.12.2017r. i  posiedzenie Komisji przed tą sesją w dniu 12.12.2017r.  oraz drugą – 28.12.2017r. , która rozpocznie się o godz. 1100 (część robocza), a o godz. 1030  zaplanowano posiedzenie Komisji. Część uroczysta tej drugiej sesji zaplanowana została na godzinę 1300. Przewodniczący Rady nadmienił też o pracach nad projektem budżetu z zastrzeżeniem, że w przypadku Komisji Rozwoju Gospodarczego (…)- obowiązku Przewodniczącego Komisji winien przejąć Wiceprzewodniczący  (zwołanie posiedzeń, przedłożenie opinii o projekcie budżetu, przygotowanie sprawozdania i projektu planu pracy).
Radny Żmudziński poruszył temat spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego (…) w okresie międzysesyjnym i zapytał, czy Przewodniczący Komisji przedłożył może w biurze Rady protokół z tego spotkania, na co otrzymał odpowiedź, że pan Wesołowski nie informował wcześniej o tym spotkaniu i pobrał jedynie listę obecności, której potem nie zwrócił.
Radny Ratajczak zgłosił, że panie, które chodzą na zajęcia gimnastyki w MGOKSiR  pytają o możliwość prowadzenia tych zajęciach na dotychczasowych zasadach, ponieważ obecnie te zajęcia odbywają się odpłatnie, a w ubiegłym roku takiej odpłatności nie było.  Pani Milewska stwierdziła, że mimo tych różnic, frekwencja jest taka sama.
Na tym- o godz. 1645  posiedzenie Komisji zostało zakończone.

 

                                                      

Protokołowała:J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 112
12 stycznia 2018 10:13 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl