Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2017r.

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 28 sierpnia 2017r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli-zgodnie z załączona listą obecności.
Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady- pan Przemysław Stefański.
                                              Przewodniczący rozpoczął od przekazania informacji o sprawach, jakie wpłynęły w ostatnim czasie do biura Rady:

- w dniu 8 lipca  2017r. pan X wystąpił ze skargą na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa ( w materiałach przedłożono projekt uchwały w tej sprawie);
-tego samego dnia pan X ponowił ponadto skargę na Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie (projekt uchwały również w materiałach);
-13 lipca  2017r. pan X ze skargą na Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie wystąpił również do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy (przedłożono projekt uchwały w sprawie tej skargi);
-na działania Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie  skargę złożyła pani Y (również przedłożono projekt uchwały w tej sprawie);

Prowadzący obrady nadmienił, że w związku z tymi skargami- okres przerwy wakacyjnej był bardzo pracowity dla Komisji Rewizyjnej, która rozpatrywała te skargi oraz wcześniejszą skargę pana X, o której radni poinformowani zostali na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017r. Komisja spotkała się bowiem trzykrotnie w czasie prowadzonych postępowań wyjaśniających.

-ze skargą  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wystąpił Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu, który zarzucił Radzie naruszenie prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XXXVI/174/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2017r.  polegające na braku publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom. , pomimo zawartych w niej norm o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym (do tej pory Program nie był nigdy publikowany). Wstępnie planowano zmienić zaskarżoną uchwałę i ją opublikować, ale po rozmowie z Redakcją Dziennika oraz Nadzorem Prawnym Wojewody-  od tego odstąpiono, ponieważ stanowisko Wojewody jest odmienne od stanowiska Prokuratora - uważa on , iż uchwała ta nie jest aktem prawa miejscowego i nie zawiera żadnych norm ogólnych i abstrakcyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców. Redaktor Dziennika uwarunkował publikację takiej uchwały zmieniającej od wyroku WSA.
W związku z tą skargą przedłożony został radnym projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia na nią odpowiedzi ( ponieważ skarga do WSA wnoszona jest za pośrednictwem Rady, a przed Sądem Gminę reprezentuje Burmistrz);

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski  za akt prawa miejscowego uznał natomiast  uchwałę Rady Nr XL/201/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie gminy Gniewkowo i pismem z dnia 20.07.2017r.  wszczął postępowanie nadzorcze, zarzucając brak publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa.  Ustalono, że zgodnie z uwagami Nadzoru- uchwała zostanie zmieniona we własnym zakresie i taka odpowiedź została przesłana do Wojewody, a w materiałach przedłożono stosowny projekt uchwały;
-Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu wystąpił też z zapytaniem o uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie podjęte w zakresie uregulowań dotyczących odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o ewentualne skargi i toczące się aktualnie  postępowania sądowo-administracyjne w zakresie ich rozpoznania.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy skarga Prokuratury dotyczy tylko naszej Gminy, czy innych też, na co otrzymał odpowiedź, że dotyczy to również innych gmin. Pan Stefański podkreślił swoje dotychczasowe stanowisko w tego typu przypadkach, ale w tej sytuacji – nawet Wojewoda jest innego zdania niż Prokurator. Przewodniczący Rady dodał, że w jednej sprawie  ( zarzut Wojewody) proponuje się przychylenie do zgłoszonej uwagi, natomiast w drugim przypadku- sam pan Wojewoda kwestionuje konieczność zmiany.
Z uwagi na to, że nie było więcej pytań, rozpoczęto omawianie materiałów na sesję.
                                       Jako pierwsza przedstawiona została informacja  na temat  realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017. Z uwagi na nieobecność Prezesa PK , informację przedstawiła Z-ca Burmistrza- pani Beata Kowalska. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Sam zaznaczył, że przyjrzał się tym danym, bo zdumiewają dwie pozycje wskazujące na  duży wzrostu śmieci z terenów wiejskich. Porównując dane z poprzednich lat, pani Kowalska przyznała, że rok 2016- to wyjątkowo mała ilość, bo rok 2015 i 2017 są porównywalne. Radny Stefański zwrócił też uwagę na zaległe wpłaty w kwocie 50 tys. zł i z poprzednich lat, a martwi to, że rozłożono na raty tylko kwotę 1.919 zł.  Zdaniem radnego świadczy to o braku woli ze strony mieszkańców, by to regulować i należałoby coś z tym zrobić. Burmistrz powiedział, że ci co nie płacą objęci są postępowaniem egzekucyjnym. Pan Pułaczewski zapytał o ilość tych postępowań, na co pani Kowalska odpowiedziała, że wystawiono 640 upomnień i w I półroczu 145 tytułów wykonawczych i do tego doliczyć należy tytuły z lat poprzednich, które są w trakcie realizacji. Pan Roszak stwierdził, że te zaległości są „takie strukturalne, podobnie, jak w przypadku innych płatności np. podatków”. Zdaniem Burmistrza, „jak ktoś płaci systematycznie to płaci, a jak ktoś od samego początku robi inaczej, to później się to nawarstwia i jest problem”.
Radny Kopiszka powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec, który miał problem z naliczeniem należności za odbiór odpadów. To mieszkaniec budynku administrowanego przez PK i dopiero w tym roku dowiedział się o wielkości opłaty i dopiero teraz wyjaśniana jest różnica między złożoną deklaracją a faktyczną ilością osób, od jakiej naliczano opłatę. Przez kilka lat, nikt tej osoby nie poinformował, że ma zaległość i jest to kwota ponad 1000 zł. Pan Kopiszka zapytał, czy nie ma więcej takich sytuacji, że ktoś co innego deklarował, a co innego było naliczone (zwłaszcza jeśli ktoś płaci przelewem na konto). Burmistrz oświadczył, że Urząd bazuje na tym, co wynika ze złożonych deklaracji, co zgłoszą mieszkańcy, czy zarządcy.  Pan Kopiszka powiedział, że deklaracja podobno złożona była na mniejszą ilość osób. Radny Kopiszka powiedział , że chodzi o to, że zadłużenie narastało przez  kilka lat i nikt i poinformował o tym tego człowieka. Pani Kowalska uznała, że może był taki pojedynczy przypadek, bo upomnienia są na bieżąco wystawiane.  Pan Kopiszka stwierdził, że gdyby należność regulowana była w kasie Urzędu- to od razu jest informacja o zaległości, a w tym przypadku było inaczej. Pan Kopiszka wskazał też na dużą rozbieżność  w PSZOK-u w porównaniu z ubiegłym rokiem np. przy opakowaniach z tworzyw sztucznych. Radny zapytał, czy jest to błąd, czy jest to rzeczywisty stan. Pani Kowalska odpowiedziała, że to zgodne ze sprawozdaniem otrzymanym z PK, więc błędu tam nie ma.
                                               Następnie pani Skarbnik przedstawiła projekt zmian do budżetu Gminy na rok 2017. Na koniec, pani Skarbnik wystąpiła z dodatkową propozycją udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 10 tys. zł jednej z gmin w województwie, które ucierpiały w sierpniowej nawałnicy. Pani Rutkowska dodała, że źródło dla tego wsparcia poda w środę.  Przewodniczący Rady poprosił o więcej informacji na temat tego wsparcia, bo wie tylko, że dzisiaj wystąpiły Gminy: Brusy i Sępólno Krajeńskie. Burmistrz dodał, że poszkodowane zostały także Gminy: Czersk, Szubin, Tuchola, Koronowo. Powiedział, że te środki trafią do którejś z tych gmin, albo kwota podzielona zostanie na pół, by pomóc najbardziej potrzebującym, chociaż wszystkie te gminy są bardzo poszkodowane przez starty zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i gospodarskich, czy infrastrukturze publicznej. Pan Roszak dodał, że ma to być wyrazem solidarności, „bo z ich punktu widzenia, to niewielka kwota”. W naszej Gminie poniesiono niewielkie straty, bo w Powiecie najbardziej ucierpiały Złotniki Kujawskie, a reszta gmin, to podobnie jak u nas – jakieś pojedyncze zdarzenia ( np. drzewa, jedna powalona stodoła). Burmistrz powiedział też, że Gmina jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i w przypadku tego konkretnego piątku- nie otrzymano żadnej informacji. Informacja była dzień wcześniej o burzy z czwartku na piątek, ale trudno za to kogokolwiek winić, bo te informacje idą z Instytutu Meteorologii.
Pan Rychlewski zapytał o remont dróg, czy  to będą konkretne drogi, czy pula jest ogólna 25 tys. zł. Burmistrz odpowiedział, że jest to ogólna pula.
Radny Rychlewski wskazał następnie na kwotę 40 tys. zł na mieszkania i również zapytał, czy jest to wydatek ogólny, czy chodzi o jakieś konkretne mieszkanie, na co Burmistrz zapewnił, że to także jest ogólny wydatek.
Pan Rychlewski wyraził zdziwienie kwotą 5 tys. zł przeznaczoną na wycinkę drzew, co jego zdaniem jest sporą sumą. Z-ca Burmistrza zaznaczyła, że są tam również środki związane z usuwaniem drzew po nawałnicy.
Radny Rychlewski poprosił o uściślenie wydatku w kwocie 10 tys. zł na świetlice wiejskie i pani Sekretarz odpowiedziała, iż są to środki na zakup opału. Pani Skarbnik następnie sprostowała, że jest to przeznaczone na „zakup usług pozostałych”, co związane jest z kosztami wywozu odpadów płynnych i stałych. Kwota została zwiększona, według potrzeb stwierdzonych po wykonaniu za I półrocze.
Radny Krzysztofiak zapytał o powód zmniejszenia środków na dokumentację projektową ścieżki rowerowej do Suchatówki. Pan Roszak odpowiedział, że te pieniądze

nie „będą sztucznie trzymane w tej pozycji”, bo póki co, Generalna Dyrekcja za chwilę rozstrzygnie przetarg na ścieżkę do Więcławic i „tam jeszcze parę złotych im brakowało i jeszcze jest kwestia decyzji Ministerstwa”. Dyrekcja przygotowuje  też projekt przebudowy drogi GP15  i przesłanego porozumienie w sprawie ścieżki w Suchatówce nie podpisała.
Radny Pułaczewski zapytał o ul. Kątną, na co otrzymał odpowiedź, iż „jest robiona”.
Pan Krzysztofiak zapytał o przeznaczenie środków w kwocie 10 tys. zł na promocję. Pani Rutkowska wyjaśniła, że jest to pula na bieżące potrzeby, niedługo będzie wydatek związany z przygotowaniem medali, co ma kosztować 6 tys. zł.
Pan Krzysztofiak wskazał na środki przeznaczone na projekt fontanny i zapytał o ich pochodzenie. Pani Skarbnik zapewniła, że te środki były w budżecie, tylko w innej pozycji (rozdz. 616 –remont Rynku). Burmistrz dodał, że chodzi o obszar rewitalizacji. Pani Rutkowska powiedziała, że z dróg zdjęto 100 tys. zł. Radny Krzysztofiak zapytał o konieczność  tej inwestycji, czy nie lepiej było przeznaczyć te środki np. na drogi. Pani Kowalska powiedziała, że na drogi akurat nie ma żadnego konkursu. Pan Roszak nawiązał natomiast do środków w ramach ORSG na rewitalizację (tzw. mały ZIP), co „jeszcze nie do końca ruszyło”. U nas pierwszym obszarem rewitalizacji jest „stare miasto”, gdzie przewiduje się różne zadania , w tym Rynek (poprawa estetyki, funkcjonalności) i na to są środki. Pan Krzysztofiak zapytał, czy jest jakaś koncepcja związana z tym, jak miałaby wyglądać ta fontanna. Burmistrz powiedział, że na pewno nie będzie to żadna bryła architektoniczna, to ma być na tyle funkcjonalne, by latem też z tego było można korzystać , „przygotować jakąś kurtynę wodną”. To ma być estetyczne i nie kolidować i nawiązywać do przyszłorocznego jubileuszu 750-lecia.
Radny Żmudziński wskazał na zmiany w ilości środków na drogę w Gąskach i nawiązał do wcześniejszych zapewnień Burmistrza o tym, że będzie starał się, by za zaplanowaną kwotę zrobić ten odcinek jak najdalej. Radny zapytał o to, dokąd faktycznie ta droga będzie sięgała. Burmistrz odpowiedział, że pierwotnie zakres był większy, a w przetargu kwota na to zadanie okazała się dużo wyższa, niż zaplanowano w budżecie. Zwiększono kwotę na to zadanie w budżecie i jednocześnie zmniejszono długość odcinka, patrząc na porównywalne, realne koszty. Patrząc na wartość zadania, potencjalnie umowa powinna być podpisana za kwotę wyższą o ponad 200 tys. zł , dlatego patrząc na długość tej drogi- zmniejszono zakres i zwiększono też kwotę. Zakres tego zadania obejmuje całą drogę gruntową  i kawałek asfaltu przed panem Kubickim. W kolejnym przetargu firma trochę zeszła z ceny, patrząc na te koszty jednostkowe i to bardzo dobrze , bo generalnie z wykonawstwem jest problem, nie ma firm na rynku zarówno ogólnobudowlanym, jak i drogowym i trzeba namawiać firmy do tego, by startowały w przetargu. Firmy nie mają też pracowników. W Gniewkowie kolejny przetarg wygrywa firma INODROG. Na ul.Kątną wystartował INODROG i firma z Torunia i to ta druga wygrała. Burmistrz wyraził nadzieję, że będzie to dobry wykonawca i dodał, że na ścieżkę rowerową wspólnie z GDDKiA namawiał duże podmioty do złożenia oferty (4 km odcinek). Oferty złożyły firmy: BUDIMEX i AFABRE („i jeszcze jakaś kolejna”), z których korzystniejsza jest ta druga, ale Dyrekcja wciąż czeka z rozstrzygnięciem przetargu, bo Ministerstwo musi wyrazić zgodę na zwiększenie tej inwestycji „o parę złotych”. Przewodniczący Rady dodał, że chodzi o kwotę 2.600 zł, przy inwestycji planowanej na 2 mln 8 tys. zł. Pan Roszak zaznaczył, że razem z Przewodniczącym na bieżąco się tym interesują i jest mu już wstyd, bo dzwoni ciągle, a to do Wojewody, a to do Dyrektora Dyrekcji. Wojewoda rozmawiał z Ministrem w sprawie dołożenia tej brakującej kwoty, by zamknąć procedurę przetargową. Od otwarcia ofert  mija już ponad miesiąc (od 26.07.2017r.). Burmistrz wraził jednak nadzieję, że jak podpisana zostanie umowa, a nie będzie żadnych protestów – to licząc od połowy września do połowy listopada- to zdanie może być zrealizowane.
Pan Żmudziński nawiązał ponownie do drogi Gąski –Śrubsk, do zmienionego zakresu prac i zapytał, czy polega to również na „pocienieniu warstwy asfaltu”. Burmistrz zapewnił, że asfalt nie będzie cieńszy, wszystkie parametry pozostały bez zmian, za wyjątkiem długości odcinka, który został skrócony o ok. 100 m.
Pan Wesołowski podziękował za zrobienie drogi do Godzięby, kolejny raz zaznaczając, że nie została ona zrobiona w całości (ok. 100 m od krzyża do klubu). Pan Roszak powiedział, że tego nie było w tym projekcie.
Radny Wesołowski zgłosił też potrzebę naprawienia drogi przy budynku pani Marchlewskiej (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową) , gdzie jest duża dziura. Wracając do tematu drogi w Godziębie-  Burmistrz zapewnił, że „tych 100 m Powiatowi nie odpuścimy”, choć nie był to element tego projektu, który obejmował odcinek ok. 1,8 km. Brakuje odcinka (tuż przed sklepem) ok. 100 m, co trzeba zrobić. Pan Wesołowski stwierdził, że mieszkańcom nie można tego tak wytłumaczyć, na co Burmistrz uznał, że jednak trzeba to robić, bo dobrze się stało, że został zrobiony ten odcinek , bo ten brakujący nie jest np. nieprzejezdny, choć jest zdeformowany naprawami. Gmina tego jednak za Starostwo nie zrobi, bo to nie jest nasza droga. Wraz z radną powiatową – będzie dążył do tego, by tak , jak zostało to ustalone- w tym roku zostało to jeszcze zrobione. Pan Roszak dodał, że podobnie – zrobiony ma być odcinek od drogi krajowej przez przejazd w Wielowsi, w ramach bieżących środków. Burmistrz  powiedział , że dziurę przy pani Marchlewskiej „to sami chyba zalepimy”, choć zgodnie z prawem odpowiada  za to Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Radny Krzysztofiak wystąpił z zapytaniem o drogę w Szadłowicach tj. czy zadanie to obejmowało będzie także tą część, o której na ostatniej sesji mówił pan Rutkowski, na co Burmistrz zaprzeczył tłumacząc, że tam nawierzchnia jest bardzo dobra. Pan Roszak oświadczył, że ostatnio tam jechał i pan Rutkowski wprowadził radnych w błąd, ponieważ „ten sławetny przepust – on jest oznakowany i służy też do poprawy bezpieczeństwa , do wyhamowania i jest tam oznakowanie wynikające z kodeksu drogowego- oznakowanie progu zwalniającego”. Ten przepust dlatego ma lekkie wyniesienie, bo trzeba tam zwolnić do 20 km. Pan Rychlewski zapytał, czy jest tam takie oznakowanie, na co Burmistrz zapewnił, że jest, bo był to zobaczyć. Zdaniem Burmistrza wiele uliczek w Toruniu ma wiele gorsze nawierzchnie od bruku, jakim jest pokryty odcinek , o jaki wnioskował pan Rutkowski- „to jest droga brukowa dobrze ułożona”.  Radny Stefański zaznaczył, że jeśli pan Krzysztofiak ma taką propozycję, by jednak pokryć ten bruk asfaltem- to on podpisuje się pod tym „dwoma rękoma”.
                                   Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, by omówić projekt uchwały z pozycji „m”- porządku obrad z uwagi na obecność Kierownika MGOPS, która ten projekt przedstawi. Pani Marczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pani Kierownik podkreśliła, że zaletą tego projektu jest uruchomienie opiekunów w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Radny Stefański zapytał, czy należy to traktować jako uzupełnienie oferty Ośrodka. Pani Kierownik przyznała, że tak można to przyjmować, choć głównie chodzi tu o objęcie działaniem terenów wiejskich, gdzie trudno dotrzeć z uwagi na małą mobilność  opiekunów (głównie rower). Przewodniczący Rady przyznał, że jeśli chodzi o komunikację na terenie Gminy, to już wkrótce pojawi się tu „biała plama” i zapytał, czy do Kijewa jeszcze autobus jeździ, co pan Rychlewski potwierdził. Burmistrz powiedział, że „sytuację ratują nasze autobusy”.  Pan Pułaczewski zapytał natomiast, czy rodziny objęte działaniem zostały już wytypowane. Pani Marczak zaprzeczyła tłumacząc, że te rodziny będą teraz typowane, a obecnie usługi takie są świadczone u 27 osób. Pan Pułaczewski zapytał o to, na czym ten „nabór” będzie polegał, a pani Marczak wyjaśniła , że np. na tym, że te osoby będą musiały wyrazić zgodę na pomoc po południu. Radny zapytał też, czy to ma być zgłoszone w formie wniosku. Pani Kierownik odpowiedziała, że może to być wniosek, ale też sam Ośrodek będzie typował.  Radny Krzysztofiak zapytał natomiast o zakres świadczonej pomocy przez opiekunów. Pani Kierownik powiedziała, że usługi opiekuńcze polegają głównie na: podawaniu leków, posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu- „typowy tryb życia”. Radna Kaczmarek zapytała natomiast o pracowników, na co pani Marczak wyjaśniła, że będą to osoby zatrudnione przez fundację Expert Kujawy.  Projekt polega też na tym, że Gmina nie będzie wydatkowała środków finansowych, ale np. udostępni lokal na jego realizację. Pan Pułaczewski zapytał , czy jest szansa, że Expert Kujawy zatrudni kogoś z naszej Gminy. Pani Kierownik powiedziała, że jest to na pewno uwarunkowane tym, kto zgłosi się do tego projektu, bo na dziś nie ma wielu chętnych do świadczenia tego typu usług. Przewodniczący Rady zapytał natomiast o to, czy Ośrodek będzie miał „nadzór merytoryczny nad tymi pracami”. Pani Marczak powiedziała, że sądzi, że ten pracownik, który będzie zatrudniony jako pracownik socjalny na ½ etatu –będzie koordynatorem i będzie współpracowała z pracownikami Ośrodka.
                                               Kolejno, nawiązano do projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso i uznano, iż nie ma potrzeby jego omawiania.
                                               Radny Żmudziński wystąpił z zapytaniem dotyczącym projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, prosząc o wskazanie dokładnie, która to jest droga. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że jest to droga Wielowieś-Chrząstowo (droga piaszczysta). Burmistrz dodał, że położona jest między drogą wojewódzką a powiatową, wyjeżdża się przy figurze. Pan Pułaczewski zapytał, czy to oznacza, że tam będzie asfalt, na co Burmistrz zaprzeczył.
                                                     Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, dlaczego ponownie wraca pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo. Radny przekazał, że Wojewoda zarzucił brak publikacji uchwały, która jego zdaniem jest aktem prawa miejscowego. Do projektu nie było uwag.
                                                Prowadzący obrady zaznaczył, że na początku posiedzenia mówił też o skardze, która winna być przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy , czego dotyczy projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Radni nie zgłosili potrzeby omawiania tego projektu.
                                                Radni nie mieli także pytań do kolejnych projektów uchwał w sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” – panu Marianowi Tepperowi i panu Markowi Jasińskiemu oraz przyznania wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo” panu Czesławowi Treli. Przewodniczący Rady nadmienił tylko, że wręczenie tych tytułów i wyróżnienia nastąpi podczas sesji uroczystej organizowanej na koniec roku.
                                                     Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję w sprawie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa. O głos w tej sprawie poprosił obecny na posiedzeniu pan X. Pan X zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i powiedział, że był w biurze Rady, bo chciał się zapoznać z dokumentacją dotyczącą tej skargi. Interesował go m.in. protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18 lipca 2017r. , kiedy ta skarga była rozpatrywana i inne dokumenty, ale niestety, kiedy pan X był „ w biurze Rady u pani Stefańskiej, no to tych rzeczy nie było”. Pan X zapytał, czy to jest uzupełnione i będzie się mógł z tym zapoznać. Pan Pułaczewski powiedział, że jest to uzupełnione i materiały przesłane zostały do Rady. Pan X stwierdził, że „zgodnie z art. 73 kodeksu postępowania”- ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty. Mieszkaniec zaznaczył, że złożył wniosek i pani Stefańska udostępniła mu te dokumenty, ale nie było tam protokołu z posiedzenia Komisji, który powinien być, albo jego kserokopia.  Pan Pułaczewski stwierdził, że może nie został jeszcze sporządzony. Pan X zapytał o to , na jakiej podstawie Komisja „wysuwa projekt uchwały”, skoro protokół nie został sporządzony. Pan Pułaczewski zaznaczył, że protokół jest sporządzany każdorazowo i jeśli nie został przygotowany- to zawsze jest jego wersja robocza i na podstawie tego „mamy prawo przygotować projekt uchwały”. Pan X zapytał o to, kiedy zatem będzie mógł się z tym protokołem zapoznać. Ustalono, że protokół jest sporządzony i jest on w biurze Rady i pan X zapozna się z jego treścią po wspólnym posiedzeniu Komisji.
                                               Radni nie mieli pytań, ani uwag do kolejnych projektów uchwał: w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa, w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (dot. pobicia ucznia), w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie(przekazana przez KO).
                                               Radny Krzysztofiak zapytał o remont fragmentu nawierzchni dróg na osiedlu toruńskim. Pan Burmistrz wyjaśnił, że będzie to zrobione do końca miesiąca i jeśli prace nie rozpoczęły się dziś, to nastąpi to jutro.
                                                      Radny Pułaczewski zapytał o zasiedlenie  mieszkania przygotowanego dla rodziny repatriantów przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie, bo pojawiają się głosy „ile myśmy w to mieszkanie włożyli”. Burmistrz odpowiedział, że mieszkanie nie jest zasiedlone, ale Gmina nie ponosiła żadnych wydatków z tym związanych, ponieważ na to otrzymała dotację od Wojewody. Pan Roszak zapewnił, że chciałby „zamknąć ten projekt, pomysł i doprowadzić, by pojawiła się rodzina repatriantów”. Póki co, nastąpiły jakieś korekty na poziomie Wojewoda- MSWiA-Konsulat i do tej pory Wojewoda nie ma decyzji w sprawie tej rodziny. Burmistrz oświadczył, że niezręcznie jest mu o tym mówić, bo już raz prowadzono w tym zakresie rozmowę i czeka cierpliwie licząc, że ta rodzina się wkrótce pojawi.
                                                      Radny Pułaczewski poruszył też temat budowy budynku komunalnego. Burmistrz odpowiedział, że na to zadanie przygotowany jest projekt i inne dokumenty  oraz przygotowany jest teren i wystąpiono z propozycją do Ministerstwa Infrastruktury w ramach programu „Mieszkanie +”. Burmistrz był na jednym i drugim spotkaniu w tej sprawie, zgłaszając pełną gotowość i chęć współpracy.
                                                      Pan Rychlewski zapytał, czy żaden inny budynek komunalny, czy socjalny nie powstanie, na co pan Roszak zwrócił uwagę, że w budżecie nie ma na to żadnych środków, dlatego liczy na ten program, choć na razie niewiele dużych miast ma podpisane jakieś umowy. Jest list intencyjny i póki co, żadne inne programy w regionie na realizację takich zadań nie ruszyły.
                                                       Zaznaczając, że może będzie monotematyczny- radny Żmudziński  wystąpił z pytaniami o zakres prac w ramach inwestycji polegającej na modernizacji nawierzchni drogi Gąski-Śrubsk, ponieważ mieszkańcy są nieugięci. Radny powiedział, że jest wiele dziur w istniejącym asfalcie i mieszkańcy pytają, czy przy okazji tego zdania będzie to naprawione. Pan Roszak odpowiedział, że jutro pojedzie tam pracownik i to sprawdzi, bo technologicznie, to będzie coś innego i po sprawdzeniu tego może to być zrobione „jakby niezależnie”. Pan Żmudziński poprosił, że jak już ktoś tam będzie, by zwrócił uwagę na pobocza, niedaleko od skrzyżowania z drogą powiatową.
                                                       Radny Ratajczak nawiązał do zrobionej drogi przy Interlighcie i zgłosił sugestię , aby przy tym nowym odcinku postawić barierki, bo samochody wjeżdżają tam przez trawnik i chodnik. Burmistrz stwierdził, że tam założone są bariery, na co pani Sekretarz powiedziała, że ich nie ma. Pan Roszak ponownie stwierdził, że przez cały trawnik założona jest balustrada, dlatego ustalono o jakim odcinku drogi radny mówił i gdzie dokładnie potrzebna byłaby taka balustrada.
                                                       Pan Ratajczak ponowił wystąpienie w sprawie wyrównania poboczy  ul.Zielonej (głównie wzdłuż Przedszkola) prosząc o podanie jakiegoś terminu, bo mieszkańcy się o to upominają. Burmistrz powiedział, że był to zobaczyć i tam sama nawierzchnia jest w złym stanie, na co pan Ratajczak potwierdził, ale poprosił, by może zająć się choć tymi poboczami, bo często tam woda stoi. Pan Pułaczewski też potwierdził, że tam pobocza są „wypłukane” i trzeba byłoby to uzupełnić choć tłuczniem.
                                                     Radna Pińska zapytała o termin rozpoczęcia prac na ul.Parkowej. Burmistrz odpowiedział, że w tym tygodniu na ul.Parkową będzie ogłoszony przetarg, bo trzeba było trochę skorygować projekt, a oferty składane będą przez ok. 2 tygodnie i jeżeli nie będzie żadnych problemów- „kwestia realizacji to ok. miesiąca”. Burmistrz zaznaczył, że nie chciałby podawać konkretnej daty, bo wszystko zależy od tego, jak potoczy się przetarg, bo są problemy z firmami.
                                                    Pani Pińska zgłosiła też uwagę na temat głębokich rowów przy drogach krajowych, co przy wąskich zjazdach stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów (np. przy ul.Cegielnej) i mieszkańcy pytają o istotę takiego stanu rzeczy. Burmistrz przyznał, że rzeczywiście tak teraz jest to robione i wskazał na obwodnicę Inowrocławia, gdzie są podobne rozwiązania przyjęte bez zabezpieczenia i balustrad. Firmy, które tak robią- mają wytyczne od GDDKiA i rzeczywiście są problemy z pojedynczymi wjazdami do nieruchomości.
                                                     Następnie radna Pińska poruszyła kwestię zmodernizowania nawierzchni ul.Kwiatowej (położenie kostki) pytając o ewentualny termin realizacji tego zdania. Pan Roszak powiedział, że miał spotkanie z kilkoma mieszkańcami tej ulicy i „ z jednej strony chcą i z drugiej strony chcą” i po analizie, Burmistrz zasugerował, że zgłosi radnym propozycję budowy tego odcinka do budżetu na rok następny, bo tych potrzeb mieszkańców nie zaspokoi się jednak „takim tymczasowym działaniem”, bo trochę ich tam jest, dlatego trzeba byłoby zrobić całą ulicę tj. ok. 350-400 m. Pan Roszak przyznał, że myślał, że może z wydatków bieżących zrobi się kawałek tej drogi, ale to tylko w części rozwiązałoby problem.
                                                     Radny Pułaczewski zapytał o stanowisko GDDKiA w sprawie zamontowania siatki uniemożliwiającej przebieganie zwierzynie leśnej przez drogę w Suchatówce. Burmistrz powiedział, że nie pamięta, ale miało takie wystąpienie być skierowane, choć  sprawdzano, że  obowiązku takiego tam nie ma, bo siatki montowane są tylko przy autostradach i drogach szybkiego ruchu i to tylko w pewnych miejscach.
                                                     Pan Pułaczewski poruszył też kwestię modernizacji kotłowni na osiedlu Pająkowskiego i podłączenia wszystkich bloków. Burmistrz powiedział, że jest na to gotowy projekt, ale to już Prezes powinien wypowiedzieć się, kiedy to będzie realizowane. Pan Pułaczewski zapytał, czy ma to być kotłowania gazowa, co Burmistrz potwierdził. Dodał, że ma to być robione na podobnym poziomie technologicznym, co przy ul.Dreckiego. Teraz Spółka kończy finansowanie tego wcześniejszego projektu, który realizowany był z częściowym dofinansowaniem ze środków unijnych. Swój wkład – Spółka częściowa zabezpieczyła poprzez kredyt, którego okres spłaty się kończy i teraz przebudowywana będzie kolejna kotłownia. Burmistrz zapewnił też, że wszystkie bloki na tym osiedlu  mają być podłączone do tej kotłowni.
                                                     Radny Pułaczewski zapytał także o funkcjonowanie kopalni kruszywa w Chrząstowie. Burmistrz odpowiedział, że z punktu widzenia prawnego dla instytucji, która wydała koncesję- działa- „dla nas – szczerze, średnio i my mamy z tym kłopot”.  Koncesję wydaje UM- Marszałek i poproszono o interwencję, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by to działało (choć problemem jest „kwestia dróg”), tylko po części jest tam już prowadzona rekultywacja terenu, a nie powinno to mieć miejsca. Sama rekultywacja też może nie byłaby takim problemem, gdyby była „normalnie prowadzona”, a tam czasami Policja interweniuje, bo są zgłoszenia od mieszkańców, że różne rzeczy są zwożone i zasypywane. Zostało to zgłoszone też do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do SANEPiDu. Urząd Marszałkowski stoi np. na stanowisku, że póki co nie ma podstaw, by „rozliczać i ścigać stronę, której wydawał koncesję”, bo ta koncesja nadal obowiązuje.
                                                      Pan Pułaczewski zgłosił , że jedna z lamp przy ul.17 Stycznia nie działa (naprzeciw budynku Poczty), choć interweniowała już tam „energetyka”.
                                                      Radny Krzysztofiak nawiązał do tematu ul.Parkowej i zapytał o „zaznaczone drzewa”, na co Burmistrz powiedział, że „rozszerzamy to”. Radny zapytał, czy te drzewa będą wycinane i czy będzie tam jakiś chodnik. Pan Roszak przyznał, że te drzewa będą wycinane, a w części ul.Parkowej przewiduje się chodnik.
                                                       Następnie radny poruszył temat ataków wilków w naszej Gminie. Burmistrz powiedział, że rozmawiał o tym z kołami łowieckimi, z Policją i zastanawiał się, czy nie wystąpić z tym formalnie, choć nie chciałby „siać niepotrzebnej paniki i niepokoju”. Burmistrz myślał o oficjalnym wystąpieniu do Ministerstwa o zgodę na odstrzał, bo wilk jest gatunkiem chronionym. W maju miał miejsce incydent, gdzie wilki zagryzły psa. Pan Roszak powiedział też, że co do zasady- wilk boi się człowieka, ucieka i stroni, „ale zdarzają się takie sytuacje”. Pan Wesołowski dodał, że  koła łowieckie wystąpiły w tej sprawie do Wojewódzkiego Zarządu PZŁ, który występuje do Ministra Ochrony Środowiska. Pan Roszak powiedział, że zgodnie z informacjami z kół – ilość wilków w okolicy Puszczy Bydgoskiej w ostatnim czasie się podwoiła.  Zwrócono uwagę na to, że w lasach nie ma już teraz bezdomnych psów. Radny Wesołowski podał, że w Gminie Rojewo również wiele psów zginęło.
                                                       Pan Krzysztofiak zapytał też o termin termomodernizacji SP Nr 1 w Gniewkowie, tj. czy zostanie ona przeprowadzona w tym roku. Burmistrz odpowiedział, iż ma taką nadzieję, choć procedura z w Urzędzie Marszałkowskim się przeciąga i trwa oczekiwanie na podpisanie umowy. Burmistrz zapewnił, że „z naszej strony jesteśmy gotowi”, ale cała procedura trochę się przeciągnęła, ale może ta umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Wówczas ogłoszony zostanie przetarg i Gmina chciałaby zrobić to jeszcze w tym roku, choć z pracami w tym okresie może być różnie, dlatego z ostrożności, przy wystąpieniu poproszono, by realizację zadania przedłużyć do połowy przyszłego roku. Burmistrz oświadczył, że chciałby to robić w tym roku, nawet, jeśli to miałoby stanowić uciążliwość dla funkcjonowania Szkoły i zabezpieczenia, ochrony dzieci, co jednak może uniemożliwić zła aura.
                                                       Radny Rychlewski zapytał o przydział lokalu mieszkalnego dla rodziny z budynku, jaki palił się ostatnio w Wielowsi. Radny zapytał, czy ta rodzina otrzymała lokal, czy wróciła do tego spalonego. Burmistrz odpowiedział, że tam nie mieszkają i to był prywatny budynek, bo Inspektor Nadzoru Budowlanego orzekł, iż dalej nie można tam mieszkać. Przenoszona jest jedna osoba w Markowie i zaproponowano tej rodzinie przydział w tym budynku.
                                                    Pan Rychlewski zapytał też o realizację prac w Kijewie w ramach „budżetu obywatelskiego”,, a także o remont drogi w Markowie, czy jest to zakończone. Burmistrz potwierdził zakończenie prac w Kijewie, z których pani Dyrektor jest zadowolona. Zakończony jest także odcinek drogi w Markowie – na tym etapie, jak było uzgodnione z panem Sołtysem, choć i tak zrobiono to w większym zakresie, niż pierwotnie zakładano. W przyszłym roku może uda się zrobić część do łuku drogi, bo nie można wszystkiego od razu. Pan Roszak  powiedział, że teraz wygląda to „fajnie”, bo był to dziś zobaczyć.  Będzie to wyglądało jeszcze lepiej , bo dziś czyszczony był jeszcze chodnik z zielska i przy krawężnikach też porządkowano.
                                                    Pan Rychlewski zgłosił też potrzebę wyrównania drogi gruntowej z Warzyna do Markowa. Burmistrz powiedział, że pan Sołtys prosił, by „puścić tam rotacyjną, bo takie jest zielsko”. Radny dodał, że dziury też można by wyrównać, a koszenie będzie trudne, bo pobocza są tam wysokie. 
                                                     Pan Ratajczak zgłosił potrzebę przeglądu znaków drogowych na terenie Gniewkowa i ich usytuowania na chodnikach (dot. uregulowań dla osób niepełnosprawnych). Burmistrz wyjaśnił, że rozmawiał już w tej sprawie z zainteresowaną osobą i to, co zostało zauważone w tym zakresie- zostanie zmienione.
                                                     Radny Ratajczak zapytał o najbliższe plany w zakresie modernizacji nawierzchni ul.Piasta. Burmistrz powiedział, że wniosek składany będzie na nowo i będzie to korzystniejsze , bo nie ma kryteriów do 5 tys.  mieszkańców, ale też powyżej 5 tys.  i zrobiono korekty w projekcie, dzięki którym Gmina zyska dodatkowe punkty np. za aktywne przejście. Zmieniono też sposób odwodnienia i „coś tam jeszcze” i  do końca września wniosek składany będzie na nowo. Wartość robót to 1mln 800 tys. zł i trudno byłoby to wykonać ze środków budżetowych, a w tym projekcie finansowanie jest „50:50”, dzięki czemu łatwiej będzie to przeprowadzić. Pan Pułaczewski zapytał o termin ogłoszenia wyników konkursu, na co otrzymał odpowiedź, że to może być pod koniec listopada.
                                                      Radna Kaczmarek zgłosiła zły stan nawierzchni ścieżki rowerowej do Wierzchosławic.- na odcinku Ostrowo 1 do pana Bogusiewicza („tam się chodnik rozjeżdża”). Burmistrz powiedział, że tam kiedyś, ktoś wyciągnął ileś kostek, choć to już „przywrócono”. Pan Żmudziński stwierdził, że „proceder pozyskiwania kostki brukowej się zdarza”, bo widział takie odcinki, gdzie kostki nie było w ogóle.
                                                 Pani Kaczmarek podziękowała za „wymianę 2 słupków- Wierzchosławice-Wielowieś” i  oczyszczenie słupków z zielska oraz  zgłosiła jeszcze potrzebę wyczyszczenia odpływów w drodze powiatowej. Zgłosiła też problem chwastów wychodzących poza płot prywatnych posesji na chodnik w kierunku Ostrowa (jeszcze w Wielowsi). Burmistrz przekazał, że zgłosił ten temat panu Robertowi Lewandowskiemu i wyjaśnił, kto się takim czyszczeniem według niego winien zajmować.
                                                  Radna Milewska podkreśliła ogromne znaczenie dokończenia ścieżki rowerowej do Suchatówki dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  Radna powiedziała, że jeśli Gmina się z tego wycofa, to będą nikłe szanse, by zostało to dokończone. Burmistrz zapewnił, że ta ścieżka na pewno będzie realizowana, a decyzja w tej sprawie podjęta została dlatego, że szuka się różnych możliwości, gdyż zadań do realizacji w tym roku jest dużo. To jest inwestycja wspólna z GDDKiA i Gmina już sporo wydatkowała na to zadanie. Zgodnie z zapewnieniami pana Antoniaka- ta ścieżka będzie realizowana, tylko GDDKiA jest aktualnie w trakcie przygotowania koncepcji przebudowy drogi krajowej GP15, w ramach czego przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia dla ruchu pieszych, ruchu rowerowego (od obwodnicy Inowrocławia do Torunia-do zjazdu na autostradę). Tak, jak kiedyś już Burmistrz o tym mówił, ma to być robione w systemie skandynawskim i na pewno dotyczy to dużej obwodnicy Gniewkowa. Pan Roszak przekazał też, że podnoszono kwestie obwodnic dla Suchatówki i Szadłowic, ale nie wie, czy będzie to możliwe. Z tych też powodów Burmistrz „nie naciska, skoro nie chcą podpisać teraz tego porozumienia” , a z drugiej strony czeka na rozpoczęcie odcinka ścieżki od Wierzchosławic do Więcławic, w ramach czego toczą się rozmowy o uzupełnienie ścieżki w Suchatówce.
                                                       Radna Milewska zapytała, „czy na ten czas  można uzupełnić- właśnie  gdzie się ta ścieżka kończy, tam jest droga leśna taka i jak się wyjeżdża po jednej stronie  i też z Perkowa ruch jest tam ostatnio natężony”, a są tam ubytki  w nawierzchni i można np. koło zgubić.
                                                       Radny Kopiszka przekazał, że w tygodniu  zgłosił konieczność naprawy nawierzchni części ścieżki w Lipiu oraz utwardzenia betonowymi ażurowymi płytami poboczy rowu (przy firmie p.Groblewskiego). Zdaniem radnego , tam trzeba będzie zmodernizować pewien odcinek (kilkadziesiąt metrów), bo przed budową ścieżki rosły tam topole, a po ich usunięciu – ubytki zasypano piachem, który ubijany był tylko „łychą od koparki” i teraz podłoże jest tam miękkie i teraz „wszystko zjeżdża”. Kolejne naprawy nie przynoszą efektu, bo po każdej ulewie to się powtarza. Burmistrz przyznał, że woda może być tu powodem zniszczeń, bo potrafi ona zniszczyć nie takie ciągi, bo ma taką siłę. Pan Kopiszka zaznaczył, że potrzeba byłaby tam wzmocnienia skarp np. ażurowymi, betonowymi płytami ( np. tak jest w Toruniu, czy Mogilnie).
                                                        Pan Kopiszka zgłosił też potrzebę wyrównania nawierzchni łącznika Murzynko-Markowo . To droga gminna użytkowana przez rolników, kiedyś nawieziona gruzem, gdzie teraz powstała duża wyrwa (na początku od drogi Murzynko-Murzynno i dalej łącznik do Markowa). Dla ścisłości radny podał, że jest to od strony Murzynka, pierwsza droga na Markowo, przy przepuście, „gdzie była sprawa z azbestem”, a potem uzupełnił te wyjaśnienia rysunkiem(rysunek w załączeniu do protokołu).
                                                       Radny Mnich wyraził zadowolenie z rozpoczęcia prac związanych z budową ścieżki w Ostrowie, ale w związku „ z głosami jakie się słyszy”-  zapytał o długość budowanego odcinka, zakładając, iż nieprawdą jest , że obejmował on będzie trasę od świetlicy do cmentarza. Burmistrz oświadczył, że na razie taki właśnie odcinek jest planowany. Pan Mnich stwierdził, że w projekcie budżetu jest inny zapis. Pan Roszak zaprzeczył tłumacząc, że od samego początku mówiono o takim odcinku na ten rok  i Powiat w tym roku również nie ma więcej kasy na to zadanie. Gmina daje materiał, a Powiat to wykonuje, bo ma swoją brygadę.
                                                      Radny Stefański wystąpił o wyrównanie poboczy  (ścięcie) przy drodze brukowej w Szadłowicach ( w stronę lasu). Burmistrz powiedział, że należy doprowadzić do tego, by Spółka kupiła ścinarkę poboczy, bo nie da się tego zrobić np. równiarką.
                                                      Pan Stefański ponowił też wystąpienie o lampę solarną przy przystanku Wierzchosławice-Kolonia. Tam ostatnio znowu był wypadek, ciągle się coś dzieje i kiedyś może wydarzyć się coś złego. Burmistrz uznał, że tam się coś dzieje , ale z powodu nieprzestrzegania przepisów, bo „tam jeżdżą jak wariaci” . Radny Stefański powiedział, że może i jeżdżą, ale tam stoją na przystankach nasi mieszkańcy, jest tam ciemno i nawet nikt ich nie zauważy.
                                                         Radny Ratajczak wskazał na stan terenu i płotu przy dworcu PKP w Gniewkowie.
                                                          Przewodniczący Rady przekazał informację o wstępnym terminie sesji we wrześniu, która wyznaczona została na 27.09.2017r. i „jej bohaterem będzie pani Skarbnik”, ponieważ tematem jest wykonanie budżetu za I półrocze.
Na tym , o godzinie 1710  zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady - Przemysław Stefański
                                                                              

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2017 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 181
25 września 2017 11:42 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Zmieniono treść protokołu dot. projeku uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa, gdzie omyłkowo podano inny projekt uchwały. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 10:40 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2017 09:11 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl