Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 22 czerwca 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych


Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 22 czerwca  2015r.

 

                              W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączoną listą obecności.
Zanim rozpoczęto dyskusję Przewodniczący Rady przekazał informację na temat spraw, jakie wpłynęły w ostatnim czasie do biura Rady:
1. Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wystąpił w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Prezes określił ilość ławników z naszej Gminy na nową kadencję 2016-2019. Rada Miejska wybrać winna 4 ławników , w tym jednego do orzekania z zakresu prawa pracy.  Procedura wyboru odbywa się w oparciu o ustawę  z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133). Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r. , dlatego po otrzymaniu pisma z Sądu przygotowana została stosowna informacja na temat tych wyborów i podana do publicznej wiadomości. Wybór ławników następuje najpóźniej w październiku roku , w którym kadencja poprzednia upływa  w związku z czym na sesję przygotowany został projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu, który ma się tym zająć. Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład tego zespołu weszli przewodniczący Komisji oraz Pani Sekretarz.
Radny Stefański przekazał , że w sprawie wyboru ławników wystąpiła do gmin Krajowa Rada Sędziów Społecznych (treść tego wystąpienia została odczytana).
2.Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach nadzoru pismem  z dnia 19.05.2015r. wszczął  procedurę stwierdzenia nieważności uchwały Rady Nr IX/45/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie środków finansowych  przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Natomiast pismem z dnia 29.05.2015r. Pani Wojewoda poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”.
W obu przypadkach udzielono informacji o tym, że uwagi nadzoru zostaną uwzględnione na najbliższej sesji w związku z czym przygotowane zostały projekty uchwał, które omawiane będą w trakcie posiedzenia.
3.Przeprowadzona została analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok , oświadczenia opublikowane zostały w BIP-ie , a 1 komplet  oświadczeń przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
4.Udzielono odpowiedzi na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie informacji na temat skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską w latach 2013-2014.
5.ZMP wystąpił z pismem o podanie przedstawicieli  do komisji  tej organizacji.
6.Przewodniczący poinformował, że w dniu 1 czerwca 2015r. wiejskie zebranie wyborcze w Kleparach uzupełniło skład Rady Sołeckiej – zebranie poprowadził radny Ireneusz Kopiszka.
7.Przekazał też, że  w dniu 31 maja 2015r. odbyły się wybory do Izb Rolniczych . Na następną kadencję do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wybrani zostali z naszej Gminy ponownie: Pan Jan Kopeć z Perkowa i Pan Julian Bajerowski z Wielowsi ( kandydatami byli też : Karol Smoła z Kawęczyna  i Grzegorz  Raczyński z Klepar).
8.Pan Stefański powiedział, że radny Sławomir Bożko  w dniu 17 czerwca 2015r. skierował do Przewodniczącego Rady zapytania mieszkańców oraz własne , które zostały przekazane panu Burmistrzowi. Radny wystąpił też o odpowiedź na wcześniejsze swoje wystąpienie, która została w dniu dzisiejszym radnemu udzielona.
9.Przewodniczący oświadczył, że do Rady Miejskiej- do wiadomości wpłynęły w dniu 08.06.2015r. odwołania od zawieszenia 3 członków OSP w Gąskach: pana Tomasza Galusa, pana Janusza Galusa,  pana Jana Frankowskiego (Przewodniczący odczytał treść tych pism).
Kolejno, Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionych informacji . Radni nie mieli uwag, ani pytań , wobec czego przystąpiono do omawiania materiałów na sesję.
                                               Następnie Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji na temat wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. Pani Pęczkowska omówiła materiały , jakie radni wcześniej otrzymali zaznaczając na początku, że jest to oferta Urzędu Miejskiego, a w szczególności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Pani Sekretarz przekazała, że obecnie prowadzi rozmowy w sprawie Wierzchosławic – największej miejscowości po Gniewkowie , aby zorganizować tam coś w okresie wakacyjnym. Zgłosiły się 2 osoby i jedna prawdopodobnie, o ile wyrazi zgodę na stawkę jaką mają nauczyciele, to będzie prowadziła zajęcia na świetlicy po 4 godziny tygodniowo przez całe wakacje ( zajęcia np. plastyczne) i 1 osoba 2 godziny w tygodniu zajęcia socjoterapeutyczne.
Kolejno, wystąpiła pani Joanna Kowalska , która na wstępie oświadczyła, że przegotowana oferta jest ofertą wspólną MGOKSiR i MGBP.  Następnie pani Dyrektor w skrócie przedstawiła przygotowaną propozycję dla dzieci i młodzieży, a po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Ratajczak zapytał o możliwość kolidowania imprezy wrześniowej (15 września) , chodzi o turniej , który ma się rozgrywać w czerwcu, lipcu i właśnie we wrześniu. Pani Sekretarz wyjaśniła, że turniej wynika z realizacji zadania dofinansowanego w ramach konkursu i ten turniej składa się właśnie z 3 część, rozpoczyna się w okresie wakacyjnym i kończy- we wrześniu. Skoro był na to organizowany konkurs- to radny oświadczył, że chciałby wiedzieć jak to wyglądało, kto był w komisji itd. Pani Sekretarz wyjaśniła, że konkurs ogłoszony był w ramach środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a skład komisji podany był do publicznej wiadomości ( m.in. pani Zaworska, Pani Kowalska). Pan Ratajczak wystąpił także z zapytaniem , czy z tej puli środków organizować można imprezy przeznaczone dla wszystkich dzieci , czy tylko dla tych, które pochodzą z tych zagrożonych rodzin. Pani Pęczkowska zapewniła, że jest to dozwolone, ponieważ chodzi tu również o integrację, by nie prowadzić do ich wyobcowania, chodzi o nawiązywanie kontaktów i pomaganie przez dzieci z „domów bez problemów”. Pan Ratajczak poinformował, że jego pytania wynikają z lektury artykułu  pt. „Korkowe pod lupą”, po czym odczytał treść tego artykułu, który zapowiada kontrole wydatkowani środków. Burmistrz powiedział, że jeśli ktoś ma ochotę przyjechać- to zaprasza. Przewodniczący Rady zapytał, czy wydatkowanie tych środków było już kontrolowane, na co pani Pęczkowska zapewniła, że kontrole takie były. Jest to realizowane w ramach uchwalonego programu, z którego następnie zdawane jest przed Radą sprawozdanie i działań w różnych zakresach (świetlice, wyposażanie , działanie boisk ). To wszystko służy temu, aby dzieci i młodzież wypełniały tymi zajęciami czas, by nie zajmowały się czymś innym . Radny Ratajczak stwierdził, że nie trzeba mu tego tłumaczyć, bo on to wszystko wie. Burmistrz zwrócił uwagę, że pani Sekretarz grzecznie  odpowiada , na pytania radnego, dlatego nie powinien się denerwować. Pan Ratajczak zaznaczył, że pyta właśnie panią Sekretarz i jeśli będzie chciał usłyszeć Burmistrza, to jego będzie pytał. Burmistrz stwierdził natomiast, że pani Sekretarz może odpowiadać, jeśli ją wskaże. Radny Ratajczak powiedział , że posiedzenie prowadzi Przewodniczący  i to on o tym decyduje, a Burmistrz uczestniczy w nim na zasadzie członka. Radny zapytał też o regulamin dotyczący wydatkowania tych środków. Pani Sekretarz ustaliła, że radnemu chodzi o program ustalany co roku przez Radę Miejską, z którego potem składane jest sprawozdanie. Jeśli natomiast chodzi o konkurs – to jest ogłoszony i komisja powołana jest zarządzeniem , tam też określone są kryteria , które powinny być brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.  Radny Pułaczewski zapytał, czy opiekun świetlicy „socjo” ma prawo odmówić jakiemukolwiek dziecku udziału w zajęciach, czy każdy może się zapisać.  Pani Pęczkowska potwierdziła, że każde dziecko może się na takie zajęcia zapisać. Dane dotyczące osób uzależnionych – to są tzw. dane wrażliwe i nie można dzieci pytać , czy w rodzinie jest problem , czy rodzice np. piją. Radny Pułaczewski stwierdził, że to właściwie wyjaśnia wszystkie wątpliwości, skoro na świetlicę zapisać może się każde dziecko. Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że ograniczenia mogą wynikać np. z liczebności grupy, podziału pod względem wiekowym, ale nawet wówczas można rozważać np. utworzenie kolejnej grupy. Radna Robak zwróciła uwagę, że ze świetlicą socjoterapeutyczną w szkole współpracuje pedagog,  szkoła zorientowana jest kto z uczniów potrzebuje opieki , jest to wpisane w zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  i takie dzieci trafiają tam w pierwszej kolejności, a dopiero potem inne dzieci. Radna zaznaczyła także, że często w tych świetlicach robi się więcej niż można ( np. dzieci otrzymują tam posiłki).
Radna Kaczmarek zapytała o imprezę w Wierzchosławicach wpisaną w plan na dzień 24.07.2015r. jako organizowaną przez Radę Sołecką i Sołtysa. Pani Kaczmarek poprosiła o wyjaśnienie, czy to nie chodzi o imprezę , której głównym organizatorem jest LZS, co pani Dyrektor potwierdziła.
Radny Krzysztofiak zapytał o funkcjonowanie świetlic,  o ich obłożenie. Pani Sekretarz odpowiedziała, że osoba zatrudniona w ramach robót publicznych pracuje na cały etat  zajęcia prowadzone są codziennie przez 8 godzin od poniedziałku do piątku , choć można to ustalać indywidualnie np. od wtorku do soboty, to już zależy indywidualnie od danej miejscowości, od jej potrzeb. Pani Pęczkowska zapewniła, że dzieje się tak we wszystkich świetlicach, jakie podane zostały w materiałach. Pan Pułaczewski dodał, że w trakcie roku szkolnego są to również świetlice szkolne.
Pan Krzysztofiak zapytał również o zajęcia w Astro-Bazie, czy funkcjonuje ona w oparciu o jakiś harmonogram. Z-ca Burmistrza powiedziała, że harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej. Pani Kowalska dodała, że w tym obiekcie planowany jest remont, ale nie znany jest jeszcze jego termin. Burmistrz zaznaczył, że remont ten miał być wcześniej, ale się to przeciąga.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy półkolonie planowane przez Ośrodek zostały zgłoszone. Pani Kowalska zapewniła, że tak ( dziś poszło pierwsze zgłoszenie). Przewodniczący Rady dopytał, czy chodzi o zgłoszenie w Kuratorium Oświaty, co pani Dyrektor potwierdziła.
Pan Krzysztofiak poruszył też temat wolontariatu studenckiego i zapytał, czy wiadomo już może jak został rozpatrzony wniosek. Pani Dyrektor wyjaśniła, że tego jeszcze nie wiadomo, to pojawia się w międzyczasie- zgłasza się grupa studentów, to się dzieje ad hoc , zgłaszają się by pracować w sołectwach. Radny Kopiszka stwierdził, że ogólnie, teraz sołectwa zaangażowały się w organizację zajęć na świetlicach i w tym zakresie wiele się dzieje, choć w tych materiałach nie są wymienione.
Pani Dyrektor poinformowała też, że wykorzystano wniosek , który padł kiedyś ze strony pana Ratajczaka i organizowane będą tzw. „sportowe poranki” ( na boisku przy MILI), to będą takie zajęcia tematyczne , by sprawdzić w okresie wakacyjnym , jakie jest zainteresowanie, czy warto to kontynuować, czy też nie.
Radny Krzysztofiak zapytał o to, od czego zależeć będzie organizacja warsztatów w sołectwach. Pani Dyrektor odpowiedziała, że pismo poszło do wszystkich sołtysów. Pani Kowalska opowiedziała o „stylu” współpracy, jaki wypracowany został przez Ośrodek z Sołtysami.  Sołtysi przychodzą  i zgłaszają swoje potrzeby i ustala się co można jeszcze zrobić ze strony Ośrodka, bo są takie, które radzą sobie bardzo dobrze. Pani Dyrektor zaznaczyła, że Ośrodek nie jest też w stanie objąć tym wszystkich sołectw.
                                               Kolejno, przystąpiono do omawiania projektów uchwał. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na projekt dodatkowy , dotyczący utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Warzynie w związku z ogłoszonym referendum.  Radni otrzymali przed posiedzeniem ten projekt i na sesji głosowany będzie wniosek formalny w sprawie wprowadzenia tego do porządku obrad.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła zmiany , jakie proponuje się wprowadzić do uchwały w sprawie budżetu na rok 2015. Po wystąpieniu pani Rutkowskiej- Przewodniczący Rady zaznaczył, aby na sesji te zmiany omówiła już krócej. Radny Ratajczak dodał natomiast, aby nie czytać tych zmian ze wskazaniem na poszczególne paragrafy, tylko powiedzieć o co w nich chodzi. Radny Stefański oświadczył, że też jest za tym, bo wszyscy radni te materiały mają i mogą się z tym zapoznać, a pani Skarbnik winna przedstawić to „esencjonalnie”.  
Radny Krzysztofiak zapytał o to na czym polegał będzie remont sali. Pani Joanna Kowalska podała, że chodzi o malowanie ścian i renowację parkietu.  Radny zapytał, czy znany jest już termin tych prac, na co pani Dyrektor podała, że planuje się to zrobić w czasie wakacji. Pan Krzysztofiak zapytał , czy oznacza to, że sala będzie nieczynna przez 2 miesiące, na co pani Joanna Kowalska odpowiedziała, że myśli, iż nie będzie to tyle trwało, chyba że wydarzy się coś nieprzewidzianego. Radny zadał także pytanie dotyczące zmniejszenia planu w zakresie inwestycji-budowy świetlicy w Suchatówce. Pani Skarbnik wyjaśniła, że po przetargu oraz po naliczeniu kar zmniejsza się udział Urzędu Marszałkowskiego (kary nie są kosztem kwalifikowanym). Pan Krzysztofiak zapytał, czy zmniejszeniu nie powinny ulec środki własne, na co pani Rutkowska odpowiedziała, że te środki się zwiększają dlatego , że kary nie zmniejszają wartości inwestycji. Z wydatków przenosi się to na dochody i wtedy są kosztem własnym, mimo że z konta fizycznie „nie zejdą” podlegają przeksięgowaniu. Burmistrz dodał, że głównie chodzi o to, że wartość inwestycji nie zmniejsza się  przez naliczenie kar. Pan Ratajczak zapytał , czy oznacza to, że Gmina na tym traci, na co pani Pęczkowska powiedziała, że nie traci, tylko to przekazywane jest na dochody . Pani Skarbnik dodała, że jest to potrącone z faktury i przekazane na dochody. Zdaniem pana Kopiszki ma to wpływ na statystyki związane ze środkami z UE. Pan Ratajczak zapytał, czy ta świetlica jest już rozliczona, na co otrzymał odpowiedź, iż jeszcze nie. Pan Stefański zapytał, czy radnemu chodzi o „rozliczenie”, czy o „zakończenie” prac przy świetlicy. Zasugerował też taką możliwość, że mogło się zdarzyć , że wysokość kar zrównałaby się z należnością za budowę świetlicy. Burmistrz powiedział, że byłaby to wówczas sytuacja podobna do tej, jaka miała miejsce przy projektowaniu basenu, za co ostatecznie Gmina nie zapłaciła, bo nastąpiła „kompensacja”. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że wydatek nie może być zerowy, stąd ten wspomniany obrót. Radny Krzysztofiak poprosił o potwierdzenie tego, że budowa jest zakończona i inwestycja jest odebrana. Burmistrz odpowiedział, że prace zakończono i jutro idzie zgłoszenie obiektu do użytkowania. Pan Krzysztofiak zapytał także o okres kwalifikowania wydatków z PROW, bo radny pamięta jak było to w umowie. Pan Roszak oświadczył, że „radny dobrze to pamięta” i Gmina jutro składa wniosek , po zapłaceniu faktury. Radny zapytał, czy Burmistrz mówi o wniosku o płatność, co pan Roszak potwierdził.
Radny Kopiszka zapytał o zwiększenie prowizji , czy podyktowane jest to zwiększeniem dotacji od Wojewody. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z kosztów, jakie są ponoszone w związku z obsługą bankową przy wypłacie tych świadczeń. Jest ich dużo, co powoduje zwiększenie prowizji, a chodzi o to, by koszty były mniejsze i szuka się innych rozwiązań. Burmistrz przekazał, że myśli też o utworzeniu kasy w MGOPS , aby nie było tej prowizji, że ta instytucja jest w stanie podźwignąć to zadanie. Pani Rutkowska podała, że kwota , jaka wydatkowana jest w związku z wypłatą świadczeń to rocznie 36 tys. zł ( to etat mógłby kosztować mniej).
Następnie pani Wicleben poproszona została o przedstawienie projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Przewodniczący Rady zapytał, czy w przedmiotowym projekcie uwzględnione zostały wszystkie uwagi Nadzoru Wojewody. Pani Kierownik potwierdziła i wskazała na poszczególne zmiany.  Do projektu uchwały nie było pytań.
Pani Wicleben omówiła również projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”.  Radna Robak odniosła się do § 5 ust. 1 pkt 3 projektu uchwały sugerując zmianę średniej na 4,0 , bo nie jest to stypendium za wyniki w nauce , tylko za indywidualne osiągnięcia, też należy mieć na uwadze uczniów Szkoły Zawodowej. Radna zaproponowała , aby obniżyć ten pułap, by nie zamykać drogi do składania wniosków dla tych ostatnich uczniów, bo dla nich średnia 4,5 jest trudna do osiągnięcia. Przewodniczący Rady zapytał, czy ma to traktować jako wniosek formalny, czy też dziś zostanie to zmienione na 4,0.  Następnie radny Stefański pytał o stanowisko poszczególnych radnych w tej sprawie. Część radnych opowiedziała się za pozostawieniem zapisu bez zmian, część za wprowadzeniem zmiany na 4,0 , a jeszcze inni- by zrobić rozgraniczenie i 4,0 ustalić dla uczniów Szkoły Zawodowej . W  związku z tymi propozycjami wywiązała się dyskusja , w wyniku której ustalono, że potencjalnych wnioskodawców nie będzie dużo , a  wnioski będą dwa : za rozbiciem wielkości średniej i za jej obniżeniem do 4,0.  W dalszej dyskusji, radny Krzysztofiak podjął temat związany z ograniczeniem wynikającym z tego, że dotyczyć to ma uczniów z naszej Gminy i nie daje możliwości ubiegania się o stypendium przez uczniów spoza naszego terenu. Przewodniczący Rady przypomniał, że uchwała w tej sprawie została już przyjęta wcześniej i co do jej brzmienia- Wojewoda wskazał na zmiany, jakie należy wprowadzić , a to co proponuje radny Krzysztofiak może doprowadzić do tego, że ta uchwała będzie procedowana po raz trzeci. Radny Krzysztofiak stwierdził, że w takim razie można zobaczyć jak to zadziała w tym roku  i jednocześnie poprosił o wyjaśnienie zapisu mówiącego o „przyczynieniu się do promocji Gminy Gniewkowo”, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Burmistrz odpowiedział, że należy rozumieć to szeroko, tak jak mówi to definicja słowa „promocja”. Radny zauważył, że to dość szeroka definicja, na co pan Roszak potwierdził i dodał, że tak właśnie należy to zakładać. Przewodniczący Rady powiedział, że to może być  bardzo subiektywne w ocenie. Radna Robak wyraziła opinię, że dla niej zapis ust. 2 jest dla  uczniów  ze szkół , dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Gniewkowo i nie jest to furtka dla naszych szkół. Pani Sekretarz wskazała natomiast na treść § 1 , który ogranicza zakres uchwały do terenu Gminy Gniewkowo i tym samym, automatycznie wyklucza wszystkie inne szkoły. Radny Stefański zaznaczył też, że tego Nadzór Wojewody nie zarzucił. Burmistrz zwrócił natomiast uwagę, że to omawiane było już wcześniej przy podejmowaniu tej uchwały. Radny Mnich poprosił o skupienie uwagi na treści § 5 pkt 1 , ppkt od 1 do 6 , która zdaniem  radnego jest jak gdyby oddzielna w stosunku do ust. 2. Radny Rychlewski stwierdził, że to rzeczywiście było już dyskutowane i teraz cały czas radni robią to samo. Pan Mnich powiedział, by może rzeczywiście tak to zostawić i zobaczyć, co przyniesie ten rok. Prowadzący obrady uściślił, że w kwestii średniej będą 2 wnioski formalne na sesji ( wniosek radnej Robak o obniżenie średniej do 4,0 i radnego Ratajczaka o rozbiciu średniej). Radna Pińska zasugerowała jeszcze, aby uczniów z „super wynikami” kwalifikować zgodnie z pkt. 2, bo takich przypadków jest rzeczywiście niewiele. Radny Krzysztofiak ponowił swoją propozycję, aby ten zapis pozostawić i zobaczyć jak będzie to wyglądało we wrześniu i można wówczas myśleć o ewentualnym poszerzeniu tego uprawnienia na uczniów spoza Gminy. Pan Rychlewski zasugerował, że podobnie można podejść do wysokości średniej ocen tj. zostawić 4,5 i zobaczyć , jak to będzie wyglądało. Burmistrz stwierdził, że wniosek o obniżenie będzie i radni mogą go przyjąć, albo nie.
Następnie Z-ca Burmistrza omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 15 w obrębie miejscowości Wielowieś i Bąbolin,

gmina Gniewkowo. Burmistrz dopowiedział, że tam głównie chodzi o to, że jest to teren przy drodze krajowej , docelowo przeznaczonej w planach do modernizacji. Chodziło o włączenie tej działki w komunikację – ze skrzyżowaniem, wjazdem na ten obszar objęty planem. Tam nie było zgody ze względu na uwarunkowania – wzniesienie terenu, gdzie była dość duża wypadkowość i Generalna Dyrekcja Dróg nie chciała się na to zgodzić. W międzyczasie pojawił się jeszcze wniosek pana Ihnatowicza na tą wcześniejszą działkę, przed auto-komisem i teraz została ona objęta tym planem. Jest to zrobione po to, by zaprojektować skrzyżowanie z drogą na Bąbolin i Ostrowo z pasami wyłączeniowymi z ukierunkowaniem na ten obszar wynikający z planu zagospodarowania, by wykonać zgodnie z „przepisami drogowymi” zjazd. Przewodniczący Rady zapytał o przeznaczenie terenu ( pod zabudowę, czy pod działalność).  Burmistrz odpowiedział, że jest to teren „pod zabudowę, pod działalność” i nic się w tym zakresie nie zmienia, tam nadal utrzymany będzie status działek rolnych, a  głównie chodzi o zaprojektowanie skrzyżowań na wspomnianych ciągach drogowych (nasze drogi gminne na Bąbolin, na Ostrowo w połączeniu terenu objętego planem z drogą krajową nr 15).
Radny Ratajczak zapytał, czy cmentarz , jaki znajduje się w tym obszarze nadal tam pozostanie, co Burmistrz potwierdził , stwierdzając, że „to jest nie do ruszenia”. Radny uznał, że należałby opisać ten cmentarz, bo nie ma tam żadnej informacji. Radny Stefański przekazał, że jeśli chodzi o te cmentarze, to w Archiwum Państwowym są wykazy z okresu ich powstawania, tj. kiedy panowała cholera. Pani dr Wakuluk może to udostępnić.  Burmistrz przypomniał natomiast, jak ten teren wyglądał wcześniej, że był to „zagajnik”  i jak zostało to uporządkowane, by wyglądało w miarę estetycznie. Radny Kopiszka przypomniał opracowaną Strategię Rozwoju Gminy  Gniewkowo, czy Studium, gdzie w tym miejscu kończyła się obwodnica Gniewkowa. Burmistrz powiedział, że jest to „gdzieś w tym obszarze robione, obwodnica wchodzi kawałek dalej”. Na razie , ta duża obwodnica Gniewkowa naniesiona jest na planach województwa, jest też porozumienie podpisane o przebudowie drogi 15stki , a póki co „zajmujemy się tym”. Pan Roszak dodał, że jeśli chodzi o przebudowę drogi krajowej- to kwestia roku 2020, nie wcześniej. Następnie prowadzenie posiedzenia Komisji przejął Wiceprzewodniczący Rady- pan Krzysztof Mnich.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał o zobowiązaniach wobec właściciela działki , który nieodpłatnie przekazał grunt pod budowę ścieżki rowerowej  w zamian za opracowanie tego planu ( od zabudowań p.Mnicha do skrzyżowania w Wielowsi), a był z tym problem, ponieważ nie było drogi dojazdowej. Burmistrz oświadczył, że jest to kontynuacja tego, co wcześniej było ustalone, bo problem pojawił się z tym skrzyżowaniem, by podtrzymać stanowisko wcześniejsze, poprzedniej Rady.
Kolejno, przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo. Projekt przedstawiła pani Beata Kowalska , która wskazała tylko na różnicę w stosunku do dotychczas obowiązującego Regulaminu ( § 4 , ust. 1, 4  pkt 4, pkt 6 , zmiana dotycząca częstotliwości wywozu, § 9, rozdz. 7 ). Radny Pułaczewski zapytał o to, czy te zmiany wpłyną na ceny. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że na ten moment cena jest ryczałtowa, a firma ma obowiązek wywozić odpady i nie widać, aby był z tym jakiś problem.  Następnie dyskutowano na temat częstotliwości odbioru odpadów na osiedlu. Radny Ratajczak zgłosił, że w Przedsiębiorstwie nie chcą odbierać gałęzi i nie wiadomo , co z tym robić. Pan Ratajczak wskazał także na § 2, na zapis o myciu samochodów oraz na § 6 (dot. psów). Radny zapytał o  realizację tego Regulaminu , kto będzie czuwał nad tym, by był on realizowany. Pani Kowalska stwierdziła, że każdy powinien „pilnować siebie” i tego przestrzegać. Pan Ratajczak przyznał , że tak powinno być, ale nie jest . Radni coś uchwalają, a kto ma tego pilnować, bo Straż Miejska 2 dni w tygodniu jest przy radarze. Pani Kowalska powiedziała, że tu chyba najbardziej wskazana będzie dalsza edukacja mieszkańców, są robione ulotki, informacje są przygotowywane do gazet, to o świadomość mieszkańców chodzi. Pan Ratajczak poruszył kwestię szczepienia psów w związku z ulotką , jaką widział w dniu wczorajszym w Łojewie i zapytał, czy u nas prowadzony jest rejestr psów. Pani Kowalska odpowiedziała, że u nas tego nie ma, ale z tego, co się orientuje ma się w tym zakresie zmienić ustawa i ma wejść taki obowiązek. Pani Sekretarz dodała, że jeżeli chodzi o rejestr , to obowiązek ten odnosi się do ras niebezpiecznych. Pan Mnich zapytał, czy wprowadzenie tego Regulaminu narzuca ustawa, na co otrzymał potwierdzenie. Następnie Wiceprzewodniczący Rady wskazał na § 3 w rozdz. 2 i po odczytaniu jego treści stwierdził, że pozwalamy na niesegregowanie odpadów, a  z tego przepisu wynika, że jest taki obowiązek. Pan Ratajczak zauważył, że przecież są do tego specjalne pojemniki. Pan Mnich przyznał, że one są na osiedlach, ale nie ma ich przy prywatnych posesjach. Pani Robak zwróciła uwagę, że radny poruszył materię dwóch różnych ustaw. Pani Pęczkowska dodała natomiast, że właściciele są do tego obowiązani, co oznacza, że „powinni”, ale nikt ich do tego nie zmusi. Burmistrz powiedział, że gdyby tak było, to nie byłoby dwóch stawek. Pani Frankowska zauważyła natomiast, że gdyby wszyscy segregowali śmieci, to wszędzie byłoby pełno pojemników.  Pan Roszak powiedział, że jeśli chodzi o segregację, to jest z tym problem , jeśli chodzi o kamienice, czy „blokowiska”, bo widać co się tam, dzieje, gdy dorzucane są śmieci do tych segregowanych. Radny Krzysztofiak wskazał na § 7 ust. 1 i zapytał, czy oprócz warsztatów i myjni , są jeszcze inne miejsca wyznaczona do mycia samochodów. Pan Ratajczak zauważył, że takie miejsce musi mieć „kratkę do kanalizacji”. Burmistrz powiedział, że nie ma obowiązku wyznaczania takich miejsc, czasami zdarzają się jeszcze takie miejsca przy marketach. Radny Żmudziński nawiązał do zapisu § 4 pkt 10 i zapytał, czy limit 4 opon dotyczy  posesji, czy mieszkania. Z-ca Burmistrza powiedziała, że tego się nie zmienia, to pozostaje od początku bez zmian. Burmistrz dodał, że generalnie , opony winno się pozostawiać w punkcie, który dokonuje ich wymiany , co wiąże się też z realizacją ustawy o opakowaniach, a przecież ich nie wymienia się co roku. Radny stwierdził, że często się też zdarza, że w ramach „kolekcjonerstwa” właściciel zabiera te opony, a po jakimś czasie dochodzi do wniosku , że nie są mu one potrzebne. Burmistrz powiedział, że patrząc na PSZOK- to tam opon praktycznie nie ma. Główny problem, to natomiast wypalanie tych opon, wyrzucanie ich w rowach , czy w lesie. Pan Kopiszka podał przykład, gdy ze zdaniem opon miał problem rolnik, kiedy przywiózł 4 opony ciągnikowe. Zdaniem Burmistrza może to być każda opona. Pan Żmudziński  zapytał ponownie, czy ilość 4 opon odnosi się do posesji, co Burmistrz potwierdził. Pan Roszak dodał, że ustawa określa to jako „gospodarstwo domowe”, podobnie jak nasza uchwała. Problemy pojawiają się np. wówczas, gdy te gospodarstwa są wielopokoleniowe. Są gospodarstwa do 5 osób, a powyżej kwota jest już na stałym poziomie, a to nie pokazuje prawdziwego obrazu ilości tych gospodarstw domowych. Bazować można tylko na oświadczeniach. Pan Rychlewski oświadczył, że ma pytanie co do ilości śmieci, na co pan Mnich stwierdził, że to dotyczy kolejnej uchwały, a teraz omawiany jest Regulamin. Wobec takiej zapowiedzi, pani Kowalska omówiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Z-ca Burmistrza- podobnie , jak w przypadku poprzedniego projektu- tu również  wskazała na te zapisy, które proponuje się zmienić.  Po omówieniu zmian, Burmistrz nawiązał do kwestii wyposażenia nieruchomości w pojemniki  zaznaczając, że rozwiązanie przyjęte przez Gminę , zobowiązujące firmę wywożącą śmieci do wyposażenia posesji w te pojemniki było przyczyną wielu problemów . Kolejno, dyskutowano na temat problemów, jakie pojawiły się na tym tle z odbiorem odpadów.  W trakcie tej dyskusji radny Żmudziński zapytał o to, czy jeśli sam będzie wywoził odpady , to będzie to miało wpływ na cenę. Burmistrz odpowiedział, że na razie opłata ta pozostanie bez zmian  i Urząd stara się radzić sobie z tymi, co nie płacą , z tymi osobami , które nie złożyły deklaracji, to jest weryfikowane.  Pan Żmudziński  stwierdził, że skoro nieruchomości zostaną pozbawione pojemników , które teraz mają, to jest to już jakby podwyżka. Burmistrz powiedział, że póki co, nie ma potrzeby zmieniać ceny, po przetargu będzie wiadomo, jak to będzie wyglądało . Dziś już wiadomo, że na te 15 tys. mieszkańców – to ok. 2,5 tys. nie jest w „tym systemie”. To jest weryfikowane, „idą wezwania”, jest to robione w trybie administracyjnym , nie w formie sankcji. Burmistrz powiedział też o dużej kontroli NIK w samorządach pod tym względem i wynik był „fatalny”. Źle wygląda kwestia segregacji, odzysku, Gmina nie ma też prawa na tym zarabiać, ani też dokładać  „z innych pól, czy części budżetu”. To ma być instrument, który się samofinansuje.  Ciężko jest jednak weryfikować  dane , bez odpowiednich możliwości prawnych . Pan Żmudziński  stwierdził, że skoro nieruchomości zostaną pozbawione pojemników , które teraz mają, to jest to już jakby podwyżka. Pan Roszak zastrzegł , że nikogo się „nie pozbawia pojemników”, bo wyposażenie posesji w taki pojemnik to obowiązek właściciela. Pani Sekretarz zauważyła natomiast, że część mieszkańców i tak ma już pojemniki, i to spora część. Pani Kowalska zaznaczyła natomiast , że do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie może być mowy o zmianie stawki. To będzie wiadome dopiero na koniec sierpnia.  Pan Kopiszka zapytał natomiast , czy robione są już jakieś statystyki w zakresie ilości odpadów odbieranych w tym roku przez MPO. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że tego nie wiadomo, choć było wiele spotkań. Rozmawiano z Prezesem i Wiceprezesem firmy, ponieważ podobno tych śmieci jest o wiele więcej, aniżeli podano w przetargu , na podstawie dotychczasowych danych . Burmistrz dodał, że opierano się też o pewne normatywy, a wykazywanych jest więcej śmieci. Z-ca Burmistrza zwróciła też uwagę, że więcej jest też śmieci segregowanych.  Burmistrz zaznaczył natomiast, że w przypadku poprzedniej firmy były wątpliwości , co do wywozu tych odpadów. Radny Kopiszka stwierdził , że na wadze nie ma takiej możliwości, by rozróżnić pochodzenie śmieci , bo są one w tych samych samochodach. Radny Krzysztofiak zapytał, czy umowa mówi o ryczałcie  i to jest pewna prognoza co do ilości śmieci . Burmistrz powiedział, że zgodnie z umową- firma powinna zabierać wszystkie śmieci. Pan Krzysztofiak powiedział, że skoro teraz ma być zmiana w zakresie tych pojemników, by to mogły być pojemniki, jakie posiadają mieszkańcy, a nie pojemniki firmy MPO. Burmistrz zaznaczył, że o tym jest właśnie mowa, tj. o zdjęciu obowiązku dostarczania pojemników przez firmę, która odbierać będzie odpady , bo zgodnie z ustawą obowiązek taki ciąży na właścicielu nieruchomości. Chodzi o to, by nie było takich sytuacji , jakie teraz się zdarzały, że odbierane były odpady tylko i wyłącznie z pojemników MPO. Radny zapytał też, czy nie spowoduje to tego, że te pojemniki mieszkańców mogą się okazać „niekompatybilne z pojazdami do wywozu odpadów”.  Burmistrz zapewnił, że wszystkie kosze są normatywne. Pan Krzysztofiak zapytał o możliwość wyjścia przez Gminę do mieszkańców z taką propozycją, że skoro mają zakupić te kosze, to Gmina zorganizuje przetarg , aby  globalnie zbić cenę. Burmistrz powiedział, że tak robić nie można, bo jest to już umowa cywilno-prawna.  Z-ca Burmistrza dodała, że też było wiele takich sytuacji, że jeden pojemnik przestał wystarczać i okazywało się , że ilość jaka była do tej pory – nie byłą wystarczająca. Pan Roszak  powiedział natomiast o przeprowadzonej kalkulacji w sytuacji , gdy  odpady są segregowane , a pojemnik ma  240 l – to  nie ma takiej możliwości, że ten pojemnik nie wystarczy na rodzinę 4-5 osobową. A zdarzało się, że były pretensje o to, że taki pojemnik nie starcza przy rodzinie dwuosobowej  i to przy prowadzonej segregacji. Radny Krzysztofiak zapytał co w sytuacji, gdy śmieci nie zostaną zabrane kolejny raz, na co pan Roszak zalecił, by zgłaszać to do Urzędu. Będzie kolejne spotkanie , będą ustalenia czynione, by jednak ta firma zabierała wszystkie śmieci. Burmistrz oświadczył, że tym swoim stanowiskiem w kwestii odbioru śmieci tylko z własnego pojemnika- firma zaskoczyła wszystkich.  Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że on we własnym gospodarstwie  zawsze miał 2 pojemniki i były one zabierane, a teraz już nie.  Pan Krzysztofiak zasugerował, by uszczegółowić do kogo zgłaszać skargi  i dlaczego nie można tego robić  osobiście.  Z-ca Burmistrza zapytała, czy radnemu chodzi o np. komórkę w Urzędzie, co radny potwierdził.  Burmistrz uznał, że jak najbardziej- można to zrobić, a pani Kowalska zastrzegła, że jeszcze to sprawdzi. Burmistrz wyraził też nadzieję, że ta dotychczasowa firma zostanie po przetargu ponownie , bo  obsługuje ona Toruń i tam działa to bez problemu.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy do tego pkt 3 będzie zmiana, na co pani Kowalska zastrzegła ponownie, że jeszcze to sprawdzi.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

Przewodniczący Rady /-/ mgr inż.Przemysław Stefański

Wiceprzewodniczący Rady /-/ mgr inż. Krzysztof Mnich

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 534
29 września 2015 09:09 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl