Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr LX/2018 z sesji Rady Miejskiej w w Gniewkowie w dniu 26 września 2018r.

Protokół Nr LX/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 26 września 2018r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia LX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad i radni nie zgłosili potrzeby prezentowania tego porządku.  

Proponowany  porządek obrad:                                                                 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:
   -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                        
  -przyjęcie sprawozdania.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek  nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
11.Zamknięcie obrad.        

                                                                                                        

                                          Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad.
Nie zgłoszono  propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu jawnym – za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przyjęty porządek obrad: j.w.


Ad. 3 Przyjęcie protokołu z LIX  sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LIX sesji, która odbyła się w dniu  29 sierpnia 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LIX/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie  Burmistrza-pana Adama Roszaka. Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od informacji o inwestycjach, które są w realizacji, m.in. od modernizacji ul.Piasta, która prowadzona jest z coraz większą intensywnością i wprowadza nową jakość oraz estetykę na tym terenie; przebudowy stadionu w Gniewkowie (trybuny), gdzie po wykonaniu szalunku- prace zmierzają ku końcowi; przebudowy wejścia do Przedszkola  w Gniewkowie. Burmistrz nawiązał do powołania z dniem 01.10.2018r.  nowego Dyrektora Przedszkola w osobie pani Magdaleny Baranowskiej, której pogratulował i życzył dobrej współpracy.  Pan Roszak wskazał też na zakres wspomnianych  prac przy Przedszkolu (przebudowa wejścia, likwidacja barier architektonicznych, podjazd).  Burmistrz przekazał, że jest po rozmowach ze Starostą i w środę zaplanowano odbiór drogi Lipie-Modliborzyce, w realizacji której uczestniczyła Gmina z wkładem wynoszącym prawie 200.000 zł.  Zapowiedział,  iż „za moment” Spółka komunalna wejdzie na  prace związane z budową parkingu przy ostrowskim cmentarzu. Inwestycja ta związana jest z budżetem obywatelskim i będzie zrobiona przed 1 listopada 2018r. , by na cmentarz można było normalnie dojechać.  Na koniec, Burmistrz nawiązał do obchodów 750-lecia Gniewkowa i podziękował wszystkim , którzy w tych obchodach uczestniczyli, którzy przygotowywali różne imprezy prze cały rok , a w szczególności za ostatnie uroczystości. Podziękowania pan Roszak skierował do pani Dyrektor Joanny Kowalskiej i jej całej załogi , do pracowników Urzędu – najbliższych współpracowników, pracowników zajmujących się promocją Gminy, a w szczególności podziękował pani Paulinie Rychczyńskiej , a także pani Milenie Cichorz, szkołom, szefom instytucji,  Spółce komunalnej  oraz firmom, które się włączyły do tych obchodów.  Podziękował nie tylko za fizyczny udział w organizowanych uroczystościach, ale też za finansowe wsparcie imprez  historycznych, sportowych, muzycznych. Pan Roszak podziękował też radnym za udział tych obchodach.
Przewodniczący Rady przyłączył się do tych podziękowań, jak również podziękował za organizację i udział w dożynkach gminnych.  Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak wskazał na  prace na stadionie, których zakończenie zostało przesunięte do końca września , ale ma to nastąpić ponownie i zapytał o to, czy kolejna data została już wyznaczona. Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie, ponieważ zależy to od wykonania szalunków. Termin zakończenia prac ustalony zostanie „na dniach”.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w  sprawie przyjęcia informacji przedstawionej przez Burmistrza.  W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych–radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem informacji. Przewodniczący Rady podsumował wynik głosowania podkreślając, że informacja została przyjęta.

Ad.5   Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:

Prowadzący obrady oddał głos pani Skarbnik.  Pani Rutkowska rozpoczęła od informacji, że sprawozdanie zostało złożone w terminie, a następnie omówiła realizację budżetu  po stronie dochodów oraz wydatków (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  Pani Skarbnik zapytała, czy ma przedstawić w całości pozytywną opinię RIO na temat tego sprawozdania i ustalono, że uchwała RIO nie będzie czytana (opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodniczący Rady podziękował pani Skarbnik za wystąpienie, a następnie oddał na chwilę głos Burmistrzowi, który nawiązując do swojego wcześniejszego wystąpienia podkreślił, że zapomniał podziękować sołtysom, radom sołeckim, które przygotowały dożynki, wieńce dożynkowe.  Podziękował też pani Brzusce – „osobie do zadań specjalnych”, jeśli chodzi o rolnictwo. Szczególne podziękowania pan Roszak skierował do jednego z sołtysów, którego nie wymienił, ale ten sołtys będzie wiedział, że to o niego chodzi i jego  wkład w organizację dożynek. Do tych podziękowań Przewodniczący Rady również się przyłączył, a następnie otworzył dyskusję.
Z uwagi na to, że nie było pytań, ani uwag dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie dotyczące przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych za  przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie oświadczył, że sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący Rady o przedstawienie informacji poprosił Kierownika SZEAS – panią Paulinę Wicleben. Pani Kierownik omówiła przedłożoną radnym informację (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do informacji i  dyskusja została zamknięta.
W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych za  przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie oświadczył, że informacja została przyjęta.

Ad.7 Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady:

Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz o przedstawienie informacji z analizy oświadczeń  majątkowych za 2017 rok przedłożonych  panu Burmistrzowi. Przedstawiona przez panią Pęczkowską  informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pani Sekretarz zaznaczyła, że jeżeli chodzi o analizę Urzędu Skarbowego- to do dnia dzisiejszego jeszcze nie wpłynęła do Urzędu.
Przewodniczący Rady przedstawił natomiast informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych (stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu).  Radny Stefański również zaznaczył, iż nie otrzymał jeszcze informacji na temat analizy tych oświadczeń przez  Urząd Skarbowy.
W otworzonej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego została ona zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionych informacji. W głosowaniu jawnym  przeprowadzonym w obecności 14 radnych – wszyscy radni głosowali za przyjęciem przedstawionych informacji.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o  przedstawienie zmian proponowanych w budżecie na 2018 rok.  Pani Rutkowska przedstawiła  projekt uchwały wraz z autopoprawka, którą radni otrzymali przed sesją (autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Rychlewski nawiązał do pytania zadanego na wspólnym posiedzeniu Komisji, a dotyczącego środków na psy w schronisku. Pani Rutkowska podała , że kwota planowana to 63 tys. zł, dołożono w zmianach 10 tys. zł, wykonanie za 3 kwartały wynosi 55.256,92  zł.
Radny Krzysztofiak zapytał o dodatkowe środki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Branżowej. Pani Rutkowska przekazała, że chodzi o środki na tablicę i „jeszcze jedną drobną rzecz”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr LX/296/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok- w głosowaniu jawnym  głosowało 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumował głosowanie stwierdzając, że uchwała została przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu) .

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek  nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady powiedział, że projekty uchwał dotyczące planów przedstawione zostały przez architektów na wspólnym posiedzeniu Komisji i wspólnie ustalono, że na sesji nie będzie potrzeby ponownego przedstawiania tych projektów i od razu otworzona została dyskusja.

Nie było uwag, ani pytań do projektu uchwały, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LX/297/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek  nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie:

Podobne, jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały- Przewodniczący Rady od razu otworzył dyskusję. Do projektu tej uchwały również nie było pytań, ani uwag, więc dyskusja  została  zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LX/298/2018  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie – głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania, wrócił się do mieszkańca Gniewkowa uczestniczącego w sesji i bezpośrednio zainteresowanego tym rozstrzygnięciem, że może być już spokojny, bo została ona podjęta (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d)  zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Sekretarz. Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LX/299/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych – głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że została przyjęta jednogłośnie  (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady zapytał o potrzebę przedstawienia projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Statutowej, co nastąpiło już na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Nikt takiej potrzeby nie zgłosił i od razu otworzona została dyskusja na temat zaproponowanych zmian w statucie.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LX/300/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo – głosowało 13 obecnych na sesji radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.9 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
Wnioski, interpelacje i zapytania zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 24 września  2018r. zostały wyświetlone w ramach tego punktu porządku obrad (zestawienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Radny Stefański zgłosił, że w Szadłowicach pomiędzy budynkami nr 4 i 6 „Energetyka” musiała chyba coś robić z lampami, bo teraz  lampa odwrócona jest w drugą stronę i nie oświetla chodnika. Wyraził też przypuszczenie, że może jest to wynik słabego przykręcenia lampy, która się odwraca. Burmistrz zapewnił, że zostanie to zgłoszone.
Pan Krzysztofiak poruszył temat prac prowadzonych przez PGNiG na osiedlu toruńskim i zapytał, czy w związku z tym, że będą one trwały dłużej- czy choć doraźnie zalepione zostaną dziury w ulicy. Pan Roszak przyznał, że doraźnie dziury można zalepić.
Radny Rychlewski wystąpił „w sprawie krzaków- Branno, Murzynno, Kawęczyn, Żyrosławice”. Radny podkreślił, że zgłasza to od początku, przez  4 lata  nie udało się tego zrobić. Zwrócił też uwagę na nawierzchnię drogi w Żyrosławicach. Radny zaznaczył, że na wiosnę ta nawierzchnia była robiona, ale teraz jest w gorszym stanie, niż była przed remontem. Na pytanie radnego o to, czy „przed zimą uda się coś z tym zrobić”- Burmistrz zobowiązał się do sprawdzenia tego. 
Pan Rychlewski zgłosił również zły stan wiat przystankowych.

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Nawiązując do cytatu jednego z polskich filmów - Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nadszedł czas „pożegnania”.  Podkreślił, że w tej kadencji  jest to LX sesja Rady i prawdopodobnie, jest to ostatnia sesja.  Rada spotykała się co najmniej 120 razy – łącznie ze wspólnymi posiedzeniami Komisji  w sprawie procedowania nad materiałami.  Pierwszy raz w tej kadencji Rada spotkała się 27 listopada 2014 roku i posiedzenie to prowadził radny Jerzy Ratajczak. Na tej sesji radni wybrali go na Przewodniczącego Rady. Radny podziękował za okazane zaufanie i zapewnił , że przez te 4 lata starał się tę funkcję wykonywać należycie, jak tylko potrafił i uszanować decyzję każdej osoby. Wskazując na  słowa Horacego, że „dowcipne słowo rozwiązuje problemy szybciej, niż poważne” -  pan Stefański przeprosił, jeśli uchybił komuś „swoim dowcipnym słowem, albo czymkolwiek, dodając, że zapewne było to przez niego zawinione, ale nie było to zaplanowane i  celowe działanie. Podziękował za respektowanie jego decyzji , że dochodzono do porozumienia i przeprosił, „jeśli coś było nie tak”.  Tym, którzy startują w wyborach – Przewodniczący Rady życzył powodzenia, spełnienia w tym czasie. Panią Skarbnik i panią Sekretarz – przeprosił za przeinaczanie ich stanowisk, co się czasami zdarzało, a także za przeinaczenie nazwiska Kierownika SZEAS.  Burmistrzowi- „dobremu gospodarzowi w Gminie” podziękował  za pracę i przygotowywanie materiałów, za okres wspólnej pracy. Podziękowania skierował również do pani Sekretarz, pani Skarbnik, pani Mecenas Pauliny Pokorskiej  oraz Mecenasów, którzy wspierali go radami w zakresie nadzoru prawnego. Radny podziękował też sołtysom i nawiązał do przeprowadzonych ostatnio z nimi rozmów, z których wynika, że dochodzi do „pewnego zmęczenia materiału” i deklarują, że więcej nie będą startowali. Życzył im, by to „zmęczenie materiału” nie doprowadziło do tego, by wola ludzi nie została uszanowana, bo „są dobrymi ludźmi, blisko ludzi”, by tymi sołtysami zostali. Radnym , którzy kandydują do Rady życzył, by się do niej dostali. Kolejno, podziękowania skierował do kierowników jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych, przedstawicieli związków, organizacji rolniczych, prezesów stowarzyszeń i przedstawicieli mediów– pana Mariusza Majewskiego, pana Dariusza Nawrockiego, pani Renaty Napierkowskiej oraz pana Krzysztofa Rolirada, który informował mieszkańców o tym, co działo się na sesjach.   Przewodniczący Rady podziękował też za uszanowanie decyzji o tym, że po sesji wykonane zostanie wspólne zdjęcie „dla potomnych”.  Pan Stefański podkreślił, że „co złego nie było zamierzone, może zawinione, ale nie zamierzone”.  Na koniec życzył wszystkim powodzenia.      
Burmistrz oświadczył, że również chciałby wszystkim podziękować, ale pan Przewodniczący już tyle powiedział, że przyłącza się do tych podziękowań. Przede wszystkim podziękowania skierował do radnych, z którymi współpraca, praca , realizacja działań decydowała o skuteczności, o pozytywnym odbiorze przez mieszkańców. Pan Roszak powiedział , że mimo niektórych trudnych decyzji, trudnych sytuacji – potrafiono wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować stosowne decyzje, po to, żeby samorząd dobrze funkcjonował i był dobrze postrzegany. Burmistrz podziękował radnym za pracę wymagającą wielu wyrzeczeń i wysiłku  oraz Przewodniczącemu za sprawne prowadzenie prac i  czasami dowcipne w celu „rozładowania napięcia” , co bywało potrzebne, bo sytuacje bywały trudne.  Przedstawicielom samorządu w swoich miejscowościach – sołtysom Burmistrz podziękował za pracę, za reprezentowanie interesów sołectw, za funkcję „łącznika” między samorządem a mieszkańcami. Dzięki nim zapewniony był kontakt z sołectwami, z radami sołeckimi, a to zdaniem Burmistrza rzecz bezcenna.  Podziękowania pan Roszak skierował też do szefów wszystkich jednostek samorządowych i ich pracowników, radnych powiatowych , radnych z Sejmiku- za wzajemne relacje i współpracę zapewniającą rozwój, Prezesa Spółki komunalnej i całej załogi, najbliższych swoich współpracowników: pani Sekretarz, pani Skarbnik, nieobecnej na sesji pani  Beaty Kowalskiej oraz pracowników.  Zaznaczając, że o tym zadecydują ludzie- Burmistrz wyraził nadzieję na dalszą współpracę. W nadchodzących wyborach- pan Roszak życzył sukcesów i powodzenia, „a cokolwiek się nie wydarzy- musimy sobie jakoś poradzić”.  Na koniec Burmistrz wręczył Przewodniczącemu okolicznościowe podziękowania skierowane także do radnych. Przewodniczący Rady  przyznał, że pominął w podziękowaniach Z-cę Burmistrza, ale to dlatego, że pani Kowalskiej dziś nie ma na sesji. Dodał też, że nie mówił o ciekawym doświadczeniu, z jakim się zetknął – współpracy z biurem Rady. Na koniec zaznaczył, że za chwilę Rada wykona sobie wspólne zdjęcie, ale  jednej osoby na nim nie będzie, choć ona na pewno widzi, jak Rada pracowała i osoba ta miała swój wkład w tę pracę.
O głos poprosił radny powiatowy – pan Longin Marciniak, który zaznaczył, że tyle zostało już powiedziane, że chciałby tylko króciutko podziękować wszystkim za dotychczasową współpracę- Przewodniczącemu, Burmistrzowi, radnym, sołtysom, którzy zgłaszają problemy występujące na terenach wiejskich oraz kierownikom jednostek. Radzie i Burmistrzowi pan Marciniak podziękował za wsparcie finansowe przy modernizacji i remoncie dróg powiatowych. Jest to bardzo ważne, jeśli samorząd wspiera Powiat, to zadania takie realizowane są w pierwszej kolejności i takich dróg udało się kilka zrobić. Ostatnio wsparcie to dotyczyło drogi, o której wspominał już pan Burmistrz – Lipie-Modliborzyce, dzięki której można stworzyć ciąg komunikacyjny naszej Gminy z Gminą Inowrocław. W środę będzie posumowanie tej inwestycji i jej otwarcie. Wszystkim którzy ubiegają się o ponowny wybór- pan Marciniak życzył ponownego wyboru, „panu Burmistrzowi oraz oczywiście sobie”, by w przyszłej kadencji mogli pracować i współpracować dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmina.
Kolejno, głos zabrał radny powiatowy- pan Paweł Drzażdżewski, który na wstępie zażartował, iż jest w takiej sytuacji, że  nie wie, jak odnieść się do  ostatnich słów pana Marciniaka. Następnie podziękował za ogromny zaszczyt reprezentowania Gminy w Radzie Powiatu. Zaznaczył, że wiele rzeczy udało się zrealizować, ale też wiele zostało do zrobienia. Pan Drzażdżewski powiedział, iż wierzy, że niezależnie do wyborów, osoby reprezentujące  samorząd będą realizować swoje zdania na rzecz mieszkańców, by mógł się on rozwijać. Wyraził też nadzieję na dalszą współpracę, niezależne od wyników nadchodzących wyborów.
Pani Bogumiła Pęczkowska zabrała głos również jako radna inowrocławskiego Powiatu. Aby się nie powtarzać- przyłączyła się do głosów swoich poprzedników, radnych powiatowych i ze swej strony podziękowała również jako Sekretarz. Przez całą kadencję starała się pomagać w realizowaniu zadań samorządu. Pani Pęczkowska podziękowała wszystkim za współpracę.
W imieniu sołtysów głos zabrała Pani Halina Cierzniewska, która podziękowała za dobrą współpracę , za to, że ich wysłuchiwano, że pomagano im w rozwiązywaniu problemów. Pani Cierzniewska zaznaczyła, iż bardzo ceni sobie współpracę z Urzędem i wyraziła nadzieję, że dalej będą gospodarzyć, by w Gminie było tak, jak do tej pory, by dalej rozwijały się wioski nasze miasteczko.
Na koniec Przewodniczący Rady zaznaczył, iż wyjątkowo nie poda zebranym terminu kolejnej sesji, ponieważ tym razem nie wie, kiedy ona się odbędzie.

 

Ad.11 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 13 50  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LX obrad życząc zebranym udanego popołudnia.

 

           

                                   

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 17:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 400
25 października 2018 15:15 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 15:07 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [od_zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 15:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [iii_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)