Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr LIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 sierpnia 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LX sesji w dniu 26.09.2018r.


Protokół Nr LIX/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia LIX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnej K.Milewskiej), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców informując przy tym, że nieobecność pana Burmistrza i pani Sekretarz spowodowana jest udziałem w pogrzebie byłego Wójta sąsiedniej Gminy Inowrocław- ś.p. Tadeusza Kwiatonia  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad i radni nie zgłosili potrzeby prezentowania tego porządku. 

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 7. Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      ustalenia wzorów formularzy podatkowych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     zmieniająca  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

                                                                                                        

                                          Przewodniczący  Rady nadmienił, że radni otrzymali dzisiaj nowe uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. Zgodnie z zapowiedzią poczynioną na posiedzeniu Komisji –kolejno, zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie , a także projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad.
Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.
Za tą zmianą porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych. Projekt uchwały ujęty został w pkt 8 lit „g” porządku obrad.
W  głosowaniu  jawnym w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  opowiedziało się 13 radnych. Wniosek został przyjęty i projekt uchwały ujęto  w pkt 8 lit „h” porządku obrad.
                                       Po przyjęciu zmian- przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia całego porządku obrad. W głosowaniu jawnym – za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 13 obecnych na sesji radnych.

Przyjęty porządek obrad:

 1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie  porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
4.Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
5.Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
6.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.
7.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      ustalenia wzorów formularzy podatkowych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     zmieniająca  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

g)     rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

h)     utworzenia odrębnego obwodu głosowania:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
11.Zamknięcie obrad.


Ad. 3 Przyjęcie protokołu z LVI  sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LVI sesji, która odbyła się w dniu  27 czerwca 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LVI/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z LVII  sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LVII – nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  10 lipca 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LVII/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z LVIII  sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LVIII – nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  26 lipca 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LVIII/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad.6 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady zaznaczył, że z uwagi na nieobecność Burmistrza- informację przedstawi Z-ca Burmistrza - pani Beata Kowalska, którą następnie poprosił o zabranie głosu. Radny przekazał też, że ma informację, że Burmistrz jest już w drodze z pogrzebu śp. Tadeusza Kwiatonia- byłego Wójta Gminy Inowrocław i wraz z panią Sekretarz niebawem przybędą na sesję.
Z-ca Burmistrza swoje wystąpienie rozpoczęła od informacji o podpisaniu umowy na budowę ścieżek rowerowych (2.200.000 zł) oraz umowy na budowę fontanny z PROW, gdzie dofinansowanie wynosi 63,63%. Przekazała też, że na początku sierpnia złożony został wniosek do PROW na modernizację drogi w Buczkowie. Wykonana jest dokumentacja na budowę ścieżki w Ostrowie, której pierwsza część robiona była w ubiegłym roku (odcinek przez wieś). Odcinek ten ma zostać połączony z tym, który prowadzi od Wierzchosławic, oczekuje się na decyzję ZRID oraz za podpisaniem porozumienia ze Starostwem. Pani Kowalska powiedziała, że oczekuje się też na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy podjazdu w Przedszkolu w Gniewkowie. 22.08.2018r. podpisana została dopiero umowa  przez Powiat z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i może w tym tygodniu uda się ją podpisać przez Gminę, choć ruszyła już procedura wyłonienia wykonawcy.
Kolejno, Z-ca Burmistrza mówiła o przetargach – m.in. o rozstrzygniętym przetargu na dowóz uczniów i wyborze Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego (347 tys. zł 718 zł wartość zadania na okres 10 m-cy).  W trakcie jest II przetarg na budowę zdroju ulicznego na gniewkowskim Rynku, ponieważ do I przetargu nikt się nie zgłosił . Oferty w tym przetargu zbierane będą do 03.09.2018r. ( termin wykonania zadania do 30.10.2019r.). Ogłoszony został też przetarg na budowę dwóch ścieżek rowerowych – termin składania ofert upływa 11.09.2018r.  (termin wykonania do 07.12.2018r.).  Trwa także procedura wyłonienia wykonawcy na wspomniany wcześniej podjazd przy Przedszkolu – termin składania ofert upływa 30.08.2018r.
Z-ca Burmistrza wspomniała także o realizowanych inwestycjach:  drodze Gąski-Modliborzyce, która realizowana jest wspólnie z Powiatem i z otrzymanych informacji wynika, że prace zaawansowane są w 80%  i inwestycja „ma się ku końcowi”.  W trakcie realizacji jest budowa trybun na stadionie i budowa ul.Piasta, gdzie aktualnie jest firma, która zmienia oświetlenie i w tym tygodniu mają rozbierać krawężniki.  Zakończona została duża inwestycja- termomodernizacja SP Nr 1 w Gniewkowie ( wymiana okien, ocieplanie , wymiana zadaszenia, nowa kotłownia), której wartość to 2,3 mln zł z dofinansowaniem wynoszącym 1,7 mln zł.  12.07.2018r. odbył się odbiór ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Więcławice (projekt i wykup gruntów- to koszty Gminy), której wykonawcą byłą GDDKiA.  Pani Kowalska podała, że z mniejszych zadań wykonano: modernizację i rozbudowę placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego  (438 głosów) , a także chodnik przy Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Pająkowskiego (333 głosów). W trakcie wyłaniania wykonawcy jest zadanie polegające na budowie placu z kostki przy cmentarzu w Ostrowie, które również realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego  (935 głosów), natomiast w Murzynku oczekuje się na dokumenty dotyczące rozbudowę budynku OSP  (nie ma jeszcze pozwolenia na budowę), dlatego Z-ca Burmistrza wyraziła obawy o to, czy zadanie to zdąży się zrealizować. Pani Kowalska poinformowała o wykonaniu projektu na świetlicę w Kaczkowie i trwających przygotowaniach do wyłonienia wykonawcy tego zadania.  W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono następujące prace: malowanie elewacji w Lipiu, porządkowanie  działki gminnej w Perkowie (Sołectwo zamierza ten teren zagospodarować), zlecono usługę geodezyjną polegającą na jej wytyczeniu; montaż urządzeń minisiłowych i zabawowych w Lipiu, Bąbolinie i Wierzbiczanach; ogrodzenie terenu przy świetlicy w Kawęczynie; w Żyrosławicach we wrześniu planuje się dalsze prace przy modernizacji kotłowni; kończony jest projekt na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy w Wierzchosławicach; cyklinowanie posadzki w świetlicy w Ostrowie. 
Następnie  Z-ca Burmistrza mówiła o planach miejscowych i wskazała, że dziś na sesji jeden z tych tematów będzie rozstrzygany. Dodała, że kończone są prace nad planami przy ul.Cmentarnej i ul.Powstańców Wlkp- do 04.09.2018r. można składać wnioski, zgłaszać uwagi do tych planów i na sesji we wrześniu zostaną one przedłożone do uchwalenia.   Opracowywany jest również „plan na CYKORIĘ” , co do którego oczekuje się na decyzję Ministerstwa o odrolnieniu. Od decyzji Ministerstwa  uzależnione są także prace związane z planem na ok. 11 ha w Wielowsi, co do którego wygrana została sprawa przed WSA i nie ma informacji o wniesionej kasacji.
Pani Kowalska przekazała także informację o dofinansowaniu z MEN na kwotę 75 tys. zł na pomoce dydaktyczne dla SP w Wierzchosławicach (biologia, chemia, fizyka, geografia); o dotacji z WFOŚ na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w plastycznym konkursie „750 minut dla środowiska”; o zakwalifikowaniu się MGBP w Gniewkowie do projektu dla 3-latków p.n.  „Mała Książka- Wielki Człowiek” ; o dofinansowaniu na projekt z ERASMUSA (81 tys. EURO) – kulturalno-muzyczny, do którego zgłosiła się SP Nr 1 w Gniewkowie i ona jest partnerem, a Gmina jest głównym beneficjentem (projekt realizowany jest wspólnie z Hiszpanią, Turcją i Grecją).  Pani Beata  Kowalska przekazała, że trwają zakupy sprzętu z dotacji w kwocie 96 tys. zł dla jednostek OSP: Kijewo, Gniewkowo, Murzynno i Gąski.  Złożono wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji ( do Wiadomości Wojewody) o doposażenie gniewkowskiej Policji w samochód.
Z-ca Burmistrza nawiązała też do wczorajszej uroczystości wręczenia stypendiów motywacyjnych w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów (49 wyróżnień, wręczono 32 wyróżnienia za wyniki w nauce, 17- za osiągnięcia w nauce, sporcie, bądź działalności artystycznej. W ramach projektu „Aktywna tablica” otrzymano 56 tys. zł  i przeznaczono je na 4 szkoły, dla których zakupiono tablice po 14 tys. zł i monitory interaktywne. Nawiązując do zbliżającego się roku szkolnego- Z-ca Burmistrza przekazała, że łącznie w szkołach podstawowych (+ ostatnia klasa gimnazjum) jest 1003 uczniów, w klasach I będzie ich 109 (SP Nr 1 – 68, w Wierzchosławicach- 17, w Szadłowicach- 10 , w Murzynnie – 3 , w Kijewie- 11). W Szkole Branżowej będzie 81 uczniów – w tym w klasie I – 28. Wychowaniem przedszkolnym objętych będzie łącznie 387 dzieci – 116 to oddziały przyszkolne przy szkołach podstawowych, a 271 – to dzieci  z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.
Pani Kowalska poinformowała również o tym, że w okresie wakacyjnym MGOKSiR prowadził szereg zajęć dla dzieci i młodzieży (sportowe, muzyczne, plastyczne, wyjazdy), pomagał w organizacji pikników wiejskich, które organizowane były przez sołectwa także we własnym zakresie w ramach posiadanych środków. W Gniewkowie odbył się plener malarsko-rzeźbiarski i wystawa „Gniewkowo- wizja przyszłości”, w ubiegłą sobotę odbył się natomiast kolejny jarmark oraz powiatowy przegląd zespołów folklorystycznych, w czasie którego Zespół Wierzchosławiczanie obchodził 10-lecie działania, a 25-lecie Zespół Gniewkowianie.  Pani Kowalska zapowiedziała główne obchody Dni Gniewkowa 7-9.09.2018r. , na które zaproszenia wkrótce zostaną rozesłane.  W związku z tymi obchodami wpłynęła skarga pana P.M.  na organizację na terenie stadionu imprez 8 i 9 września br.  Skarżący kwestionuje sprawy bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej na remontowanym obiekcie.  Pani Kowalska wyjaśniła, że obiekt, na którym planuje się imprezę nie jest objęty remontem, bo część obrzędowa dożynek ma się to odbyć w części, gdzie jest stara scena. Natomiast ta część artystyczna  będzie na stadionie, gdzie teraz są treningi i odbywają się mecze i nie jest to teren budowy. Teren budowy jest wydzielony, organizacją zajmuje się MGOKSiR, który dokonał zgłoszenia imprezy masowej i ma ona wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak zapytał o to, czy termin prac na ul.Piasta  jest zagrożony, na co otrzymał odpowiedź, iż „na ten moment- nie”.
Radny Krzysztofiak zapytał także o ewentualne zagrożenie dla wykonania zadania na stadionie, bo można tak sądzić po tym jak prace wyglądają, a miały się chyba zakończyć na koniec sierpnia. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że termin tych prac jest przedłużony – do końca września.
Pan Rychlewski zapytał o modernizację kotłowni w Żyrosławicach, czy inwestycja będzie zakończona, czy będzie to jej kolejny etap. Pani Kowalska wyjaśniła, że chodzi o kolejny etap, tak jak zostało to zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.
Radny Kopiszka wystąpił z zapytaniem, czy wniosek o 75 tys. zł był celowy ,ze wskazaniem  Szkoły w Wierzchosławicach. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że można było wybrać jedną szkołę, a z uwagi na fakt, że w Wierzchosławicach dzieci jest najwięcej – wybrano tę placówkę.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zapowiedział kolejny punkt obrad, po czym  przeprosił za brak przyjęcie informacji przedstawionej przez Z-cę Burmistrza i zapowiedział jeszcze głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych–radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem informacji. Przewodniczący Rady podsumował wynik głosowania podkreślając, że informacja została przyjęta.

Ad.7   Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.:

Prowadzący obrady poprosił Prezesa Zarządu PK   o skrótowe przedstawienie informacji, jaka wcześniej szczegółowo omawiana była na wspólnym posiedzeniu Komisji  (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Pan Sienkiewicz podkreślił , że po analizie materiałów nasuwają się pewne refleksje, m.in. , że zmniejsza się ilość odpadów wielkogabarytowych i zwiększa – ilość odpadów mieszanych, mimo, iż mieszkańcy mają podpisaną umowę „na segregację”.  Jest to kolejny temat  do dalszych rozważań na temat tego, co z tym zjawiskiem zrobić (np. oznakowanie pojemników, mieszkań, domów). Prezes zwrócił uwagę na zwiększającą się ilość śmieci wyrzucanych przy drogach w workach zaznaczając, że to raczej śmieci pochodzące od osób przejezdnych, nie od naszych mieszkańców. Wskazał też na wyposażenie budynków SM w Wierzchosławicach w pojemniki na odpady, które są złej jakości. Pan Sienkiewicz wystąpił do Spółdzielni o naprawę kontenerów i wyraził nadzieję, że odzew będzie pozytywny. Pan Prezes wskazał na sprzęt w postaci nowej śmieciarki, jaka „wkomponowała się” już w Przedsiębiorstwo i ułatwia pracę przy odbiorze odpadów  oraz na zamiatarkę, jaka zapewne podniesie poziom czystości miasta.  Wracając do tematu braku segregacji śmieci- pan Sienkiewicz powiedział, że należy mieć świadomość, że zwiększająca się ich ilość naraża na straty, bo te odpady oddawane są następnie do Torunia, a to wiążę się z kosztami.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Z uwagi na to, że nie było pytań, ani uwag dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie dotyczące przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych za  przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych.  Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie oświadczył, że informacja została przyjęta.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o „esencjonalne” przedstawienie zmian proponowanych w budżecie na 2018 rok.  Pani Rutkowska nadmieniła, że projekt uchwały poza zmianami, jakie przedstawione zostały na posiedzeniu Komisji przewiduje również dodatkowo kwotę 75 tys. zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenie  szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ( po stronie dochodów- rozdz.75801 § 292, po stronie wydatków- rozdz.80101 § 4240). Ponadto, wpłynęła prośba od Sołectwa Godzięba o dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu środków zaplanowanych w rozdz.  921009 § 6050 (rozbudowa świetlicy wiejskiej) w kwocie 19.219 zł , a przeznaczeniu ich na: remont dachu 4.219 zł  i montaż  2 lamp oświetleniowych – 15.000 zł  (w dziale 915 rozdz. 6050). Po tych dodatkowych zmianach dochody wynosiłyby:  60.914.596,92 zł, w tym dochody bieżące 55.726.327, 92 zł  , wydatki ogółem- 62.614,596,92 zł, wydatki bieżące 52.043.631,92 zł i majątkowe- 10.570.965, 00 zł.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr LIX/288/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok- w głosowaniu jawnym  głosowało 10 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumował głosowanie stwierdzając, że uchwała została przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu) .

b) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Pęczkowska przekazała m.in., że projekt uchwały wynika z realizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i jest to kolejna forma udziału społeczeństwa w realizacji zadań wspólnie z Gminą.
Kolejno, prowadzący obrad otworzył dyskusję.  Nie było uwag, ani pytań do projektu uchwały, dyskusja została zamknięta i zarządzone zostało głosowanie.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/289/2018 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – głosowało 13 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

c) ustalenia wzorów formularzy podatkowych:

Przewodniczący Rady zapytał o potrzebę przedstawiania projektu uchwały i w związku z tym, iż nikt takiej potrzeby nie zgłosił - otworzona została dyskusja. Nie było też chętnych do zabrania głosu, więc została ona zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/290/2018  w sprawie wzorów formularzy podatkowych – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

d)  zmieniająca  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:
Przewodniczący Rady ponownie wskazał na nowe uzasadnienie do projektu uchwały, jakie radni otrzymali (uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Z-ca Burmistrza zwróciła uwagę, że w tytule uchwały brakuje „r” za datą roczną. Pani Kowalska dodała, że projekt przedłożony został, by ujednolicić regulamin przyznawania środków  i umowy na dofinansowanie z mieszkańcami. Pani Sekretarz zwróciła natomiast uwagę, że w tytule podana jest zła nazwa organu – jest „Rady Miejskiej Gniewkowo”, a powinno być „Rady Miejskiej w Gniewkowie”.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/291/2018 zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych– głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że została przyjęta jednogłośnie  (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

e) budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady   o zabranie głosu w sprawie projektu uchwały poprosił panią Beatę Kowalską. Z-ca Burmistrza przekazała, że zmiana dotyczy załączników i wynika z wprowadzenia RODO i na końcu załączników są odpowiednie zapisy informujące w tym zakresie.  Następnie prowadzący obrady  otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/292/2018 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo – głosowało 13 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Radny Krzysztofiak zgłosił, że w poprzedniej uchwale również wystąpił błąd w tytule, gdzie również jest „Rady Miejskiej Gniewkowo”, co także postanowiono poprawić.
W trakcie obrad jeden z mieszkańców skupił uwagę uczestników sesji, którzy zaniepokoili się jego stanem zdrowia, ale mieszkaniec wyjaśnił, że zmiana pozycji z siedzącej na stojącą wynika z faktu, iż nie może długo siedzieć, bo cierpnie, dlatego teraz musi trochę postać.

f ) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego:
O przedstawienie projektu uchwały poproszona została pani Beata Kowalska, która przekazała, że uchwała zmienia poprzednią uchwałę z 2002 roku, co związane jest głównie z rozbudową stacji benzynowej  i umożliwieniem rozwoju tego terenu. Po tym wystąpieniu otworzona została dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/293/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego – głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że została przyjęta jednogłośnie  (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
g ) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie:
O przedstawienie projektu uchwały poproszony został Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- radny Aleksander Pułaczewski.  Przewodniczący Komisji oświadczył, że na poniedziałkowej Komisji starał się wytłumaczyć radnym kwestie związane z tą skargą oraz to, że Komisja zaproponowała, by uznać ją za bezzasadną i poprosił o ewentualne pytania w razie wątpliwości. Po tym wystąpieniu otworzona została dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/294/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie – głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że została przyjęta jednogłośnie- „13 radnych głosowało za uniewinnieniem pani Kierownik”  (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
h) utworzenia odrębnego obwodu głosowania:
Przewodniczący Rady, który podkreślił, że taka uchwała wywoływana jest przy każdych wyborach, zapytał o potrzebę omawiania projektu uchwały. Potrzeby takiej nie zgłoszono i otworzona została dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIX/295/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania – głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że została przyjęta jednogłośnie  (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.9 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
Wnioski, interpelacje i zapytania zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 sierpnia 2018r. zostały wyświetlone w ramach tego punktu porządku obrad (zestawienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
O głos poprosiła pani Beata Kowalska, która nawiązała do pytań zgłoszonych przez radnych na posiedzeniu Komisji. Zwracając się do radnego Krzysztofiaka powiedziała, iż obiecała mu sprawdzenie informacji na temat oświetlenia i podała, iż w tym roku zamontowano 6 punktów: Skalmierowice, Buczkowo, ul.Dworcowa, Michałowo. Obecnie wymienianych jest 15 słupów i 26 opraw przy ul.Piasta i planuje się 4 latarnie solarne w Zajezierzu i Godziębie ( po 2).  Z-ca Burmistrza poinformowała również, że furtka w ogrodzeniu boiska na osiedlu jest zepsuta i jest w naprawie. Odpowiadając radnemu Kopiszce- pani Kowalska przekazała, że „na wiąz”, o którego usunięcie  radny pytał – Zarząd Dróg Wojewódzkich miał zgodę w styczniu i jest to planowane, może uda się zrealizować to na jesień.
Radny Krzysztofiak poruszył temat naprawy nawierzchni osiedla toruńskiego i zapytał, czy trwające tam prace (przy sieci gazowej) zostały zakończone. Aktualnie nic się tam nie dzieję, a na jednej z poprzednich sesji pan Burmistrz mówił, że remont nawierzchni będzie po zakończeniu prac przez PGNiG.  Burmistrz odpowiedział, że nie wie, czy PGNiG zakończyło prace. Z-ca Burmistrza powiedziała, że z tego, co się orientuje, to te prace planowane są do końca listopada. Pan Krzysztofiak zapytał, czy zatem nie ma szans na rozpoczęcie prac przy nawierzchni, na co pan Roszak uznał, że trzeba poczekać, aż jedne prace zostaną zakończone.
Pan Krzysztofiak zapytał również o kary umowne, jakie miały być naliczone  w związku z nieterminowym oddaniem boiska przy Szkole Branżowej, czy wiadomo, jaka to jest kwota. Pan Burmistrz oświadczył, iż  „wiadomo”, ale nie pamięta – „trzydzieści parę tysięcy”.
Pan Krzysztofiak wystąpił z wnioskiem o wyrównanie nawierzchni wjazdów w ul.Cegielną i ul.Żytnią- tuż przy drodze krajowej.
Pan Rychlewski oświadczył, że już kilka razy poruszał temat drogi w Żyrosławicach– „chodzi o słynne drzewo, które miało być ociosane, ale nic nie zostało zrobione, tam już wrosło całkiem w drogę”. Pani Sekretarz obiecała radnemu, że pobocze zostanie zrobione, ale minęły już 2 miesiące i nic się nie zmieniło.  Zwracając się do Burmistrza- radny poprosił, by pomyślał o naprawie tej drogi, ponieważ „za chwilę zmienią się warunki” i nie będzie można tej specyficznej nawierzchni wyrównać, a są dziury, które dobrze byłoby przed zimą zlikwidować.
Pan Rychlewski wskazał też na krzaki przy drodze w Kawęczynie , na wycinkę  której oczekuje się już prawie 2 lata i nic się z tym nie dzieje. Radny zaznaczył, że może to „kwestia zapomnienia”. Pani Sekretarz zapewniła, iż to nie kwestia zapomnienia, ale braku „przerobu”.
Pan Rychlewski zapytał także o to, czy będzie robiona w tym roku druga część drogi w Markowie.  Burmistrz stwierdził, że „robimy w takim zakresie, w jakim do dyspozycji mamy środki”. Radny zapytał, czy to oznacza, że nie będzie to zrobione, na co pan Roszak odpowiedział, iż „nie wie” i poradził, by radny „odpowiedział sobie na to pytanie”. Pan Rychlewski powiedział, że pyta Burmistrza, bo gdyby wiedział, nie zadawałby tego pytania.  Pan Roszak wyjaśnił, że powiedział tak „w kontekście waszego głosowania”.  Radnego Rychlewskiego zdziwiła ta odpowiedź, ponieważ nie przypomina sobie, by głosował „przeciwko drodze”.
Pan Rychlewski nawiązał do tematu wjazdu do SP w Kijewie, na temat którego rozmawiano już kiedyś w kontekście budżetu obywatelskiego. Radny przypomniał, że w jednym miejscu jest on jakby niedokończony, tam wjeżdża beczkowóz po nieczystości i musi pokonywać niewybrukowany odcinek. Radny powiedział, że Burmistrz miał sprawdzić, czy coś uda się tam zrobić. Pan Roszak odpowiedział, że zostanie to zrobione przez Spółkę, ale na razie jest ona zaangażowana, jako „główny konsorcjant w realizacji zadania p.n. „Budowa trybun”.
Wskazując na wprowadzaną do budżetu kwotę dotacji – 75 tys. zł- pan Rychlewski oświadczył, że chciałby też dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania szkół, czy pozostałe placówki mają już te gabinety, jakie mają powstać w dofinansowanej szkole, czy również było takie dofinansowanie. Pani Kowalska odpowiedziała, że była to dotacja celowa i jedna szkoła miała być wskazana. Wskazano na Wierzchosławice z uwagi na dużą ilość  uczniów. Projekt jest czteroletni i co roku, będzie można na jakąś szkołę taki wniosek składać. Burmistrz dodał, że to rozwiązanie nie jest zależne od Gminy, bo takie warunki dyktuje Ministerstwo. Radny powiedział, że chodziło mu też o to, czy z naszych pieniędzy też było takie dofinansowanie do szkół. Pan Roszak powiedział, że radny powinien chyba wiedzieć o tym, że z naszych pieniędzy dokładamy ponad 7 mln zł do szkół. Pan Rychlewski przyznał, że tak jest, ale np. w dniu dzisiejszym głosowano kwotę 44 tys. zł „na fajną zabawę, na jakiś kabaret, inne rzeczy” , a można było z tego zrezygnować i dofinansować szkoły, skoro jest z nimi taki problem.
Pan Rychlewski nawiązał też do tematu budżetu obywatelskiego i informacji o tym, że Murzynko może nie zdążyć zrealizować zaplanowanego zadania i zapytał „co wtedy”. Padła odpowiedź, że „środki wejdą w nadwyżkę”, a pani Kowalska wyraziła nadzieję, że tak się nie stanie. Powiedziała o odbytych spotkaniach w tych sprawach oraz o braku pozwolenia na budowę. Pan Kopiszka wyjaśnił, że wniosek został złożony, ale okazało się, że akurat zaginęły załączniki –„Urząd potwierdził, że jest, składaliśmy”, ale potem okazało się, że ich nie ma.  Z-ca Burmistrza zwróciła uwagę, że chodzi tu o Nadzór Budowlany w Starostwie, co radny potwierdził. Pani Kowalska  jeszcze raz wyraziła nadzieję, że uda się to zrobić i „wspólnymi siłami znajdziemy wykonawcę i ta inwestycja będzie zrobiona”. Radny Kopiszka natomiast ponownie opowiedział o składaniu kompletu dokumentów, które w ostateczności zaginęły i całą procedurę należało powtórzyć. Burmistrz wystąpił z uwagą, że skoro radny w obecności tylu zebranych na sesji osób posługuje się słowem „Urząd”, by używał dokładniejszego sformułowania, by mówił, że chodzi o „Urząd Powiatowy”. Pan Kopiszka jeszcze raz zapewnił, że nie chodzi o Urząd Miejski, a także, że do końca tygodnia ma się to rozstrzygnąć- „czy wchodzi firma, czy niestety nie da rady uzyskać pozwolenia na budowę”.
Pani Beata Kowalska nawiązała jeszcze o pomocy dla szkół, o czym kiedyś „było głośno”, a nie otrzymaliśmy na to żadnych, innych środków. Jak reforma weszła w życie, to dyrektorzy z własnych środków i środków budżetowych kupowali pomoce dydaktyczne dla dzieci. Burmistrz zwrócił uwagę, jakie byłyby to koszty, gdyby rzeczywiście w Gniewkowie zostały 2 szkoły i dostosowywać trzeba byłoby jeden i drugi obiekt. Pan Roszak przypomniał też o obietnicach wsparcia dla samorządów w przypadku szkół o małej liczbie uczniów, takiej, jak jest w Gminie  i takiego wsparcia nie ma. W tej szkole  w jednej klasie jest „0” dzieci , w jednej jest 2 dzieci i jeszcze jednej- 3.
Odnosząc się do uwagi radnego Rychlewskiego na temat zwiększenia w budżecie środków  na Dni Gniewkowa-  Z-ca Burmistrza stwierdziła, że „te 40 tys. na imprezy” – to mieszkańcom całej Gminy się należy przy dofinansowaniu oświaty wynoszącym kilka milionów złotych.
Pan Rychlewski powiedział, że chciałby uzyskać odpowiedź na temat usunięcia krzaków i drogi w Żyrosławicach. Pani Sekretarz odpowiedziała, że jeśli chodzi „o krzaki”- to nie zapomniała o tym, tylko jest problem z ilością pracowników i nie ma chętnych do pracy, zwłaszcza mężczyzn.
Radny Pułaczewski zwrócił się do Prezesa PK  z zapytaniem o terminy modernizacji kotłowni przy ul.Pająkowskiego.  Pan Sienkiewicz oświadczył, że przetarg organizowany będzie na jesieni, ponieważ wcześniej, fizycznie Spółka nie dałaby rady . Pan Pułaczewski zapytał też o to, czy będzie to powiązane z wymianą sieci, na co uzyskał odpowiedź, że będzie to robione „kompleksowo” –  to, co związane będzie z pełnym zakresem korzystania z tej kotłowni, by ona działała.
Radny Krzysztofiak  zwrócił się do pani Kowalskiej z zapytaniem o odpowiedź z GDDKiA w sprawie przejść (ul.Kasprowicza i inne), co miała sprawdzić po poniedziałkowym spotkaniu. Pani Kowalska zaprosiła radnego po sesji, wówczas przedstawi mu tę korespondencję.
Radny Stefański wskazał na drogę przez Więcławice, którą Gmina „łata ze swoich środków”, a to jest droga wojewódzka. Pan Stefański zapytał, czy nie można „zmusić” właściciela, by  w końcu tę drogę zrobił. Burmistrz odpowiedział, że „zmusić nie można”, ale można wystąpić analogicznie, jak było z ul.Piasta i terenami PKP. Można wystąpić o przejęcie odcinka od torów, by stał się on własnością Gminy.  Wcześniej ul.Piasta postrzegana była jak ulica miejska i łatana była przez Gminę, a nie była jej własnością.  Radny Stefański przyznał, że podobnie jest z drogą w Więcławicach.
Nawiązując do tematu PKP- radny Ratajczak zwrócił uwagę na stan infrastruktury na gniewkowskim dworcu – „peron się rozsypuje i niedługo spadnie do ogródka”. Burmistrz przekazał, że był na spotkaniu w Gdańsku w PKP Nieruchomości, gdzie w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów z początku roku- rozmawiał o odnowieniu elewacji, urządzeniu miejsca –„poczekalni” z toaletą. Wystąpiono jeszcze z pismem odnośnie bezpieczeństwa pasażerów, którzy przy wysiadaniu z jednego pociągu mogą natknąć się na nadjeżdżający drugi pociąg. Jeśli to nie odniesie skutku wówczas sprawa skierowana zostanie do Prokuratury, ponieważ zachodzi ogromne zagrożenia życia podróżnych , gdyż brakuje zabezpieczenia przejścia z jednego toru na drugi. W tej sprawie wystąpiono do TLK. Są takie sytuacja, że ludzie wysiadają z pociągu REGIO, a w tym samym czasie przejeżdża pociąg Intericty , który nie zatrzymuje się na naszej stacji. Wystąpiono też do PKP Intercity, by niektóre z tych pociągów też zatrzymywały się w Gniewkowie, ale przede wszystkim chodzi o zabezpieczenia przejścia dla podróżnych. Pan Ratajczak podkreślił, że mówi o peronie przy budynku, ten peron tak się sypie, że niedługo spłynie do ogródka. Pan Pułaczewski przyznał, że płot jest tam prawie przewrócony. Pan Roszak powiedział, że wystąpiono o to, by PKP zajęła się tym dworcem, bo aktualnie wiele takich obiektów w większych miastach jest robionych.  Natężenie ruchu kolejowego jest przy tym duże w Gniewkowie, co zauważyć można przez spore korki tworzące się w czasie zamknięcia przejazdu.

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady  poinformował, iż kolejna, ostatnia -LX sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  26 września 2018r.   i jej tematem będzie sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Przewodniczący Rady nadmienił też, że dziś przekazano zebranym zaproszenie na obchody Dni Gniewkowa oraz Dożynki Gminne, przy organizacji których wiele osób już się napracowało. Wraz z Burmistrzem - Przewodniczący Rady zaprosił do udziału w tych uroczystościach, zachęcił by przyłączyć się do obchodów jubileuszu 750-lecia Gniewkowa.
Kolejno, prowadzący obrady odczytał pismo z dnia 27 sierpnia 2018r., jakie otrzymał od pana T.J. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul.Kasprowicza w Gniewkowie (pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  W związku z pytaniami zawartymi w piśmie- Burmistrz zadeklarował, że odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy w sytuacji przeciągania inwestycji przez PGNiG dziury w ul.Sikorskiego zostaną załatane. Burmistrz odpowiedział, że „dziury- tak i proszę, by nie tworzyć z tego takiej opowieści, historii, że Urząd, Gminie nie chce dokończyć tego odcinka, bo z tego co do mnie dociera- taka historia jest tworzona i  to uważam, że nie jest fair”.  Pan Roszak dodał, że nie jest dobrze, jeśli to ma być wykorzystywane w trakcie nadchodzącej kampanii wyborczej, ponieważ „powiedzieliśmy sobie, że jak zrobi PGNiG tę sieć gazową, tak położymy, jak położyliśmy wcześniej- nową nawierzchnię”.  Radny Krzysztofiak zapytał, czy Burmistrz sugeruje, że on „rozsiewa” takie opinie, na co pan Roszak potwierdził, że tak sugeruje, ponieważ co niektórzy mieszkańcy przekazali mu takie informacje. Burmistrz poprosił o uczciwość,  „ponieważ jak tak mówimy , że wygląda sytuacja, to tak wygląda i nie będziemy wchodzili z zadaniem naszym, jak zadanie nie jest jeszcze skończone przez PGNiG”. 
Burmistrz nawiązał do obchodów jubileuszu miasta , w ramach których odbyło się już wiele różnych imprez, a teraz zbliżają się te główne. Burmistrz stwierdził, że „to zacny jubileusz i powinnyśmy wszyscy uszanować, że mamy taką historię”, dlatego to takie „nie ładne, czy nie fair”, że wykorzystuje się tego typu instrumenty i pisze się skargi do Wojewody.  Pan Roszak powiedział, że zakładano, iż modernizacja stadionu odbędzie się na czas i nawiązał do kwestii przetargów i dodatkowej kwoty na zadaszenie. Tak się nie stało, ale impreza na stadionie im.M.Teppera została zgłoszona do odpowiednich instytucji i jest na to zgoda, a jeden z mieszkańców poczynił tego typu działania.  Przewodniczący Rady stwierdził, że „skargi nie można złożyć tylko na tego, który nie robi nic, a jak ktoś  robi, to zawsze coś można znaleźć”.
O głos poprosił mieszkaniec Sołectwa Godzięba- pan A.R., który oświadczył, iż „na Godziebie od jakiegoś czasu źle się dzieje- pan A.D. przywozi nam setki ton śmieci i to zasypuje”.  Ten pan zaczął teraz „kopać piasek u pani  H.T.- niby za jej zgodą, ale to nie jest za jej zgodą , bo jeszcze tego od niej nie kupił” , nie ma na to koncesji.  Pan A.R. przekazał, że sam zgłosił to „do Przestępstw Gospodarczych” w Inowrocławiu, a następnie przekazano tę sprawę do Gniewkowa, gdzie prowadzi ją pan Tomek Belica.  Do Nadleśnictwa pan A.R. zgłosił dewastację lasu, jest tam dość wysoka góra piasku, z tego mieszkaniec ma nagrania  oraz informację, że za parę lat w promieniu 5-6-10 km las na Godziębie zacznie wysychać. Dlatego należałoby się tym zająć i z tego powodu mieszkaniec informuje o tym Burmistrza i radnych, by w tym pomogli. Burmistrz przyznał, że dobrze, iż pan A.R. o tym mówi, choć wie też o tym, jakie działania w tej sprawie zostały poczynione. To jest bardzo trudna sytuacja i dobrze się stało, że usłyszało o tym szersze grono ludzi, ale od tego są służby, które powinny się tym zająć.  Pan A.R. dodał, że (…) i za chwilę „zrobi się z tej ziemi popiół”, bo tam gdzie jest ta potężna góra struktura gleby została naruszona. Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o zagrożenie - to dużo większe stwarza „ta druga działalność prowadzona przez tego pana”.  Pan A.R. wyjaśnił, że chodzi o zasypywanie śmieci niewiadomego pochodzenia i tu również poprosił o pomoc. Pan Roszak wyjaśnił, iż nie może mówić o niektórych sprawach, ale są prowadzone pewnego rodzaju działania.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Zajezierza, który wystąpił z zapytaniem do pani Sołtys z tego Sołectwa. Pan A.S. oświadczył, że od 2 lat w Zajezierzu nic się nie dzieje, a pani Sołtys na zebraniu mówi „dajmy spokój, nie rzucajmy sobie kłód pod nogi” i twierdzi, że robi więcej  niż Sołtys powinien, tylko mieszkaniec nie wie, co takiego robi.  Burmistrz uznał, że nie jest to odpowiednie miejsce na taką rozmowę i zaprosił mieszkańca na spotkanie do siebie, gdzie poprosi też panią Sołtys.  Pan A.S. ponownie podkreślił, że nic się w Sołectwie nie dzieje, a fundusz sołecki to 16 tys. zł, a nic się nie robi, jakby nie było w Sołectwie młodzieży i dzieci. Pan Roszak ponownie zaprosił mieszkańca do siebie, aby to przedyskutować.
Pani Cierzniewska poprosiła o głos, by odnieść się do wypowiedzi pana A.S.  Pani Sołtys nawiązała do przekazanej na sesji informacji o tym, że będą zamontowane kolejne, 2 lampy i „pieniądze nie poszły na darmo”.  Dodała też, że pan A.S. był na zebraniu i słyszał  o tych wydatkach. Wszystko realizowane jest w swoim czasie, dlatego pani Cierzniewska poprosiła, by jej takich zarzutów nie robić. Stwierdziła też, że pan A.S. i tak na żadną imprezę nie przychodzi . Mieszkaniec zapytał, czy „dzieci i młodzieży w Zajezierzu nie ma”, na co otrzymał odpowiedź, iż „pana dzieci wyjechały do Anglii”.  Burmistrz ponowił zaproszenie pani Sołtys i pana A.S. proponując „przyszły wtorek”, a pan A.S. stwierdził – „nie ma sprawy”.
Pani Iglewska przekazała, że Sołectwo miało ostatnio spotkanie w sprawie funduszu i mieszkańcy przekazali jej  takie pytanie „czym się radni sugerowali, że zrobili  veto odnośnie naszej drogi”. Przewodniczący Rady zapytał , do których radnych pani Sołtys kieruje to pytanie. Pani Iglewska odpowiedziała, iż nie wie, bo nie była na tej sesji, ale 7 radnych było przeciwnych „uchwale o naszej drodze”. Pani Iglewska zachęciła, by radni przeszli się tą droga, by przekonali się jaki jest jej stan, jak się tam idzie pieszo, jedzie rowerem, czy samochodem. Zdaniem pani Sołtys – tam są wertepy i nie można się po niej poruszać. Brakuje szlaki, są same dziury i trudno iść pieszo, a co dopiero jechać jakimś pojazdem. Ostatnio ta droga nie była robiona, bo czekano za jej modernizacją, a teraz „już nic nie ma na tej drodze” i sama równiarka tam nic nie zrobi, bo może tylko większe dziury zrobić. Prowadzący obrady oświadczył, że „głosował za tym budżetem” i zapytał, czy może ktoś z tych radnych, którzy głosowali inaczej chciałby pani Sołtys odpowiedzieć.  Pani Iglewska zwróciła też uwagę na wykorzystywanie drogi przez Bąbolin, jako objazdu w czasie wypadków na drodze krajowej. W ostatnim tygodniu były 2 takie wypadki i wówczas „u nas była druga krajówka”.  Wszyscy z tej drogi korzystają, a to nie jest jakaś wewnętrzna droga, tylko gminna i mieszkańcom na niej zależy.
Radny Pułaczewski stwierdził, że problem wiąże się chyba z tym, że pierwszy raz od lat pojawiła się sytuacja, że budżet został zablokowany i gdyby nie dodatkowa sesja- zmiany w ogóle by nie przeszły. Radny powiedział też, że „staraliśmy się żeby ta droga była, głosowaliśmy za tym, niestety – uchwała nie przeszła, ponieważ nas zablokowano”. Pan Pułaczewski stwierdził, że pani Sołtys może tak odpowiedzieć mieszkańcom, że uchwała nie przeszła, zmiany zablokowane zostały 7 głosami.  Pani Iglewska oświadczyła, że mieszkańcy pytali o to, dlaczego radni tak zrobili.  Pan Kopiszka powiedział, że głosował przeciwko- „a właściwie projekt uchwały został zmieniony i de facto głosował za”, ponieważ chodziło mu o dobro budżetu. Radny wskazał na inwestycję dotyczącą budowy trybun, które pierwotnie stanowiły koszt 1mln 300 tyś. zł, ale okazało się , że „wycięta została” nawierzchnia bieżni, później zadaszenie i „mamy milionowy wydatek bez jakiejkolwiek dotacji”.  W budowie jest ul.Piasta, która dopiero 2 dni temu się zaczęła i do tego zadania dofinansowanie było.  Teraz podpisana została umowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej – 5 km odcinek (z Murzynka do Lipia i z Kaczkowa do Gniewkowa) i nie wiadomo, czy kwota 2,2 mln zł wystarczy, bo wiadomo jaki jest problem wykonawstwem, bo firmy zwiększyły koszty poprzez wzrost płacy. To , co w ubiegłym roku w kosztorysie wycenione zostało np. na 50 tys. zł, dziś jest to już znacznie większa kwota.  Oprócz drogi do Bąbolina planowano jeszcze drogę w Suchatówce i jeszcze chyba- ul.Kwiatowa , a także była mowa o ścieżce w Suchatówce i to miało być robione na koniec roku z kredytu, bez żadnego dofinansowania , co dla radnego osobiście – „było za dużo, jak na nasz budżet”.  Pani Iglewska wyraziła opinię, że droga w Suchatówce, czy inna- to świeży temat, a droga w Bąbolinie- od lat. Pan Kopiszka zaprzeczył, że droga w Suchatówce to temat świeży, ponieważ w ubiegłym roku były na nią zaplanowane środki w budżecie i nie została zrealizowana. Pani Sołtys przypomniała radnemu rozmowę z ubiegłorocznej wycieczki, kiedy pan Kopiszka powiedział, że droga nie powstanie, bo będzie droga szybkiego ruchu.  Pan Kopiszka przekazał, że zgodziłby się na dokończenie drogi – ul.Kolejowej, bo tam mieszkańcy mają faktycznie problem, tam są garaże i dużo ludzi tam chodzi. Bąbolin ma natomiast inną drogę asfaltową do swojej miejscowości, a są takie wsie, jak: Buczkowo, Dąblin, Kępa Kujawska , gdzie mieszkańcy nie mają alternatywy i jak przyjdzie wiosna- „muszą wyciągać się ciągnikami”, żeby gdziekolwiek pojechać”.  Pani Sołtys powiedziała, że „mamy dzieci, które chodzą na pociąg i na NKĘ” i idą kilometr, a nie 4 km. Pani Iglewska zapytała, czy radny chciałby chodzić 4 km , na co pan Kopiszka odpowiedział, że w jego miejscowości są mieszkańcy, którzy do przystanku pokonują również duże odległości  i chodzą „z szczerego pola”.  Pani Iglewska oświadczyła, że jej syn „chodził przez pola na szagę do Wielowsi do szkoły” i nie rozumie, dlaczego jedna wioska może mieć porządną drogę, ścieżkę rowerową, a druga nawet drogi nie może mieć.  Pan Kopiszka wskazał na śmiertelne wypadki, jakie były m.in. powodem budowy ścieżki rowerowej oraz na uciążliwość i niebezpieczeństwo stwarzane  dla kierowców przez nieoświetlonych rowerzystów. Pani Iglewska zapewniła, że to wie, bo sama jest kierowcą, ale to jej zdaniem nie jest wytłumaczenie. Radny Kopiszka podkreślił natomiast, że jego zadaniem było natomiast „uchronić budżet przed niekontrolowanym zadłużenie na inwestycje, na które nie mamy dofinansowania”.
Wiceprzewodniczący Rady nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów , zarzucając mu, że to co powiedział jest nieprawdą, ponieważ zanim Burmistrz wystąpił  z wnioskiem o zaciągnięcie 2 mln zł kredytu na inwestycje drogowe m.in.- to była pozytywna opinia RIO. Radny wyraził zdanie, że przedstawiciele RIO znają się chyba na budżecie trochę lepiej, niż Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  Nawiązał też do wypowiedzi pana Kopiszki o mieszkańcu, który 2 km chodzi do drogi asfaltowej, ale „to był jego, albo jego rodziców 30-40 lat wstecz wybór, że on się tam wybudował”, a do Bąbolina prowadzi natomiast jedyna  droga wychodząca z terenu miasta Gniewkowa i to zdaniem pana Mnicha jest wstyd. Radny Mnich zaznaczył, że zależało mu na tej drodze, ale nie chodzi tu o kampanię wyborczą, ponieważ „nie startuje w następnej”. Pan Mnich zarzucił radnym, że  oni zrobili sobie kampanię wyborczą i chodzi im o przyszłoroczny budżet. Dodał, że inwestycje drogowe bez dofinansowania robione są co roku np. Gąski-Śrubsk (ok. 1,5 km). Pani Iglewska zaznaczyła, że ta droga zrobiona była dla 2 rodzin. Pan Mnich stwierdził, że radni „chcą sobie zostawić pieniądze” , bądź możliwość zaciągania kredytów w terminie późniejszym.
Pan Kopiszka zapytał, czy pan Mnich zna może drogę w Walcerzewicach, która prowadzi jednocześnie do zabudowań w Gniewkowie, jak i do miejscowości Lipie, dlatego droga w Bąbolinie nie jest jedyna i stan tej drogi też nie jest dobry. Ponadto radny Kopiszka zapytał, czy pani Skarbnik przedstawiła radnym pisemną opinię RIO na temat zaciągnięcia kredytu, bo „my opieramy się na dokumentach”.  Pani Rutkowska odpowiedziała, iż nie było pisemnej opinii o zaciągnięciu kredytu, ponieważ nie mogło jej być, bo z wnioskiem do RIO występuje się dopiero po uchwaleniu budżetu i po ustaleniu deficytu. Były natomiast konsultacje z członkami RIO, pani Skarbnik była z projektem WPF i po konsultacjach- otrzymała zapewnienie, że po złożonym wniosku- taka opinia pozytywna będzie. Burmistrz stwierdził, że pan Kopiszka powinien wiedzieć, że pisemnej opinii nie może być, „bo dopiero RIO może nam, albo uwalić, albo zaakceptować” po podjęciu uchwały, ale były deklaracje, że spokojnie, ten 2-milionowy kredyt można przyjąć. Radny Kopiszka oświadczył, że odpowiadał pani Sołtys tylko w swoim imieniu i dlatego na początku wspomniał, że dla niego te trybuny bez dotacji za 1 mln zł – to jest już wystarczająca kwota.
Burmistrz powiedział, że robiono wiele inwestycji bez dotacji, ileś dróg i nikt tego nie kwestionował, bo „to jest interes społeczny”. Na ul.Kątną, ul.Spokojną, ul.Parkową  – też nie było żadnej dotacji – „szły kwoty po 700 tys. zł i nie było problemów”.  Pan Roszak stwierdził, iż „stadion was boli dlatego, że tam mają być te główne uroczystości i jest to skandal, że główne uroczystości, obchody jubileuszu 750-lecia Gniewkowa przez was są kontestowane”. Podkreślił też, że tak to odczytuje i zaprzeczył, iż nie jest prawdą, że coś  zmieniono w budżecie, bo od początku  mówił o tym, że kosztorys inwestorski na stadion to jest 1 mln 400 tys. zł (z zadaszeniem i bieżnią). Na początku przyjęto 1 mln zł, aby ta pozycja była w budżecie i to było dyskutowane w grudniu 2017r.  przy uchwalaniu budżetu.  Radni się jednak z tego później wycofali, wykorzystując przy tym śmierć radnego Wesołowskiego i „to jest cyniczne i powiem niegodne radnego”.  Zdaniem pana Roszaka takiej sytuacji nie powinno być, ponieważ radni wiedzieli, że kwota przyjęta w grudniu- to jest niecała kwota.
Stwierdzając, że została wywołana do odpowiedzi- radna Robak uznała, że potrzeb jest bardzo wiele- „ul.Walcerzewice  również i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę”.  Wiadomo, że jest już opracowany projekt i jest to jedna z wielu, oczekujących dróg. Decydując o tym jaka droga będzie robiona, często  bierze się fakt możliwości skorzystania z dotacji i te brane są w pierwszej kolejności. Zdaniem pani Robak te 800 tyś. zł kredytu więcej- „właśnie m.in. na ul.Kolejową- Bąbolin”, przez którą w okresie: jesiennym, zimowym i wiosną - nie da się przejść – „byliśmy w stanie ponieść i zbudować ten odcinek drogi również niedofinansowanej, tak jak było w przypadku Gąsek”. Radna zaznaczyła, iż nie chodzi jej o tę konkretną drogę, bo zdarza się dofinansowanie i wówczas trzeba zwoływać sesję nadzwyczajną. Była taka możliwość, by drogę do Bąbolina zrobić, ale radni podjęli inną decyzję ”nie wiadomo jakimi motywami się kierując”.
Radny Kopiszka oświadczył, iż wyjaśni jakie to były motywy, bo właśnie jest przetarg na fontannę i nie ma wykonawców, będzie też rozstrzygany przetarg na budowę ścieżek. Pan Kopiszka wyraził nadzieję, że ten przetarg na ścieżki będzie pozytywny zaznaczając jednocześnie, iż może się przecież okazać, że właśnie na te ścieżki zabraknie tych 800 tys. zł. Radny zapytał, czy wówczas „odpuścimy 1 mln 500 tys. zł dotacji”.  Radna Robak stwierdziła, że radny nie może robić takich założeń. Pan Kopiszka wskazał natomiast na wypowiedź radnej, że mieszkańcy Bąbolina nie mogą „przejść suchą nogą”, dlatego mówił o drodze asfaltowej. W podobnej sytuacji są np. mieszkańcy Starego Grabia, którzy co roku musza wyciągać się ciągnikami. Radny oświadczył, że „sam decyduje , jak głosuje i ma swoją opinię”. Pani Iglewska zwróciła uwagę, że pan Kopiszka mówił o budowie ścieżek z uwagi na niebezpieczeństwo na drodze, a dla Bąbolina wskazuje właśnie tę niebezpieczną drogę.  Pani Sołtys podkreśliła, że mieszkańcy chcą tej drugiej drogi, ponieważ ona jest bezpieczna i krótka.  Pani Iglewska zapytała też radnego, czy wolałby iść 4 km, czy  800 m np. do Ośrodka Zdrowia, na co uzyskała odpowiedź, że niektórzy nawet z domu nie mogą wyjść. Pani Iglewska jeszcze raz zarzuciła panu Kopiszce, iż rok temu nie znał sytuacji, jaka będzie teraz, a już mówił o tym, iż tej drogi nie będzie. Pan Kopiszka powiedział, że widział pisma słane przez Prezydenta Inowrocławia w sprawie ekspresowej drogi z obwodnicą.  Pani Sołtys przekazała, że radny powiedział jej, iż droga będzie zlikwidowana, a przecież budowane są wiadukty i drogi zostają- są drogi ekspresowe i są drogi gminne.  Pan Kopiszka polecił, by sprawdzić uregulowania ze studium rozwoju Gminy, gdzie cały czas aktualna jest propozycja obwodnicy Gniewkowa, która tą drogę przecina.  Mogłaby być taka sytuacja, że za kredyt zrobiono by drogę, która później zostałaby zniszczona. Pani Iglewska uznała, że nie zostałaby zniszczona, bo powstałby wiadukt.
Zwracając się do radnego Kopiszki- Burmistrz powiedział, że kwestia budowy drogi ekspresowej nie wchodzi w ogóle w rachubę, bo m.in. sam , jak i GDDKiA – na spotkaniu u Marszałka (jak również Marszałek) zakwestionowali koncepcję Prezydenta Brejzy o budowie drogi ekspresowej od Inowrocławia do Gniewkowa, bo byłoby to ze szkodą dla rolników, mieszkańców. Odnośnie dojazdu do Bąbolina- to , że jest droga asfaltowa – „to fajnie”, że jest , bo służy ona często jako objazd. Droga jest bardzo ruchliwa, natężenie ruchu wzrosło i bardzo dobrze się dzieje, iż budowane są ścieżki rowerowe. Jest wiele wypadków i droga przez Bąbolin często służy jako objazd. Pan Roszak przyznał, że jest projekt na ul.Walcerzewice, która będzie zrealizowana , ale logicznie i pragmatycznie – to w pierwszej kolejności winna być wykonana droga na Bąbolin. Tam jeżdżą autobusy szkolne, jeżdżą TIR-y w czasie objazdów, a dodatkowo w pewnym miejscu jest tam grzęzawisko, przez które nie można przejechać.
Nawiązując do dyskusji- radny Bożko  stwierdził, że pan Burmistrz z panią Sołtys mają swoje racje, „a my mamy prawo do swoich racji”. Pani Iglewska powiedziała, że chciała tylko wiedzieć , czym radni się kierowali, na co pan Bożko stwierdził, że Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów już na to odpowiedział. Pani Sołtys podkreśliła, że Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów już rok temu mówił, że tej drogi nie będzie nie znając budżetu. Każdy walczy o swoją drogę – „panowie też żeście mówili o swoich drogach”. Pani Sołtys wyraziła zrozumienie dla tego, że każdy chce dobrze i wygodnie żyć, ale w Bąbolinie są matki z dziećmi, małych dzieci jest dużo, matki z wózkami chodzą do Ośrodka Zdrowia, a radny każe iść im 4 km w koło, a potem krajówką. Pani Iglewska jeszcze raz wskazała na duży ruch przez Bąbolin w czasie objazdów, czy w czasie ostatniego remontu na torach. Pan Kopiszka zapytał, czy pani Iglewska uważa, że gdyby ta droga była zrobiona i był tam asfalt, to ruch byłyby mniejszy w takich przypadkach.  Pani Sołtys odpowiedziała, że nie byłby mniejszy, ale byłoby lepiej. Nawiązując do wypowiedzi pani Iglewskiej- radny Kopiszka wskazał, że są miejscowości, które do Ośrodka Zdrowia mają 7-8 km. Pani Sołtys poprosiła , by radny odpowiedział, „po co mu ścieżka rowerowa”, na co pan Kopiszka poprosił, by spytać o to mieszkańców.  Radny wskazał przy tym na inne ścieżki rowerowe w Gminie, których głównym powodem budowy było zwiększenie bezpieczeństwa. Pani Sołtys podkreśliła, że przecież tu chodzi o brak drogi. Na tym Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na temat drogi w Bąbolinie i oddał głos mieszkańcowi- panu M.K.. Pan M.K. rozpoczął od tego, że na sesje przychodzi, jak tylko zaczął funkcjonować samorząd, począwszy gdy Radzie przewodniczył pan Kowalewski, pan Tyburek, pan Pitera, pan Kozłowski – i teraz pan Przemek. Pan M.K. powiedział, że w jego wieku, już wiele rzeczy go nie zaskakuje.  Mieszkaniec nawiązał do „przebrzmiałej historii”, jak był w przychodni i natrafił na dość pokaźnych rozmiarów afisz dotyczący przeprowadzenia referendum w sprawie usunięcia Przewodniczącego Rady i Burmistrza. Przewodniczący Rady zaznaczył, że „została mu tylko 1 sesja”. Pan M.K. oświadczył, że był tym afiszem kompletnie zaskoczony, a chodziło tam chyba „o szkolnictwo” i „główkował” , co wspólnego ma Burmistrz z Gniewkowa ze szkołami, „bo przecież to jest domena Prawa i Sprawiedliwości, oni wygrali wybory, oni zaczęli wprowadzać zmiany i odpowiedzialna za tę całą sytuację jest pani Zalewska, która miała tę reformę przeprowadzać”. Pan M.K. zaznaczył, że nie wie o co konkretnie chodziło, że Burmistrz postawiony był w takiej sytuacji, że nie nadaje się na to stanowisko – „to samo Przewodniczący”.  Pan M.K. zwrócił uwagę, że przecież to są tylko 2 osoby, a to Rada decyduje, co ma być robione i to na Radę spada odpowiedzialność. Mieszkaniec powiedział też, że nie słyszał o żadnych protestach nauczycieli, ale dziś w gazecie czytał o tym, że za 1.400 zł nie chcą pracować, ale to zdaniem pana M.K.- nie sprawa Burmistrza, a „że płatnikami jesteśmy, to ja o tym wiem”.  Ci, co chcieli takie referendum przeprowadzić powinni zdawać sobie sprawę z jego kosztów, a szuka się przecież każdej złotówki.
Jako drugi temat- pan M.K. wskazał na poruszaną już kwestię ścieżek rowerowych. Zaznaczył, że o ścieżkę walczył przez 25 lat i pierwszą zaczął budować pod koniec swojej kadencji- pan Maza na docinku od Gniewkowa do Michałowa. Wówczas największy problem stanowili wędkarze jadący na ryby przy drodze krajowej. Każda ścieżka rowerowa- to zdaniem mieszkańca ocalonych ileś istnień ludzkich, te inwestycje są nie do oszacowania.
Wskazując na trzecią sprawę- pan M.K. zwrócił się do radnych, których dziennikarze określili „opozycją” i powiedział, że chciałby ich poznać i dowiedzieć, dlaczego nie przyszli i zbojkotowali jakieś  posiedzenie na temat budowy stadionu. Według pana M.K. pomiędzy radnymi winna być jakaś dyskusja, a nie „kij w szprychy”, czy „nie , bo nie”, zwłaszcza, że radni biorą za to pieniądze.
Pan M.K.  poruszył też temat związany z Policją podkreślając, że brakuje jej przedstawiciela na sesji . Opowiedział o przypadku potrącenia dziewczyny, kiedy to szukano sprawcy i chciano sprawdzić monitoring, a okazało się, że kamera skierowana byłą na choinkę.  Mieszkaniec zapytał, czy ktoś pilnuje tego monitoringu , czy „jest, bo jest”.
Pan M.K. nawiązał też do „nieszczęsnej tablicy Ks. Mąkowskiego” . Minęły już 2 lata, jak Ks. Proboszcz potraktował Burmistrza i Przewodniczącego, jak „worek kartofli, a może i gorzej”. Wyraził też opinię, że pana Roszaka można nie lubić, czy z nim dyskutować, ale został wybrany przez społeczeństwo i je reprezentuje i jakiś szacunek się należy. Następnie zacytował wypowiedź Józefa Piłsudskiego : „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorem ludzi zajmujących dane terytorium.” Pan M.K. dodał, by czasami komuś nie przyszło do głowy zdemontować tablicę, jaka jest na budynku SP Nr 1, a poświęcona śmierci pomordowanych nauczycieli, bo według niego to „zacieranie śladów”. Zamordowany  Ksiądz nie był w kurorcie ciechocińskim, tylko w Sachsenhausen, który był obozem zagłady. Burmistrz i Przewodniczący napisali do Proboszcza 2 lata temu i do tej pory nie ma odpowiedzi, dlatego pan M.K. do radnych ma pretensje, bo skoro nie postarają się, by ta tablica wróciła na swoje miejsce – to „będzie wstyd i hańba”.  Ta tablica musi wrócić na swoje miejsce, poświęcił ją Kardynał Wyszyński  po opuszczeniu miejsca odosobnienia.  To co się stało, to zacieranie śladów zbrodni, a przecież 2 km od tego kościoła leży 4 tys. pomordowanych ludzi.
Burmistrz oświadczył, że chciałby się odnieść do kilku rzeczy, o których wspomniał mieszkaniec. W kwestii doprecyzowania informacji o ścieżce- pan Roszak podał, że Burmistrz Maza pobudował ścieżkę do kanału przy ul.Jęczmiennej, ponieważ później był problem z GDDKiA i Zarządem Melioracji i nie było uzgodnień, co do dalszej realizacji i „to już nasza ekipa”  kończyła. Tematu tablicy Burmistrz nie chciałby specjalnie rozwijać, ale potwierdził, iż wystąpiono na prośbę pana Kubickiego i innych mieszkańców do Ks.Proboszcza, ale nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Pan Roszak nawiązał do dzisiejszego pogrzebu byłego Wójta Gminy Inowrocław, jaki miał miejsce w Ludziskach i przekazał, że w tamtejszym kościele zauważył przy wejściu tablicę ku czci zamordowanego Władysława Adamskiego – długoletniego Proboszcza w Ludziskach, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942r. – „za wiarę i polskość”. Tablica w Gniewkowie montowana była w czasach głębokiego komunizmu i można powiedzieć, że „przez komunistów”  i przyjechał poświęcić ją Ks.Kardynał Wyszyński, a teraz jej nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Przewodniczący Rady dodał, że takie pamiątkowe tablice są w różnych kościołach, np. w Szadłowicach – upamiętniająca Kanonika Kolegiaty Kruszwickiej – Ks. Fibaka.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby odpowiedzieć na pytania pana Kubickiego. O głos poprosił Prezes PK , który zaznaczył, iż chciałby się odnieść do kwestii bezpieczeństwa, o jakiej mówił pan M.K. Jako mieszkaniec zaobserwował zjawisko nagminnego pojawiania się w Zajezierzu pojazdów najczęściej marki BMW, Audi koloru czarnego, prowadzone przez dwudziestoparoletnich mężczyzn. Ten temat był już kiedyś zgłaszany na sesji, ale to co obserwuje się obecnie – to są wyścigi. „Zajezierze jest taką bardzo fajną miejscowością dla miasta”, tam spacerują rodziny z dziećmi, rowerami jeżdżą, a to co robią te samochody – „to szaleństwo”.  Jest to kwestia dla Policji, by może coś z tym tematem zrobiła. Pan Sienkiewicz zaznaczył, że jest to problem, który dotyczy nie tylko Zajezierza, ale też innych miejscowości, gdzie jest „ładna prosta droga i można sobie przyspieszyć, depnąć na ten pedał gazu”.
Pan M.K. przekazał jeszcze, że rozmawiał z trzema księżmi- gniewkowianami  o tablicy, prosząc by może sami rozmawiali z Proboszczem i każdy z nich mówił, że by tego nie zrobił, by to usunąć. Na koniec – mieszkaniec jeszcze raz zaapelował do radnych, by zajęli się tym tematem.

Ad.11 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 14 45  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LIX obrad życząc zebranym udanego popołudnia.

 

           

                                            

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2018 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 452
09 października 2018 17:22 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 13:48 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 13:44 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180907_132214.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)