Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr LVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIX sesji w dniu 29 sierpnia 2018r.


Protokół Nr LVIII/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 26 lipca 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2087r. poz. 994 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1546  dokonał otwarcia LVIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 14 radnych i uczestniczy w niej 11 radnych (brak radnych: J.Ratajczaka, M.Frankowskiej, A.Żmudzińskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji przez Radę (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady powitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach (lista obecności zaproszonych gości oraz sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady nadmienił, że  radni otrzymali proponowany porządek obrad, jest on wyświetlany  i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do tej propozycji.  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

b)     udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały;

c)      aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały.

4.Zamknięcie obrad.

                                                 

Nie było uwag, ani propozycji zmiany porządku obrad, w związku z czym zarządzone zostało glosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem porządku obrad w głosowaniu jawnym głosowało 11 obecnych na sesji radnych.

Przyjęty porządek obrad -j.w.

Ad.3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)
zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

Przewodniczący Rady ustalił następnie z radnymi, że nie ma potrzeby ponownego omawiania projektu uchwały, który był już dyskutowany na posiedzeniu Komisji poprzedzającym sesję i otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.  W głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVIII/285/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 11 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 3 do protokołu).
b) udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt uchwały, który był już dyskutowany na posiedzeniu Komisji poprzedzającym sesję- nie był ponownie omawiany. Prowadzący obrady  otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (wraz z autopoprawką zgłoszoną na posiedzeniu Komisji).  W głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVIII/286/2018 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego głosowało 11 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 4 do protokołu).
c)
aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”.

Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, że nie ma potrzeby ponownego omawiania projektu uchwały i otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.  W głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVIII/287/2018 w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020” głosowało 11 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu).

Ad.4 Zamknięcie obrad.

O godz. 1553  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LVIII nadzwyczajnych obrad Rady i życzył zebranym udanego popołudnia.

           

                                 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2018 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 377
09 października 2018 17:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 16:22 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zalaczniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 10:21 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)