Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr LVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 10 lipca 2018r.


Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIX sesji w dniu 29 sierpnia 2018r.


Protokół Nr LVII/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 10 lipca 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1310  dokonał otwarcia LVII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 14 radnych i uczestniczy w niej 13 radnych (nieobecny radny S.Bożko), co stanowi quorum niezbędnego do podejmowania prawomocnych decyzji przez Radę (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady powitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach (lista obecności zaproszonych gości oraz sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady nadmienił, że  radni otrzymali proponowany porządek obrad  i jest on dodatkowo wyświetlany.  

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały.

4.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady oświadczył, że w dniu dzisiejszym  do biura Rady wpłynął nowy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok oraz  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025, które to projekty zostały radnym rozdane i omówione wcześniej na spotkaniu Komisji (nowe projekty stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do protokołu).
Ponadto na wniosek pana Burmistrza zaproponował  wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Nie było innych uwag, ani propozycji zmiany porządku obrad , w związku z czym zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanej zmiany. Prowadzący obrady zasugerował, by projekt uchwały ujęty został w pkt 3 lit. c.  Za przyjęciem zmiany porządku obrad w głosowaniu jawnym głosowało 13 obecnych na sesji radnych.  
Następnie przeprowadzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. W obecności 13 radnych, w głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku opowiedziało się 13 radnych.
Przyjęty porządek obrad :

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały.

c)      udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały.

4.Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwały w sprawach:


a)
zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

O omówienie zmian w uchwale w sprawie budżetu na rok 2018 poproszona została pani Skarbnik zaznaczając, że wcześniej zostały one przedstawione na posiedzeniu Komisji.

Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. 
W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVII/282/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 6 do protokołu).

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025.

Przewodniczący Rady ponownie oddał głos pani Rutkowskiej, która przedstawiła zebranym projekt uchwały.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję, która została zamknięta z powodu barku chętnych do zabrania głosu i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVII/283/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025 rok głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 7 do protokołu).

c)  udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, iż nie ma potrzeby przedstawiania projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak wystąpił z zapytaniem o kwotę odszkodowań, o której mowa jest w § 2 projektu uchwały. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że szacunkowy koszt- to ok. 200 tys. zł, ponieważ pełna kwota nie jest jeszcze znana. Burmistrz dodał, że to będzie „około 200 tys. zł, z groszem” na te dwa odcinki tj. do Kaczkowa i do Murzynka.
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LVII/284/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 7 do protokołu).

 

Ad.4 Zamknięcie obrad.

O godz. 1315  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LVII nadzwyczajnych obrad Rady i życzył zebranym udanego popołudnia.

           

                                   

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 370
09 października 2018 17:24 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 10:00 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180718_093441.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 09:52 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180718_093154.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)