Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LVI sesji w dniu 27 czerwca 2018r.Protokół Nr LV/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 maja 2018r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia LV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                           Zanim przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad- Przewodniczący Rady nawiązał do  Dnia Samorządu Terytorialnego - święta, które upamiętnia pierwsze wybory samorządowe po transformacji, które odbyły się  27 maja 1990 roku  i z tej okazji złożył okolicznościowe życzenia  radnym, Burmistrzowi, pracownikom Urzędu, sołtysom i wszystkim, którzy związani są z samorządem.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017 :
   -przedstawienie sprawozdania;
   -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2017;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2017;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017;
  -dyskusja;                                                                                                          
  -przyjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2017 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały.
  7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) powołania Komisji Statutowej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Informacja na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosza Rakoczego i Krzysztofa Bukowskiego w imieniu Gminy Gniewkowo.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

                                                                                                        

                                           Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego, który to projekt radni otrzymali na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Ponadto prowadzący obrady poinformował, iż odstępuje od zgłoszenia wniosku dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo. Jak przekazał wcześniej na posiedzeniu Komisji – przygotowanie projektu tej uchwały wynikało to ze wszczęcia postępowania nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego  uchwały Nr LIV/269/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.  Nadzór Wojewody poinformowany został, iż zakwestionowana uchwała poprawiona zostanie we własnym zakresie, ale  mimo tego- Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 28  maja 2018r. stwierdził nieważność kwestionowanego § 3 uchwały, wobec czego nie ma już potrzeby jej zmieniania.  Przewodniczący Rady odczytał treść rozstrzygnięcia nadzorczego. Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad.
Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Za tą zmianą porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych. Projekt uchwały ujęty został w pkt 7 lit „e” porządku obrad.
                                       Po przyjęciu zmiany- przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia całego porządku obrad. W głosowaniu jawnym – za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 14.

Przyjęty porządek obrad:

 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017 :
   -przedstawienie sprawozdania;
   -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2017;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2017;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017;
  -dyskusja;                                                                                                          
  -przyjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2017 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały.
  7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) powołania Komisji Statutowej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Informacja na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosza Rakoczego i Krzysztofa Bukowskiego w imieniu Gminy Gniewkowo.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z LIV  sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LIV, która odbyła się w dniu  25 kwietnia 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LIV/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady w tym punkcie oddał głos  Burmistrzowi- panu Adamowi Roszakowi.
Burmistrz swoje wystąpił rozpoczął od złożenia życzeń z okazji „dnia samorządowca”, które skierował do radnych, pracowników i sołtysów.  Dodał, że gmina- jako mała wspólnota samorządowa, mała ojczyzna jest podwaliną pod dobre funkcjonowanie Państwa i reforma z nią związana była chyba jedyną reformą ustrojową, która de facto dobrze się sprawdza i dobrze się realizuje. Do życzeń pan Burmistrz dołączył też podziękowania.
Pan Roszak poinformował, że wczoraj podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym – Konsorcjum  na budowę trybun. Wybór Konsorcjum nastąpił w drodze przetargu. Zadanie realizowane będzie przy udziale firm, które zostały uwzględnione i zawarły w tym zakresie umowę. Dziś przekazany został plac budowy i prace „się za moment rozpoczynają”.
Burmistrz zaznaczył, że wystąpił do radnych o uzupełnienie kwoty na budowę ulicy Piasta w związku z tym, że koszty bardzo rosną. Dziś rynek należy do wykonawcy i nie dosyć, że firm jest mało, to mają jeszcze swoje określone problemy z pracownikami i ceny są wywindowane. Burmistrz wyraził nadzieję na przyjęcie uchwały z zaproponowanymi kwotami w budżecie ( zwiększenie o ponad 500 tys. zł).
Pan Roszak przekazał, że kończy się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Branżowej. Firma ma podpisaną umowę do końca miesiąca. Wszystko jest przygotowane i będzie układany poliuretan, robione ogrodzenie i pan Roszak wyraził przypuszczenie, że termin zakończenia prac zostanie przez wykonawcę zachowany.
Burmistrz mówił także o  pracach trwających przy termomodernizacji SP Nr 1 przy ul.Toruńskiej, a także przy budowie ścieżki Wierzchosławice-Więcławice. Zdaniem Burmistrz budowa ścieżki „to kwestia kilku tygodni, inwestycja powinna zostać zakończona”. Pan Roszak powiedział, że w przyszłym tygodniu, po kolejnym długim weekendzie podpisana zostanie umowa w Urzędzie Marszałkowskim na budowę ścieżek rowerowych Gniewkowo-Kaczkowo i  Lipie-Murzynko ( 1,5 mln zł , a łączny koszt z dokumentacji to 2 mln 100 tys. zł).
Burmistrz podkreślił, że  z uwagi na to, że  same środki z nadwyżki budżetowej nie wystarczą na realizację tych wszystkich zadań, dlatego skonsultowano z RIO możliwość skorzystania z „instrumentu finansowego” do kwoty ok. 2 mln zł (obligacje, bądź inne formy). Zadłużenie Gminy na dzień dzisiejszy wynosi ponad 30% i wskaźniki są takie, że można sobie na to pozwolić i „na pewno do tego podejdziemy”.
Burmistrz wyraził radość i pogratulował panu Prezesowi  zakupu nowego pojazdu na potrzeby Spółki do przewozu odpadów komunalnych za ponad 800 tys. zł. Wzmocni to przejętą i realizowaną  gospodarkę odpadami, dzięki czemu Gmina nie jest już uzależniona od firm zewnętrznych.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy zakup śmieciarki był leasingiem, na co Burmistrz zaprzeczył podając, że zakup nastąpił ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  z częścią umarzalną.  Radny zapytał, czy była to zatem pożyczka. Pan Roszak oświadczył, że to forma pożyczki  umarzalna w 30 lub 35%. Zakup zrealizowała Spółka i Burmistrz uznał ten zakup  za bardzo cenny i ważny. Przewodniczący Rady zapytał, czy ta jednostka przybędzie, na co pan Prezes przekazał, że dziś rano przyjechała, choć „nie jest jeszcze ochrzczona” , ale od poniedziałku ruszy w teren.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

Ad.5   Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o tym sprawozdaniu.  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  poprosił natomiast o odczytanie opinii Komisji i przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania .
Sprawozdanie przedstawione przez panią Rutkowską stanowi załącznik nr 3 do protokołu, a odczytana opinia RIO – załącznik nr 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść wniosku, którego załącznikiem jest opinia Komisji na temat wykonania budżetu Gminy za rok 2017 (wniosek wraz z opinią stanowią załącznik nr 5 do protokołu) oraz projekt uchwały.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Z uwagi na to, że nie było pytań, ani uwag dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych za  przyjęciem uchwały Nr LV/272/2018 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 opowiedziało się 8 radnych, 1 osoba była przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.  Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie oświadczył, że uchwała została przyjęta (stanowi ona załącznik nr 6).

Ad.6 Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

Prowadzący obrady nadmienił, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla pana Burmistrza przedstawiony został już w poprzednim punkcie obrad przez  Przewodniczącego Komisji i poprosił, aby przedstawił jeszcze opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym wniosku, jak również projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2017 rok (opinia RIO stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a projekt uchwały – nr 8).
Po tym wystąpieniu– Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
O głos poprosił Burmistrz, który zaznaczył, iż powinien zabrać głos wcześniej, przy sprawozdaniu finansowym i nawiązał do pytania, jakie padło na wspólnym posiedzeniu Komisji, a dotyczącego  różnicy kwot umorzeń podatkowych (podatek od nieruchomości)  w 2016 roku i w 2017 roku. Pan Roszak oświadczył, iż ta różnica wynika z  umorzeń udzielonych właścicielom lokali użytkowych przy ul.Sobieskiego, gdzie „zaszła sytuacja trochę dziwna”  i podatek umorzony został dlatego, by te małe sklepiki, firmy mogły dalej funkcjonować, „bo dla nich było to bardzo trudne”.  Na tą różnicę wpływ miała również zmiana w podejściu, w interpretacji ustawodawcy- od zeszłego roku nasze instytucje musiały składać deklaracje podatkowe, a są i tak w jednym budżecie  (MGOPS, MGOKSiR, MGBP, ŚDS), dlatego zwolnione zostały od płacenia podatku.
Radni nie zgłosili pytań, ani uwag w omawianym temacie i dyskusja została zamknięta.
Kolejno, zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2017 rok. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – 7 radnych głosowało „za”, 5 radnych głosowało „przeciw” , a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady oznajmił, iż uchwała nie znalazła rozstrzygnięcia.
Zaznaczając, że uchwała w sprawie udzielenia  absolutorium nie została przyjęta- Przewodniczący Rady powiedział, że przyjęte zostało natomiast sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i pogratulował Burmistrzowi wykonania tego planu finansowego wręczając okolicznościową wiązankę kwiatów.
Burmistrz podziękował natomiast tym radnym, którzy głosowali  za udzieleniem mu absolutorium  i podkreślił, że absolutorium nie jest udzielane tylko jemu, ale też wszystkim instytucjom, Urzędowi, wszystkim, którzy działają na rzecz samorządu.  Pan Roszak uznał, że w zakresie realizacji budżetu- zarówno w mijającej, jak i w poprzednich kadencjach- „nie mamy się czego powstydzić, jesteśmy naprawdę jednym z liderów naszego Powiatu, a poziom inwestycji, który osiągnęliśmy na ten moment, gdzie jeszcze nie mamy opisanych, podpisanych tych dotacji, które jeszcze w tym roku otrzymamy – to już jest na ten moment, za 10 lat to jest ok. 71 mln zł, które włożyliśmy w infrastrukturę naszej Gminy”. Wyrażając „słowa idące trochę na przyszłość”- Burmistrz wyraził nadzieję, że ten dobry plan dla naszej Gminy „będziemy dalej realizować”.
Przewodniczący Rady ponownie zaznaczył, że uchwała w sprawie absolutorium nie znalazła rozstrzygnięcia, a dziś w internecie znalazł stwierdzenie , że „prawdopodobnie Burmistrzowi nie zostanie udzielone absolutorium”.  Zwracając się do redaktora strony internetowej- radny Stefański wyjaśnił, że aby Burmistrz dostał absolutorium musiałoby głosować 8 radnych, „a jeżeli jest „7:7”- to uchwała jest nierozstrzygnięta, adekwatnie do szachów, żeby wygrać – to trzeba wygrać, jak się przegra, to się przegra, a jak się król goni z królem- to sytuacja jest patowa”.  Pan M. odpowiedział, że w artykule użyto sformułowania  „prawdopodobnie”.  Przewodniczący Rady zaznaczył, że ”nie ma nic” do pana M., ale prosiłby, aby w przyszłości prawidłowo informować mieszkańców.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską. Pani Rutkowska na wstępie przypomniała o zmianie podstawy prawnej uchwały w związku z opublikowaniem jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, a następnie przedstawiła zaproponowane zmiany.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję, która została zamknięta, ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr LV/273/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

 b) powołania Komisji Statutowej:

Przewodniczący Rady przekazał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji pozwolił sobie zaproponować trzyosobowy skład do Komisji Statutowej: radnego Pułaczewskiego, radną Robak i radnego Kopiszkę. Następnie zapytał radnych o zgodę na kandydowanie i wszyscy radni wyrazili zgodę. Przewodniczący oświadczył, iż chciałby też zaproponować kandydaturę radnego Jerzego Ratajczaka i zapytał radnego o zgodę. Pan Ratajczak powiedział, że myślał, iż Komisja ta powoływana była na stałe , na co radny Stefański wyjaśnił, że Komisja wybierana jest na nowo i nie jest to stała Komisja Rady. Zapytany jeszcze raz o zgodę – radny Ratajczak oświadczył, iż zgodę wyraża. Prowadzący obrady zapytał jeszcze, czy są inne propozycje. Radny Bożko podał kandydaturę radnego Szymona Krzysztofiaka, który również wyraził zgodę na kandydowanie.  Nie było innych kandydatur i prowadzący obrady ustalił z radnymi, że skład Komisji głosowany będzie w całości oraz, że projekt uchwały nie będzie odczytywany.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LV/274/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie i pogratulował wszystkim członkom Komisji tego wyboru (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”:

Przewodniczący Rady oddając głos pani Kierownik Wicleben poprosił, by przedstawiła projekt w „sposób  esencjonalny”, ponieważ omawiany był wcześniej na posiedzeniu Komisji. Pani Kierownik przedstawiła projekt uchwały, a  następnie otworzona została dyskusja, w której nikt nie zabrał głosu i została ona zamknięta.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LV/275/2018  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”– głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d)  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa:
Przewodniczący Rady powiedział, że na jego prośbę w uchwale zmieniona została podstawa prawna i nowy projekt radni otrzymali tuż przed sesją. Z uwagi na to, że projekt ten nie został podpisany  zapytał, czy 6 radnych , którzy podpisali się pod poprzednim projektem podtrzymują swoją decyzję. Radni: Krzysztofiak, Bożko, Żmudziński, Rychlewski, radna Kaczmarek i radny Kopiszka- potwierdzili, iż podtrzymują swoje stanowisko.  Radny Stefański zaznaczył, że pozwoli sobie na drobną korektę uzasadnienia w 6 wersie od dołu, ponieważ „konsekwencja” pisze się trochę inaczej i poprosił, by wszyscy sobie to poprawili.  Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa – głosowało 7 radnych i 7 radnych było „przeciw”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała nie znalazła rozstrzygnięcia  (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

e) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego:

Przewodniczący Rady  ustalił z radnymi, iż nie ma potrzeby ponownego przedstawiania projektu uchwały zwłaszcza, że w przypadku okręgu, w skład którego wchodzi Gmina Gniewkowo nic się nie zmienia. Następnie otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LV/276/2018 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.8 Informacja na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosza Rakoczego i Krzysztofa Bukowskiego w imieniu Gminy Gniewkowo.

Zapowiadając wystąpienie Mecenasa Bartosza Rakoczego z prezentacją - prowadzący obrady zapytał, czy „tu RODO nic mu nie zrobi”.  Mecenas Rakoczy zaprzeczył i dodał, że słyszał już o pomysłach sądu, „który chciał wydać wyrok w sprawie z powództwa ZT przeciwko PW i zasądzić od PW na rzecz ZT – konia z rzędem komornikowi, który by ten wyrok wykonał”. Samorząd też się „z tym RODO” styka , ale to jest kwestia przyszłości.  Profesor Rakoczy oświadczył, że chciałby przede wszystkim podziękować Przewodniczącemu i panu Burmistrzowi, iż zgodzili się na to, by poświęcić kilka minut uwagi problematyce, która w ferworze prac samorządu umyka na bok. Gmina nie jest jakoś ściśle powiązana z wymiarem sprawiedliwości i uciekają kwestie związane z tym, że prowadzone są różnego rodzaju postępowania. Mecenas przyznał, że trochę zainspirowała go jedna z próśb kierowanych do Gminy przez mieszkańca, który poprosił o taką informację. Kiedy był już gotowy zestaw spraw uznał, by może zapoznać z tym radnych, którzy  kończą już  kadencję. Pan Rakoczy przekazał, iż generalnie prowadzi się dwa rodzaje spraw: cywilne (przed sądami powszechnymi) oraz sądowo-administracyjne. Wskazując na przygotowaną prezentację profesor Rakoczy zaznaczył, iż pozwolił sobie krótko przedstawić, jak kształtowały się postępowania z  udziałem Gminy. Podkreślił, że są to postępowania różnej konfiguracji  i podał przykład sprawy Przedsiębiorstwa Komunalnego, gdzie staranność w zakresie finansów publicznych wymagała zabiegów o polubowne załatwienie sporu. Wśród wskazanych przykładów  Mecenas wymienił kategorie spraw z zakresu prawa pracy, czy sprawy związane z bezumownym korzystaniem z lokalu mieszkalnego. Gmina prowadzi postępowania odszkodowawcze w bardzo dobry sposób, ponieważ generalnie unika się tego typu sporów, ponieważ są to przypadki, kiedy właściciel lokalu może wytoczyć Gminie sprawę tylko dlatego, że nie jest w stanie dostarczyć i to nawet z przyczyn obiektywnych i  niezależnych- lokalu socjalnego. W tym przypadku poza możliwością przedawnienia roszczenia- pole manewru dla Gminy jest żadne i działania koncentrowane są na tym, by odszkodowanie ze środków publicznych za brak takiego lokalu było jak najniższe. Profesor wskazał też na sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości w celu uregulowania ich stanu prawnego, a także skargami wywołanymi aktami prawnymi podjętymi przez Radę, a w szczególności na sprawy zainicjowane przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu, a także z inicjatywy pana Wojewody.
Z uchwał podejmowanych przez Radę w tej kadencji zaskarżono 6 do Sądu Administracyjnego- t.j.  w granicach 2 % uchwał.  Z dezaprobatą Sądu spotkały się 3 uchwały, co stanowi 1,2 % podjętych uchwał przez Radę. Zdaniem pana Mecenasa- to bardzo doskonały wynik i świadczy to od tym, że Rada pracuje sumiennie i rzetelnie i nie ma takiej możliwości, by wszystkie uchwały podejmowane były w sposób nie budzący wątpliwości (np.  2 skargi zostały oddalone). Uchwały zaskarżone skutecznie- to uchwały zaskarżone przez Prokuraturę (strefa płatnego parkowania, program opieki nad zwierzętami, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków). Pan Rakoczy zaznaczył, iż każda uchwała podejmowana przez Radę przechodzi przez tryb oceny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ale żadna z zaskarżonych przez Prokuratora – nie została wcześniej zanegowana przez Wojewodę. Pomiędzy organami oceniającymi uchwały dochodzi do rozbieżnych ocen- Wojewoda prezentuje jedno zdanie, a organ prokuratorski –drugie. Profesor Rakoczy wskazał też na zjawisko związane z powierzaniem przez ustawodawcę samorządom coraz to nowych zadań i uchwały podejmowane przez Radę są o dużym stopniu skomplikowania np. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który aktualnie jest przygotowywany. Odpowiedzialność spoczywająca na Radzie w zakresie stanowienia prawa lokalnego jest bardzo istotna. Wszystkie te zjawiska , w których  uchwały Rady były kwestionowane nie wynikają z incydentalnych działań, a takich, gdzie kwestionuje się akty innych gmin, ponieważ działaniami Prokuratury dotknięty jest każdy samorząd. Ze swej strony- pan Mecenas podziękował Radzie, że jakość stanowionego prawa w Gminie jest bardzo dobra.  Uchwały wadliwe- to wielkość ok. 1 % w stosunkowo sporej aktywności legislacyjnej  Rady, gdy np. Trybunał Konstytucyjny orzekł o wadliwości 5,4% aktów stanowionych przez Sejm, a możliwości legislacyjne są tam zdecydowanie większe.
Dziękując za „dobre słowo” pod adresem Rady- Przewodniczący otworzył dyskusję.  Pan Kopiszka zapytał, czy informacja obejmuje sprawy dotyczące tylko Gminy Gniewkowo, ewentualnie Rady Miejskiej, co Radca Prawny potwierdził. Radny zapytał o sprawy pana Burmistrza i innych osób. Pan Rakoczy powiedział, że przyjmując kryteria – informacja obejmuje sprawy prowadzone przez  jego Kancelarię, a organy do pomocy mają jeszcze panią Mecenas Pokorską.  Profesor zaznaczył, że intencją było przekazanie, jaką skalą problemów zajmuje się Kancelaria poza bieżącą obsługą urzędową i jakimi różnorodnymi problemami procesowymi się styka. Nawet takie pobieżne przejrzenie pokazuje jakie ilości postępowań, różnej konfiguracji nasza Gmina uczestniczy, a przecież nie jest organem wymiaru sprawiedliwości.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy te materiały radni otrzymają na maila, czy zostaną im wysłane.  Przewodniczący Rady zapytał, czy chodzi o wersję pisemną, czy o maila i zapytał o ich dostępność profesora Rakoczego. Pan Rakoczy oświadczył, iż radni mogą to otrzymać, bo to jest nic innego, jak zestaw objęty dostępem do informacji publicznej i nie ma problemu z jego udostępnieniem dla radnych.
Radny Krzysztofiak zapytał o ilość spraw wygranych, bądź takich „gdzie racja była po naszej stronie” i ewentualne koszty dla samorządu spraw przegranych.  Mecenas odpowiedział, że jeśli chodzi o to, co jest „sukcesem procesowym”- to jest kwestia względna, ponieważ starał się wskazać radnym w tych sprawach np. o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, że  jeżeli  uda się „urwać” choć złotówkę- to już jest sukces. Właściciele żądają np. kwoty 7 tys. zł, a udaje się osiągnąć kwotę 2 tys. zł i to zdaniem Mecenasa jest sukces procesowy. W sprawach o nabycie spadku , w których dane spadkobiercy sięgały roku bodajże 1867 – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu orzekł, że Gmina nie uprawdopodobniła, że osoba wpisana do KW w 1867r. nie żyje. Sąd Okręgowy był jednak bardziej rozsądny i uznał, że „nie musimy wykazywać oczywistych oczywistości”. W sprawach spadkowych sukcesem jest zatem uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. W przypadku skarg na uchwały z 6 – 4 zostały uwzględnione, w tym 3 prawomocnie - 50%, 2 zostały prawomocnie oddalone, jedno postępowanie trwa nadal. Radca Prawny powiedział, że niestety nie zliczał kosztów tych postępowań, ale postępowania sądowo-administracyjne są stosunkowo tanie (opłaty sądowe). W postępowaniach cywilnych – tylko 1 sprawa w zakresie gospodarki komunalnej była objęta pozwem w kwocie 120 tys. zł, ale w  tym wypadku „jesteśmy zwycięzcami tej sprawy, w prawdzie jeszcze nieprawomocnie, ale I instancja jest za nami”.
Na tym dyskusja została zakończona.

Ad.9 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Wnioski, interpelacje i zapytania zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja 2018r. zostały wyświetlone w ramach tego punktu porządku obrad ( zestawienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Nawiązując do budowy ścieżki do Więcławic- radny Stefański „przypomniał się” o oświetlenie przystanku autobusowego Szadłowice-Kolonia.
Radny Szymon Krzysztofiak zapytał o etap prac związanych z realizacją programu „eko-piec”, czy wylosowane osoby przeszły już ocenę formalną. Burmistrz potwierdził, że jest to już zrobione. Radny zapytał też, czy wniosek do WFOŚ został złożony, kiedy będą zawierane umowy z wnioskodawcami (o chronologię działań). Pan Roszak zapewnił, że „po naszej stronie kwestie formalne są załatwione, czekamy na promesę z WFOŚ i wówczas będziemy podpisywali umowy, naciskamy, by WF już stosowną promesę nam przekazał”.  Pan Krzysztofiak zapytał też, czy wiadomo kiedy to nastąpi , na co otrzymał odpowiedź, że nie wiadomo, może „na dniach”.
Pan Krzysztofiak zapytał też o osiedle Toruńskiej – o kwestię dziur  w ul.Wojska Polskiego,  ul.Sikorskiego, których usunięcie powiązano z działaniami PGNiG. Radny zapytał, czy wiadomo kiedy PGNiG przeprowadzi prace. Burmistrz odpowiedział, iż „dowiedzieliśmy się ostatnio, że w okresie wakacyjnym, staram się, żeby to było jeszcze wcześniej”. Pan Roszak powiedział też, że nie ukrywa , iż chciałby tam położyć nowy dywanik i zabezpieczyć tą ulicę, całe osiedle, tak jak w zeszłym roku zrobiono część.
Radny Rychlewski zadał pytanie w sprawie Przedszkola w Gniewkowie – „coś tam usłyszane, zaczytane, czy dzieje się coś w Przedszkolu, czy funkcjonuje ono prawidłowo, czy nic się nie dzieje, czy są jakieś kontrole”.  Radny skierował też uwagę do Przewodniczącego, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, a miały być na piśmie.  Radny odniósł się też do odpowiedzi na interpelacje z marcowej sesji, w której został poinformowany, że „droga Suchatówka-Kijewo będzie robiona zaraz po majówce”. Pan Rychlewski zapytał, czy „majówka”- to określenie tego weekendu majowego, czy na początku miesiąca maja. Radny zapytał, czy nastąpi koszenie poboczy w Gminie, czy oczekuje się, iż zarosną one całkowicie.  Pan Rychlewski zadał pytanie o kotłownię w Żyrosławicach oraz o drogę w Markowie- czy będzie  w tym roku robiony II etap , tak jak było to obiecane.  Radny przypomniał o nawiezieniu drogi w Brannie, gdzie chodziło o likwidacje dziur, bo już minął miesiąc, a mieszkańcy cały czas na to czekają.  Burmistrz zapewnił, że bieżące naprawy dróg są robione, również koszenie robi Spółka, choć miasto pewnie w pierwszej kolejności, ale też nie na wszystkich drogach „jesteśmy w stanie pobocza wykosić, aczkolwiek te najbardziej niebezpieczne miejsca staramy się, żeby były realizowane, czy nacisk kładziemy na innych zarządców”.  Odnośnie interpelacji radnego  z poprzedniej sesji- Burmistrz zapewnił, że wyjaśni przyczynę braku odpowiedzi. Pan Roszak przekazał też, że kotłownia w Żyrosławicach będzie robiona ze środków sołeckich.  Radny upomniał się jeszcze o odpowiedź w kwestii drogi w Markowie, na co Burmistrz odwołał się do przedstawionych wcześniej zamierzeń i zmian w budżecie. Podziękował radnym za przyjęcie tych zmian, co umożliwi m.in. budowę ul.Piasta, która jest kluczowa pod względem struktury sieci dróg w mieście, jak również stanowi połączenie drogi krajowej z drogą wojewódzką.  Pan Roszak powiedział, że „przymierzamy się do tego instrumentu finansowego, który też nam uwolni pewne możliwości” – Markowo, osiedle i tzw. Francja w Lipiu- planowane są do zrobienia, do ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej.  Pan Rychlewski ponowił zapytanie o Przedszkole, na co pan Roszak odpowiedział, że „wszystko jest pod kontrolą”. Na pytanie pana Rychlewskiego, czy „funkcjonuje wszystko dobrze”- Burmistrz odpowiedział, że „tak”.
Radny Ratajczak poinformował  o problemie z ławką ( dane przekazał pani Sekretarz). Burmistrz nadmienił, że są zamówione nowe ławki, bo planuje się zamontować je na Rynku (część nowych i część do wymiany), tam gdzie jest mural , ponieważ nie chce, by ten plac, wykorzystywany do tej pory jako parking- by tam pojazdy nie wjeżdżały, nie zastawiały tego muralu. Ławki zostaną tam zamontowane jako element drobnej architektury.

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady  poruszył kwestię Komisji Statutowej , co do której statut nie reguluje ani tematu pierwszego posiedzenia, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dlatego poprosił członków tej Komisji, by po sesji się spotkali w celu ukonstytuowania.
Prowadzący obrady  poinformował, iż kolejna -LVI sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  27 czerwca 2018r. Zwrócił też uwagę na fakt, iż 22 czerwca 2018r. rozpoczynają się  wakacje i tym, którzy będą je mieli życzył udanego wypoczynku. Przewodniczący przekazał, że zgodnie z planem pracy Rady tematem kolejnej sesji będzie:
1.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy .

2.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
Sołtys Sołectwa Murzynko oświadczył, iż ma dwie sprawy- pierwsza dotyczy umowy na naprawę oświetlenia ulicznego. W ciągu 2 miesięcy  zdarzyła się poważna awaria – połowa wioski nie miała oświetlenia, co zgłaszane było na bieżąco, a w czwartek minie 3 tydzień , jak to nie jest usunięte.  Druga sprawa zgłoszona przez pana Cegielskiego dotyczyła starej części chodnika w stronę Murzynna. Po zdarzeniu w zeszłym roku , kiedy ciężarówka wjechała w dom został on zniszczony, również przez straż uczestniczącą w akcji. Naprawa tego chodnika miała być wykonana w ramach odszkodowania, ale jest to nadal w złym stanie. Ostatnio został on wyczyszczony i widać teraz, jak to wygląda. Burmistrz oświadczył, że jest zaskoczony uwagą na temat oświetlenia, ponieważ ENEA ma stały monitoring nad tym, a oprócz tego awarie są  zgłaszane przez pracownika. Pan Roszak powiedział, że nie wie, czy ta awaria była zgłaszana i zobowiązał się to wyjaśnić.  Pan Cegielski powiedział, że odnośnie tej awarii chyba 3 razy rozmawiał z panem Ostrowskim i wczoraj lampy jeszcze nie świeciły. Burmistrz powiedział, że zaraz po sesji zadzwoni do Dyrektora ENEII, by się tym zajęli.
Radny Mnich nawiązał do budowy ścieżki z Wierzchosławic do Więcławic i zapytał, czy mostek w Szadłowicach pozostanie tak samo wąski, jak jest. Burmistrz odpowiedział, że tak. Pan Mnich stwierdził na to, że szkoda, że nie zostanie to zmienione. Burmistrz przekazał, że taka zmiana wiązałaby się z ogromnymi kosztami, a zostało to zabezpieczone dodatkowymi barierami , mostek jest odnowiony, zrobiono faszynowanie rowu. Koszty i tak są ogromne, a przebudowa i nowy most dodatkowo by je zwiększyły. Mostek został wyremontowany, choć nie ma takiej szerokości, jak sama ścieżka, ale „przeprawa jako taka jest”.  Przewodniczący Rady dodał, że na szczęście nie jest to długi odcinek, bo rzeczywiście rowerzyści się tam nie miną.
Radny Ratajczak zapytał o to, co dalej z funkcją Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. Na ostatniej sesji zgłoszono jednego kandydata i nie został on przegłosowany i czy w związku z tym Komisja będzie funkcjonowała bez Przewodniczącego do końca kadencji, czy „mamy zamiar jeszcze do tego podejść”.  Przewodniczący Rady powiedział, że jest Wiceprzewodniczący Komisji, który kieruje pracami Komisji, a  nie było innych kandydatur na Przewodniczącego oprócz tej, która nie przeszła.  Radny Ratajczak stwierdził, „czyli wiemy o co chodzi”, na co Przewodniczący Rady podkreślił, że oznacza to, że kandydatura nie przeszła i innych kandydatur nie ma – „o to chodzi”.  Pan Ratajczak stwierdził, że „nie tylko”.
Radny Kopiszka nawiązał do zapowiedzianej już na posiedzeniu Komisji interwencji mieszkańca Murzynna w sprawie drogi i zapytał, czy zabierze głos w tej sprawie.  Mieszkaniec powiedział, że chodzi o zrobienie asfaltu, ponieważ stan tej drogi jest karygodny, sytuacja jest bardzo zła. Burmistrz zapewnił, iż zna tą sytuację i jest przygotowany uproszczony projekt i „będziemy starali się, jeżeli się uda to w tym roku będzie zrobione”.  Radny Kopiszka dodał, że ubiegłoroczna, deszczowa  aura sprawiła, że w trakcie odbioru płodów rolnych ten odcinek został jeszcze bardziej zniszczony. Pan Roszak przekazał, że miał też zgłoszenie, że rolnicy  korzystający z tej drogi nawieźli tam 10-centrymetrową warstwę błota.
Pani Milewska zapytała, czy koszeniem poboczy przy drodze Gniewkowo-Suchatówka zajmuje się GDDKiA , bo do tej pory było to fajnie robione, a teraz jest inaczej.  Burmistrz przyznał, że interweniował w sprawie koszenia poboczy i zrobiono odcinek w Gniewkowie, ale zarówno na Suchatówkę, jak i na Szadłowice jest  nieruszone. Radna wskazała na „newralgiczne” miejsce, jakim jest łuk przy drodze na Buczkowo.  Pan Roszak powiedział, że nie raz spierał się z Dyrektorem, ale Dyrekcja wychodzi z założenia, że te pobocza kosi się 2 razy do roku. Teraz może wykoszą „za moment” i pewnie będą kosili pod koniec wakacji. Radny Mnich przekazał, że pobocza są już dziś koszone. Radny Stefański przyznał, że te prace są prowadzone, co widział, jak jechał na sesję. Burmistrz wyraził opinię, że tego rodzaju zabiegi powinny być częściej wykonywane ze względu na bezpieczeństwo, jak i estetykę.
Pani Wołoszko powiedziała, że prosiła ją pani M. o uzupełnienie nawierzchni drogi szlaką (Wielowieś).  Burmistrz zapytał, czy chodzi o odcinek przy torowisku, co pani Sołtys potwierdziła.

Ad.11 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.


O godzinie 14 15  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LV obrad .

 

           

                                        

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 363
29 czerwca 2018 11:12 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 10:25 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_przyjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 10:19 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl