Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 kwietnia 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LV sesji w dniu 30 maja 2018r.


Protokół Nr LIV/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia LIV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                          

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LIII sesji.
 7. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017:
  -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie sprawozdania.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017:
  -przedstawienie materiałów;
  -dyskusja;                                                                                                                        
  -przyjęcie oceny oraz sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     nadania nazwy „Skwer  750-lecia Gniewkowa”  terenowi położonemu przy Branżowej  Szkole I stopnia i Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
12.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
13.Wolne głosy,  wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

                                           Na wniosek Burmistrza- do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały  w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie.
Ponadto zgłosił też wniosek dotyczący  wprowadzenia jeszcze projektów dwóch uchwał, o których mówił na wspólnym posiedzeniu Komisji:
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa,  Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska (projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu).                                           Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad.
Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie.
Za tą zmianą porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych. Projekt uchwały ujęty został w pkt 11 lit „f” porządku obrad.
                                         Kolejno, zarządzono  głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa,  Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. Za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych.
Projekt uchwały ujęty został w pkt 7 lit „g” porządku obrad.
                                         Następnie głosowano w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
 Za przyjęciem tej zmiany głosowało 7 radnych i 7 było „przeciw”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wprowadzenie projektu uchwały nie zostało przegłosowane.
                                       Po przyjęciu zmian- przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia całego porządku obrad. W głosowaniu jawnym – za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 14.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LIII sesji.
 7. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017:
  -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie sprawozdania.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017:
  -przedstawienie materiałów;
  -dyskusja;                                                                                                                        
  -przyjęcie oceny oraz sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     nadania nazwy „Skwer  750-lecia Gniewkowa”  terenowi położonemu przy Branżowej  Szkole I stopnia i Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa ,  Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

12.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
13.Wolne głosy,  wnioski.
14.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z L sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z L, która odbyła się w dniu  28 marca 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr L/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LI nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  30 marca 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LI/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, a 6 osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LII nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  3 kwietnia 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Radny Ratajczak zapytał o to, czy Przewodniczący Rady uzupełnił podpis na liście obecności z tej sesji . Radny Stefański odpowiedział, że jeszcze tego nie zrobił, ale uczyni to niezwłocznie po sesji.
Nie było innych pytań, ani uwag i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu Nr LII/2018 głosowało 7 radnych i  7 osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z LIII nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  6 kwietnia 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr LIII/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.7 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady w tym punkcie oddał głos  Burmistrzowi- panu Adamowi Roszakowi.
Burmistrz rozpoczął od informacji na temat ogłoszonych dwóch przetargach: na przebudowę stadionu i przebudowę ul.Piasta.  Przetargi „zaplanowane zostały na 7 maja, tuż po tym długim weekendzie majowym”. Pan Roszak przekazał też, że trwają dość intensywne  prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej – „harmonogram i zaawansowanie tych prac jest zadawalające, zgodne z dokumentacją”.  Burmistrz dodał, że podjęta została decyzja, by dodatkowo przy budynku A -na Orliku pobudować  przenośne trybuny na ok. 60- 70 osób. Pan Roszak mówił też o trwających pracach przy budowie boiska przy Branżowej Szkole. Burmistrz nawiązał jednocześnie do projektu uchwały, jaki dziś będzie przez Radę rozpatrywany w sprawie nadania nazwy skwerowi przy tej Szkole. Zaplanowano, że  „prócz tej uchwały będzie uroczystość związana z odbiorem tego boiska, również będzie wbudowana tablica upamiętniająca nasze 750-lecie i nadania imienia temu terenowi”.
Burmistrz zwrócił uwagę na wznowienie prac przy budowie ścieżki rowerowej do Więcławic realizowane przez firmę BUDIMEX (koszt tej inwestycji to ok. 3 .400.000 zł).
Jest też już  pierwsza decyzja ZRID-owska na ścieżkę rowerową do Murzynka, a za chwilę będzie również decyzja na Kaczkowo, a następnie podpisana zostanie umowa o dotacji na ok. 1,5 mln zł  z Urzędem Marszałkowskim i wówczas rozpocznie się realizacja tego zadania.
Burmistrz poinformował o odbiorze prac związanych z przebudową ul.Parkowej , w związku z którymi wykonawcy naliczono kary umowne w związku z 9-dniowym opóźnieniem w stosunku do zawartej umowy. Te kary to niespełna 40 tys. zł. Po formalnym zatwierdzeniu- projekt fontanny złożony został  w Urzędzie Marszałkowskim. Pan Roszak powiedział też o spotkaniu z panią Siemiątkowską – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwają parce związane z oceną dokumentów  złożonych w Urzędzie. Zaplanowano oddanie tej fontanny tuż przed wakacjami. Do końca maja będzie natomiast gotowy mural na Rynku, gdzie dokonano również przebudowy deptaku.  Środkowej części Rynku (dawny przejazd) nadano symetrię, uporządkowano ten teren, wpływając tym samym na estetykę miasta.
Burmistrz nawiązał także do ubiegłotygodniowego konwentu burmistrzów w Mogilnie , na którym omawiano szereg ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu, wprowadzanych przez obecny Parlament przepisów (prawo wodne, prawo łowieckie). Zaproszono posłów i przedstawicieli administracji centralnej i Urzędu Marszałkowskiego.  Przedstawiciele Parlamentu –posłowie nie przybyli jednak na to spotkanie.
Pan Roszak poinformował, że w połowie maja będzie ogłoszony konkurs na budowę dróg z PROW. Jest to wiadomość ważna dla mieszkańców Buczkowa, bo składana będzie w ramach tego aplikacja na budowę drogi.
Burmistrz przekazał, że firma KCB zakupiła od Gminy 2 działki przy ul.Zajeziernej za kwotę 304 tys. zł („niespełnia 1,5 ha”), a jeszcze jedna działka została na sprzedaż o wartości 150 tys. zł i jest to teren przy oczyszczalni.
Burmistrz podziękował za organizację i udział Nadleśniczego w akcji sadzenia 750 dębów na 750-lecie oraz TG SOKÓŁ za organizację turnieju , w którym uczestniczyło 750 zawodników grających w tenisa , co odbyło się w budynku B SP przy ul.Dworcowej, a także za przedsięwzięcie – marsz pieszy lasami z Solca Kujawskiego do Gniewkowa. Kończąc, Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w zbliżających się imprezach związanych z majówką m.in. na obchody święta flagi, rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 maja, czy bieg „Biało-Czerwoni”.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak zaznaczył, że Burmistrz się chyba przejęzyczył, ponieważ w  rozgrywkach tenisa stołowego nie wzięło udział 750 zawodników, tylko grali przez 750 minut. Burmistrz przeprosił i uznał, że zapewne tak właśnie było.
Radny Krzysztofiak zapytał natomiast , czy zapowiedziane trybuny przy ORLIKU- to „odzwierciedlenie budżetu obywatelskiego sprzed 2 lat”, na co Burmistrz odpowiedział, że „mniej więcej – tak”.  Będzie to finansowane z tzw. „środków kapslowych”- odpisów od koncesji na alkohol.
Pan Krzysztofiak nawiązał do odbioru prac związanych z ul.Parkową i zapytał, czy był on bezusterkowy, bez uwag. Burmistrz odpowiedział, że firma zrobiła to z opóźnieniem, po terminie i naliczono kary i w momencie odbioru zastrzeżeń nie było, a to co zostało zgłoszone wcześniej – było też w międzyczasie poprawiane. Jeśli natomiast pojawią się jakiekolwiek uwagi, co do „elementów składowych tej inwestycji” – to jest gwarancja i okres pogwarancyjny. Pan Roszak zapytał, czy radny ma może jakąś uwagę do tych prac.  Radny nie zgłosił żadnej uwagi i zapytał o długość gwarancji.  Pan Roszak odpowiedział, że gwarancja wynosi rok, a następnie jest jeszcze rękojmia wynosząca 3 lata. Pan Krzysztofiak przekazał, że w kilku miejscach stoi na ulicy woda, na co Burmistrz powiedział, że „zobaczymy, będziemy na bieżąco reagować, inwestycja jest świeża”.  Pan Krzysztofiak przypomniał też, że ulica ta robiona byłą bez kanalizacji sanitarnej i  planowano tam pomoc przy  oczyszczalniach przydomowych i czy już coś w tym zakresie zostało ustalone. Pan Roszak odpowiedział, że póki co, ma „jedną taką prośbę i będziemy to indywidualnie załatwiać”.  Radny zapytał też, czy będzie się to wiązać z jakimś dofinansowaniem z zewnątrz.  Burmistrz powiedział, że kwestia kanalizacji jest tam w różny sposób rozwiązana i „będziemy reagować indywidualnie na te prośby i zapotrzebowania”.
Radny Krzysztofiak poruszył też sprzedaż działek na rzecz KCB i zapytał, czy wiadomo już, co firma planuje z tym terenem robić. Burmistrz odpowiedział, że KCB chce tam zrobić centrum logistyczne, magazynowe, ponieważ firma się rozwija i jest to druga pod względem produkcji świec firma w Europie. Magazyny firmy porozrzucane są po różnych częściach naszej Gminy i poza nią. Na razie kupione zostały te 2 działki, choć nie wyklucza się również tej trzeciej, ale docelowo mają to być hale magazynowe o powierzchni 9000 m2. Ta inwestycja jest ważna dla Gminy również ze względu na dochód z tytułu podatków. Pan Krzysztofiak zapytała też o „horyzont czasu” tych planów. Pan Roszak zaznaczył, że na razie firma nabyła teren, za chwile podpisany zostanie akt notarialny i przystąpi do realizacji projektu.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

Ad.8   Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie Panią Dyrektor Joannę Kowalską.  Informacja przedstawiona przez panią Dyrektor stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pani Kowalska podkreśliła, że swoją ofertę Ośrodek stara się odświeżać i uaktualniać i zreferowała, jakimi siłami osobowymi to realizuje.  Pani Dyrektor podkreśliła, że posiadane środki pozwalają na realizacje planów, ale można byłoby zrobić o wiele więcej, gdyby było ich więcej.  Podziękowała za dotacje  przeznaczone na 2 ubiegłoroczne inwestycje- zakup zegara i tablicy wyników na halę sportową przy ul.Toruńskiej oraz zakup miksera do lepszego nagłaśniania imprez.   Poruszyła  również kwestie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu, a dotyczące obiektów, jakimi Ośrodek zarządza. Problemem jest stan tych obiektów. Pani Kowalska wyraziła radość z długo oczekiwanej termomodernizacji hali przy ul.Toruńskiej i wyraziła nadzieję, że poprawi to akustykę sali, a tym samym umożliwi organizacje różnych wydarzeń i imprez, nie tylko sportowych. Do tej pory w hali panuje taki pogłos, że np. nie można zorganizować tam żadnego koncertu, bo nikt nie wyraża zgody na te warunki (za wyjątkiem gwiazd disco polo), a jest potrzeba takiego zadaszonego miejsca na ok. 300 osób.  Pani Dyrektor zaznaczyła, że w tym obiekcie wymienić trzeba będzie też trybuny, bo to jest już kilkuletni problem, a ostatnio nawet „pilny” i poprosiła, aby mieć to na uwadze i to nie tylko pod kątem Ośrodka Kultury, ale też Szkoły, która również korzysta z sali. Trybuny od lat wymagają „renowacji tudzież wymiany” i będzie to jakaś inwestycja, ponieważ nie kosztuje to mało.  Pani Dyrektor zaznaczyła, iż nie zabierała głosu w dyskusji na temat stadionu, ale „nie widzi powodu , dla którego mieszkańcy Gniewkowa mieliby się wstydzić takiego obiektu”, a każdy kto był na stadionie to wie, o czym pani Dyrektor mówi. Ten obiekt jest również w zarządzie Ośrodka, któremu zależy na tym, by doprowadzić go do takiego stanu, by był estetyczny i powodem do dumy dla mieszkańców, a nie wstydu. Zdaniem pani Kowalskiej działa to demotywująco, bo z obiektu korzysta też w sposób ciągły UNIA  i można by tam też robić więcej dużych imprez plenerowych, ale jego stan jest również zauważalny przez SANEPiD. Instytucja ta przy okazji corocznych wizyt zwraca uwagę, że „nie jest dobrze”, a w przyszłym roku może pojawić się to już w zaleceniach.  We wrześniu i tak planowana jest tam dwudniowa impreza z okazji 750-lecia Gniewkowa.  Pani Dyrektor poprosiła, by sprawy stadionu nie chować „do szuflady”, by znaleźć środki zewnętrzne, albo wygospodarować własne- by coś z tym obiektem zrobić, bo dzieci, młodzież, mieszkańcy zasługują na to, by być dumnymi z tego obiektu, bo robi się to dla przyszłych pokoleń, by nie odstawiać tej sprawy jako załatwionej, bo nie jest załatwiona.  Pani Kowalska podkreśliła, że będzie wnioskowała o zwiększenie środków nawet w tym roku, bo obiekty wymagają dofinansowania (również  wbs).  Pani Dyrektor oświadczyła też, że jak tu wszyscy siedzą, tak chyba wszystkim zależy, by się im dobrze wiodło, by w naszej Gminie dobrze się żyło i dlatego poprosiła, by troszkę więcej angażować się w działalność kulturalną, bo kultura jest taką płaszczyzną, na której wszyscy – niezależnie od poglądów życiowych, politycznych  mogą się spotkać.  Pani Kowalska powiedziała, że liczy na trochę większą obecność na imprezach, które organizowane są przecież nie dla jej przyjemności, czy przyjemności pracowników Ośrodka.  Jest to milsze dla tych, którzy występują, a szczególnie dla dzieciaków, które chcą występować „nie do asfaltu, tylko do żywych ludzi” i fajnie byłoby, gdyby ten odzew był większy. Poprosiła także o wsparcie dla działalności Ośrodka poprzez rozpowszechnianie informacji np. wśród znajomych, by „ta informacja szła w świat”, by przełożyło się to na frekwencję.  Na koniec pani Dyrektor zwróciła uwagę na realizację projektu z Narodowego Centrum Kultury (Róbmy kulturę na 750-lat Gniewkowa), w ramach którego prowadzony jest nabór inicjatyw mieszkańców i każdy może zgłosić inicjatywę-pomysł kulturalny i poprosiła, aby również się tym zainteresować i to dalej rozpowszechniać.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Kierownikowi MGBP w Gniewkowie- pani Lidii Chrośniak, która omówiła przedłożone Radzie sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 7).
Po przedstawieniu obu sprawozdań prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak nawiązał do kwestii trybun na sali i zapytał, jaki jest koszt z tym związany, czy trzeba je wymienić, czy nadają się może do remontu.  Pani Kowalska odpowiedziała, że gdyby trybuny miały być remontowane to należałoby wymienić odeskowanie, ale nie produkuje się już takich systemów, nie dostosuje się już nowych elementów fabrycznych. Do tej pory w utrzymaniu trybun pomagało przedsiębiorstwo komunalne, ale teraz już nowych elementów się nie dostanie, dlatego zalecane byłyby nowe trybuny. Pani Dyrektor przekazała też, że nie robiła jeszcze rozpoznania w kwestii kosztów, ale jeśli tylko otrzyma taki sygnał- to zrobi to.
Pan Krzysztofiak zapytał też o kwestie sanitarne związane funkcjonowaniem stadionu, czy chodziło o toalety. Pani Dyrektor wskazała na ogrodzenie, ponieważ SANEPiD kontroluje nie tylko czystość i w tym zakresie nie było zastrzeżeń, bo dba o to gospodarz obiektu- człowiek oddany, z sercem zajmuje się tym obiektem. Zastrzeżenia są natomiast ogólnie, do obejścia. Opłotowanie powinno mieć np. u góry taki kątownik, by nie było ostrych zakończeń, a nie ma sensu robić kątowników  na starym płocie, zwrócono też uwagę na siedziska.
Radny Ratajczak zapytał natomiast o wymianę trybun, ponieważ zauważył, że musiałaby to być takie same, ponieważ np. takie, jak są na sali przy ul.Dworcowej- tu się nie zmieszczą. Pani Kowalska przyznała, że rzeczywiście „takie” by się nie zmieściły i pewnie musiałby być takie same.
Nie było więcej pytań, dyskusja została zamknięta zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania przedstawionego przez panią Kowalską. Za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.  Również jednogłośnie przyjęte zostało sprawozdanie przedłożone przez Kierownika MGBP w Gnbiewkowie.

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Prowadzący obrady oddał głos pani Sekretarz. Pani Pęczkowska omówiła przedłożone sprawozdanie, rozpoczynając od wskazania na podstawę prawną, zgodnie z którą jest ono przygotowywane (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Po wystąpieniu pani Sekretarz – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka podzielił się refleksją, jaka nasunęła się mu po tym, jak wspólnie z radnym Ratajczakiem oglądał sprawozdania stowarzyszeń i klubów. Jak są przedstawiane sprawozdania z działalności Biblioteki, czy Ośrodka kultury to oprócz danych finansowych zawierają one jeszcze różne informacje merytoryczne i wówczas  inaczej przedstawia się obraz przedstawianych cyfr w stosunku do tego, co stowarzyszenia przedstawiają w sprawozdaniach.  Radny zaznaczył, że te sprawozdania stowarzyszeń to obowiązek ustawowy, ale gdyby w tym sprawozdaniu pojawiła się informacja na co te pieniądze były wydane, co zostało zrealizowane, to zupełnie inaczej by to wyglądało, niż same tytuły zadań.
Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że to jest sprawozdanie z Programu współpracy i w tym sprawozdaniu nie ma obowiązku przedstawiania takich danych. Poza tym, w tym terminie  nie zawsze jest możliwe przygotowanie materiałów, bo nie do końca zweryfikowane są wszystkie dokumenty. Gdyby miałaby być jakaś informacja o wykorzystaniu środków przez stowarzyszenia na swoją działalność – to lepiej byłoby przewidzieć na to późniejszy termin np. majowy, gdy zatwierdzane jest już wykonanie z budżetu i to rozliczenie jest już wymagane.  W terminie dla sprawozdania z Programu współpracy – „raz  jest, raz nie ma” i w tym roku tak się akurat złożyło, że tego jeszcze nie było i to z przyczyn często niezależnych od pracowników. Pan Kopiszka podkreślił, że chodzi o to, że inaczej to wyglądało po przejrzeniu tych sprawozdań.  Przewodniczący Rady zwrócił natomiast uwagę, że wszystkie dane odnośnie tego, na co klub chce pozyskać dotację są we wniosku, a przedkładane sprawozdanie  dotyczy tylko i wyłącznie tej dotacji. Pan Kopiszka zaznaczył, że obecnie jest tylko tytuł zadania, który niewiele mówi, a przydałyby się jakieś informacje na temat wydatkowania dotacji. Pani Pęczkowska zwróciła uwagę na to, że chodzi jeszcze o to, by te cyfry i dane były wiarygodne, sprawdzone i zweryfikowane przez pracowników.
Pan Ratajczak podkreślił, że on wnioskował już wcześniej o takie informacje. Wczoraj to przejrzał i ma pojęcie, jak to wygląda. W dalszym ciągu jest jednak zdania, że skoro głosuje w kwestii ilości środków na te zadania – to powinien mieć wiedzę, jak te środki zostały wykorzystane i na co i dlatego nie będzie głosował za przyjęciem tego sprawozdania, a wstrzyma się od głosu.  Radny Stefański zapytał, czy zatem w sprawozdaniu klubów takich informacji nie ma, a pani Sekretarz ponownie zaznaczyła, że przecież mowa jest o sprawozdaniu z realizacji Programu, a nie z działalności klubów.  Zdaniem pani Pęczkowskiej to sprawozdanie można uzupełnić, ale  oddzielną, krótką informacją. Pan Ratajczak stwierdził, że w takim razie należy  „zrobić oddzielnie”, bo takiej informacji oczekuje cały czas.  Pan Kopiszka zasugerował, że może coś takiego mogłoby się pojawić przy sprawozdaniu z wykonania budżetu. Przewodniczący Rady uznał, że przy takim podejściu to Rada musiałaby przyjmować sprawozdania z poszczególnych stowarzyszeń. Pani Sekretarz przyznała, że tak to wygląda i taka informacja może zostać przedłożona, ale to przecież nie jest zadaniem Rady. Pan Kopiszka powiedział, że nie chodzi o sprawozdanie z działalności, ale by pracownik za to odpowiedzialny przy tym sprawozdaniu -po przejrzeniu sprawozdań stowarzyszeń to dopisał. Przewodniczący Rady zapytał, czy zatem problem dotyczy sprawozdań finansowych, by kluby rozliczały się przed Radą. Radny Kopiszka zaprzeczył, zaznaczając, że nie chodzi o rozliczanie się przed Radą, tylko o informację ze strony Urzędu na temat tego, na co były wydatkowane środki. Pan Kopiszka podał przykład sprawozdania z realizacji budżetu, gdzie nawet podaje się zakup kalendarzy dla pracowników, a w tym przypadku nie wiadomo na co pieniądze są przeznaczane, bo podaje się tylko nazwę zadania. Chodzi o ogólną informację, by nie było konieczności sprawdzania tego w Urzędzie. Pani Sekretarz jeszcze raz stwierdziła, że „w tym sprawozdaniu – to nie, ale dodatkowa informacja” może być zrobiona.

 

Nie było więcej pytań i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.10 Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017.

O wystąpienie  i krótkie zreferowanie materiałów poproszona została pani Aleksandra Marczak. Pani Kierownik omówiła zarówno ocenę, jak i sprawozdanie i wyjaśniła, że nieścisłość wskazana przez radnego Ireneusza Kopiszkę na posiedzeniu Komisji to efekt wcześniejszego błędu w materiałach– to, co jest teraz jest aktualne (materiały stanowią odpowiednio załącznik nr 9 i nr 10).
Nawiązując do wspomnianego błędu- pani Sekretarz dodała, że w pierwszym wierszu są mieszkania komunalne i powinny być łącznie z socjalnymi, a były wykazane tylko komunalne, a kolejny wiersz- to mieszkania tylko socjalne. Teraz jest tak, jak powinno być tj. komunalne i socjalne i niżej „w tym socjalne”.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionych przez panią Kierownik materiałów.
W głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych- 13 radnych opowiedziało się za ich przyjęciem (brak radnego Sz.Krzysztofiaka).

Ad.11 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską. Pani Skarbnik omówiła propozycję zmian w budżecie, a następnie  otworzona została dyskusja. Radny Krzysztofiak zapytał, czy w kwocie 200.000 zł na drogi są również przewidziane środki na modernizację osiedla  toruńskiego. Burmistrz odpowiedział, że „może jest w tej, może będzie w następnej, bo na pewno będziemy zwiększać”. Pan Roszak zaznaczył, że jeśli chodzi o to osiedle, to przede wszystkim oczekuje się zakończenia prac przez PGNiG (przeprojektowanie i przebudowa sieci gazowej). Na tym odcinku, który pozostał tj. część ul.Sikorskiego i ul.Wojska Polskiego, ul.Hallera będzie prowadzona ta przebudowa sieci. Jak to już będzie zrobione, wówczas będzie można przystąpić do prac. Pan Krzysztofiak zapytał, czy łącznie z ul.Sikorskiego, co Burmistrz potwierdził.
Następnie dyskusja została zamknięta, ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu. W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr LIV/266/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

 b) nadania nazwy „Skwer  750-lecia Gniewkowa”  terenowi położonemu przy Branżowej Szkole  I stopnia i Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady zapytał o potrzebę przedstawiania projektu uchwały, ale nikt takowej nie zgłosił i otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIV/267/2018 w sprawie nadania nazwy „Skwer  750-lecia Gniewkowa”  terenowi położonemu przy  Branżowej Szkole I stopnia i Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gniewkowie – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

c) podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:

Pani Sekretarz przekazała, że projekt tej uchwały przygotowany został w związku z ustawą z dnia 11.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W samym podziale na stałe obwody głosowania – nie proponuje się żadnych zmian, a wspomniana ustawa nakłada obowiązek wywołania takiej uchwały.
W trakcie otworzonej dyskusji nikt nie zabrał głosu i została ona zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIV/268/2018 w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania – głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

d)  określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo:
Prowadzący obrady oddał głos pani Kierownik Wicleben, która przedstawiła projekt uchwały.
Następnie otworzona została dyskusja. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIV/268/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo– głosowało 14 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

e) nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS w Gniewkowie  o przedstawienie w kilku słowach projektu uchwały . Po wystąpieniu pani Wicleben prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIV/269/2018 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Gniewkowie – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

f) zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie:
Przewodniczący Rady zaznaczył, że obie uchwały są ze sobą połączone i ustalił, iż nie ma potrzeby ponownego przedstawiania projektu uchwały. Nie było uwag i otworzona dyskusja została od razu zamknięta i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr LIV/270/2018 w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

g) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa ,  Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska:
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały i rozmawiano już o tym na posiedzeniu Komisji. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Radny Rychlewski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Żmudzińskiego, uprzedzając tym samym radnego Krzysztofiaka, który również zamierzał podać tego samego kandydata. Z uwagi na to, że nie było więcej kandydatur- przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały z podaną kandydaturą radnego Żmudzińskiego. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych– 7 radnych opowiedziało się za tą kandydaturą i 7 radnych było przeciw.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała nie została przyjęta (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.12 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
Radny Szymon Krzysztofiak zgłosił potrzebę zamontowania na ul.Zajeziernej progu zwalniającego na odcinku, gdzie jest ona zabudowana. Radny umotywował to tym, iż ta ulica to dosyć długi ciąg prosty i dużo samochodów (też spoza Gminy) jeździ tam na oczyszczalnię, a teraz jeszcze budowane będą hale magazynowe, co zapewne spowoduje wzrost ruchu, a ulica nie posiada po obu stronach chodnika. Dlatego radny poprosił o zamontowanie progów zwalniających. Radny Stefański zauważył, że na wstępie wypowiedzi radny mówił o „progu”, a teraz już o „progach”, na co pan Krzysztofiak nawiązał do wcześniejszego wystąpienia w tej samej sprawie, ale w stosunku do ul.Sikorskiego i zapytał, czy w tej sprawie coś już postanowiono.
Burmistrz oświadczył, że radny dostanie odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący Rady przekazał też, że odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje radni dostaną z pismem przewodnim, bo dziś wpłynęły  wyjaśnienia -chyba, że radni życzyliby sobie odpowiedzi mailem.
Pan Krzysztofiak zapytał jeszcze o kwestię formowania koron drzew na ul.Zajeziernej, co zgłaszał już na posiedzeniu Komisji- czy Burmistrzowi udało się może już coś ustalić w tej sprawie.  Burmistrz odpowiedział, że jeszcze tego nie sprawdził i zapewnił, że radny otrzyma informację.
Radny Rychlewski zapytał, czy te odpowiedzi na piśmie, o których mówił radny Stefański dotyczą ostatniej sesji, co zapytany potwierdził.
Pan Rychlewski oświadczył, że zapyta się jeszcze o drogę Żyrosławice-Kawęczyn, mieszkańcy pytają kiedy będą prowadzone prace i jaki będzie ich zakres (czy będzie tak , jak zawsze -lepienie, czy może ten zakres będzie szerszy).
Radny zapytał również, czy zostanie dokończona droga w Markowie, bo była taka obietnica, że  zostanie to dokończone w przyszłym roku, kiedy przed dożynkami zrobiony został fragment.  Zapytał także o to, co z drogą Kijewo-Warzyn-Suchatówka, ponieważ jest ona cały czas, sukcesywnie niszczona. Pan Rychlewski zapytał też , czy Burmistrz zrobił rozeznanie w kwestii  lampy w Żyrosławicach (k/p.Kulika). Radny przypomniał też o krzakach w Starym Grabiu wyciętych na wiosnę oraz przekazał, że jadąc dziś na sesję zauważył sporą dziurę w drodze wojewódzkiej w Lipiu (k/muru), którą trzeba omijać.
Burmistrz odpowiedział, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Radny Ratajczak oświadczył, że chciałby ponowić interpelację złożoną na sesji Rady w dniu 18 grudnia 2014 roku w sprawie ubytków nawierzchni od ul.700-lecia do budynku kotłowni. Następnie radny odczytał treść  interpelacji przygotowanej na piśmie (stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu). Radny podkreślił, że jeżeli chodzi o dojazd do marketu MILA, to jest szansa, że może to być wykonanie przy okazji prac na ul.Piasta. Pan Ratajczak zaznaczył też , iż ma treść interpelacji, jaką złożył uprzednio oraz otrzymanej od Burmistrza odpowiedzi i treści pozostałych wniosków w tej sprawie. Radny wskazał na wyciąg z KW, ponieważ Burmistrz wcześniej nie wiedział, czy droga jest „nasz, czy wasza”, to z tego wyciągu wynika, że Gmina jest właścicielem wnioskowanego do remontu odcinka drogi osiedlowej. Świadczy też o tym wypis z rejestru gruntów i stosowna mapka.
Burmistrz zapewnił, że na interpelację udzielona zostanie pisemna odpowiedź.

Ad.13 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna -LV sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  30 maja  2018r. i jej tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.
Pan Paweł Mikuszewski oświadczył, że w lutym tego roku Rada Miejska poprzez pełnomocnika – pana Mecenasa Rakoczego złożyła skargę kasacyjną od wyroku dotyczącego oświaty w Gniewkowie. Skarga ta wpłynęła do WSA w Bydgoszczy. Mieszkaniec zapytał, czy Przewodniczący posiada wiedzę na temat braków formalnych w zakresie tej skargi kasacyjnej, ponieważ „tutaj stroną skarżącą jest Rada Miejska”. Przewodniczący Rady odpowiedział, że w tym zakresie Radę reprezentuje pan Burmistrz i nie posiada wiedzy w kwestii braków formalnych skargi kasacyjnej.  Pan Mikuszewski zapytał, czy może zatem skierować takie pytanie do Burmistrza o wiedzę w tym zakresie i pytanie takie zostało Burmistrzowi zadane.  Pan Roszak odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy. Wówczas pan Mikuszewski oświadczył, że zarządzeniem WSA z dnia 6 marca 2018r. Sąd zwrócił się do pełnomocnika Rady Miejskiej w Gniewkowie z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie „egzemplarza podpisu skargi kasacyjnej i pełnomocnictwa do reprezentowania strony przed NSA- zostało to doręczone 16 marca”.
Następnie głos zabrał Pan Roman Kubicki, który oświadczył, że ma do poruszenia 3 sprawy. W imieniu GSW w Gniewkowie wystąpił do Rady  Miejskiej z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł w związku z trudną sytuacją i otrzymał odpowiedź, że będzie to rozważone w II połowie roku- „czyli wcale”.  Pan Kubicki poprosił, by się jeszcze nad tym zastanowić, ponieważ jest trudna sytuację w terenie, w zeszłym roku spadło ok. 1200 mm opadów ( to ok. 2,5-letni opad) i Spółka ma problemy z wykonaniem wszystkich awarii.
Pan Kubicki wystąpił również z zapytaniem o to , „co z drogą na Śrubsk”. Zgłaszał to już wcześniej i poprosił, by o tym pomyśleć, bo tam jest ok. 500 m dywanika. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że Z-ca Burmistrza przekazuje aktualnie jakieś informacje Burmistrzowi i może to chodzić o tą drogę. Pan Kubicki stwierdził, że pani Kowalska mówi raczej o drodze do kościoła, a jemu chodzi o gminną drogę, w której dziury najbardziej opłacałoby się przykryć. Pan Kubicki zadeklarował też, że „my się dołożymy, nawieziemy kamień, cokolwiek, rowy - przykryjcie ten dywanik asfaltowy”. Sołtys stwierdził, że bardziej ekonomiczne byłoby nawet zaciągnięcie kredytu, niż łatanie dziur, bo to starcza na 20 dni i szkoda na to pieniędzy.
Pan Kubicki nawiązał też do „sprawy Parku”, bo nie zrozumiał jak to się skończyło, czy ta inwestycja będzie robiona, czy nie. Zaznaczając, że „ma prawo swoje uwagi wtrącić”  powiedział, iż pamięta , jak było kiedyś, kiedy „nie było internetu, telewizja – jeżeli była, to nic w niej nie było do oglądania i zwyczajowo po kościele o godz. 1400 spotykaliśmy się w lasku i starsi też przychodzili”.  To było miejsce spotkań i ludzie tam szli, bo tam coś się działo. Zwracając się do radnych, którzy byli przeciw, czy się wstrzymali, powiedział, by jeszcze to przemyśleli, bo jak w gniewkowskim Parku będzie ładnie – to i mieszkańcy wsi będą do niego przyjeżdżać. Teraz mieszkańcy spotykają się „w Toruniu na Szerokiej”, w solankach w Inowrocławiu, bo człowiek szuka tego miejsca ładnego, gdzie się można spotkać. Sołtys wspomniał jeszcze dawne wyjazdy na mecze, czy zabawy wiejskie z „miłośnikami tańca i boksu”  i wówczas coś się działo. Teraz jest jedna dyskoteka w Konecku, a kiedyś zabawę miała prawie każda wieś. Teraz ludzie zamykają się w domach i ten trend trzeba odwrócić i trzeba od czegoś zacząć.  Pan Kubicki zaznaczył, że ten apel kieruje do młodego pokolenia i średniego, na którym spoczywa odpowiedzialność.
Następnie głos zabrał pan Zenon Tomaszewski, który oświadczył, że ma 2 tematy. Jeden dotyczy drogi za przejazdem kolejowym, którą wszyscy jeżdżą, gdzie jest potężna dziura. W trakcie tego wystąpienia ustalono, że dziura ta została już „załatana”.
Drugi temat poruszony przez mieszkańca to problem z przycięciem lip, które bardzo mocno śmiecą, zabierają dość dużo światła. Kwestią do ustalenia jest zarządca, bo droga jest wojewódzka, drzewa są w pasie drogi i czy Gmina to uporządkuje. Tam jest tylko wąski, metrowy ganek i drzewa wchodzą już na teren Ogrodów Działkowych. Pan Tomaszewski poprosił, by mieć to na uwadze i w przyszłości to uporządkować. Jeśli to natomiast jest w zarządzie Dróg Wojewódzkich- by wystąpić o to do zarządcy.
Zwracając się do pana Kubickiego- pan Tomaszewski poparł jego apel i powiedział, że młodzi może nie, ale starsi np. pan Ratajczak- powinni pamiętać, że  w Parku była górka, na którą sam chodził. Był też budynek, który chciałby, aby był odtworzony (by zrobić może taki sondaż wśród mieszkańców), gdzie zawsze można było kupić piwo, zjeść coś, tam przychodziło całe miasto i wioski, co sobotę.  Pan Tomaszewski dodał, że „jeśli chcecie się zamknąć w internecie- to tam bądźcie, ale nie zamykajcie innych i tych dzieci”.
Odnosząc się do kwestii drzew- Burmistrz powiedział, że jak pan Tomaszewski sam już zauważył, jest to pas drogi wojewódzkiej i utrzymanie, pielęgnacja itd.- należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pan Roszak przekazał, że drzewa te są przycinane, a nawet niektóre były usuwane, a to, co przerasta na stronę ROG- to można się umówić, że zostanie to zrobione wspólnie, bo to Ogrody są gospodarzem terenu. Burmistrz powiedział, że „mamy podmiot, który ma uprawnienia na piły” i jakieś drobne zabiegi pielęgnacyjne można wykonać . Pan Tomaszewski zapewnił, że ludzie to robią sami, ale chodzi o to , co „wchodzi wyżej”. Pan Roszak powiedział, że można umówić się, że właśnie to zostanie wspólnie usunięte.
Burmistrz nawiązał też do modernizacji ul.Parkowej, która teraz bardzo fajnie wygląda. Poinformował, że w tym roku planuje się tam jeszcze parking przy stadionie.  Wyraził nadzieję, że 7-ego skutecznie przeprowadzony zostanie też przetarg na modernizację stadionu. Jest pozwolenie wodno-prawne na budowę studni głębinowej, by zrobić profesjonalne nawadnianie płyty boiska. Prowadzone są rozmowy, by wspólnie z Zarządem UNII w ramach budżetu obywatelskiego postawić jakiś dodatkowy budynek- zaplecze socjalne. Te ruchy planuje się wykonać w jak najszybszym czasie, trybuny do września. Prace planuje się też na ternie po byłym basenie i w samym Parku i ten teren uwzględniony jest w LPR, który został zatwierdzony i przekazany do UM. Jak będzie to zatwierdzone, to wiąże się z przyznaniem środków na realizację tego Programu (budowa amfiteatru, zaplecza dla m.in. seniorów - dla GNIEWKOWIAN, przejazdów i parkingów, przebudowa całego Parku- alejek, oświetlenia). Burmistrz wspomniał również o firmie zainteresowanej dzierżawą terenu za stadionem na potrzeby paintballa, gdzie przewiduje się lokalizację pawilonu na potrzeby tej działalności oraz altany, gdzie można będzie sobie np. coś wypić. Planowano również podział działki na to, by ktoś komercyjnie pobudował tam „restaurację wiosna-lato przynajmniej”, z czym był problem z uwagi na ścieżkę rowerową. Jak już teraz będą decyzje ZRID-skie, to będzie można taki teren wydzielić. W planach rewitalizacji jest jeszcze jedno boisko o nawierzchni sztucznej, plac zabaw dla dzieci i siłownię dla dorosłych.
Pan Tomaszewski zapewnił, że mieszkańcy cieszą się z drogi i ustalono już, że kwestie oczyszczalni będą rozstrzygane indywidualnie, ale proszą jeszcze o ustalenie znaku „strefy zamieszkania”, dzięki któremu będzie można ograniczyć prędkość do 30 km/h. Ci, którzy spacerują tą ulicą sami już zauważyli, że pojawiły się kłady, ścigacze, czy za szybko jadące pojazdy. Pan Tomaszewski dodał, że w tej okolicy jest coraz więcej małych dzieci z uwagi na „wymianę pokoleń” - ten plac zabaw, o którym mówił Burmistrz będzie również bardzo dobrym przedsięwzięciem. Burmistrz zwrócił uwagę, że nie zawsze „strefa uspokojonego ruchu”  jest honorowana  przez przejeżdżających wariatów.
Pan Kopiszka , który wcześniej zgłosił chęć zabrania głosu oświadczył, że właściwie Burmistrz już go uprzedził, bo radny chciał powiedzieć o uchwaleniu przez Radę na ostatniej sesji „chyba jednomyślnie” Programu Rewitalizacji, gdzie przewiduje się łącznie 4 mln zł na tego typu działania ( 3 mln zł dla Gniewkowa i 2 mln zł na tereny wiejskie).
Radny Ratajczak oświadczył, że w związku z „ostatnimi niedomówieniami” w kwestii tego, czy wrzucenie materiałów na sesje do skrzynki jest skutecznym zawiadomieniem radnego- poprosił, aby zawiadamiać  go o sesji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, względnie – gdyby było to niemożliwe- sme-em, lub mailem, bo radnego może przecież nie być w domu, a tak się akurat zdarzyło. Przewodniczący Rady poprosił, by było to realizowane przez pracownika Urzędu.
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zebranych do udziału w biegu „Biało-Czerwoni” i organizatorom pogratulował pomysłu, a w związku z długim weekendem i zbliżającym się świętem pracy, świętem flagi, Konstytucji, świętem Straży Pożarnej – życzył wszystkim udanie spędzonego czasu.

Ad.14 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.


O godzinie 14 35  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LIV obrad .

 

           

                    

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 230
07 czerwca 2018 14:50 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 09:56 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 09:55 Jadwiga Stefańska - Usunięcie załącznika [uwagi_wnioski_sesja.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl