Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr LIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 6 kwietnia 2018r.


Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIV sesji w dniu 25 kwietnia 2018r.


Protokół Nr LIII/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 6 kwietnia 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1350  dokonał otwarcia LIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 14 radnych i uczestniczy w niej 14 radnych, co stanowi quorum niezbędnego do podejmowania prawomocnych decyzji przez Radę (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady powitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach (lista obecności zaproszonych gości oraz sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przed przystąpieniem do punktu 2 obrad-  o głos poprosiła pani Sołtys z Kaczkowa, której Przewodniczący Rady- „bardzo wyjątkowo” pozwolił na wystąpienie, ale po przyjęciu porządku obrad.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady nadmienił, że  radni otrzymali proponowany porządek obrad  i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do tej propozycji.  

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

4.Zamknięcie obrad.

Nie było uwag, ani propozycji zmiany porządku obrad , w związku z czym zarządzone zostało glosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem porządku obrad w głosowaniu jawnym głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przyjęty porządek obrad -j.w.

Ad.3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
Na wstępie- w drodze wyjątku prowadzący obrady udzielił głosu pani Hannie Witkowskiej. 
Pani Sołtys zwróciła się z serdeczną prośbą do radnych w imieniu mieszkańców Sołectwa – ponieważ ona się stara i inwestycje w Kaczkowie pomału idą do przodu, ale są zaplanowane środki na projekt świetlicy, placu zabaw i nie wie, co ma powiedzieć mieszkańcom o tym, że na sesji nie jest to zatwierdzone. Pani Witkowska zaznaczając, że „nie interesują ją te polityczne sprawy, tylko nasze miejscowości, bo sprawy muszą iść  do przodu”-poprosiła radnych, by w końcu zagłosowali.
Przewodniczący Rady ustalił następnie z radnymi, że nie ma potrzeby omawiania projektu uchwały, który był już szeroko dyskutowany na posiedzeniu Komisji i otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski wyraził opinię, że najistotniejsze jest to, że przedstawiciele środowiska sportowego chcieliby usłyszeć, czy do tematu trybun Rada wróci, bo teraz jest on wycofany. Czy Rada będzie to jeszcze kiedyś omawiała i w jakim czasie, czy jest taka szansa. Czy gdyby była dodatkowa sesja, by porozmawiać tylko na ten temat, czy Rada się zbierze, czy „po prostu zamykamy temat”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny oczekuje deklaracji.  Pan Pułaczewski stwierdził, że panowie nie przyszli tu tylko po to, by się wyżalić i wyjść z niczym , tylko potrzebują konkretnej informacji, czy kwestia trybun i remontu będzie jeszcze rozpatrywana w najbliższym czasie, czy jest to wycofane już zupełnie.
Pan Kopiszka  wystąpił z „pytaniem ogólnym w tej kwestii do Burmistrza”, ponieważ radny nie widział jeszcze informacji w BIP na temat przetargu i zapytał o jego rozstrzygnięcie. Burmistrz odpowiedział, że w przetargu nikt nie złożył oferty. Radny stwierdził, że de facto nie wiadomo, jaka kwota może być na to zadanie potrzebna. Pan Kopiszka powiedział, że liczył, że oferty stanowić będą jakąś sugestię w kwestii kosztów.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że wiadomym jest, iż czasy, kiedy były oszczędności z przetargów minęły i już w ubiegłym roku dofinansowywano wiele inwestycji, bo oferty przekraczały wartości kosztorysowe. Pan Kopiszka podał wyjątek- przetarg Starostwa. Pan Pułaczewski wskazał natomiast na przetargi organizowane przez Gminę dotyczące dróg, gdzie trzeba było dokładać np. ul.Piasta, czy ul.Parkowa. Prowadzący obrady powiedział natomiast, że nie będzie się wypowiadał za inne samorządy, ponieważ nie ma wiedzy, czy wartości prac przekraczały, czy nie- wartość kosztorysową. Stwierdził, że jest też opcja, iż ktoś może zawyżyć wartość kosztorysową, by zadanie było zrealizowane.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.  W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych- za przyjęciem uchwały Nr LIII/265/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik 3 do protokołu).

Radny Pułaczewski wystąpił z zapytaniem, czy będzie jeszcze zgłoszony wniosek o dodatkową sesję tylko na temat trybuny, czy nie, bo panowie wyjdą znowu z niczym.  Burmistrz oświadczył, iż nie zdążył się jeszcze zapoznać z informacją na temat tego ile firm interesowało się teraz tym postępowaniem przetargowym, jakie były kierowane pytania. Z tego projektu podstawowego – zrezygnowano już z bieżni, zmieniono rodzaj zadaszenia. W ramach możliwości , jakie są na dziś będą rozważane różne sposoby doprowadzenia do pozytywnego końca.  Dlatego na razie nie odpowie na pytanie radnego, ponieważ trzeba usiąść do tego projektu, przeanalizować pewne rzeczy techniczne, technologie. Radny Kopiszka sugerował np. zrobienie trybun bez zadaszenia i trzeba rozstrzygnąć, czy projekt można w takim zakresie zmienić. Zapowiedział, że w poniedziałek-wtorek musi siąść z budowlańcami, by podjąć w tym zakresie określone decyzje.
Pan Kopiszka powiedział, że jeśli Burmistrz będzie występował o zwołanie sesji nadzwyczajnej, to prosiłby,  by jej termin wypadł przynajmniej po przetargu na ul.Piasta.
Zaznaczając, że w porządku obrad nie ma punktu „Wolne głosy, wnioski”- Przewodniczący Rady udzielił jeszcze głosu panu Henrykowi Tomczakowi.  Pan Tomczak nawiązał do zapytania radnego Kopiszki, czy można trybuny zrobić częściowo, czy na raty i stwierdził, że nie można, bo trybuna musi być kompletna, albo kryta, albo nie, ale musi być kompletna. Nie można zrobić tak, że zrobiona zostanie podstawa, a nie będzie siedzisk. Pan Kopiszka wyjaśnił, że chodziło mu o zadaszenie, a nie o siedziska.  Pan Matuszak dodał natomiast, że przede wszystkim musi być to zrobione zgodnie z projektem, bo każda zmiana musi być w nim naniesiona i innej możliwości nie ma.  Wszystko zależne jest zatem od „tego pana, bo to jest jego licencja na tą dokumentację”.  Zdaniem pana Matuszka -dobrze byłoby wypracować jakieś stanowisko. UNIA ma jutro mecz  o godz. 15 00, na który pan Matuszak zaprosił całą Radę, by zobaczyli „jak to wygląda, ta posiadłość”. Kibicom można byłoby powiedzieć, czy to zdanie będzie kontynuowane, czy nie. Przewodniczący Rady „przychylił się”  do tego zaproszenia, choć sam usprawiedliwił się meczem w tym samym terminie rozgrywanym przez drużynę MIKRUSA. Przypomniał też, że  w stosunkowo krótkim czasie, bo za 2 tygodnie – zaplanowana jest sesja zwyczajna, przed którą odbędzie się spotkanie Komisji, w trakcie którego można dyskutować, mogą być obecni mieszkańcy. Przewodniczący zaprosił też na to posiedzenie działaczy Klubu.

Ad.4 Zamknięcie obrad.

O godz. 1410  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LIII nadzwyczajnych obrad Rady i życzył zebranym udanego popołudnia.

           

                                       

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 174
07 czerwca 2018 14:51 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 11:15 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 11:12 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180411_110710.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl