Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 marca 2018r.


Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIV sesji w dniu 25 kwietnia 2018r. ( w pkt 7 b,d,e,f błędnie podano numery uchwał, które winny być następujące:  L/260/2018, L/262/2018, L/263/2018 i L/264/2018)

Protokół Nr L/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 marca 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia L sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnego K.Mnicha)  i po raz pierwszy zaznaczył, że Rada liczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                           Następnie prowadzący obrady nawiązał do tego, że 20 marca 2018r.  zmarł radny Wiesław Wesołowski- „człowiek może niewielkiej postury, ale wielkiego serca, wielkiego ducha, można powiedzieć wielki człowiek”,  nie tylko działacz Rady Miejskiej, a wcześniej Zarządu Gminy, ale też Koła Łowieckiego „Diana” i Sołectwa Godzięba.  Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego radnego minutą ciszy. Kolejno, radny Stefański podziękował koledze Pułaczewskiemu, za słowa o zmarłym koledze podczas uroczystości pogrzebowej.
                                   Przewodniczący Rady zaznaczył, że na sesji goszczą dziś „najświeżsi” mieszkańcy Gminy – pani Karolina Witkowska z mężem Wiktorem i córką Emilią. Zwracając się do repatriantów- prowadzący obrady stwierdził, że to , iż dziś są tu obecni- to akt sprawiedliwości dziejowej oraz solidaryzmu naszego kraju ze wszystkimi, którzy kiedyś nie z własnej woli go opuścili.  Przewodniczący Rady powitał ich w małej części tego kraju, jaką jest nasza Gmina wręczając książką o tytule „Polska znana i nieznana”. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza i zapowiedział, że udzieli go następnie również pani Karolinie Witkowskiej.  Burmistrz oświadczył, że miał wczoraj wielką przyjemność i zaszczyt, by w imieniu wszystkich powitać rodzinę Polaków, która przybyła do nas z Kazachstanu z miasta Pawłodar , oddalonego od nas o 5,5 tys. km.  Pan Roszak zaznaczył, że to bardzo ważne wydarzenie – to sprawiedliwość dziejowa.  Repatrianci – to potomkowie Polaków, którzy na siłę wywiezieni zostali na daleki wschód, których kolejne pokolenia mieszkały w Kazachstanie.  Burmistrz zaznaczył, że to wielka radość i jednocześnie wzruszenie, że można ich dziś witać, jako nowych mieszkańców naszej małej ojczyzny- Gniewkowa. Wczoraj, państwo zostali odebrani z lotniska, do Gniewkowa przybyli przed godz. 20stą.  Pan Roszak zaznaczył, że dziś wszystko bardzo szybko się dzieje, ale  przypomniał, że całe procedury trwały bardzo długo, począwszy od podjęcia uchwały, poprzez późniejsze działania MSW, przez Konsulat. Przyspieszenie nastąpiło w zeszłym tygodniu, kiedy otrzymano informację z Konsulatu, że we wtorek na godz. 1415 przewidziany jest przylot na Okęcie pani Karoliny, Wiktora i Emilki Witkowskich.  Burmistrz podkreślił, że jesteśmy szczęśliwi i bardzo dumni z tego, że możemy ich przyjąć, że będą  naszymi nowymi mieszkańcami. Zwracając się bezpośrednio do repatriantów – Burmistrz wyraził nadzieję, że będą mogli spełniać swoje marzenia, że będą mogli realizować swoje plany oraz, że będą się dobrze czuli w Polsce, w Gniewkowie. Zapowiadając bieżący kontakt służący załatwieniu dalszych formalności- pan Roszak wręczył gościom album o Gniewkowie.  Burmistrz uprzedził też, że za  moment na opuści obrady, ponieważ wraz z gośćmi zejdzie jeszcze na chwilę do gabinetu z uwagi na kolejne, pilne sprawy, jakie mają do załatwienia.
Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem o to, czy podoba się u nas najmłodszemu członkowi rodziny Witkowskich- małej Emilce, która zawstydzona- nie podzieliła się swoimi wrażeniami. Natomiast pani Karolina wyraziła słowa wdzięczności  Polsce i jej przedstawicielom w Gminie Gniewkowo za możliwość przyjazdu i stworzenia tu nowego życia, stwierdzając jednocześnie, że to bardzo dobrze, że są tacy ludzie, którzy mogli im w tym pomóc. Na koniec pani Karolina podziękowała za to wszystko.

 

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;                                                                                                                                    
-przyjęcie informacji.
6.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017:
-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;   
                                                                                                                              
-przyjęcie sprawozdania.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy,  wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

 

Na wniosek Burmistrza- do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą na wprowadzeniu następujących projektów uchwał:
-zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych;
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023;
- w sprawie uchylenia uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, o określeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu).                                                 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. Za tą zmianą porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych. Projekt uchwały ujęty został w pkt 7 lit „d” porządku obrad.
Kolejno, zarządzono  głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023. Za przyjęciem zmiany głosowało 12 radnych, a  2 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt uchwały ujęty został w pkt 7 lit „e” porządku obrad.
Następnie głosowano w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, o określeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Za przyjęciem tej zmiany głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały ujęty został w pkt 7 lit „f” porządku obrad.
Po przyjęciu zmian- przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia całego porządku obrad. W głosowaniu jawnym – za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 12 radnych, a 2  osoby wstrzymały się od głosu.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                        
  -przyjęcie informacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017:
  -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                        
  -przyjęcie sprawozdania.
  7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)            zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)            przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)             podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)            zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018                                Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)            przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)              uchylenia uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, o określeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy,  wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XLIX  sesji, która odbyła się w dniu  28 lutego 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLIX/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.5 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady w tym punkcie oddał głos  Burmistrzowi- panu Adamowi Roszakowi.
Burmistrz rozpoczął od tego, że udało się przeprowadzić całą procedurę związaną ze sprowadzeniem repatriantów, podziękował radnym, którzy głosowali za przyjęciem tej uchwały. Powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że jako Gmina, jako samorząd mógł się wykazać solidarnością z Polakami, którzy kiedyś  byli wywiezieni do Kazachstanu.  Burmistrz zaznaczył, że pani Witkowska nie powiedziała za dużo, ale to z powodu wzruszenia, które i jemu się udzieliło. Pan Roszak wskazał na 4-letnią córkę repatriantów, z którą byli już dziś w Przedszkolu i która troszkę mówi po polsku. Pani Karolina mówi po polsku bardzo dobrze i opowiedziała historię, jak w czasie II wojny światowej jej babcia została wywieziona na wschód. I to babcia namówiła panią Karolinę do tego, by kiedyś do Polski wróciła. Pan Roszak podkreślił, iż powinniśmy być dumni, że przy finansowym udziale Wojewody (remont mieszkania) – można było wykazać się  taką solidarnością i przyjąć nowych mieszkańców. Przy ogólnym nacisku, jaki jest dziś na przyjmowanie uchodźców- zdaniem Burmistrza powinniśmy zająć się przede wszystkim Polakami. Nasza Gmina nie jest dużym samorządem, ale to gest bardziej symboliczny, to coś, co może dać innym asumpt, by poczynić drobne kroki w tym zakresie. Jeszcze raz Burmistrz podziękował radnym, którzy w 2016 zagłosowali za tym, by przyjąć tych repatriantów. Pan Roszak wyraził nadzieję, że to małżeństwo wraz ze swoim dzieckiem będą dobrze się u nas czuli. Zapewnił też o wsparciu, na jakie rodzina będzie mogła liczyć, by się tu zaaklimatyzować i podkreślił, że jej przybycie do Gniewkowa- to wielki powód do dumy.
Burmistrz poinformował też o walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania, gdzie dokonano ponownie wyboru władz stowarzyszenia. Ponownie jego Prezesem została pani Beata Kowalska , z czego Burmistrz jest bardzo dumny. Wspomniał też o tym, że Przewodniczącym Rady LGD jest radny Stefański i podkreślił, że wiele projektów realizowanych jest właśnie przez to stowarzyszenie. Pan Roszak zwrócił uwagę, że pani Kowalska jest dziś nieobecna na sesji, ponieważ uczestniczy w negocjacjach dotyczących rewitalizacji , jak również na nieobecność  Sekretarza Gminy- pani Bogumiły Pęczkowskiej.  Za pracę na rzecz LGD  oraz za współpracę w tym zakresie Burmistrz podziękował pani Beacie Kowalskiej.
Pan Roszak zapowiedział, że dziś omawiany będzie plan rewitalizacji i będzie uchwała w tym zakresie, która została bardzo szczegółowo omówiona przez panią Mówińską na posiedzeniu Komisji. Plan ten został omówiony zarówno pod kątem obszaru miejskiego, jak i obszarów wiejskich. W tym zakresie łącznie do pozyskania jest ok. 4 mln zł środków (2,8 mln zł miasto i 1,2 mln zł na tereny wiejskie). Zdaniem Burmistrza- to bardzo ważny element funkcjonowania i możliwości rozwoju naszej Gminy.
Burmistrz nawiązał też do zbliżających się ku końcowi prac związanych z przebudową ul.Parkowej.  Poinformował, że ogłoszone są przetargi na:  ul.Piasta, na stadion, na który przesunięto termin z jutrzejszego dnia – na 6 kwietnia 2018r. , ponieważ jest kilka zapytań i kilka nowych firm się zainteresowało.  Burmistrz wyraził nadzieję, że „może za którymś razem uda się przeprowadzić postępowanie i w konsekwencji podpisać umowę na przebudowę stadionu miejskiego w Gniewkowie przy ul.Parkowej”.
Pan Roszak zapowiedział, że „za chwilę” ruszy budowa boiska przy Szkole Branżowej , która zakończyć ma się do końca maja. Firma ruszy z budową po świętach, podobnie, jak BUDIMEX ruszy z kontynuacją budowy ścieżki do Więcławic.
Burmistrz przekazał, że przygotowana jest realizacja kolejnych prac dotyczących m.in. Rynku, gdzie do końca maja powstać ma mural, fontanna- do końca czerwca, a dziś prowadzone są prace związane  z uporządkowaniem kwestii przebiegu deptaku, który kiedyś był drogą krajową.
                                Burmistrz oświadczył, iż na koniec chciałby się zwrócić z apelem do Przewodniczącego Rady Miejskiej o podjęcie stosownych kroków wobec dwóch radnych: radnego Szymona Krzysztofiaka i radnego Rychlewskiego.  Pan Roszak powiedział, że to są trudne rzeczy i od wielu lat, jeszcze za poprzedniej kadencji- zawsze zwracał uwagę, że jak ktoś ma problem, to powinien zgłaszać się z nim do Burmistrza, do jego współpracowników.  Pracownicy, urzędnicy są również od tego, by przyjmować wszelkiego rodzaju skargi na wszelkiego rodzaju działania, ale nie może być tak, że „radny obraża moich urzędników- tu chodzi szczególnie o pana Rychlewskiego”.  Burmistrz powiedział, że radny używa wulgaryzmów i na takiej zasadzie nie może odbywać się relacja pomiędzy radnym a Urzędem. Do Burmistrza skargę zgłosił też Wicemarszałek Kurzawa, ponieważ „pan Rychlewski w niewybrednych słowach zaatakował urzędnika Urzędu Marszałkowskiego”.  Burmistrz zaznaczył, że jest mu ciężko o tym mówić, ponieważ są to rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, ale mówi o tym celowo, by takich sytuacji więcej nie było, ponieważ zdarzają się one już któryś raz, że urzędnicy są w taki sposób traktowani.  Burmistrz zaznaczył, że pan Rychlewski zapewne doskonale wie, o jakich nazwiskach mówi i o jakich sytuacjach , o jakich urzędnikach.|
Zaznaczając ponownie, że swoje wystąpienie kieruje do Przewodniczącego Rady, by podjął jakieś działania w tym zakresie- Burmistrz poinformował, że radny Krzysztofiak zadzwonił do Urzędu w sprawie konsultacji i zarzucił, że „ Burmistrz otacza się takimi urzędnikami, którzy nic nie potrafią, którzy nie potrafią wyjaśnić danego problemu, czynił różne zarzuty”.  Burmistrz poprosił, że jeśli radny ma jakiś problem, zarzuty wobec Burmistrza - to powinien skierować je do niego.  Pan Roszak powiedział, że dotyczy to również drugiej kwestii – składania wniosków o dotację na piece. Burmistrz powiedział, że radny użył słów: „że Burmistrz sobie jaja robi” , a to jego zdaniem – jest nie na miejscu, bo jako radny – pan Krzysztofiak nie ma prawa takich słów kierować do jego urzędników.  Burmistrz zakończył jeszcze raz podkreślając, że jest to prośba do Przewodniczącego Rady.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Pan Krzysztofiak poprosił o głos i powiedział, że chciałby się odnieść do  zarzutów pana Burmistrza. Radny zaznaczył, że jest mu niezmiernie przykro, że Burmistrz poruszył to na forum, bo mógł zwrócić się do niego. Co do zarzutów- radny stwierdził, że są one bezzasadne. Jego telefony wykonane do Urzędu wynikają z tego, by dowiedzieć się na temat różnych spraw, dlatego nie wie- skąd ten zarzut. Pan Krzysztofiak wyraził przypuszczenie, że chodzi o rozmowę w sprawie pieców, bo „faktycznie mieszkańcy z  niecierpliwością czekali na ogłoszenie przez pana Burmistrza naboru wniosków”. Mieszkańcy zainteresowani tym tematem przekazali mu, że cały czas byli zbywani, ponieważ nie wiedzieli kiedy to nastąpi i potem otrzymali informacje, że do końca tygodnia, więc radny nie dziwi się , że czekali. Radny rozmawiał z urzędniczką , która „nie wiedziała co, kiedy i jak”. Radny podkreślił, że to jest jedna rzecz i zapytał o co jeszcze chodziło. Burmistrz zapytał, czy pan Krzysztofiak dzwonił do pracownika, który zajmuje się w Urzędzie kwestią wymiany pieców, czy dzwonił do odpowiedniej osoby, czy pozwolił sobie na komentarz , że „Burmistrz kpi sobie z ludzi, że robi sobie jaja, czy uważa , że to jest w porządku”.  Burmistrz oświadczył, że wybór nie został ogłoszony tylko dlatego, że widział, jakie było zainteresowanie i tłumaczył to na Komisji, dlaczego taka decyzja i dlaczego jest uchwała zmieniająca podjęta w tym zakresie.
Zdaniem radnego Krzysztofiaka, tego przecież można było się spodziewać.  Pan Roszak zwrócił uwagę, że radny mógł zadzwonić do niego, lub pracownika, który się tym zajmuje, a powiedział to osobie, która nie ma z tym nic wspólnego. Burmistrz dodał ponadto, że radny nie zna realiów naszej Gminy, bo mieszka w Toruniu i nie zna problemów dotyczących mieszkańców naszej Gminy. Kierując wypowiedź do Przewodniczącego- Burmistrz oświadczył, iż „nie życzy sobie, by pan Krzysztofiak w taki sposób funkcjonował jako radny, bo jako radny ma relacje-przełożenie do organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz , a nie pracownika i jeszcze wyśmiewanie, że sobie Burmistrz kpi”.  Pan Roszak zapewnił, że „Burmistrz sobie nie kpi, tylko patrząc na ilość zainteresowanych ludzi i skalę, jaka jest, dlatego podjął decyzję, że nie ogłosił naboru”.  Nie było zarządzenia w sprawie naboru i przedłożony został projekt zmiany uchwały mówiący o tym, że wybór wniosków nastąpi w drodze losowania. Dlatego Burmistrz czyni zarzut i kieruje to do Przewodniczego, że pan Krzysztofiak – jako radny ma też określone standardy funkcjonowania i takie rzeczy nie przystoią mu, jako radnemu.  Pan Krzysztofiak stwierdził, że wystarczyło zamieścić odpowiednią informację na stronie internetowej, na co Burmistrz odpowiedział, że „wystarczyło, żeby radny do niego zadzwonił, a nie dzwonił po urzędnikach, którzy się tym de facto nie zajmują”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy pan Krzysztofiak chciałby jeszcze zabrać głos, na co radny powiedział, że Burmistrz mówił jeszcze o jakimś telefonie, o jakimś zarzucie i wskazał na to, że nie otrzymał informacji na pytanie o to, kiedy Urząd Marszałkowski wystosował pismo z uwagami do Programu Rewitalizacji. Na posiedzeniu Komisji padła informacja, że uwagi te dopiero co przyszły i dlatego tak się nam spieszy. Do tej pory radny nie otrzymał odpowiedzi na to zapytanie. Dziś złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie i nie uważa, żeby był przy tym  niegrzeczny.
Prowadzący obrady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została 7 głosami, przy 5 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się.  

Ad.6   Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” . Pan Sienkiewicz oddał na początku głos Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa- pani Annie Borowik, aby omówiła kwestie finansowe związane z jego funkcjonowaniem. Po wystąpieniu pani Borowik- Prezes omówił pozostałe tematy składające się na przedłożoną uprzednio Radzie informację (informacja stanowi załącznik nr 6). Pan Sienkiewicz wyraził radość z obecności sołtysów, bo wcześniej wystąpił już do radnych, a chodzi o uświadamianie mieszkańców przy każdej okazji w sprawie śmieci, bo coraz więcej osób nie prowadzi segregacji. Dlatego Prezes zwrócił się do wszystkich, aby wspólnie tym tematem się zająć, bo pracownicy  Spółki nie są od tego, by zbierać po innych papiery, czy psie łajna po mieszkańcach, którzy tego nie robią, aby tą kulturą zarażać na co dzień mieszkańców.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o sortowanie, to jego zdaniem problem jest większy w mieście, niż na terenie wsi, co pan Prezes potwierdził.  Pan Sienkiewicz dodał, że sam mieszka w Zajezierzu i widzi, że czasami z miasta śmieci są tam wyrzucane, a radny Stefański wskazał na drogę do Więcławic, gdzie również wyrzucane są różne rzeczy, o czym mówił na posiedzeniu Komisji.
Radny Krzysztofiak nawiązał do informacji o projekcie na kotłownię przy ul.Pająkowskiego i zapytał, czy jest on już skosztorysowany. Pan Sienkiewicz odpowiedział, że nie jest skosztorysowany, że teraz będzie ogłaszany przetarg, by w czasie wakacyjnej przerwy w sezonie grzewczym to zrobić.  Pani Alicja Konieczka zaznaczyła, że kosztorys inwestorski był już w ubiegłym roku, a pan Sienkiewicz powiedział, że jest on już stary.  Pan Krzysztofiak zapytał o wartość tego zadania według starego kosztorysu. Pani Konieczka  podała, że jest to kwota ok. 750 tys. zł , choć nie wiadomo, jaka kwota wyjdzie z przetargu.
Radny Krzysztofiak zapytał też, czy „strata ze sprzedaży” wynika generalnie tylko ze stanu sprzętu i czy ewentualnie wpływają na to zaległości z tytułu opłat za śmieci. Co roku mieszkańcy takie zaległości mają i czy one wpływają na sprzedaż.  Burmistrz zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o zaległości- to są należności, które mieszkańcy płacą na rzecz Gminy. Gmina ma natomiast umowę ze Spółką, która prowadzi taką działalność od roku i nie ma to żadnego znaczenia przy rozliczaniu zaległości od mieszkańców, którzy zalegają z opłatami.
Radny Ratajczak zapytał, czy Spółka podejmuje jakieś kroki w stosunku do osób, które zanieczyszczają powietrze (palenie w piecach).  Prezes odpowiedział, że Spółka nie zajmuje się monitoringiem zanieczyszczenia powietrza. Burmistrz dodał, że to problem szeroki, dotyczący całego kraju, ostatnio bardzo modny w okresie grzewczym stał się smog.  Dotyczy to głównie południa Polski, ale też dużych aglomeracji. Jeśli chodzi o Gniewkowo- to jest to związane z tzw. „zagłębiem meblarskim” , dużą firmą, tapicernią działającą w mieście oraz wielu kontrahentów współpracujących z tą firmą i nie tylko, bo produkują też na potrzeby innych firm, z innych regionów np. z Poznania, czy z zagranicy i te firmy mają odpady. Dlatego też jest tendencja ogólnokrajowa, by odchodzić od tych starych pieców („śmieciuchów”), by wprowadzać te piece V generacji. Burmistrz nawiązał też do inicjatywy podjętej w tym roku przez Gminę wraz z WFOŚ na wymianę pieców, gdzie dofinansować można 15 takich inicjatyw. Pan Roszak zaznaczył, że „nie jesteśmy w stanie sprawdzić i reagować na takie sytuacje, gdzie tam, szczególnie w okresach zimowych, trudnych warunkach atmosferycznych widzimy, że na ulicach w niektórych częściach miasta jest zadymione, różny jest przyczynek tego”.  Reaguje się na różne zgłoszenia i wówczas wspólnie z Policją podejmowane są działania. Pan Sienkiewicz poinformował, że od 1 kwietnia 2018r. w kasie Przedsiębiorstwa rusza sprzedaż plastikowych worków do każdego rodzaju odpadów.
O głos poprosiła pani Mariola Wołoszko, która chciała skorzystać z obecności Prezesa i zwrócić się do niego z zapytaniem. Przewodniczący Rady ustalił z panią Sołtys, że będzie miała możliwość zwrócenia się do Prezesa w pkt „Wolne głosy, wnioski”.
Nie było więcej pytań do pana Sienkiewicza i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia tej informacji. Za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017.

Prowadzący obrady zaznaczył, że  sprawozdanie omawiane było szeroko na posiedzeniu Komisji i zaproponował od razu dyskusję ( treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Wskazał przy tym, że nieobecna jest pani Sekretarz, która to sprawozdanie przedstawiała, ponieważ w tym samym czasie uczestniczy w sesji Rady Powiatu.
Do sprawozdania radni nie mieli uwag, ani pytań i otworzona dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską. Pani Skarbnik wspomniała o dodatkowo wprowadzonej zmianie w  rozdziale 7595 „pozostała działalność” (zakup żywności). Pani Rutkowska poprosiła również, by radni dokonali poprawki w projekcie uchwały w pkt 3 polegającej  na wprowadzeniu zapisu o źródle pokrycia deficytu budżetowego, jaki pojawił się po przedstawieniu tych zmian. Pani Skarbnik przeprosiła za wcześniejszy  brak tego zapisu, co było skutkiem jej niedopatrzenia.  Prowadzący obrady zwrócił uwagę, że zmiana ta wprowadzona została na wniosek radnego Kopiszki zgłoszony na posiedzeniu Komisji. Następnie  otworzył dyskusję, która następnie została zamknięta, ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu. W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 7 radnych i  7 radnych było przeciw. Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała nie została przez Radę przyjęta (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Po zapowiedzeniu projektu kolejnej uchwały przez Przewodniczącego Rady- Burmistrz poprosił o głos w sprawie zakończonego właśnie głosowania. Pan Roszak zaznaczył, że ogłoszone zostały przetargi m.in. na ul.Piasta, gdzie Gmina ma dotację od Wojewody  i to, co radni teraz zrobili – „to zwyczajna destrukcja funkcjonowania samorządu”. Dotacja od Wojewody to 920 tys. zł i z naszych wolnych środków miały  być przeznaczone środki na tą ulicę. Burmistrz zapytał, jak radni wyobrażają sobie funkcjonowanie samorządu, kiedy wykorzystują tą trudną sytuację. Dla pana Roszaka to duże zaskoczenie.  Pytanie o funkcjonowanie samorządu do końca kadencji – Burmistrz skierował wprost do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  Pan Kopiszka powiedział, że pewnie wpłynie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo takiej formy można użyć. Przypomniał też , iż wyraził poparcie dla projektu budżetu na ten rok, choć była tam jedna pozycja, która de facto-mu nie pasowała. To był remont, przebudowa trybun sportowych, choć do tej kwoty się zgodził.  Do poniedziałku przeoczył kwestię terminu rozstrzygnięcia przetargu i myślał, że jest już po, skoro pojawiły się w materiałach informacje o zwiększeniu kwoty na ten cel. Okazało się jednak, że dopiero jutro miał upłynąć ten termin.  Gdyby zatem radny był np. właścicielem firmy budowalnej i zamierzał złożyć ofertę, to nie złożyłby jej w ramach tego 1 mln zł, tylko poczekałby 2 dni i złożył ofertę na 1,4 mln zł. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że nie wie, czy jest to zgodne z prawami ekonomii, że zapowiada się zwiększenie kwoty w sytuacji, gdy przetarg się jeszcze nie skończył.  Radny Kopiszka przypomniał także, że bardzo liczył na wolne środki. W budżecie jest dużo zadań, które radny zatwierdził, pozycji , przy których wpisano „0” wydatków np. droga w Buczkowie ( z dużym dofinansowaniem), ścieżka rowerowa od Kaczkowa do Gniewkowa i z Lipia do Murzynka (też z dofinansowaniem). Radny przeliczył, że gdyby na trybuny udałoby się wydać tylko ten 1 mln zł , to może z tych wolnych środków zostałyby pieniądze na dofinansowanie tych ścieżek i tej drogi. Bez żadnej zapowiedzi zaproponowano kwotę 1,4 mln zł i Burmistrz na posiedzeniu Komisji zapowiedział, że prawdopodobnie nie uda się zdobyć na to żadnego dofinansowania. Radny wyraził dezaprobatę wobec wydania w tym momencie 1,4 mln zł na same trybuny, gdzie Gminę czeka realizacja Programu Rewitalizacji, co wiąże się z wydatkowaniem kolejnych milionów na ten teren.  Pan Kopiszka nawiązał też do tego, jak odbywa się dyskusja na Komisjach, kiedy radni zadawali pytania Prezesowi Przedsiębiorstwa i Burmistrz stwierdził, że to „przesłuchanie”. Dziś też słyszeć można było podniesiony głos pana Roszaka w informacji za okres międzysesyjny, jaką przekazywał Radzie, co i tak zdaniem radnego winno znaleźć się ewentualnie w „Wolnych głosach, wnioskach”. Głosowanie w sprawie tej informacji spowodowało, że pod rozstrzygnięcie poddane zostały jednocześnie skargi Burmistrza. Zdaniem radnego wystąpienie Burmistrza winno mieć formę pisemną, to powinno być omawianie na posiedzeniu Komisji. Dlatego radny stwierdził, że zagłosuje przeciwko temu budżetowi, aby mieć szansę uczestniczenia w kolejnej sesji- tym razem nadzwyczajnej, by na Komisji dyskutowano nad każdym punktem zmian.
Radny Pułaczewski zapytał o to, po co zatem radni spotkali się w poniedziałek.  Radny stwierdził, że „mogliśmy siedzieć jeszcze ze 2 godziny i każdą z tych zmian w budżecie omówić”. Pan Kopiszka odpowiedział, że przecież wyjaśniał, że przeoczył termin przetargu, bo myślał, że jest on już rozstrzygnięty.  Radny Pułaczewski powiedział, że pan Kopiszka mógł złożyć wniosek o „wycięcie z budżetu kwestii zmian dotyczących trybun”, a resztę  zmian głosować, co nie spowodowałoby obecnej sytuacji.  Pan Pułaczewski oświadczył także, iż nie wie, czy sesja nadzwyczajna będzie zwołana, czy nie, ale tak jak zmiany w budżecie, tak przecież Rada głosować może każdą inną zmianę, może się to odbyć na wniosek każdego z radnych.  Pan Pułaczewski zapytał o to, co stanie się, jeśli tej dodatkowej sesji nie będzie. Radny Kopiszka wskazał na statut, który mówi o tym, iż Przewodniczący Rady musi taką sesję zwołać m.in. na wniosek min. ¼ ustawowego składu Rady. Pan Pułaczewski kolejny raz zapytał o to, dlaczego zatem nikt nie mówił o tym w poniedziałek.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów kolejny raz zaznaczył, że był przekonany, iż przetarg jest rozstrzygnięty, skoro zaproponowano zwiększenie kwoty na to zadanie.  Sytuacja jednak była inna i osoby, które mogły do dnia jutrzejszego złożyć oferty do tego miliona- nie zrobiły tego, skoro mogły poczekać na wyższą kwotę.
Burmistrz  oświadczył, że jak omawiany był budżet, to wyraźnie mówił jaka jest wartość kosztorysowa tego zadania. Ta kwota na trybuny  to 1.340.000 zł. Zrobiono to na 1 mln zł  licząc na to, że uda się to zrobić taniej. Niestety obecne warunki są takie, że „to my musimy szukać dziś firmy, dzisiaj jest rynek wykonawcy, a nie inwestora”. Burmistrz zapytał, czy jako Przewodniczący Komisji i Budżetu -radny wie, że nie wykorzystano  całej kwota nadwyżki budżetowej, bo RIO wyraziła zgodę, by uruchomić tylko tam, gdzie środki potrzebne są do przetargu.  Potrzebne były m.in. środki, by podpisać porozumienie ze Starostą i nie będzie tego można zrobić, bo radnemu „się nie podoba, że zwrócił uwagę dwóm radnym”.  Pan Roszak zapytał też o to, „kto powiedział, że w jego sprawozdaniu nie może być uwagi na temat funkcjonowania samorządu, bo to , że do niego dzwoni pan Marszałek i mówi o takiej skandalicznej rzeczy- to uważa radny, że Burmistrz powinien chować to gdzieś pod dywan”.  To rzutuje na nasz samorząd i Burmistrz powiedział to celowo, w tym momencie i punkcie, by mieszkańcy, ludzie o tym wiedzieli, że są takie, a nie inne zdarzenia. Skoro przedstawiciele samorządu postępują w ten sposób- to Burmistrz uważa , że „nie jest ok”.  Pan Roszak nie zauważył też związku z tym i odpowiedzialnością za naszą Gminę.  Kwota nadwyżki budżetowej będzie wyższa, „na najbliższą sesję dołożymy jeszcze kolejne środki na zadania m.in. , o których radny wspominał”.  Pan Roszak zapytał o odpowiedzialność  radnych za realizację zadań, czy budujemy stadion, który potrzebny jest na 750-lecie Gniewkowa, czy budujemy ul.Piasta , na którą jest dotacja 920 tys. zł , czy wspólnie drogę ze Starostwem, gdzie Gmina dokłada 188 tys. zł.
Pan Kopiszka powiedział, że o ile dobrze pamięta- w pierwszym przetargu na trybuny (a nie przebudowy stadionu) była kwota ponad 2 mln zł, więc też pojawia się pytanie o to, jak długo Gmina będzie dokładać do tego zadania. Może się okazać, że kwota 1,4 mln zł będzie również za mała. 
Burmistrz oświadczył, że może się okazać, że w ogóle nie zostanie to pobudowane.
Pan Kopiszka nawiązał do tego, że też szybko ma być głosowany Program rewitalizacji, gdzie są również zaplanowane zadania z tym związane.
Pan Roszak zaznaczył, że wspomniany Program nie ruszy wcześniej, niż pod  koniec roku i finansowanie będzie w roku przyszłym i to będzie się wiązało z kolejnym budżetem – na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady oświadczył, iż dziwi się radnym , ponieważ po 3 latach pracy w Radzie – „o pewnych zasadach powinniśmy wiedzieć”. Jeżeli nie podobała się komuś jakaś zmiana w uchwale budżetowej – to nawet dzisiaj mógł  zgłosić wniosek formalny i go przegłosować.  Teraz okazuje się , że Gmina nie dofinansuje budowy drogi Gąski-Modliborzyce i jak to wytłumaczyć mieszkańcom, w sytuacji gdy Powiat chce robić i zawarto w tym zakresie porozumienie. Może też przepaść dotacja Wojewody na ul.Piasta i również należałoby wytłumaczyć mieszkańcom Gniewkowa, że ta ulica nie będzie przebudowywana. Pan Mnich powiedział, że radni powinni się przyznać do tego, że nie znają procedur, co generalnie jest wstydem. „Należało zgłosić wniosek formalny 1,2, 3 i po kolei głosować”, wyrzucić w ten sposób to, co radnym się nie podobało i wówczas uchwała byłaby przegłosowana z pozostałymi zmianami. Zwracając się do radnego Kopiszki- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jest mu przykro, bo radny jako wieloletni samorządowiec powinien o tym wiedzieć, „bo pozostali są pierwszy, albo drugi raz”.
Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem o termin sesji nadzwyczajnej, która uratowałaby tą sytuację.  Pani Skarbnik zapytała natomiast, o którą sytuację chodzi, bo jest ich kilka. Dziś np. poczyniła ustalenia z panią Dyrektor z Zarządu Dróg,  że  miały zostać zabezpieczone pieniądze. Powiat jest po przetargu i czeka tylko dofinansowanie, a skoro go nie będzie, to pani Skarbnik nie wie, czy np. ten przetarg zostanie unieważniony.  Pani Robak zapytała natomiast o dotację na ul.Piasta i pani Rutkowska powiedziała, że przetarg jest ogłoszony i do momentu jego rozstrzygnięcia – winny być zabezpieczone pieniądze.
Radny Kopiszka nawiązał do wypowiedzi pana Mnicha, że „nie zna zasad funkcjonowania, też prawa”, ale gdyby zgłosił taką poprawkę prawdopodobnie byłoby 7:7 i poprawka w sprawie usunięcia tego punktu nie przeszłaby.  Byłaby dodatkowa dyskusja, która i tak skończyłaby się nieprzegłosowaniem uchwały budżetowej. Statut mówi, że na wniosek radnych, czy pana Burmistrza zwołanie sesji musi nastąpić w ciągu 7 dni i skoro radni nie będą przeciwni dostarczeniu materiałów (właściwie radni je mają).  Według radnego taka sesja może odbyć się nawet dziś po południu, lub jutro.  Przewodniczący Rady zapewnił, że sesja nadzwyczajna zostanie zwołana zgodnie z normami, bo chodzi o inwestycje, o dofinansowanie. Radny dodał też, że „mamy rok wyborczy i stało się, jak się stało”. Teraz można wykonywać pewne ruchy, których zapowiedź padła na wspólnym posiedzeniu Komisji, na którym zapytano o wynik głosowania 7:7 i „można to w tym roku wykorzystywać”. Sesja zwołana zostanie zatem w terminie najszybszym z możliwych, by inwestycje zostały wykonane. Pan Stefański powiedział, że obecnie działania w tej kadencji oceniane są też pod kątem zadłużenia Gminy.  Dlatego wielokrotnie prosił Burmistrza, aby się przygotować w tym zakresie, bo najpoważniejszym zarzutem, jaki zdaniem radnego mógłby być stawiany to-„jakbyśmy nic nie robili”. „Grzechem byłoby nie schylić się” po dotacje i trzeba znaleźć pieniądze, nawet, jeśli miałby to być kredyt.  Przewodniczący Rady ponowił prośbę, by razem z panią Skarbnik- Burmistrz wykazał całkowite zadłużenie Gminy. Burmistrz podał, że jest to 31%.  Radny Stefański zaznaczył, że nie chodzi mu o podawanie tego teraz, „tylko przez cały ten czas”, by była to  kompleksowa informacja o tym, ile pieniędzy zostało pozyskane, jak Gmina została zadłużona i „jaką to krzywdę mieszkańcom wyrządziliśmy” i ile pieniędzy w związku z tym zadłużeniem do Gminy wpłynęło.
Pan Pułaczewski nawiązał natomiast do wypowiedzi pana Kopiszki i zwracając się do niego zapytał co w sytuacji, jeśli będzie sesja nadzwyczajna i wynik głosowania będzie znowu 7:7 i „będziemy się spotykali codziennie i będziemy sobie robili na złość”. Nie ma żadnej gwarancji, że sytuacja z głosowaniem się nie powtórzy.  Radny Mnich uznał, że radni nie robią sobie na złość, tylko mieszkańcom Gminy.
Radny Kopiszka oświadczył, że odpowiadał jako Przewodniczący Komisji, a głosowało 7 radnych i nie wie, dlaczego takie pytanie kierowane jest akurat do niego.  Pan Pułaczewski odpowiedział, że „ponieważ rozmawiamy z tobą, właściwie z wami wszystkimi, tak naprawdę możemy na nadzwyczajnej sesji po raz kolejny zrobić pat i rzeczywiście te pieniądze nam przepadną”.  Nie ma gwarancji, że radni nie zablokują kolejnej uchwały.

 b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.”:

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt omawiany był już na posiedzeniu Komisji i następnie otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr L/160/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.” – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

c) podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze:

Prowadzący obrady odwołał się do dyskusji na temat projektu tej uchwały  na posiedzeniu Komisji, zaznaczając, że projekt nie odbiega od tego, co do tej pory obowiązywało i w przyszłości podejmowana będzie jeszcze uchwała w sprawie obwodów głosowania. W trakcie otworzonej dyskusji nikt nie zabrał głosu i została ona zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr L/261/2018 w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze – głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

d)  zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018                                Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:
Prowadzący obrady początkowo błędnie zapowiedział projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, za co przeprosił, a następnie zapowiedział dyskusję na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
Radny Krzysztofiak wystąpił z prośbą do Burmistrza, ponieważ „na Komisji kwestia transmisji online nie przeszła”, by losowanie odbyło się w późnych godzinach np. o 17-stej.  Przewodniczący Rady zapytał , czy „jest to wykonalne” , na co Burmistrz stwierdził, iż „odpowie na piśmie”.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr L/162/2018 zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych– głosowało 14 obecnych na sesji radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
Przewodniczący Rady od razu otworzył dyskusję dotyczącą projektu uchwały.
Radny Kopiszka powiedział, że sprawdzał projekt, który dostał na maila, ale nie ma teraz laptopa przy sobie, ale zauważył taką rozbieżność, bo najwięcej się zmieniło, jeśli chodzi o miejscowości wiejskie.  Jest wykaz miejscowości, które się nie kwalifikują, które mają 2 wskaźniki, natomiast te dwie miejscowości –mają inne i wygląda to tak, jakby było celowo szukane. Dlatego radny zastanawiał się nad tym, czy gdyby wziąć te pozostałe miejscowości z 1 wskaźnikiem i zastosować „te 2- to też wpasowałaby się w ten projekt”.  Odpowiedzi udzieliła autorka opracowania- pani Mówińska, która wyjaśniła, że zgodnie z zasadami, każdą jedną  miejscowość można było analizować przy użyciu zupełnie innych wskaźników , lub takich samych- to była decyzja jednostki opracowującej. Wprowadzono podział, jeśli chodzi o miejscowości- 27 miejscowości sprawdzono przy użyciu 3 wskaźników , 2 –przy użyciu 3 wskaźników, przy czym 2 się powtarzają ,a 1 jest inny.  Nawet, gdyby zastosowano dokładnie te same wskaźniki także w przypadku tych 27 miejscowości – to nadal nie ma tam warunku przestrzeni zdegradowanej i w związku z tym, nie ma możliwości objęcia ich działaniami rewitalizacyjnymi. Ten warunek spełniają rzeczywiście tylko te 2 miejscowości, a warunek był taki: wykazanie 2 programów społecznych i wykazanie przestrzeni zdegradowanej. Największym problemem było wykazanie tej przestrzeni zdegradowanej, czyli istnienie nieużytkowanych obiektów, dlatego tych 27 miejscowości  nie można było zakwalifikować do wsparcia w ramach LPR. Pan Kopiszka wskazał na jedną miejscowość – Murzynno, która ma park i tam jest nieduży budynek. Miałaby spełniony warunek istnienia nieużytkowanego budynku, ale nie ma tych drugich wskaźników.  Jednak brak tego terenu w wykazie daje wrażenie, jakby nie do końca było to zbadane, tym bardziej, że ta miejscowość miała już kiedyś program rewitalizacji tego parku, który nie został zrealizowany.  Przy tej miejscowości jest słowo „nie” , a tak nie powinno być dla samej zasady, choć wiadomo, że nie spełniałaby innych wskaźników.  Pani Mówińska powiedziała, że definicja przestrzeni zdegradowanej ma 1 stronę A4 , w środku jest kilka wyjątków, ale budynek, albo jego część musi być nieużytkowany, obiekt musi mieć odpowiednią historię (po kolejowe, po przemysłowe, po dawnych gospodarstwach rolniczych), rozstrzygnąć trzeba , czy to  budynek, czy obiekt. W przypadku wskazanym przez radnego  trzeba byłoby wykazać, że kiedyś na terenie tego parku  zaczęto realizować np. jakiś program naprawczy, ale skończyły się środki, inwestycja została przerwana w jakimś momencie. To poruszanie się „po cienkiej linii”, bo to jest zawsze indywidualna decyzja Urzędu Marszałkowskiego, czy zgodzi się na taki obiekt przestrzeni zdegradowanej, czy nie.  Na etapie poprawek przesłanych przez UM nie tylko sprawdzano dokumentację budowlaną, ale też razem z pracownikami Urzędu objechano poszczególne miejscowości wiejskie, by sprawdzić istnienie takich budynków. Po sprawdzeniu tych informacji pojawiła się tylko możliwość finansowania projektu w Szadłowicach i Markowie.  Park w Murzynnie – to była jedna z miejscowości wymieniona w poprzednim Programie, ale informacja była taka, że jest tam, niezagospodarowany park, w którym dobrze byłoby coś zrobić, ale nie było informacji , że jest budynek. Nie wiadomo też, czy można go rzeczywiście wykorzystać na cele łączenia społecznego tj. w danej miejscowości nie może być innej świetlicy wiejskiej, czy ośrodków kultury, czyli nie może być danego typu infrastruktury. Do tego w danej miejscowości musi występować „odpowiedni zestaw problemów potwierdzony oficjalnymi wskaźnikami” i dopiero po spełnieniu jeszcze innych warunków- można taką miejscowość kwalifikować. Starano się włączyć jak najwięcej tych miejscowości, ale były problemy ze spełnieniem tych wszystkich warunków.
Pan Krzysztofiak wskazał na źródła finansowania, gdzie podano też „wkład prywatny” . Obiekty są gminne i radny  zapytał o to źródło. Pani Mówińska powiedziała, że na Komisji mówiła już, że jeden z projektów realizowany będzie przez Fundację Expert Kujawy z Inowrocławia z wymaganym wkładem własnym, a jest to podmiot spoza sektora publicznego i to właśnie ten wkład wykazano, jako „środki prywatne” i jest to kwota 60 tys. zł. W pozostałych pozycjach, jako uzupełnienie dotacji wykazano środki z budżetu Gminy.
Radny Krzysztofiak poruszył też kwestię wskaźników, bo Program „jest generalnie owskaźnikowany”. Radny zapytał, czy są one bardzo sztywne, a jeżeli nie- czy są możliwe przesunięcia i co stanie się w sytuacji, jak coś nie zostanie wykonane, albo nie w tym zakresie, w jakim zaplanowano. Pani Mówińska wyjaśniła , że wysokość poszczególnych wskaźników, jak i całego Programu wynika z ogólnych wytycznych. W przypadku projektów miękkich istnieją wątpliwości, co do możliwości realizacji (ponad 80 osób, które znajdą pracę, ponad 600 osób przeszkolonych, ponad 300 osób objętych wsparciem), ale wysokość wskaźników wynika z przeliczników zawartych w wytycznych UM. Na 1 osobę , która znajdzie zatrudnienie można przeznaczyć maksymalnie 12 tys. zł. Skoro zatem projekt jest na 300.000 zł, to wystarczy podzielić go przez tą kwotę, by mieć wskaźnik zatrudnienia. Zdaniem pani Mówińskiej, jeśli wszystko uda się zrealizować, to te wskaźniki są wykonalne.  Jeśli nie- to UM informuje, że najważniejsze w tym wszystkim są projekty miękkie i jeśli się okaże, że zbudowano całą, zakładaną infrastrukturę, ale zabraknie „czytników projektu”- grozi to zmniejszeniem poziomu dofinansowania do inwestycji infrastrukturalnych, by te działania miękkie zrobić.  Wówczas  należy wytłumaczyć rozbieżności i w niektórych sytuacjach UM zgadza się, że nie nastąpiły one z winy realizatora  że wystąpiły „pewne, zewnętrzne okoliczności” i zgadza się na redukcję wskaźników. Założeniem będzie jednak realizacja wskaźników w 100%, tak jak zostały przyjęte.
Pan Ratajczak zapytał, czy obszar wskazany w mieście obejmuje też stadion.  Pani Mówińska odpowiedziała, że nie. Radny zapytał, czy „widownia  tak”. Pani Mówińska wskazała, że w mieście obszarem zdegradowanym (na który można wydawać pieniądze) jest działka rozciągnięta pomiędzy drogą wojewódzką (teren zadrzewiony) i teren po basenie, a stadion znajduje się poza tym obszarem. Pan Ratajczak zapytał, czy tam przewidziany jest ten amfiteatr na 1200 miejsc. Pani Mówińska oświadczyła, że tak odtworzona będzie scena plenerowa, która do tej pory byłą w tej części zadrzewionej parku. Pan Ratajczak zapytał jeszcze, czy chodzi o taką wielkość, o taką ilość miejsc i otrzymał odpowiedź, że w programie nie wpisano, jak duży to będzie obiekt. Radny zaznaczył, że to jest związane z kosztami. Pani Mówińska powiedziała, że koszty szacowane są w oparciu o projekt budowlany, który zakłada rozbudowę dwukrotną istniejącego stanu i pełną adaptację, na pełnienie centrum integracji międzypokoleniowej , gdzie m.in. osoby starsze będą mogły korzystać ze wsparcia. Jest też tam koszt zagospodarowania tej zadrzewionej części parku, gdzie ma być odtworzony dotychczasowy kort tenisowy w formie boiska wielofunkcyjnego, otworzona zostanie siłownia plenerowa, odnowione zostaną ścieżki i trzecim elementem jest właśnie scena z widownią. Koszty projektu- to są łączne koszty tych wszystkich  elementów, które pojawią się na tej działce. Pan Ratajczak zapytał, czy te koszty nie zostały jeszcze ustalone, na co otrzymał odpowiedź, że nie zostały one wpisane w Programie. Pan Ratajczak jeszcze raz wskazał na informację, że amfiteatr miał być na 1200 osób, a wielu mieszkańców zastanawia się nad tym, czy ten amfiteatr jest potrzebny, a jeśli tak, czy takiej wielkości. Pani Mówińska powiedziała, że nie może się odnosić co do potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ale w Programie nigdzie nie ma mowy o tym, na ile miejsc ma być widownia. Przewodniczący Rady zapytał, czy są to zatem tylko założenia, co pani Mówińska potwierdziła.  Dodała, że w toku konsultacji społecznych zbierano pomysły mieszkańców dotyczących konkretnych metod, rozwiązań, jakie można zastosować na tych działkach i te uwagi z konsultacji wprowadzane będą do końcowych dokumentacji budowalnych. Nie jest tak, że projekt zagospodarowania jest gotowy, zamknięty i przygotowany do złożenia. Na razie definiuje się w Programie ”gdzie potrzeba zainwestować pieniądze i jakie problemy w ten sposób będziemy rozwiązywać”.  Radny Ratajczak zaznaczył, że nie dotarł do niego mail z materiałami i dlatego zadaje te pytania.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr L/163/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023– głosowało 12 obecnych na sesji radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

f) uchylenia uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, o określeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

Przewodniczący Rady  zaznaczył, że zgodnie z nowym projektem zmienił się tytuł uchwały, choć treść merytorycznie pozostała bez zmian.
Następnie otworzona została dyskusja.
Pan Krzysztofiak wystąpił z zapytaniem, czy firma, która przygotowywała projekt rewitalizacji z tytułu tego, że został on odrzucony przez UM poniosła jakieś konsekwencje, jakieś kary umowne.  Przewodniczący Rady poprosił o ponowne sformułowanie pytania, na co radny powiedział, że teraz Rada przyjmuje  LPR, a poprzednio jakaś firma też opracowała taki dokument, za co pobrała wynagrodzenie. W związku z tym, że UM wydał wytyczne dotyczące nieprawidłowości tego dokumentu, czy ta firma poniosła jakieś konsekwencje z tego tytułu, czy było takie zabezpieczenie. Burmistrz powiedział, że „to jest nasz wybór teraz, bo zmieniamy metodologię, podejście”. To wynika też z funkcjonowania, działania Zarządu Województwa. Pan Krzysztofiak zapytał, czy ma rozumieć, że był błąd w podstawie. Pan Roszak zaprzeczył, twierdząc, że błędu nie było, tylko, „tak, a nie inaczej wyglądają negocjacje z UM, żeby teraz to wszystko przyspieszyć i dać szansę na pozyskanie tych środków podjęliśmy taką, a nie inną decyzję”. Pan Krzysztofiak zapytał o to, kiedy otrzymano taką informację, te wytyczne o koniecznych poprawkach. Burmistrz odpowiedział, że „np. półtora miesiąca temu”. Radny zapytał też, czy były to kolejne, czy pierwsze uwagi, na co pan Roszak odpowiedział, iż nie pamięta.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr L/164/2018 w sprawie uchylenia uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, o określeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji– głosowało 12 obecnych na sesji radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.8 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Żmudziński odczytał treść interpelacji przygotowanej na piśmie, a dotyczącej skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy (treść interpelacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Na koniec radny zaznaczył, że prosi o pisemną odpowiedź.
Radny Rychlewski.
Radny Rychlewski odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza – powiedział, że jego zachowanie to przejaw walki i niemocy wobec swoich działań, ponieważ niektóre rzeczy, jakie zgłasza- robi to w imieniu mieszkańców i dla mieszkańców, a nie po to, by walczyć z Burmistrzem. To, że Burmistrz nie może wywiązać się z niektórych obietnic- „to już trudno, to jest problem pana Burmistrza i walka z nim w taki sposób, a nie rozmowa – nic naprawdę nie wniesie”.  Dalej będzie to zgłaszał, choć Burmistrz uważa, że prośba o naprawę drogi w Warzynie była niestosowana, albo nie tak  przebiegała- mógł wezwać radnego, poprosić, by się do niego zgłosił i można było merytorycznie porozmawiać, a nie w ten sposób  na sesji . Radny dalej będzie zgłaszał tą drogę , bo po 3 tygodniach – znak już stoi, ale droga nadal jest dziurawa i pobocza też są nieprzejezdne.  Radny zgłosił też drogę, „którą Burmistrz z resztą obiecał” w Żyrosławicach, tam dalej jest „masakra”. Od lat Burmistrz tłumaczy, że specyfika tej drogi wymaga odpowiedniej temperatury, ale z tego nic nie wynika, ta droga jest przejezdna tylko latem, gdy można nawieźć tam jakiegoś gruzu.
Radny Rychlewski zapytał jeszcze o projekt drogi Kawęczyn-Stare Grabie, czy będzie, bo miał być już w zeszłym roku.
Pan Rychlewski zapytał też o oświetlenie w Żyrosławicach, bo też obiecał Burmistrz, że to będzie w najbliższym czasie.
Radny Rychlewski poruszył też kwestię drogi w Markowie, która miała być dokończona oraz o drogę Warzyn- DPS, co do której Burmistrz kilka sesji temu też obiecał zrobić rozeznanie.
Burmistrz oświadczył, że ustosunkuje się do tego na piśmie.
Radny Krzysztofiak wystąpił z wnioskiem o wyrównanie ul.Cegielnej i ul.Jęczmiennej o ile pogoda pozwoli.  Radny nawiązał też do tematu oświetlenia, bo na wniosek z ubiegłego roku otrzymał pozytywną informację z Urzędu, że 2 lampy  zostaną założone- 1 w Michałowie, 1 przy ul.Jęczmiennej. Lampa w Michałowie działa już od ok. miesiąca, natomiast radny poprosił o wyjaśnienie, co dzieje się w temacie tej drugiej lampy.
Burmistrz przekazał że odpowiedzi udzieli na piśmie.
Radna Milewska powiedział, że po zimie pojawiły się różne dziury w drogach i szkoda jest asfaltu, który kruszeje, dlatego radna zasugerowała zrobienie przeglądu. Pani Milewska ponowiła też prośbę w sprawie przyspieszenia zakupu znaku z numerem nieruchomości, ponieważ ostatnio dowiedziała się od jednego z pracowników, że słup z nr 63 jest zamówiony, ale dziś okazało się, że jednak nie. Pani Milewska powiedziała, że „głupio jej mieszkańcom odpowiadać, że to jest w toku”, a jednak jest inaczej. Radna dodała też, że ten słup wcześniej był, ale został zniszczony.
Radny Stefański zgłosił też kwestię brakującego oznaczenia nieruchomości w Szadłowicach (45), naprzeciwko cmentarza, o czym już wcześniej mówił.
Prowadzący obrady wskazał też na interpelacje, które zgłoszone zostały na wspólnym posiedzeniu Komisji, a które są podczas obrad wyświetlane (interpelacje stanowią załącznik nr 15 do protokołu).

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna -LI sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  25 kwietnia  2018r. i jej tematami będą:
1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że zapewne ta sesja nie będzie LI sesją, ponieważ prawdopodobnie odbędzie się sesja nadzwyczajna.
Pani Mariola Wołoszko zwróciła się do Prezesa PK i stwierdziła, że „fajnie, że tak prosperują”, ale ona ma poważną sprawę  dotyczącą ubytków wody w Wierzchosławicach. Pani Sołtys wskazała na swój prywatny rachunek, jaki ze sobą zabrała i zaznaczyła, że występuje w imieniu wszystkich mieszkańców. Pani Wołoszko podała, że ona płaci za wodę 180 zł, z czego 40 zł- to same ubytki. Pani Sołtys podała też wielkość zużytej wody tj. 14 m3 oraz tyle samo ścieków, z czego 16 m3- to same ubytki.  Prezes poprosił, by pani Wołoszko zwróciła się w tej sprawie pisemnie, bo Przedsiębiorstwo od razu działa i sprawdza takie rzeczy, a trudno jest mu się teraz do tego odnieść. Pani Wołoszko przyznała, że pan Sienkiewicz „jest nowy” , dlatego może się nie orientować i  podkreśliła, że ten problem dotyczy całej wsi, wszyscy płacą „takie kolosalne” kwoty za ubytki.
Pani Wołoszko nawiązała też do zbliżających się świąt Wielkanocnych i w imieniu sołtysów złożyła wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Od siebie dodała, że cieszy się , iż została zrobiona droga w Wierzchosławicach w ubiegłym roku, kiedy to „jeszcze ten głos-pan Wesołowski głosowała za”. Dziś pani Sołtys patrzy na radnych, którzy „też chcą dróg”, a głosują przeciwko drodze w Gniewkowie.  Zwracając się do radnego Krzysztofiaka – pani Wołoszko wyraziła zdziwienie, że mimo, iż radny jest z Gniewkowa- to głosował przeciw ul.Piasta, bo mniej dziwi taka postawa radnych spoza Gniewkowa. Pani Sołtys stwierdziła, że to wstyd i nie może tego słuchać, kiedy radny się zgłasza, że „chce to, to, to” , a dziś głosuje przeciw.  Pan Krzysztofiak powiedział, że trzeba rozmawiać , a pan Bożko stwierdził, że nikt nie każe pani Wołoszko tego słuchać.
Pani Zdrojewska ponowiła prośbę o nawiezienie nawierzchni przy zatoczce autobusowej w Więcławicach.  Pani Sołtys w imieniu jeszcze dwóch nieobecnych sołtysów – „podziękowała” za to, że radni nie zatwierdzili uchwał sołeckich dotyczących zmian funduszu sołeckiego.
Pan Tomasz Polak nawiązał do uchwały Rady w sprawie dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania i zapytał, czy to ograniczać się będzie do samej wymiany, czy może obejmować będzie montaż pieców w nowych obiektach. Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to tylko wymiany pieców w istniejących budynkach. Pan Roszak dodał, że na ten moment przewiduje się 15 takich dofinansowań, a na rok przyszły planuje się, by może tą ilość zwiększyć np. 20-25. Dofinansowanie funkcjonowałoby na tych samych zasadach tj. „2+2 i reszta właściciel nieruchomości”.
Pan Polak wskazał też na materiały, jakie otrzymał na sesję, w których brakowało mu 700 tys. zł – środków, które były planowane na drogę w Suchatówce. Kiedy w ubr. te środki przeznaczano z drogi na Szkołę Branżową, nic nie mówiono, bo było zapewnienie  od pana Burmistrza i pana Przewodniczącego, że to będzie priorytetowe zadanie w tym roku. Zadanie to znajduje się ponadto w harmonogramie przetargów, ale tych pieniędzy tam nie ma.  Burmistrz oświadczył, iż mówił, że „to nie jest cała nadwyżka”. Uruchomiono tylko i wyłącznie te niezbędne kwoty na przetargi, które są w toku. Uruchomiono ok. 1.400.000- 1.500.000 zł, a pozostałe zadania będą uruchamiane na następnych sesjach ( m.in. droga w Buczkowie).  Pan Polak powiedział, że to rozumie, ale kolejna sesja będzie na koniec kwietnia i jeszcze przetarg trzeba ogłosić.  Przewodniczący Rady zaznaczył, że sesja będzie raczej wcześniej.  Pan Sołtys, przyznał, że tak może się zdarzyć, ale dziś nie ma na ten temat rozmowy (o drodze w Perkowie i w Suchatówce). Burmistrz powiedział, że dyskusja dotyczy tego, co musi być na teraz, natomiast zadania wymieniane przez pana Polaka, to „pozostałe inwestycje, które będą brane pod uwagę m.in. z tej kwoty, którą jeszcze mamy w zapasie, jako kwota nadwyżki”.
Pan Polak wystąpił też z apelem do radnych wybranych z Gniewkowa, ponieważ „zrobiła się taka psychoza, ludzie chodzą i opowiadają”, że ścieżka rowerowa (kawałek) dotyczy Suchatówki, że ten temat podnoszony jest przez radną Milewską, przez niego, a ten fragment ścieżki dotyczy przecież mieszkańców Gniewkowa. Zwracając się do tych radnych – pan Polak podkreślił, że wiele osób jeździ do Suchatówki rowerami i są to mieszkańcy Gniewkowa, „wasi wyborcy”, a dokończenie tej ścieżki rowerowej, „nie wymaga wielkiego zachodu”, to zaledwie 120 m spornego gruntu, gdzie kiedyś, ktoś się na ścieżkę nie zgodził. Od tego czasu z tymi ludźmi nikt nie rozmawiał, a reszta to ziemia V,VI klasy, gdy tym czasem w Szadłowicach robi się ścieżkę na I klasie. Pan Sołtys sprostował, że to nie tak, że „to my cały czas się domagamy”, choć zapewne z Suchatówki też mieszkańcy by korzystali, ale to głównie chodzi o połączenie, o skończenie tego brakującego odcinka.
Pan Tomasz Polak zwrócił też uwagę na rozbieżności między protokołami z sesji, które są dostępne w BIP, a tym, co ukazuje się w GNIEWKORAMIE.  Pan Sołtys  wskazał na ostatni numer tego czasopisma, gdzie zacytowana jest wystąpienie „naszej radnej –pani Katarzyny, która odpowiada na ciśnienie, natomiast nie ma tego zdania, skąd się to ciśnienie bierze”. Panu Polakowi zabrakło tego zdania Burmistrza o ciśnieniu, którym zapewnia mieszkańców, że jak będą te wystąpienia, będzie się o tym mówić, to jest szansa na dokończenie tego kawałka ścieżki. Takie rozbieżności są , a jest to gazeta wydawana za publiczne pieniądze.
Pani Mitaszka przekazała, że kilka dni temu miała okazję rozmawiać z panami, którzy dokonywali pomiarów związanych z dalszym etapem ścieżki w Ostrowie. Pani Sołtys zapytała, czy ten projekt powstanie i czy w tym roku będzie realizacja, co Burmistrz potwierdził.  Pani Mitaszka wskazała, że w wybudowanym odcinku ścieżki porobiły się zagłębienia , między asfaltem, a ścieżką i poprosiła, by to uzupełnić.
Burmistrz poinformował, że wystąpi w trybie bezzwłocznym, po sesji o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pan Roszak odpowiedział też, panu Polakowi , że „jesteśmy dumni z tego, ile ścieżek realizujemy i na skale Powiatu jesteśmy liderem”. Oświadczył, iż jest też z Gniewkowa i jest pierwszą osobą, której najbardziej zależy, by ta ścieżka powstała. Prowadzi działania i rozmowy z GDDKiA, ponieważ bez niej się tego nie zrobi. Jest to zadanie wspólne, w toku jest odcinek do Więcławic (budowa ma ruszyć po świętach), gdzie przez wiele lat prowadzano negocjacje i projektowanie i tam również było wiele komplikacji związanych z  „spec-ustawą drogową”, dodatkowe uwarunkowania wynikające z przepisów dotyczących obronności (uzgodnienia ze sztabem wojskowym w Bydgoszczy). Burmistrz zapewnił Sołtysa, że jest to bardzo ważne zdanie i będzie to uzupełnieniem ścieżek, które będą się krzyżowały, tak jak droga wojewódzka 246 z drogą krajową GP 15. To zabezpieczenie dla rowerzystów i pieszych i takie ścieżki robione są również przy drogach powiatowych (Ostrowo), może będzie kontynuacja w kierunku do Wierzbiczan, gdzie powstaje piękny obiekt – hotel czterogwiazdkowy.  Pan Roszak zapowiedział też dokończenie ścieżki z Lipia w kierunku Gąsek, gdzie wspólnie z Powiatem pobudowana drogę, której dalsza część (kontynuacja) wspólnie z Powiatem – została dziś zakwestionowana. Burmistrz  zaznaczył, iż nie powie, że ścieżka do Suchatówki powstanie w tym roku, bo trzeba też mieć na uwadze prowadzone prace dotyczące koncepcji przebudowy drogi krajowej łącznie z budową obwodnicy Gniewkowa. Wówczas, jak ścieżka była budowana – ten kawałek nie mógł być zrobiony, bo właściciel się nie zgadzał, a gdyby było inaczej, to dziś nie byłoby tego tematu.  W sieci ścieżek rowerowych w Gminie, jest to jednak bardzo ważny odcinek.
 

Ad.10 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

W imieniu własnym oraz wszystkich radnych- Przewodniczący Rady podziękował za wszystkie życzenia, jakie wpłynęły do biura Rady. Na zbliżające się święta życzył spokoju, radości i zachęcił do pielęgnowania lokalnych tradycji, szczególnie w poniedziałek.
O godzinie 14 49  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia L obrad Rady i poprosił radnych o pozostanie na sali.

 

           

                                          

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 322
08 maja 2018 12:51 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana stausu dokumentu (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:56 Jadwiga Stefańska - Usunięcie załącznika [file0218.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:56 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [file0218.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl