Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 lutego 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na L  sesji w dniu 28 marca 2018r.Protokół Nr XLIX/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego, radnego K.Mnicha), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                          

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
6.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2017:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;
-przyjęcie informacji.
7.Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2017:
-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;                                                                                                                                    
-przyjęcie sprawozdania.
8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2017:

-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;                                                                                                                                      
-przyjęcie sprawozdania.
9.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018 za rok 2017:

-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;                                                                                                                                      
-przyjęcie sprawozdania.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

11.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

12.Wolne głosy,  wnioski.

13.Zamknięcie obrad. 

                                                          

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Porządek obrad Rada przyjęła głosami 13 radnych.
Przyjęty porządek obrad: j.w.
W trakcie głosowania na obrady przybył Wiceprzewodniczący Rady- pan Krzysztof Mnich (nie brał udziału w głosowaniu).

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XLVII  sesji, która odbyła się w dniu  31 stycznia 2018r. i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLVII/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

Przewodniczący Rady także poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XLVIII- nadzwyczajnej  sesji, która odbyła się w dniu 14 lutego 2018r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLVIII/2018.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.5 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady w tym punkcie oddał głos  Burmistrzowi- panu Adamowi Roszakowi.
Burmistrz  rozpoczął od informacji o tym, że wczoraj podpisał umowę na termomodernizację SP Nr 1 w Gniewkowie- budynek A przy ul.Toruńskiej. Łączna wartość tego zadania – to 2 mln 300 tys. zł , z czego 1 mln 700 tys. zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, że środków unijnych. W przetargu brało udział 7 firm, a najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BUDPOL z Torunia. Wczoraj przekazany został też obiekt do dyspozycji wykonawcy. W zeszłym tygodniu Burmistrz prowadził rozmowy- kolejny etap negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, przy udziale Marszałka Kurzawy i Kierownika- pani Ssak w sprawie planu rewitalizacji terenu miasta i Gminy. Negocjacje te zbliżają się ku końcowi. Pan Roszak przypomniał, że kwota na rewitalizację miasta to 2 mln 300 tys. zł , natomiast obszar wiejski to 1 mln 200 tys. zł. Łącznie- sama dotacja to 3,5 mln zł.  W poniedziałek-wtorek będzie można ogłosić przetarg na ul.Piasta, ponieważ dotacja, która na wstępie zapewniona była w kwocie ponad 700 tys. zł  zwiększona została o 200 tys. zł i łącznie wynosi ona teraz 920 tys. zł.  Łączna wartość zadania- to 1 mln 800 tys. zł i będzie to realizowane w ramach programu dawniej nazywanego „schetynówką” (50%:50%).  Burmistrz poinformował też, że w przyszłym tygodniu będzie zamknięcie postępowanie w ramach ZRID na budowę ścieżek rowerowych Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko. Jak będzie decyzja, to Burmistrz ma ustalone z  Marszałkiem, że bezzwłocznie podpiszą umowę. Dotacja łączna to 1,5 mln zł, a udział Gminy to 600 tys. zł , a wartość zadania to 2 mln 100 tys. zł. (ponad 5 km ścieżek).  Pan Roszak nawiązał też do rozmów z zeszłego tygodnia ze Starostą, z Wicestarostą Kucal, w trakcie których ustalono dodatkowe środki w ramach ORSG – 300 tys. zł na remont Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Udział Gminy w tym zadaniu to ok. 70 tys. zł. Na Przedszkole złożono też aplikację na kwotę 160 tys. zł z dofinansowaniem 50:50 z PEFRON na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę tego frontowego tarasu. Planuje się zatem przeznaczyć łącznie na tą placówkę ok. 0,5 mln zł  (podjazd, taras, remont kilku pomieszczeń, holu na dole i u góry, placu dojazdowego). Planuje się też doposażyć plac zabaw o nowe elementy. W poniedziałek złożona zostanie aplikacja na dofinansowanie budowy fontanny na Rynku, na co planuje się dotację w kwocie 430 tys. zł, z udziałem Gminy ok. 10-15%. Są już wszystkie pozwolenia, zgody i w poniedziałek wniosek zostanie złożony. Pan Roszak wyraził nadzieję, że po ocenie formalnej, z początkiem maja będzie można przystąpić do realizacji tego zadania, by pod koniec roku szkolnego, przed wakacjami ta fontanna była już gotowa. Burmistrz zaznaczył, że na sesję przybył w ostatniej chwili, ponieważ miał spotkanie z naukowcami, historykami , z którymi „siedzieli nad konferencją jedną, drugą konferencją naukową, ale też rozmawiali o muralu”. Podpisana została umowa na wykonanie muralu na budynku komunalnym na Rynku, co ustalone było z panią prof. Tuszyńską i w ścisłym kontakcie z Konserwatorem. Burmistrz powiedział, że mural ma być efektowny i bardzo związany z historią naszego miasta.
Pan Roszak przekazał, że ogłoszono po raz 4 (i ma nadzieję, że ostatni) przetarg na przebudowę stadionu- 4 sektory trybun, zadaszenie. Projekt został nieco zmieniony, zamiast konstrukcji, jaka była w nim przewidziana- zaplanowano konstrukcję membranową. Będzie ona szybsza do wykonania i budzi ona mniej problemów technicznych, czy technologicznych. Aby dać sobie czas na realizację tego (by zdążyć przed wrześniem)- odstąpiono od budowy w ramach tego zadania bieżni, co ogłoszone zostanie w innym postępowaniu. „Bieżnia ogłoszona będzie w innym postępowaniu”, może powstanie to w jednym czasie, ale w dwóch różnych postępowaniach. 
À propos tych zmian- poprzednio dokonano podobnych „przy Gąskach, które dziś gdzieś tam znalazły się w postępowaniu zgłoszonym poprzez osoby związane z Gniewkowem do Policji, Prokuratury”.  Burmistrz podkreślił, że jeśli ktoś chce podobnie postąpić w tym przypadku- to „tak zmieniamy też projekt, tak jak zmieniliśmy w Gąskach”.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nawiązując do kwestii przebudowy stadionu i rezygnacji z budowy bieżni- radny Krzysztofiak zapytał, czy po zmianie projektu będzie tam miejsce, by ewentualnie w przyszłości była tam bieżnia wokół całego boiska. Burmistrz powiedział, że nie i przypomniał, że byłą już o tym mowa, że takiej możliwości nie ma.
Pan Ratajczak zapytał natomiast, czy projekt przewiduje „tam, gdzie są te wały- boisko rezerwowe, tam z tyłu”.  Pan Roszak odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi z UNIĄ – wycięte zostały tam drzewa, by tam powstało rezerwowe boisko. Pan Ratajczak powiedział, że uważa, iż tą bieżnię, o której mówił pan Krzysztofiak można było tam zrobić na około, natomiast wyremontować, doprowadzić do porządku to boisko rezerwowe, które jest troszkę dalej. Dzięki temu bieżnia by się zmieściła. Burmistrz odpowiedział, że bieżnia by się nie zmieściła, bo „trzeba tam wyprowadzić łuki, to są określone parametry wynikające z przepisów  bezpośrednio związanych z organizacjami międzynarodowymi, czyli kwestią dotyczącą lekkiej atletyki”.  To są pewne zunifikowane parametry i dla ich zachowania trzeba byłoby zburzyć budynek, gdzie dziś są sanitariaty, szatnia, wejść na parking, a to „jest praktycznie- technicznie niemożliwe”. O tym już mówiono i bieżnia w takim uwarunkowaniu i lokalizacji – „ tu zwyczajnie się nie mieści”.  Pan Ratajczak zasugerował zmianę lokalizacji parkingu po drugiej stronie boiska.
Radny Krzysztofiak zwrócił uwagę, że w informacji Burmistrza nie było mowy o ul.Parkowej, a prace zakończone miały być chyba do końca tego miesiąca, „a wiadomo, że jest pogoda, jaka jest” . Radny zapytał, czy był zawarty kolejny aneks i jest „kolejne wydłużenie”.  Burmistrz uznał, że radny sam już sobie odpowiedział na to pytanie, ponieważ „pogoda jest, jaka jest”  i jest wystąpienie firmy o przesunięcie terminu. Pan Krzysztofiak zapytał o to, do kiedy ten termin zostanie przesunięty. Pan Roszak odpowiedział, iż nie pamięta do kiedy, jest wystąpienie o tą zmianę. Jeśli mrozy ustąpią, to do zrealizowania pozostało niewiele, więc  jak zmieni się pogoda „inwestycję będziemy mieli zakończoną”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została jednogłośnie.

Ad.6   Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2017.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie panią Sekretarz . Pani Pęczkowska  przedstawiła w skrócie  przedłożoną informację, w której dokonano zmian zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji  (stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu).
Po tym wystąpieniu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań i następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia tej informacji. Za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.7 Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2017.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie panią Kierownik SZEAS w Gniewkowie. Pani Wicleben omówiła przedłożone uprzednio Radzie sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Do sprawozdania radni nie mieli uwag, ani pytań i otworzona dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2017.

O przedstawienie sprawozdania poproszona została pani Kierownik MGOPS w Gniewkowie (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję. Do sprawozdania radni nie mieli uwag, ani pytań i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018 za rok 2017.

O omówienie kolejnego sprawozdania ponownie poproszona została pani Marczak (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Po wystąpieniu pani Kierownik Przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji.
Zaznaczając, iż nie była obecna na posiedzeniu Komisji- radna Katarzyna Kaczmarek nawiązała do tego, że w ubiegłym roku rozmawiano o tym, iż „jak wejdzie „500+”- to będziemy widzieli wzrost ilości rodzin zainteresowanych”.  Z przedstawionych danych jednak to nie wynika, bo dziećmi interesują się tylko 4 biologiczne rodziny na 20.  Pani Marczak przyznała, że nie miało to znaczenia, a większy problem powstał u rodzin, które mają dzieci i te „500+” i dotyczy on sposobu wydatkowania tych środków. Natomiast te biologiczne rodziny – to są te, co do których nie widać możliwości powrotu tych dzieci.  Pani Kaczmarek ponownie nawiązała do tego, że liczono, iż zmniejszy się ilość dzieci w ośrodkach. Pani Kierownik wyraziła zdanie, że taka sytuacja z jednej strony może być jednak lepsza, z czym zgodziła się pani Kaczmarek.
Następnie prowadzący obrady zamknął dyskusję i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych za przyjęciem tego sprawozdania Rada opowiedziała się jednogłośnie.

Ad.10 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską. Po wystąpieniu pani Skarbnik  radny Stefański otworzył dyskusję.
Radna Kaczmarek oświadczyła, iż chciałaby się zapytać „ o te nasze magiczne pneumokoki”, na które w budżecie zaplanowano 9 tys. zł. Radna zapytała, czy są to środki dla określonej wiekowo grupy dzieci. Pani Skarbnik powiedziała, że nie odpowie z pamięci, bo jest to program realizowany z Urzędem Marszałkowskim. Pani Sekretarz powiedziała natomiast, że „to są dzieci tak jakby dwuletnie”.  W związku z tym, że w ubiegłym roku nie było tylu chętnych, bo rodzice sami szczepią, dlatego później UM wyraził zgodę na szczepienie również dzieci 3-letnich. Szczepienia wykonywała firma ESKULAP , a zadanie finansowanie jest 50:50  ( Gmina i UM), a w tym roku pierwszy raz – część wkładu Gminy refunduje NFZ.
Nie było więcej osób chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLIX/257/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok głosowało 13 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:

Kolejny projekt uchwały przedstawiła zebranym pani Pęczkowska, zaznaczając, że projekt dofinansowania uruchomił także WFOŚ.

Następnie otworzona została dyskusja.
Radny Krzysztofiak powiedział, iż rozumie, że nabór wniosków ogłoszony zostanie dopiero po uprawomocnieniu się uchwały tj. 14 dni od dzisiaj. Pani Sekretarz zaprzeczyła zaznaczając, iż tego terminu nie liczy się od dzisiaj, tylko od publikacji. Ogłoszenie o naborze należy więc śledzić w internecie.  Radny stwierdził więc, że jak już uchwała się uprawomocni, to pojawi się ogłoszenie o naborze  i zapytał, jaki będzie termin „od momentu ogłoszenia do fizycznego naboru wniosków”.  Pani Pęczkowska przyznała, że w uchwale nie ma wskazanego minimalnego terminu, ale termin zostanie podany przez organ wykonawczy i „na pewno nie będzie to 1 dzień”. Pan Krzysztofiak zapytał też , czy wnioski te będzie można składać przez maila, epuap. Pani Pęczkowska  powiedziała, iż wzór wniosku jest i jeżeli ktoś ma taką możliwość – to oczywiście może w ten sposób ten wniosek złożyć.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych – głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:

Prowadzący obrady ponownie oddał głos pani Sekretarz, która przedstawiła projekt uchwały.
Pani Pęczkowska omówiła projekt i przekazała, że dziś jeszcze otrzymała informację , zgodnie z którą zmieniono uzasadnienie do projektu uchwały (stanowi ono załącznik nr 9 do protokołu).  Zmiana ta związana jest z podziałem dwóch działek i nie uwzględnienie tego podziału pozbawiłoby właścicieli możliwości ubiegania się o ewentualne dofinansowanie utylizacji azbestu. Pani Pęczkowska podyktowała radnym zmienią treść uzasadnienia i zaznaczyła, że to będzie też zmienione w tabeli, która jest załącznikiem nr 5 do uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do projektu uchwały są jakieś pytania, ale nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLIX/259/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”– głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.11 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Interpelacje i  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji zostały wyświetlone na sali obrad (stanowią załącznik nr 11 do protokołu).
O głos poprosiła radna Milewska, która zaznaczyła, że rozmawiała już na ten temat z panią Kowalską tj. zgłaszała brak numeracji  do posesji nr 53, wcześniejsze oznakowanie „zniknęło” razem ze słupkiem.  
Nawiązując do tej interpelacji, radny Stefański zgłosił, że w Szadłowicach brakuje również takiego oznakowania do 2 nowych budynków wybudowanych na działce naprzeciwko cmentarza (nr 45, 45a-te widać z drogi  i jeszcze jeden z tyłu). O oznakowanie prosił mieszkaniec wsi.
Pani Milewska zapytała, czy w związku z planowaną budową ścieżek rowerowych i tą trwającą- są może jakieś nowe informacje z GDDKiA na temat dokończenia ścieżki rowerowej do Suchatówki. Radna zaznaczyła, że mieszkańcy widzą te inne inwestycje i stracili już nadzieję. Burmistrz powiedział, by tej nadziei nie tracili, ponieważ cała droga będzie przebudowywana. Na dzień dzisiejszy jest opcja, że może poza ustawą ZRID-owską  jest do przebudowy i to nie jest „jakaś daleka perspektywa  tylko już bliższa perspektywa”. Zdaniem Burmistrza – ten odcinek musi być dokończony  „i to też jest w naszym interesie”.  Pan Roszak zapewnił, że jest w bieżącym kontakcie z Dyrektorem Antoniakiem, rozmawiają o tym i jeśli rzeczywiście będzie „takie ciśnienie , że koniecznie w tym roku”- to jesteśmy gotowi jakoś z GDDKiA to realizować, choć to Dyrekcja nastwiona jest na przygotowanie koncepcji, a w ślad za tym dokumentację szczegółową i całą drogę (łącznie z obwodnicą Gniewkowa) i te pozostałe odcinki zmodernizować (od Latkowa do zjazdu na autostradę). To jest bardzo ważne z punktu widzenia województwa.  Pani Milewska zapewniła natomiast, że „ciśnienie jest na pewno ze względów bezpieczeństwa”.  Burmistrz zwrócił uwagę, że z uwagi na lokalizację przy drodze karowej- Gmina sama nie jest w stanie tego zrobić, to musi być wspólne działanie, podobnie, jak inne odcinki robione są przy udziale zarządców dróg. Pan Roszak powiedział też, że w przypadku ścieżek przy drogach wojewódzkich- to Gmina będzie wykonawcą, natomiast w przypadku drogi krajowej nr 15 i GDDKiA- sytuacja wygląda trochę inaczej.  Cel jest jeden, by mieć ścieżki przy głównych traktach tj. przy drodze krajowej nr 15 i drodze wojewódzkiej nr 246, by poprawić bezpieczeństwo na tych odcinkach.
Prowadzący obrady przeprosił radną Milewską , że przerwał jej wypowiedź, ale z uwagi na pauzę, jaką zrobiła- myślał, że ją skończyła.
Radny Rychlewski wystąpił z prośbą o to, że jak pojawią się jakieś możliwości zrobić drogę Stare Grabie i Żyrosławice, bo tam jest „dosyć nieciekawa sytuacja”. Radny zapytał też, czy Burmistrz dokonał już rozeznania w kwestii drogi w Warzynie do DPS-u. Burmistrz odpowiedział, że na razie nie, bo jeśli chodzi o drogi – „to mamy sytuację taką, jaką mamy, czekamy na wiosnę i ewentualnie remonty wtedy też będą przeprowadzone, ale to muszą być odpowiednie warunki, bo na razie mamy -15- -17°C w nocy  i w dzień teraz też jest -9°C”.
Pan Rychlewski zapytał jeszcze o lampę w Żyrosławicach, bo już kolejny raz to porusza i zapytał, czy Burmistrz zapoznał się z tą sytuację i czy już coś wiadomo, kiedy ona tam będzie. Pan Roszak odpowiedział, iż zapoznał się, ale nie odpowie , ponieważ czeka na szczegółowe informacje.
Pan Kopiszka nawiązał do tego, że swego czasu była rozmowa na temat wolnych środków i przypomniał o drodze w Lipiu. Niedługo rozpocznie tam działalność nowy obiekt handlowy. Inwestor zrobił ładny wjazd i teren, a droga prowadząca do tych bloków będzie psuła ten wizerunek wioski. Radny powiedział, że „po tych okresach roztopowych – ta droga jest przeryta i zwykłe takie łatanie już nie wystarczy”.  Pan Kopiszka zasugerował, że może przy tylu inwestycjach drogowych- ten 200 m odcinek udałoby się zrobić.
Radny Kopiszka powiedział, że coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych budową ścieżki rowerowej z Lipia, padają pytania o to, czy projekt przewiduje punkt świetlny, ponieważ ścieżka ma biec po prawej stronie drogi wojewódzkiej i będzie się przecinać z „pseudo skrzyżowaniem” z drogą powiatową z Kijewa i później na Gąski.  Burmistrz odpowiedział – „myślę, iż tak”. Dodał, że ścieżka przejdzie na drugą stronę na przejściu i jak robiony był taki rekonesans, to rozmawiano już o najbardziej niebezpiecznych miejscach, o oświetleniu.  Radny stwierdził, że należałoby albo pociągnąć tam linię, albo postawić punkt świetlny w postaci lampy solarnej, by w tych zimowych miesiącach chociaż te parę godzin po zmroku ta lampa się tam świeciła.

Ad.12 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna -L sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  28 marca 2018r. i jej tematami będą:

1.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

2.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017.
Następnie głos zabrał radny powiatowy- pan Longin Marciniak. Nawiązując do tego, że padło ostatnio dużo pytań na temat dróg powiatowych- przekazał „taką dobrą wiadomość”, że droga Lipie-Modliborzyce na odcinku Gąski-Szpital-Modliborzyce będzie modernizowania w 2018 roku.  Powiat składał wniosek w ramach narodowego programu budowy dróg, ale niestety nie otrzymał środków. Zarząd Powiatu podjął jednak ostatnio decyzję, że droga ta będzie budowana ze środków własnych. Jest już ogłoszony przetarg i jego rozstrzygnięcie nastąpi 14 marca 2018r.
Sołtys Sołectwa Suchatówka wystąpił z zapytaniem o to, czy gdyby ścieżka , o której mówiła radna Milewska była poza pasem drogowym- to czy wówczas też trzeba zwracać się do właściciela drogi.  Burmistrz odpowiedział, że wówczas realizacja byłaby możliwa tylko i wyłącznie za zgodą właściciela gruntów, ale zasada jest taka, że to co budowane jest do tej pory – to odbywa się na zasadzie ZRIDowskiej, w obrębie pasa drogowego. Jest to dużo łatwiejsze, nie ma kolizji w sensie interesu prawnego, czy właścicielskiego, bo „idzie to na zasadzie wykupu z rygorem natychmiastowej wykonalności”. Ta ścieżka została zakończona na takim właśnie etapie dlatego, że nie było zgody właściciela i nie można było się z nim dogadać co do ceny. Dzięki zastosowaniu tzw. „spec ustawy drogowej” – Wojewoda wydaje decyzję o wywłaszczeniu, choć Gmina za to oczywiście płaci. Strona niezadowolona z wielkości odszkodowania może ewentualnie iść z Wojewodą do sądu.  Pan Polak zapytał, czy stosując tą „spec ustawę” można by wejść na ten pas poza drogą. Burmistrz odpowiedział, że to musi przylegać do drogi, bo nie pobuduje się w oparciu o tą ustawę ścieżki rowerowej. Pan Sołtys zaznaczył, że Burmistrz mówi o tym, co planuje się w ramach programu przebudowy drogi krajowej GP15, jaki ma być realizowany do roku 2025, ale jeszcze nie jest uchwalony, a jemu chodzi o to, gdyby pominąć ten aspekt. Pan Roszak wyjaśnił, że nie oddzieli się ścieżki od drogi i nie pobuduje się samej ścieżki w oparciu o tą ustawę, ponieważ musi być połączenie ścieżki i drogi macierzystej, do której przyłącza się tą ścieżkę. Pan Polak zapytał o to, czy ten obecny odcinek z Gniewkowa w kierunku Suchatówki jest zlokalizowany w pasie drogowym. Pan Roszak zaprzeczył i dodał, że ten odcinek budowany był na innych zasadach, gdy jeszcze nie obowiązywała „spec ustawa drogowa”. Pan Polak zapytał, czy byłaby szansa na budowę, gdyby wystąpić do właścicieli gruntów, bo nie jest tego aż tak dużo. Burmistrz powiedział, że nie pamięta jakiej klasy są to grunty, ponieważ jest też inna ustawa  dotycząca ochrony gruntów rolnych i możliwości korzystania z nich i budowania infrastruktury drogowej, bądź innej. Logicznym jednak jest procedura, jaka obecnie jest realizowana w ramach „spec-ustawy”.
Pani Rejniak zwróciła się do radnego powiatowego z prośbą o poprawienie stanu nawierzchni drogi powiatowej Klepary-Zagajewice. Pani Sołtys monitowała już w tej sprawie na jesień i miało być zrobione, ale „w kierunku naprawy tej drogi nic się nie zadziało”. Aktualnie jest to zamarznięte, ale tam porobiły się straszne koleiny i jest prośba, by ten odcinek naprawić, jak się zrobi sucho.
Pani Sołtys wystąpiła też z prośbą o opróżnianie kosza na śmieci przy przystanku autobusowym.
Sołtys Sołectwa Kijewo poruszył temat nagminnego podorywania poboczy dróg, co stwarza pewne zagrożenie w ruchu. Pan Bednarski poprosił o jakąś reakcję, może w formie pism.
Nawiązując do tematu dróg pan Sołtys z Kijewa poinformował o ciekawym artykule, jaki czytał w Gazecie Sołeckiej o tzw. drogach śladowych.  Są to drogi, gdzie na jedno i drugie koło układa się płyty betonowe i technologia tego jest bardzo prosta: wystarczy koparka, do wykonania koryta, podsypka 6-10 cm i samemu można to ułożyć.  Tą metodą robione są nawet drogi powiatowe i stosuje się do tego specjalne płyty.  Pan Bednarski zasugerował, że można byłoby się zapoznać z tą metodą , która mogłaby się sprawdzić np. na drodze w Warzynie, do DPS-u. Pan Sołtys powiedział, że ma ten numer GS i jeśli ktoś chciałby się zapoznać – to udostępni. Jest też podana strona internetowa, gdzie również można zapoznać się z tą technologią.  Burmistrz odpowiedział, że „właśnie taką fajną, śladową drogę mamy na Słońsku i idzie do przebudowy, bo nie idzie się po niej poruszać”. Ta droga jest wykonana z płyt i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników  ruchu drogowego. Pan Roszak zaznaczył, że „nie wie, co tam w tej Gazecie Sołeckiej piszą”, ale przy naszych warunkach pogodowych – to te pomysły , podobnie jak pomysł drogi z gumy są nierealne. Burmistrz zaapelował, by pozostawić te pomysły i myśleć o rzeczach realnych do przeprowadzenia, po to, by usprawnić, ulepszyć drogę. W naszych warunkach są to asfalty na określonej podbudowie. Płyty likwidowane były ostatnio w Wierzchosławicach, bo to było robione na zasadzie jakiś tymczasowych rozwiązań. Te płyty pracują, odchylają się w różne strony i stanowi to ogromne zagrożenie.  Burmistrz ponownie nawiązał do drogi w Słońsku, gdzie fragment zrobiła Gmina, drugi odcinek – Gmina Inowrocław i dalej został odcinek z tych właśnie płyt.  Pan Roszak wspomniał też o rozmowie ze Starostą w ramach komitetu sterującego, o czym nie wspomniał w swym wystąpieniu na początku sesji, a co związane było m.in. z decyzją o modernizacji drogi wskazanej przez radnego Marciniaka.  Burmistrz wyraził radość z faktu, że ten odcinek będzie robiony, w realizacji czego zadeklarował 10% udział Gminy. Natomiast wspomniana droga z płyt- to chyba najgorsza droga w Powiecie. Pan Bednarski powiedział, że Burmistrz ma pewnie na myśli płyty budowlane. Burmistrz powiedział, że tam akurat poukładane są małe płytki typu jumbo. Pan Sołtys przekazał, że w tej technologii  zastosowanie mają specjalne płyty z zamkami, którymi można robić zakręty itp.  Jeszcze raz zachęcił do obejrzenia strony internetowej i zastrzegł, że tego nie reklamuje, tylko pomyślał, że może to być dobre rozwiązanie.
Pan Polak zwrócił uwagę, że w planach przetargów na II kwartał 2018r. jest droga Suchatówka-Perkowo, na którą przewidziano kwotę 700 tys. zł. Sołtys zapytał, czy środki te pochodzą z budżetu Gminy, czy może z jakieś dotacji. Burmistrz odpowiedział, że „tylko z budżetu Gminy”.

Ad.13 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 13 50  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLIX obrad Rady życząc zebranym udanego popołudnia.

 

           

                                              

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 277
11 kwietnia 2018 11:16 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:47 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [uwagi_i_wnioski_sesja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:13 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl