Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 lutego 2018r.

 

Protokół został przyjęty przez RM na XLIX sesji w dniu 28.02.2018r.

Protokół Nr XLVIII/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 14 lutego 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1505  dokonał otwarcia XLVIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu  oraz sołtysów (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).                                         

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady  zaznaczył, że wyjątkowo porządek obrad nie jest wyświetlany i zaproponował odstąpienie od jego czytania.

Proponowany  porządek obrad:                                                               

1.        Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.        Przyjęcie  porządku obrad.

3.        Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2018:
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

4.        Zamknięcie obrad.        

                                                          

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi, zmiany do porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad  i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Porządek obrad Rada przyjęła głosami 14 radnych.
Przyjęty porządek obrad:

1.      Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku obrad.

3.      Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2018:
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

4.      Zamknięcie obrad.


Ad. 3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały
zmieniającej budżet na rok 2018:

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie zaproponowanych zmian do budżetu na 2018 rok. Pani Rutkowska omówiła projekt (stanowi on załącznik nr 3 do protokołu), a następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLVIII/256/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok   głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.4 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1510 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLVIII nadzwyczajnych obrad Rady życząc zebranym udanego popołudnia.

 

 

           

 

Protokołowała: J.Stefańska


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 225
06 marca 2018 13:48 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:36 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:32 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180216_112942.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl