Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 31 stycznia 2018r.

Protokół przyjęty przez RM na XLIX sesji w dniu 28.02.2018r.


Protokół Nr XLVII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLVII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego, radnego K.Mnicha), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                           Zanim przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad - Przewodniczący Rady przywitał młodzież oraz przedstawicieli ŚDS w Gniewkowie- uczestników konkursu „Moja Niepodległa Ojczyzna” i zapowiedział ich uhonorowanie. Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Gniewkowie – pani Lidia Stejter podziękowała Burmistrzowi za to, że zgodził się na zorganizowanie jednego z konkursów w projekcie, a Przewodniczącemu, że zgodził się, by to uhonorowanie nastąpiło podczas sesji Rady. Celem było nie tylko przygotowanie się do obchodów 100-lecia rocznicy odzyskania niepodległości, ale także promowanie młodych twórców i tych „z niższym peselem” , co cieszy, że „tak wszyscy razem”.  Do konkursu zgłoszono bardzo dużo prac (ponad 80 uczestników), co podzielono na grupy. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, rodzicom, opiekunom i terapeutom z ŚDS, „nauczycielom Szkoły Branżowej, pani Robak, pani Beacie Makowieckiej i pani Gancarczyk  oraz pani Paulinie”, dzięki którym teraz można było się tu spotkać i podsumować ten konkurs. Kolejno, pani Stejter przedstawiła wyniki w poszczególnych kategoriach :

-przedszkole i szkoła podstawowa kl.I-III- 3 równorzędne nagrody otrzymali: Alicja Dziębor (SP Nr 1), Piotr Lewandowski (SP Nr 1), Damian Andrzejak (SP Nr 1). Pani Stejter przeczytała także listę wyróżnionych, którzy też zostaną nagrodzeni, a nagrody odbiorą opiekunowie: Michalina Miszczyk (SP Nr 1), Jagoda Jagielska (Niepubliczne Przedszkole w Gąskach), Miłosz Krzemień Jagielska (Niepubliczne Przedszkole w Gąskach), Wiktoria Łostowska (Gąski), Małkiewicz (SP Nr 1), Kornel Krzewina (SP Nr 1), Nadia Wasila (SP Nr 1), Bartosz Mitaszka (SP Nr 1), Piotr Fabian Miklas (SP Nr 1) i Zofia Hałd (SP Nr 1);
-szkoły podstawowe kl. IV-VII- 3 nagrody główne otrzymali: Kornelia Matyjasik (SP Szadłowice), Piotr Kaszubski (SP w Murzynnie), Hubert Grembowicz (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała: Julia Kryszak (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach);
-oddziały gimnazjalne kl.II-III i Branżowa Szkoła I Stopnia – w związku z brakiem prac z klas gimnazjalnych przyznano tylko wyróżnienia uczniom Szkoły Branżowej: Kacprowi Kalinowskiemu, Patrykowi Drzewuckiemu, Patrycji Czajkowskiej, Darii Gotowalskiej, Marice Gotowalskiej i Tadeuszowi Wyskidzie;
-uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy-przyznano  3 nagrody główne: pani Gabrieli Skoniecznej, pani Zofii Romanowskiej i panu Tomaszowi Kluczewskiemu. Osoby wyróżnione w tej kategorii to: Piotr Urbaniak i Magdalena Tarasek.
Burmistrz podziękował pani Dyrektor Stejter, nauczycielom , szkołom i jednostkom, które w tym uczestniczyły, młodym artystom – dzieciom, ich opiekunom i rodzicom. Życzył im sukcesów i powodzenia, podkreślając, że inspiracją do powstania tych pięknych prac była obchodzona rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości.
Pani Dyrektor zachęciła do obejrzenia prac konkursowych, które znajdują się w holu Urzędu Miejskiego, podkreślając, że „sama jest nimi zachwycona, tym bardziej, że nie ma takich talentów”. 
Do podziękowań Burmistrza  przyłączył się również Przewodniczący Rady , pogratulował pani Stejetr pomysłu oraz wszystkim dyrektorom oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego konkursu.
Następnie nagrodzeni uczestnicy oraz ich opiekunowie opuścili salę sesyjną, co spowodowało króciutką przerwę w obradach.
                                           

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 7. Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli:
   -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie sprawozdania.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

 

9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy,  wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

                                                                                               

Przewodniczący Rady przypomniał na wstępie o zapowiedzianej na posiedzeniu Komisji zmianie  do porządku obrad i zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie dodatkowo projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).  Radny zaznaczył, że w tej kwestii nastąpiły jednak pewne zmiany, ponieważ na posiedzeniu Komisji informował o wszczętym w dniu 22.01.2018r. postępowaniu nadzorczym, na które udzielono odpowiedzi panu Wojewodzie, że Rada przychyla się do zgłoszonych uwag i poprawi błędy na najbliższej sesji , ale już  26.01.2018r.  wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność tej uchwały. Dlatego też, projekt uchwały został nieco zmieniony  i do niego są jeszcze drobne poprawki, o omówienie których później poprosi panią Sekretarz.
Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad zgłoszonej zmiany. Za wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo opowiedziało się 13 radnych, a tym samym projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w pkt 8 lit.e .
Następnie radny Stefański zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia całego porządku obrad po wprowadzonej zmianie.
Porządek obrad Rada przyjęła głosami 13 radnych.
Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

4.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

5.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy:
 -przedstawienie informacji;
 -dyskusja;                                                                                                                                   
-przyjęcie informacji.

7.Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli:
 -przedstawienie sprawozdania;
 -dyskusja;                                                                                                                                   
-przyjęcie sprawozdania.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

 

9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy,  wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLV/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

Przewodniczący Rady także poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLVI/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad.5 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady w tym punkcie oddał głos  Burmistrzowi- panu Adamowi Roszakowi.
Burmistrz  rozpoczął od „kwestii nurtujących wiele osób na różnych płaszczyznach – od stosunków wodnych, problemów różnego rodzaju, sytuacji zalewania pól, dróg”. Powiedział, że jest po kilku spotkaniach m.in. z Nadleśniczym, z GSW. Wystąpiono też do Nadleśnictwa i jeżeli trzeba będzie- to będzie też interwencja w nowej instytucji –Wody Polskie.  Pan Roszak przekazał, że jest problem na jeziorze Nowym w Suchatówce, gdzie pobudowano nielegalnie zapory , które podnoszą lustro wody. To negatywnie oddziaływuje  na nasz „wylot”. Póki co, nie ma zagrożenia, ale system melioracji „jest jaki jest” i odprowadzanie jest słabe, a natężenie opadów jest duże. Po dokonanych porównaniach zauważono, że opadów jest 3-4 razy więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wody jest dużo i podejmowane są interwencje i okazało się, że jedną z przyczyn jest sytuacja na jeziorze. Nadleśnictwo w imieniu Lasów Państwowych- Zarządu w Toruniu podejmuje działania, by temu zaradzić.  Jest wiele interwencji rolników w sprawie zalania wielkich połaci pól i jest to duży problem. Wysoki poziom wód, natężenie opadów powoduje, że drogi są podtapiane, są grząskie i podejmowane są w tym zakresie różnego rodzaju działania.
Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert  w przetargu na termomodernizację SP Nr 1 budynek A przy ul.Toruńskiej w Gniewkowie. Do przetargu przystąpiło 7 firm, najkorzystniejsza oferta mieści „minimalnie, nieco poza kwotę, którą mamy w kosztorysie i póki co- w budżecie”. Na razie nie będą podejmowane żadne decyzje w sprawie zmiany kwoty w budżecie, ponieważ oferty muszą jeszcze przejść ocenę pod względem zgodności z SIWZ. Cieszy jednak sam fakt, że ofert jest 7, bo w ostatnich miesiącach na rynku jest problem z wykonawcami. Na rynku brakuje firm, brakuje ludzi do pracy.
Burmistrz przekazał, że w trakcie realizacji jest budowa ul.Parkowej i ścieżka rowerowa z Wierzchosławic do Więcławic. Te prace trwają i Burmistrz wyraził nadzieję, że jak najszybciej się zakończą , bo styczeń trochę je zahamował. Są to zadania zeszłoroczne – ul.Parkową Gmina robi sama, zaś ścieżkę wspólnie z GDDKiA.
Pan Roszak oświadczył, że problem jest z przebudową stadionu, dlatego że w kolejnym przetargu złożona została tylko 1 oferta na kwotę 2 mln 230 tys. zł, a kosztorys opiewa na to zadanie na sumę  1 mln 300 tys. zł. Kwota z przetargu przewyższa zatem kosztorys inwestorski o ok. 900 tys. zł i przetarg został unieważniony. To bardzo ważna inwestycja, dlatego czynione są starania, by oferenci się znaleźli. Zadanie to ważne jest zarówno z  punktu widzenia rewitalizacji tego terenu, ale też z uwagi na zaplanowane uroczystości związanych z 750-leciem nadania praw miejskich Gniewkowa.
Prowadzone są działanie służące zamykaniu planu rewitalizacji dla naszej Gminy, co dotyczy zarówno miasta, jak i terenów wiejskich. Na tereny wiejskie jest ok. 1 mln 200 tys. zł i na miasto jest 2 mln 300 tys. zł i w ramach tej kwoty planuje się właśnie ul.Parkową i przebudowę amfiteatru i rewitalizację parku.
Pan Roszak przekazał informację o podpisaniu umowy na budowę boiska sportowego przy Szkole Branżowej na kwotę 250.000 zł, z czego ok. 150.000 zł- to dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego.  
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak zapytał o aneks z wykonawcą przebudowy ul.Parkowej w Gniewkowie i jeśli taki dokument jest, to do kiedy przesunięto termin zakończenia prac.
Burmistrz potwierdził, że aneks został podpisany i prace mają się zakończyć do końca lutego.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została jednogłośnie.

Ad.6   Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie Komendanta Gminnego OSP w Gniewkowie – pana Sławomira Kościńskiego. Pan Kościński omówił przedłożoną informację (stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu). Z uwagi na nieobecność Komendanta Komisariatu Policji w Gniewkowie – głos zabrał Burmistrz, który nawiązał do omówionej już na posiedzeniu Komisji informacji (stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu). Pan Roszak przekazał, że o godz. 1300 otrzymał informację, że Komendanta nie będzie na sesji, ponieważ otrzymał pilne wezwanie do Bydgoszczy wraz z zastępcą. Wystąpienie Burmistrza zostało przerwane na kilka minut z uwagi na przybycie pracownika Urzędu z dokumentami do podpisu.  Kontynuując swoją wypowiedź, Burmistrz wskazał na duże problemy w funkcjonowaniu Policji oraz innych służb działających w ramach systemu- generowane przez problemy występujące na drodze krajowej. Ilość zdarzeń jest mniejsza niż kiedyś, ale one są, choć mniej jest tych śmiertelnych. Problem stanowi też kwestia handlu narkotykami, czy posiadania narkotyków. Pan Roszak przypomniał o dyskusji z posiedzenia Komisji na temat korelacji działań służb: Policji, OSP, PSP, Pogotowia.  Burmistrz nadmieniał, że prowadził też rozmowy z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego na temat równoczesnych działań wszystkich służb w ramach tego naszego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Policja i straż wyjeżdżą praktycznie jednocześnie, a przez to, że „nasza karetka w ramach systemu 112” często wysyłana jest w takie tereny jak Aleksandrów  Kujawski, czy pod Bydgoszcz, albo na Inowrocław- to trzeba zmienić, bo w sytuacji, gdy ktoś zasłabnie, brakuje tej karetki i pierwszej pomocy udzielają druhowie.  Dlatego też planuje się zakup specjalistycznego sprzętu, który będzie w tym pomagał i koszt takiego urządzenia to ok. 7 tys. zł (dodatkowo szkolenie). Zdaniem Burmistrza nie może tak być, że  karetka dojeżdża po 20 min, bo w systemie wszystko powinno działać jednocześnie. Strażacy do zdarzenia dojeżdżają średnio w ciągu 5 minut, a karetka później, bo nasza wysyłana jest przez Bydgoszcz w odległe od Gniewkowa rejony np. do Aleksandrowa, bo tam 1 karetkę mają zepsutą, a drugą w terenie i inna „jest dedykowana dla Gniewkowa”. Burmistrz wyraził opinię, że cały system bezpieczeństwa działa dobrze, straż pożarna, policja – to minuty, jak znajduje się na miejscu , a pogotowie nie, a to w sytuacjach zagrożenia życia jest najważniejsza sprawa. Ten temat, jako bardzo pilny w najbliższych dniach Burmistrz będzie starał się zmienić. Pan Roszak zaznaczył też, że Komendant na wszystkie pytania radnych odpowiedział w trakcie Komisji.
Po tym wystąpieniu – Przewodniczący Rady nawiązał do powitania osób przybyłych na sesję podkreślając, że  pan Majewski został potraktowany jako mieszkaniec, a gości na sesji w charakterze przedstawicieli mediów  (media społecznościowe). 
Kolejno, otworzona została dyskusja i głos zabrał radny Żmudziński, który zwrócił się do Komendanta Gminnego OSP w Gniewkowie i nawiązał do jego wypowiedzi na Komisjach, z których wynika, że jednostki z terenu Gminy wyjeżdżały do różnych zdarzeń. Radny podał przykład wyjazdów mających na celu pomoc po wichurze. Te wielogodzinne działania prowadzone były zarówno poza terenem naszej Gminy, jak również na miejscu. Pan Żmudziński zapytał, czy wszystkim strażakom przysługują posiłki regeneracyjne. Pan Kościński odpowiedział, że po 6 godzinach tak. Pan  Żmudziński powiedział, że w 2017 roku były takie zdarzenia w naszej Gminie nie wszyscy strażacy takie posiłki otrzymali i poprosił o wyjaśnienie takiej sytuacji. Komendant odpowiedział, że jeśli okazuje się , że akcja trwa 6,7 godzin, a czasami nawet dłużej- wówczas dzwoni do pana Burmistrza i załatwiany jest posiłek. Radny zapytał, czy takie posiłki powinny być wydane wszystkim strażakom. Pan Kościński ponownie zaznaczył, że jeśli akcja trwa 6,7 godzin, albo dłużej- wówczas załatwiane są te posiłki. Pan Żmudziński przypomniał wypadek w Murzynku, w związku z którym akcja trwała długo i nie wszyscy strażacy otrzymali posiłki. Temat ten jednak „męczył” radnego  i poprosił panią Skarbnik o ewentualne dane i ma z tego dnia kopię faktury z posiłkami. Radny zapytał, jakby Komendanta to wytłumaczył. Pan Kościński powiedział, że niektóre jednostki wracały wcześniej do domu i mogło być tak, że PSP załatwiło tylko dla Gniewkowa. Przewodniczący Rady stwierdził, że takich wyjaśnień pan Kościński udzieli radnemu, ale to już po sesji. Pan Kościński dodał, że wówczas były dwie akcje i nie chciałby „strzelać” udzielając teraz odpowiedzi. Radny Żmudziński jeszcze raz zapytał, czy wszyscy strażacy, bez wyjątków, powyżej czasu wskazanego przez pana Kościńskiego powinni otrzymać posiłek regeneracyjny. Komendant zapewnił, że w okresie zimowym- na pewno po 6 godzinach powinni otrzymać ciepłe posiłki.
Pan Rychlewski wskazał na zapis w informacji, z którego wynika, że dla celów projektowych była mapa za ok. 1.000 zł dla jednostki w Szadłowicach i zapytał, czy w związku z tym planuje się tam rozbudowę garażu, zakup jakiegoś pojazdu, a jednostka będzie uczestniczyła w akcjach, czy ma to może inny cel.  Zanim odpowiedzi udzielił pan Kościński- radny Stefański oświadczył, że mieszkańcy Szadłowic dwukrotnie aplikowali w budżecie obywatelskim o przebudowę remizy, by ją uratować i z funduszów sołeckich również wyznaczono na ten cel środki (na projekt). Radny wyraził opinię, że jest to bardzo ładna remiza i „szkoda ją stracić”, a OSP nie jest ani w KRSG, ani nie uczestniczy w żadnych akcjach, ale funkcjonuje jako stowarzyszenie. Planuje się ratować ten obiekt, ocieplić go, zrobić dach, bo za chwilę „się zapadnie”.  Pan Rychlewski powiedział, że chciał tylko wyjaśnić, czemu ma to służyć, czy mieszkańcom, czy strażakom włączonym do akcji ratowniczych. Burmistrz stwierdził, że obiekt ma mieć szerszą funkcję, niż dotychczas. Pan Kościński podał natomiast , że w tej pozycji- zakup energii był na kwotę 969,19 zł, natomiast mapka dla celów projektowych –to suma 854,85 zł.
Pan Rychlewski zapytał jeszcze o OSP w Gąskach, która to jednostka pozyskała inny samochód niż miała i zapytał o ten pojazd. Komendant odpowiedział, że nie wie nic na ten temat- „nie ma informacji”.  W tej kwestii głos zabrał radny Żmudziński, który przekazał, że przekazywał Burmistrzowi zaproszenie od druhów z Gąsek – dnia 17 lutego 2018r. na zebraniu walnym odbędzie się uroczyste przekazanie tego samochodu. W tym temacie nie było więcej pytań, ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia jednej i drugiej informacji. Jako pierwsza głosowana była informacja przedłożona przez OSP w Gniewkowie. Za przyjęciem informacji w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych. Następnie głosowano w sprawie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Gniewkowie, która również przyjęta została jednogłośnie- 13 radnych głosowało za jej przyjęciem.

Ad.7 Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie panią Kierownik SZEAS w Gniewkowie. Pani Wicleben omówiła przedłożone uprzednio Radzie sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Do sprawozdania radni nie mieli uwag, ani pytań i otworzona dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych.


Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania:

Prowadzący obrady poprosił pani Wicleben o przedstawienie projektu uchwały.  Pani Kierownik wskazała na ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (cały rozdz. 3 dotyczy finansowania placówek niepublicznych), która obowiązuje od 2018 roku, i w związku z którą przygotowany został projekt tej uchwały.
Następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLVII/251/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania  głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:

Kolejny projekt przedstawiła zebranym również pani Wicleben, zaznaczając, że jest on także wynikiem zmiany przepisów, a stawka opłaty za przedszkole pozostaje bez zmiany.

Otworzona została dyskusja., ale nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLVII/252/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo – głosowało 13 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

c) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:

Prowadzący obrady na wstępie zaznaczył, że poprawka, jaką zgłaszał na posiedzeniu Komisji radny Kopiszka została uwzględniona (§ 8 ust.2 pkt 6), a następnie otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak za radnym Stefańskim wyraził zadowolenie z obecności przedstawiciela nowego portalu internetowego „gniewkowo eu” i nawiązał do dyskusji z posiedzenia Komisji na temat obowiązków właścicieli zwierząt domowych. Radny wskazał też na to, że na facebooku trochę już się o tym ostatnio mówiło, ale mieszkańców cały czas to jeszcze nurtuje i chodzi i o to, by Gniewkowo nie słynęło z brudów po psach. W artykule na tym portalu mówi się m.in. o braku reakcji ze strony służb prawa, że można dostać specjalne worki w UM, o specjalnych ogrodzeniach, o których radny mówił też na Komisjach, o obawach o stan trawy na osiedlu. Pan Ratajczak zaznaczył, że była tam też mowa o podatku od posiadania psów i zasugerował, że może rzeczywiście należałoby o tym pomyśleć. Bo skoro „tak się dzieje, jak się dzieje”- to może należałoby spowodować, by właściciele tych psów płacili podatek. Zdaniem radnego może to spowodować, że zaczną sprzątać po swoich zwierzakach, albo tych zwierząt będzie mniej, bo zdarza się, że wychodząc, trzymają 2,3 psy na uwięzi.   Z tym należy coś zrobić, bo to jest plaga, szczególnie w okresie zimy, gdy znika śnieg , to widać co na chodnikach pozostało.
Burmistrz przyznał, że bardzo dobrze, iż takie tematy poruszane są na wspomnianym portalu. Dodał, że na ten temat było już kilka kampanii informacyjnych i nawet „takie dosyć przejaskrawione, ostre biuletyny w tym zakresie”. Podatek od psów zlikwidowano natomiast ok. 10 lat temu, dlatego, że były wyższe koszty całej obsługi administracji  z jego nakładaniem i ściąganiem. Za sprzątanie po psie odpowiada właściciel, ale jak trzeba służby to sprzątają, choć to przede wszystkim kwestia mentalności.  Policja odgrywa tu jakąś rolę- kontroluje, wyciąga konsekwencje, ale nie jest przecież w stanie chodzić za właścicielami psów na spacerach. Było jednak parę takich sytuacji, że były upomnienia.  Jeśli jednak nie zmieni się mentalność mieszkańców, to dalej tak będzie i nie jest to „tylko przypadłość Gniewkowa”, bo takie sytuacje dotyczą chyba całego kraju. Jeśli samorząd ma straż miejską to może sobie z tym lepiej radzi, są też takie, które mają wyodrębnione miejsca na swoim terenie do wyprowadzania zwierząt.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLVII/253/2018 w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

Przewodniczący Rady przekazał, że w § 2, w pkt 6 zostały dokonane poprawki zgłoszone przez radnego Kopiszkę na posiedzeniu Komisji. Nie zgłoszono potrzeby omawiania projektu uchwały i otworzona została dyskusja. Z uwagi brak chętnych do zabrania głosu została ona zamknięta i  przeprowadzono głosowanie jawne w obecności 13 radnych, w wyniku którego uchwała Nr XLVII/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo przyjęta została 13 głosami.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

e)  ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo:
Przewodniczący Rady oddał głos pani Kierownik MGOPS w Gniewkowie.
Pani Marczak zaznaczyła, że do przedłożonego projektu uchwały chciałaby jeszcze zgłosić małe zmiany: w tytule winno być  „31 stycznia 2018r.” zamiast „31 styczeń 2018”, w § 3 ust. 2 należy dodać słowo „jest” , a w § ust. 2 po każdym punkcie należy dodać średnik. Przewodniczący Rady otworzył następnie dyskusję. Pani Marczak przekazała jeszcze, że w § 6 wykreślona została uchwała z grudniowej sesji, jaką uprzednio zapisano i została tylko ta z 2005. Jest to związane ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który stwierdził nieważność tej grudniowej uchwały.
Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLVII/255/2018 w sprawie  ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.9 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady poprosił o wyświetlenie interpelacji i  wniosków zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji (stanowią załącznik nr 12 do protokołu).
Pan Rychlewski wrócił do swoich poprzednich interpelacji, ponieważ żadna z nich  nie została załatwiona, radny nie otrzymał jakiejkolwiek odpowiedzi i nie wie, czy one umknęły (może przez okres świąteczny), dlatego chciałby do nich wrócić.  Pan Rychlewski wskazał na drogę Kawęczyn-Grabie, w której są dziury od kilku miesięcy i o naprawę tego stanu pan Burmistrz był już proszony podczas zebrania. Może one w międzyczasie były robione, ale te dziury wciąż tam są i mieszkańcy o to proszą.
Radny powiedział, że prosi Burmistrza, aby między Komisją a sesją przejechał się drogą Kawęczyn-Żyrosławice, ponieważ jest ona nieprzejezdna, jest zalana wodą i „dziura jest na dziurze”, a droga powiatowa jest „tak zmasakrowana”, że też nie można nią przejechać. Pan Rychlewski ponowił prośbę dotyczącą drogi Kijewo-Warzyn-Suchatówka, która ma dziurawe pobocza, biały kamień jest wymyty, podmywany jest asfalt, który pęka i tworzą się dziury. Radny podkreślił, że szkoda, by ten nowy asfalt był niszczony i mieszkańcy uznają to za niegospodarność Gminy, która najpierw coś robi, a potem o to nie dba. Pan Rychlewski przypomniał też o drodze w Brannie, której złą nawierzchnię już też wcześniej zgłaszał w okresie przedświątecznym.
Burmistrz odpowiedział, że „staramy się realizować bieżące utrzymanie dróg w takiej możliwości, jakie mamy, sam pan radny zauważył, że to był okres przedświąteczny, w styczniu trochę zimy było”. Jest kilka dróg gruntowych  (na Bąbolin, Walcerzewice), gdzie były kłopoty z przejazdem i to realizowano. Ważne jest zarówno dobre odwodnienie drogi, jak i jakość poboczy. Jeśli pobocze, o którym mówił radny jest dziurawe- stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi, naraża nawierzchnię na jakieś uszkodzenie. Burmistrz zapewnił radnego, że to będzie realizowane, bo opóźnione zostało to przez okres świąteczny, mrozy, zimę. Droga Kawęczyn-Żyrosławice zdaniem pana Roszaka ma swoją specyfikę, a „droga powiatowa na Żyrosławice jest jaka jest” i czynione są zabiegi, by Powiat to realizował.  Burmistrz wyraził nadzieję, że w tym roku droga ta doczeka się przebudowy. Ponownie wskazał na warunki pogodowe (duża ilość opadów), które nie sprzyjają poprawie sytuacji na drogach.
Pan Rychlewski zapytał jeszcze o drogę Kawęczyn-Stare Grabie , czy jest szansa, że to będzie robione, bo miał być wykonany projekt, ale nie ma go w budżecie, a mieszkańcy cały czas na to czekają. Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od tego, jak to się potoczy – „mamy dokumentację techniczną, tak jak uzgodniliśmy, dokumentacja techniczna jest realizowana , będziemy w miarę możliwości brali to pod uwagę”.
Radny zapytał też o odcinek ok. 100 m w Warzynie (do DPS), czy Burmistrz sprawdzał to i orientował się, co do możliwości , czy jest szansa, by to zrobić. Pan Roszak powiedział, że na razie nie rozmawiał ze Starostą, ale temat jest otwarty.
Pan Rychlewski zaznaczył, że zapyta jeszcze o ostatnią kwestię, jaką Burmistrz zobowiązał się załatwić, tj. o drogę Kijewo-Murzynno, i która była zgłaszana też przez pana Sołtysa. Jest to droga powiatowa, ale Burmistrz obiecał, że „w jakiś sposób wystąpi do Starosty”. Pan Roszak odpowiedział, że „pewnie wystąpiliśmy”. Radny poprosił, by w takim razie mógł otrzymać takie pismo, by było to wiadome. Burmistrz podkreślił, że „my możemy odpowiadać za to, co jest w naszej gestii”. Poprosił też, by nie podkreślać tak, że „jest kwestia niegospodarności”, by patrzeć realnie na sytuację, na to, że jest „taka, a nie inna aura”, że gleba jest wilgotna, jest jak gąbka.  Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie służby były przygotowane i tak naprawdę codziennie, gdzieś ten sprzęt pracował, a to jest niemożliwe. Nawet tam, gdzie są te sytuacje krytyczne, na tych nowych drogach w Gniewkowie (ul.Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa), gdzie pobudowała się 1 osoba – nie będą robione nawierzchnie, bo nawet na tych piaskach robią się zastoiska wodne i po nawiezieniu- na nowo zrobiło się tam błoto.  Dlatego Burmistrz poprosił o zrozumienie, bo jak nawierzchnia zostanie nawieziona, to za kilka dni jest to samo.  Radny ciągle powtarza swoje uwagi, ale to jest monitorowane i robione, ale dopóki te drogi gruntowe nie będą miały ulepszonych nawierzchni (asfalty, kostki) – „to niestety, takie będą sytuacje”.  Pan Rychlewski zaznaczył, że taka, jest jego rola, by przekazywać problemy mieszkańców. Burmistrz się denerwuje, jak radny to przekazuje, że co sesję przekazuje , że jest dziura w asfalcie w Kawęczynie (na Stare Grabie ) i nie można jej zalepić, a jak musi denerwować się mieszkaniec, który codziennie tą drogą musi jeździć w tą w  z powrotem ? Dlatego radny poprosił „o zrozumienie i się nie denerwowanie”. Pan Roszak powiedział, że on tylko tłumaczy, że tak, a nie inaczej wygląda sytuacja.
Radny Żmudziński oświadczył, że cały czas mamy do czynienia z drogami, bo to jest to, co mieszkańców najbardziej męczy, bo każdy na co dzień musi się tam poruszać.  Radny poprosił i zasugerował, by przeprowadzić inwentaryzację wszystkich gminnych dróg, skoro jest nadzieja, że „zima odejdzie”, by było wiadomo, gdzie są dziury, gdzie najbardziej należałoby zareagować.
Radny Krzysztofiak nawiązał do tematu oświetlenia, który „wraca , jak bumerang” i przypomniał wypowiedź Burmistrza z ostatniej sesji na temat tego, że Energa miała zainstalować nowe punkty świetlne do końca miesiąca, ale póki co, radny ich nie widział, żeby były. Ta sprawa ciągnie się od zeszłego roku i były zbierane wnioski o lampy. Pan Krzysztofiak zapytał, czy ta lista jest już zamknięta, czy taka akcja będzie też w tym roku. Burmistrz odpowiedział, że lista jest otwarta, a to co mamy „może jeszcze faktycznie nie zrealizowane przez Eneę – będzie realizowane”, ale też zastanawiają kolejne punkty.  Burmistrz dodał, że rozważana jest też kwestia oświetlenia ścieżek rowerowych, bo żyjemy już w takich czasach, że te ścieżki powinny być oświetlone, choć może nie z takim natężeniem, jak w terenach zabudowanych.  U nas akurat są to ścieżki pieszo-rowerowe, ludzie chodzą z kijkami, biegają, są rowerzyści. Planuje się modernizację oświetlenia i może przy tej okazji w takim szerszym, dużym projekcie wymiany lamp z sodowych na ledowe, tak jak kiedyś z rtęciowych na sodowe. Trwałość i efektywność takich lamp – „to jest zupełnie inna bajka”. Na dzień dzisiejszy jest ponad 1700, blisko 1800 punktów świetlnych na terenie Gminy, dlatego byłoby to duże zadanie, by z oszczędności wykonać to zadanie, by tą modernizację spłacić tymi oszczędnościami.  Radny Krzysztofiak zapytał o jakieś konkretne terminy z tym związane. Burmistrz odpowiedział, że na razie prowadzone są rozmowy z Eneą, bo jest ona dla Gminy partnerem, bez którego tego się nie zrobi. Sytuacja prawna wygląda tak, że Enea jest właścicielem linii, na których znajdują się nasze oprawy i to jest swego rodzaju monopol (90% Gminy –Enea i jest jeszcze Energa). Pan Krzysztofiak zapytał o to, kiedy można się spodziewać, że zapadną jakieś decyzje. Pan Roszak odpowiedział, że „po pierwszych, jakiś szczegółowych analizach- to kwestia 3 miesięcy, że jakieś konkrety będę mógł przedstawić”.
Pan Kopiszka również nawiązał do tematu oświetlenia, bo jak się wjeżdża do Murzynka od strony Gniewkowa w 2 budynkach mieszkają rodziny wielodzietne i tam akurat tego oświetlenia brakuje. Radny zapytał, czy można byłoby sprawdzić, czy zamontowanie oświetlenia jest tam możliwe, bo tam dzieci poboczem drogi wojewódzkiej chodzą i tego oświetlenia nie ma, a dodatkowo, jest to już poza terenem zabudowanym i pojazdy rozwijają już większą prędkość.
Pan Kopiszka wskazał też na przystanek przy dworcu w Gniewkowie, o którym już kiedyś mówił, gdzie znowu stoi woda w miejscu, gdzie ludzie wsiadają i wysiadają z autobusu. Radny poprosił, by sprawdzić, czy da się tam przepust przeczyścić.
Radny nawiązał też do rozmowy z posiedzenia Komisji na temat palenia śmieci w piecach i o konsekwencjach dla jakości powietrza w Gniewkowie i nie tylko.  Przypomniał, że w ubiegłym roku pytał o program, w którym Gniewkowo mogłoby uczestniczyć, bo w zeszłym roku tego nie było. Teraz radny wie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wystąpił z taką propozycją dla samorządów.  Burmistrz odpowiedział, że prowadzone są rozmowy w tym zakresie, bo są dwa źródła, bo w WFOŚ jest udział Gminy (2 tys.) i jest ograniczona ilość -do 20 potencjalnych beneficjentów.  Radny powiedział, że po informacji, jaka ukazała się w prasie – dużo osób o to pyta, ale radny poprosił, by poczekać do marca, bo wówczas to rusza.  Radny upewnił się jeszcze, że takie rozmowy są prowadzone, co Burmistrz ponownie potwierdził.

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna - XLVIII sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  28 lutego 2018r. i jej tematami będą:

1.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2017.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2017.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018 za rok 2017.
Prowadzący obrady poinformował radnych o tym, że otrzymał pismo Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Sejmik prosi o ustosunkowanie się przez rady poszczególnych samorządów do projektu zmiany  wcześniejszych uchwał w tym zakresie. Radny przypomniał, że Gminę dotyczy szczególnie obszar lasów balczewskich, w sprawie których już się Rada wypowiadała na sesji nadzwyczajnej, kiedy podejmowała uchwałę o jego poszerzeniu.  Następnie Przewodniczący Rady odczytał fragment pisma Sejmiku mówiącego o proponowanych zmianach, zaznaczając, że gdyby Rada miała jakieś uwagi i chciała w tym zakresie zająć jakieś stanowisko, to wówczas trzeba byłoby zwołać sesję w innym terminie tj. do 26.02.2018r.  Przewodnicząc Rady zaproponował, że radni otrzymają skan tej korespondencji drogą mailową i jeśli zgłoszone zostaną uwagi- wówczas sesja zostanie zwołana, a jeśli nie- wystąpienie to pozostanie bez odpowiedzi.
Sołtys Sołectwa Więcławice- pani Małgorzata Zdrojewska zgłosiła, że przy wjeździe i wyjeździe z zatoczki autobusowej w Więcławicach są ogromne dziury i poprosiła, by je jakoś uzupełnić.  Burmistrz upewnił się, czy chodzi o nawierzchnię asfaltową , czy o zatokę i pani Sołtys wskazała na zatokę, gdzie jest szlaka.

Ad.11 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1410 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLVII obrad Rady życząc zebranym udanego popołudnia.

 

 

           

                                          

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 242
06 marca 2018 13:47 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 12:37 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_xlvii_protokolu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 10:14 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl