Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia 2017r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XLVII sesji w dniu 31 stycznia 2018r.


Protokół Nr XLVI/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1100  dokonał otwarcia XLVI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego i radnego J.Ratajczaka), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodniczący Rady  zaznaczył, że dzisiejsza sesja ma wyjątkowy charakter z uwagi na to, że składa się z dwóch części : roboczej, która się właśnie rozpoczęła oraz uroczystej- związanej nie tylko ze spotkaniem noworocznym, ale z nadaniem bardzo ważnych tytułów ludziom, którzy wpisali się w historię i pejzaż naszej Gminy: honorowych obywateli oraz po raz pierwszy wyróżnienia – „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo”.
                                           

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

Część robocza , która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad .

3.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

4.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

5. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

6. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania  ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

7.Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
 -dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.
8. Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

9.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
-dyskusja,

- przyjęcie planu.

11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

13.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2018 :

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
 -przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

15.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

16.Wolne głosy,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1300 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie:

 

17.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
18.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Marianowi Tepperowi.
19.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Markowi Jasińskiemu.
20.Przyznanie wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Gniewkowo Panu Czesławowi Treli.

21.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

22.Występ społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1  w Gniewkowie.
23. Zamknięcie obrad.

Życzenia, toast noworoczny.

 

Przewodniczący Rady oświadczył, iż na wniosek pana Burmistrza proponuje się wprowadzenie dodatkowo projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu.  Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad zgłoszonego projektu uchwały. Za wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków opowiedziało się 13 radnych. Prowadzący obrady podsumował, że wniosek został przyjęty.
Kolejno, głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie.
Porządek obrad Rada przyjęła głosami 13 radnych. Prowadzący obrady dodał, że wprowadzony dodatkowo projekt uchwały został ujęty w punkcie 14 lit. c.
Przyjęty porządek obrad:

Część robocza , która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad .

3.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

4.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

5. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

6. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania  ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

7.Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
 -dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.
8. Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

9.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
-dyskusja,

- przyjęcie planu.

11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

13.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2018 :

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
 -przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

15.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

16.Wolne głosy,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1300 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie:

 

17.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
18.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Marianowi Tepperowi.
19.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Markowi Jasińskiemu.
20.Przyznanie wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Gniewkowo Panu Czesławowi Treli.

21.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

22.Występ społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1  w Gniewkowie.
23. Zamknięcie obrad.

Życzenia, toast noworoczny.

                                 

Ad.3 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2017.
Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, iż nie ma potrzeby odczytania przedłożonego wcześniej sprawozdania. Kolejno  otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2017. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych – za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4   Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2017.

Prowadzący obrady ustalił z radnymi, że nie ma potrzeby czytania przedłożonego wcześniej sprawozdania. Kolejno  otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2017. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych – za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.5 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2017.

W tym punkcie również uzgodniono, że nie ma potrzeby czytania przedłożonego wcześniej sprawozdania. Kolejno  otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2017. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych – za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2017.

Również nie zgłoszono potrzeby czytania przedłożonego wcześniej sprawozdania z pracy Komisji. Kolejno  otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2017. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych– za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7 Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2017.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ma odczytać przedłożone sprawozdanie z pracy Rady, ale nie zgłoszono takiej potrzeby, wobec czego od razu  otworzona została dyskusja. Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu została ona zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. W głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych – za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Przewodniczący Rady podziękował radnym za przyjęcie sprawozdania.

Ad.8 Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2017.

Burmistrz poproszony został o przedstawienie swojego sprawozdania.  Pan Roszak rozpoczął od dwóch najświeższych  informacji. Ostatnio radnym mówił już o tym, że oficjalnie wiadomo, iż Gmina znalazła się na liście rankingowej przyznanych dotacji na przebudowę dróg, gdzie jest 26 samorządów. Burmistrz wskazał, że Gniewkowo znajduje się na 26 miejscu tej listy, czyli na miejscu ostatnim, ale najważniejsze jest, że to dofinansowanie na ulicę Piasta będzie. Łączna wartość tego zadania to 1.800.034 zł ,a przyznanych jest 737 tys. zł z opcją, że jeśli w realizacjach pozostałych 25 inwestycji będą jakieś oszczędności po przetargach- to dodatkowo Gmina otrzyma „niespełna 200 tys. zł”, czyli 917 tys. zł tj. połowa wartości zadania.  Jest to wiadomość z 21.12.2017r. , kiedy to Wojewoda Kujawsko-Pomorski- pan Mikołaj Bogdanowicz podpisał tą listę.  Przed świętami złożona została aplikacja na „Mieszkanie+” i tu też Burmistrz jest dobrej myśli po rozmowie o tym, że po nowym roku podpisywany będzie list intencyjny na utworzenie spółki celowej, gdzie Gmina wniesie aportem grunt, media, projekt, pozwolenie na budowę.
Na czele spraw ważnych, realizowanych w mijającym roku  Burmistrz ujął reformę oświaty. Patrząc z perspektywy tego roku i również wdrożenia tej reformy- pan Roszak podjęte decyzje uznał za słuszne. Na terenie Gminy nie było z tym problemu- sześcioletnie szkoły podstawowe z mocy prawa stały się szkołami ośmioklasowymi i „po niewielkich korektach- spokojnie to funkcjonuje”.  Trochę większy problem był w Gniewkowie, gdzie utworzono Szkołę w dwóch budynkach i po tych miesiącach od września to bardzo dobrze funkcjonuje. „Nauczyciele, kadra jednej i drugiej szkoły coraz bardziej z sobą współgra, współpracuje, wszyscy mają prace, nikt nie stracił pracy, bo to też jest ważne”.  Burmistrz podkreślił, że podobnie jest z dziećmi – klasy młodsze od I do V, które na dziś funkcjonują w budynku przy ul.Toruńskiej, natomiast klasy VI,VII  oraz z wygaszanego Gimnazjum – w budynku przy ul.Dworcowej.  Z ocen, z rozmów z dyrektorami, Kierownikiem SZAES- wynika, iż dobrze to funkcjonuje i w kolejnych latach będzie utrwalanie tego, co zostało wprowadzone i „nie taki diabeł straszny, jak go malują”.  Pan Roszak zastrzegł, iż nie będzie oceniał faktu wprowadzenia samej reformy, ale ważne jest, że Gmina sobie z tym poradziła, a czas pokaże, czy likwidacja gimnazjów była słusznym posunięciem, bo efekty zobaczymy za kilka lat.
Burmistrz odniósł się też do „dobrego wdrożenia, przejęcia” przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” gospodarki odpadami. Zdaniem pana Roszaka była to słuszna decyzja, mieszkańcy są zadowoleni, nie ma tyle skarg, interwencji, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, poprzednio- gdy zajmowały się tym firmy komercyjne. Burmistrz skierował podziękowania dla Prezesa i całej załogi Przedsiębiorstwa.
Pan Roszak stwierdził, że jeśli mówi się o rozwoju Gminy, to oprócz stałych pozycji funkcjonowania poszczególnych instytucji (w tym punkcie Burmistrz skierował również podziękowania do szefów i pracowników tych instytucji)- ważą o tym rozwoju inwestycje, których w tym roku sporo było zrealizowanych : ścieżki rowerowe (Ostrowo, budowana w Wierzchosławice-Więcławice), przygotowania pod kolejne ścieżki, podpisane umowy na ścieżkę do Kaczkowa, z Lipia do Murzynka, zrobiono kilka ulic w mieście, kilka dróg na terenie Gminy, do dokończenia jest ulica Parkowa, dokończenie inwestycji w Wierzchosławicach, gdzie teraz wygląda to pięknie (tu Burmistrz skierował słowa uznania do pani Sołtys, całej społeczności za podejmowane w tym zakresie inicjatywy).
Burmistrz nawiązał też do trwających przygotowań do jubileuszu 750-lecia Gniewkowa oraz do spotkania komitetu honorowego- kilkudziesięciu osób. Patronat honorowy na tym jubileuszem objął Prymas Polski- Abp  Wojciech Polak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski- pan Mikołaj Bogdanowicz i Marszałek Województwa- pan Piotr Całbecki. Przygotowania prowadzone są na różnych płaszczyznach. Burmistrz zachęcił także do współpracy Radę Miejską i wyraził nadzieję, „że tak będzie i też będziemy współpracować” i przekazała, że powołany jest też stały zespół techniczno-organizacyjny, który zajmuje się bezpośrednimi przygotowaniami tego jubileuszu i uroczystości związanych z tym związanych.
Na koniec Burmistrz podziękował za uchwalenie na poprzedniej sesji budżetu Gminy, który „jest budżetem ambitnym, jest tam wiele dotacji m.in. na termomodernizację szkoły podstawowej, na ścieżki rowerowe, na boiska”. Pan Roszak wyraził też nadzieję na środki na amfiteatr, na fontannę, na ulicę Piasta, na drogę w Buczkowie.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady zapytał, czy lista rankingowa dotycząca dofinansowania na ulicę Piasta nie ulegnie zmianie, czy nie ma zagrożenia dla Gminy, na co Burmistrz zapewnił, że to nie nastąpi.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy pozostałe 25 gminy z tej listy mają dofinansowanie na poziomie 50%. Burmistrz potwierdził, że te gminy mają takie dofinansowanie. Wskazał też na tą listę, którą ma przy sobie i zaznaczył, że niektóre z projektów są o wiele mniejsze, niż nasz np. 250 tys. zł, 550 tys. zł, ale jest też kila takich ok. 1 mln 100 tys. zł, czy 1 mln 750 tys. zł. Radny zapytał, czy kwoty tego dofinansowania są sztywne. Pan Roszak odpowiedział, że są one wyliczone na podstawie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Przewodniczący Rady powiedział, że panu Krzysztofiakowi chodzi chyba o to, czy dofinansowanie wzrośnie, jeśli po przetargu okaże się, że zadanie kosztowało będzie więcej. Burmistrz oświadczył, że w takiej sytuacji, gminy same będą musiały dokładać, ale jeśli wyjdzie mniej, to automatycznie poziom dofinansowania będzie niższy i stąd „może powstać to, co nam brakuje, dokładnie 180 tys. zł”. Gniewkowo- jeśli chodzi o wielkość kwoty, to jest gdzieś w czołówce, ale inaczej wygląda to od strony punktacji, gdzie  dużą rolę odegrał tzw. „wskaźnik ubóstwa” , za co Gmina nie dostała w ogóle punktu, ale za to dużo punktów w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa (aktywne przejście, chodniki, ścieżki). Pan Roszak wyraził radość z tego, że Gmina w tej 26 się znalazła, a w sumie aplikowało ok. 80 samorządów.  Pan Krzysztofiak stwierdził, że może będą oszczędności i dofinansowanie dla naszej Gminy będzie większe, na co Burmistrz uznał, że nawet jeśli miało by się nie zmienić, to i tak nie jest źle. Pan Roszak zauważył też, że może okazać się , że to nasza inwestycja po przetargu będzie tańsza, choć w obecnych warunkach nie jest to raczej realne.  Przewodniczący Rady podsumował, że po przetargu może okazać się, iż  „jak będzie więcej – to nie dołożą, a jak będzie mniej- to zabiorą”.
Nie było więcej pytań do sprawozdania i dyskusja została zamknięta. Kolejno, przeprowadzono głosowanie , w wyniku którego za przyjęciem sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza głosowało 12 radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. Tym samym sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.9 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2018.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni widzą potrzebę odczytania przedłożonego planu pracy Komisji, ale nikt takiej potrzeby nie zgłosił i otworzona została dyskusja.  Nie było pytań, ani uwag do planu pracy i zarządzone zostało głosowanie. Za jego przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.  Przyjęty plan pracy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad.10 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2018.

Przewodniczący Rady powtórzył procedurę przyjęcia  planu pracy- tym razem Komisji Budżetu i Finansów, gdzie również nie było dyskusji i wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego- plan pracy przyjęty został jednogłośnie- 13 radnych głosowało „za”. 
Przyjęty plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.11 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2018.

Przedłożony przez Wiceprzewodniczącego Komisji plan pracy także nie był czytany, a w trakcie otworzonej dyskusji nie zgłoszono do niego uwag. Plan pracy przyjęty został przez Radę w głosowaniu jawnym 13 głosami i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018.

Nie czytano również planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej, ani nie zgłoszono do niego uwag, czy zapytań. Za przyjęciem planu pracy na rok 2018 w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych. Plan pracy stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.13 Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2018.

Podobnie, jak plany pracy Komisji- również plan pracy Rady nie został odczytany. W trakcie dyskusji nie było pytań, ani uwag do planu i radni jednogłośnie go przyjęli- 13 radnych opowiedziało się „za”.
Przyjęty plan pracy Rady stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Przewodniczący Rady nadmienił, że plan ten jest otwarty i zawsze można go zmienić, jeśli będzie taka potrzeba.

 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:
Prowadzący obrady oddał głos pani Skarbnik, która omówiła projekt uchwały. Następnie radny Stefański otworzył dyskusję zaznaczając, że przed  chwilą (na posiedzeniu Komisji) zmiany te były już omawiane.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLVI/248/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 12 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

b) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu  panią Sekretarz.

Pani Pęczkowska poinformowała, że w ramach zaproponowanej uchwały w roku 2018 planuje się zatrudnienie do 20 osób. Omówiła też sposób zgłaszania kandydatów do tych prac. Następnie otworzona została dyskusja.

Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLVI/249/2017 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych – głosowało 13 obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie Skarbnika Gminy. Po omówieniu projektu– Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLVI/250/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – głosowało 12 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad.15 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że tym razem nie ma interpelacji i  wniosków zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji, ponieważ to posiedzenie odbyło się przed sesją.
Radny Jarosław Rychlewski przypomniał, że Burmistrz proszony był o interwencję w Starostwie w sprawie drogi Kijewo-Murzynno. Radny zapytał, czy pan Roszak interweniował w tej sprawie i ewentualnie, jaka była odpowiedź Starostwa w sprawie tego Gęzewa. Burmistrz zapytał, czy chodzi o przyjęcie do realizacji, na co radny powiedział, że to dotyczy naprawy, w tym poboczy. Burmistrz odpowiedział, że „chyba poszło, ale sobie to zapisze” i dodał, że generalnie mówiono też o remoncie.
Radny Pułaczewski wystąpił w sprawie chodnika w Wielowsi na przystanek, czy „poszło jakieś pismo z Urzędu”. Pan Roszak odpowiedział, że poszło, ale nie ma jeszcze odpowiedzi.
Pan Pułaczewski wystąpił też z zapytaniem do Prezesa Spółki komunalnej o plany w zakresie modernizacji kotłowni przy ul.Pająkowskiego.  Pan Sienkiewcz odpowiedział, że jest to w trakcie przygotowania opracowania przetargu.
Radny Kopiszka także zwrócił się do pana Sienkiewicza z zapytaniem o to, czy znany jest już harmonogram odbioru odpadów, na co otrzymał potwierdzenie.
Wiceprzewodniczący Rady poruszył temat drogi Gniewkowo-Bąbolin, która została nawieziona, ale otrzymał informację, że tylko do ulicy Kolejowej, a dalej nawierzchnia jest nieprzejezdna. Burmistrz oświadczył, że to miało być uzupełnione, bo rozmawiał już o tym z panią Sołtys. Pani Iglewska potwierdziła, że brakujący żużel nie został dowieziony.  Pan Roszak zapewnił, że zaraz po sesji będzie w tej sprawie interweniował, bo w dwóch najgorszych miejscach miało zostać to uzupełnione.

Ad.16 Wolne głosy, wnioski.

O głos poprosiła pani Mariola Wołoszko- Sołtys Sołectwa Wierzchosławice. Pani Wołoszko zaznaczyła, że nie może być obecna na części uroczystej, dlatego korzystając, że zbliża się koniec roku- w imieniu sołtysów złożyła wszystkim życzenia noworoczne. Pani Wołoszko życzyła m.in. odwagi takiej, jaką wykazał się na ostatniej sesji radny Ireneusz  Kopiszka. Pani Sołtys wskazała na wkład pracy pana Kopiszki w doprowadzenie do zwycięstwa Murzynka w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Pani Wołoszko podziękowała za wielką odwagę radnego, bo mimo, że „na pewno co inne miał zrobić- zrobił to, co zrobił” i zagłosował za budżetem. Żartując, prowadzący obrady zwrócił pani Wołoszko uwagę, że za budżetem głosowało więcej radnych, ale im nie podziękowała, na co pani Sołtys zapewniła, że im też dziękuje, ale szczególne podziękowania skierowała do tego jednego. 
Przewodniczący Rady podziękował też za złożone życzenia i poinformował, iż kolejna - XLVII sesja Rady wstępnie planowana jest na dzień  31 stycznia 2018r.   i  zgodnie z przyjętym dziś planem pracy – jej tematem będzie informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zamknął część roboczą sesji ( o godz. 1135) i  zarządził przerwę w obradach. W imieniu własnym i Burmistrza zaprosił wszystkich na drugą- uroczystą część o godz. 1300 , podkreślając, że ten uroczysty charakter wiąże się m.in. z faktem uhonorowania pośmiertnie dwóch wybitnych sportowców: pana Mariana Teppera oraz pana Marka Jasińskiego oraz nadaniem po raz pierwszy tytułu „zasłużony dla Gminy Gniewkowo” panu Czesławowi Treli.

Ad. 17 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

O godzinie 1300 Przewodniczący Rady wznowił XLVI obrady Rady Miejskiej witając serdecznie wszystkich przybyłych gości, którzy skorzystali z zaproszenia i zaszczycili swoją obecnością na sesji.  Radny nawiązał do wcześniejszej części roboczej, w trakcie której Rada przyjęła sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności poszczególnych Komisji, a także plany pracy na przyszły rok. Przypomniał także, że na poprzedniej sesji Rada przyjęła budżet Gminy na 2018 rok wytyczając tym samym cele działania, na które przewidziane są określone środki finansowe do ich realizacji.   Prowadzący obrady zaznaczył, że wszystkich tu obecnych traktuje jako wyjątkowe osoby, dlatego powitanie nie będzie imienne. Serdecznie powitał natomiast – Honorowych Obywateli Gminy, samorządowców Sejmiku, Powiatu oraz Rady Miejskiej,  burmistrzów, z-ców burmistrzów – obecnej i minionych kadencji, wszystkich przybyłych samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa, szefów gminnych jednostek organizacyjnych, szefów  jednostek pomocniczych Gminy, pracodawców i przedstawicieli stowarzyszeń, a także dzieci i wszystkie osoby, które „zapewnią ucztę duchową” na sesji.  Przewodniczący Rady powitał też przedstawicieli mediów obecnych na sesji.
Prowadzący obrady nadmienił, iż wyjątkowość dzisiejszej sesji wynika m.in. z faktu, że dziś grono Honorowych Obywateli Gminy Gniewkowo zostanie poszerzone o 2 osoby. Po raz pierwszy zostanie też nadane wyróżnienie  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo” za wyróżniającą się działalność na rzecz  lokalnej społeczności.  Słowa powitania prowadzący obrady skierował w kierunku rodzin oraz przyjaciół osób, które będą wyróżnione, tj. : syna oraz wnuka pana Mariana Teppera-  pana Błażeja Teppera oraz pana Łukasza Teppera oraz grupę byłych zawodników, działaczy i współpracowników z gniewkowskiej UNII, żonę pana Marka Jasińskiego, panią Barbarę, która przybyła wraz z synem Szymonem oraz jego przyjaciół i działaczy z Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Gniewkowie oraz przyjaciela z Bydgoszczy- pana Andrzeja Boguckiego, a także pana Czesława Trelę.

Ad.18 Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Marianowi Tepperowi.

Przewodniczący Rady poprosił członka Komisji powołanej przez Radę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu- radnego Aleksandra Pułaczewskiego  o przybliżenie postaci HOGG- pana Mariana Teppera oraz przedstawienie uzasadnienia Komisji. Kolejno, wystąpił radny Pułaczewski, który zaprezentował zwięzły życiorys HOGG oraz przedstawił stanowisko Komisji, które Rada zatwierdziła podjętą w sierpniu uchwałą.
Kolejno, radny Pułaczewski poprosił syna pana Teppera- pana Błażeja Teppera  o odbiór dyplomu, statuetki, legitymacji i oznaki dla HOGG.  Wspólnie z Przewodniczącym Rady przekazali panu Błażejowi Tepperowi oraz panu Łukaszowi Tepperowi symbole związane z nadaniem tytułu  oraz okolicznościowy bukiet kwiatów. Pan Błażej Tepper podziękował za docenienie roli i wkładu pracy jego ojca w rozwój sportu w Gniewkowie.

Ad.19 Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Markowi Jasińskiemu.

Prowadzący obrady poprosił kolejno  Przewodniczącą Komisji powołanej przez Radę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu- radną Joannę Robak o przybliżenie postaci HOGG- pana Marka Jasińskiego oraz przedstawienie uzasadnienia Komisji.
Radna Robak na wstępie podkreśliła, że jest to dla niej zaszczytem, zwłaszcza, że jeszcze tak niedawno– spotykano pana Marka.  Następnie pani Robak przedstawiła krótki życiorys pana Jasińskiego oraz opinię Komisji, będącą podstawą podjętej przez Radę uchwały. Następnie pani Robak zaprosiła na scenę panią Barbarę Jasińską wraz z synem Szymonem.  Razem z Przewodniczącym Rady  radna Robak przekazała na ręce żony oraz syna HOGG symbole tego tytułu wraz z okolicznościową wiązanką kwiatów.  Pani Jasińska w imieniu własnym oraz córki i syna podziękowała za nadanie mężowi tego tytułu. Podziękowania skierowała do Zarządu, członków i sympatyków Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” za liczne wyrazy upamiętnienia i za wsparcie, do radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza. Pani Jasińska podkreśliła, że bardzo trudno jest jej mówić, bo w dalszym ciągu przeżywa osobistą traumę, ale wyraziła radość z tego, że miała takiego męża, a dzieci – takiego tatę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z organizacji, w których działali uhonorowani obywatele– chciałaby zabrać głos. Nie było chętnych do zabrania głosu i prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.20 Przyznanie wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Gniewkowo Panu Czesławowi Treli.

Przewodniczący Rady poprosił członka Komisji powołanej przez Radę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia- radnego Ireneusza Kopiszkę  o przedstawienie osoby wyróżnionej - pana Czesława Treli oraz przedstawienie uzasadnienia Komisji.
Radny Kopiszka zaznaczył, że jest mu niezmiernie miło, że może przedstawić postać pierwszej osoby, która takie wyróżnienie otrzymała i następnie przybliżył zebranym krótki rys zawodowy pana Czesława Treli i jego działalność  na rzecz lokalnego środowiska, a także stanowisko Komisji, które zaakceptowane zostało później uchwałą Rady Miejskiej.
Radny Kopiszka zaprosił do wystąpienia pana Czesława Trelę, któremu wspólnie z radnym Stefańskim wręczyli okolicznościowy dyplom, statuetkę oraz kwiaty. Pan Trela podziękował wszystkim radnym, Burmistrzowi oraz Straży w Gniewkowie.  Pan Trela odebrał także gratulacje z rąk przedstawicieli OSP w Gniewkowie.

 

Ad.21 Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

Prowadzący obrady poprosił o wystąpienie Burmistrza Gniewkowa- pana Adama Roszaka.
Burmistrz rozpoczął od uwagi, że wielkim zaszczytem jest udział w tej sesji, podczas której uhonorowano dwóch, bardzo znanych prezesów stowarzyszeń sportowych  oraz miejscowego przedsiębiorcę- pana Czesława Trelę, który działa i promuje Gniewkowo i do tej pory bardzo aktywnie udzielał się też w Cechu Rzemiosł Różnych, co obecnie kontynuuje jego syn. Pan Roszak zwrócił też uwagę, że jest to ostatnia sesja w tym roku i dlatego pokrótce chciałby podsumować ten rok i podkreślić kilka ważnych spraw, którymi się w tym czasie zajmowano.  Burmistrz podkreślił, że „daliśmy radę z reformą oświaty” wskazując na to, że przyjęte rozwiązania zapobiegły kłopotom, utracie pracy , dzieci mają bezpieczne obiekty, a nauczyciele mają pracę.  Z tego zadowoleni są radni, ale przede wszystkim bezpośrednio zainteresowani- nauczyciele, rodzice dzieci, bo chodziło o to, by to sprawnie, płynnie i bezpiecznie przeprowadzić.  Pan Roszak wskazał też na ważną decyzję, jaka podjęta została w zakresie gospodarki odpadami tj. przejęcie tego zdania przez Spółkę komunalną i odejście od firm komercyjnych, które do tej pory to realizowały.  Sprawna realizacja tego zadania to zasługa pana Prezesa, ale przede wszystkim– pracowników Spółki i w przeciwieństwie do poprzednich wykonawców zadania- w tym przypadku mieszkańcy praktycznie nie mają większych uwag.  Burmistrz oświadczył, że ten rok to również wiele inwestycji drogowych na terenie Gminy i na terenie miasta.
Burmistrz odniósł się też do tego, co wraz z radnymi przygotowali na rok przyszły, ponieważ ten budżet bogaty jest również w inwestycje. Zaplanowano bardzo wiele inwestycji na terenie miasta, ścieżki rowerowe, rozbudowa stadionu, rewitalizacja parku, termomodernizacja SP przy ul.Toruńskiej i inne.  Burmistrz podziękował radnym za to, że ten budżet został uchwalony, przegłosowany. Zwrócił też uwagę na zasługi związane z realizacją uchwalanych co roku budżetów, jakie są udziałem szefów wszystkich instytucji, a także wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają dochody Gminy, a te są coraz wyższe. Wyższe dochody umożliwiają natomiast realizację inwestycji – ważnych z punktu widzenia rozwoju Gminy.  Za cenne i bardzo ważne Burmistrz uznał fakt, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w tak szerokim gronie, co napawa dumą i daje poczucie poszanowania dla tej małej ojczyzny, samorządu. Pan Burmistrz życzył zebranym, by ten przyszły rok obfitował w spełnione marzenia, realizację planów, by był dla wszystkich rokiem rodziny. Każdemu od serca życzył zdrowia i wszystkiego dobrego.
Przewodniczący Rady dołączył się do tych życzeń, zaznaczając, by nadchodzący – 2018  rok był  „dobrym”  rokiem, by za rok spotkanie Rady odbyło się w równie licznym gronie, co obecnie.  W imieniu radnych oraz swoim własnym – Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi oraz jego pracownikom za dobrą  współpracę, zaznaczając, że przy 59-milionowym budżecie „jest co robić w przyszłym roku”.

Ad.22 Występ społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1  w Gniewkowie.

Kolejno, Przewodniczący Rady zapowiedział występ przygotowany przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie  tj. chóru nauczycieli oraz chóru Allegretto pod dyrekcją pani Agnieszki Szafrańskiej, a także występ dzieci przygotowany przez panią Marię Morawiec. Radny nadmienił, że przed sesją rozmawiał z panią Szafrańską, która poradziła, by tylko zapowiedział ten występ, a ona wszystko poprowadzi, dlatego też – prowadzenie tego występu oddał w jej ręce.
Przewodniczący Rady podziękował za część artystyczną przygotowaną przez społeczność SP Nr 1 w Gniewkowie i następnie na scenę poprosił  panie z zespołu folklorystycznego WIERZCHOSŁAWICZANKI wraz z panem Tomaszem Metryką zaznaczając, że  pani Sołtys z Wierzchosławic przekazała mu podczas sesji roboczej, iż panie z zespołu „są wniebowzięte”, iż mogą na tej sesji wystąpić.
Przewodniczący Rady podziękował za występ zespołu oraz wszystkim artystom, którzy uświetnili dzisiejszą sesję, a także osobom, które przyczyniły się do organizacji tej sesji: pracownikom MGOKSiR i pani Dyrektor Joannie Kowalskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego i jeszcze raz wszystkim za przybycie, a następnie przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad.23 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1405 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLVI obrad Rady i w imieniu własnym oraz pana Burmistrza zaprosił wszystkich do wspólnego, noworocznego toastu.

                                                                                

 


Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 233
07 lutego 2018 10:15 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 08:23 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 08:22 Jadwiga Stefańska - Usunięcie załącznika [lista_uchwal.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl