Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 20 grudnia 2017r.

 Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XLVII sesji w dniu 31 stycznia 2018r.

Protokół Nr XLV/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 zpóźn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                           

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały ,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

6.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

7.Wolne głosy,  wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby do zaproponowanego porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025. Projekt uchwały przesłany był wraz z projektem budżetu i na posiedzeniu Komisji pani Skarbnik mówiła o pozytywnej opinii RIO na temat tego projektu, ale nie został on wyodrębniony w porządku obrad. Ponadto, Przewodniczący wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa, który omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Kolejno zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad ktoś z radnych pragnie wnieść poprawki, czy ma inne propozycje Nie było innych propozycji i prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025. Dla zachowania chronologii – projekt ten zaproponował wprowadzić za uchwałą budżetową tj. w pkt 5 lit. c, co spowoduje przesunięcie pozostałych projektów począwszy od lit. d. Za przyjęciem tej zmiany głosowało 14 radnych obecnych na sesji.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa. Za wprowadzeniem tego projektu Rada głosowało również jednogłośnie tj. projekt wprowadzono 14 głosami.  Również jednogłośnie radni opowiedzieli się za przyjęciem całego porządku obrad po wprowadzonych zmianach.

             

Przyjęty porządek obrad:                           

                                                                           

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

4.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały ,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025:
- przedstawienie projektu uchwały ,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) rozpatrzenia ponowionej skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

6.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

7.Wolne głosy,  wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLIV/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie  Burmistrza- pana Adama Roszaka.
Burmistrz  rozpoczął od informacji na temat będących w toku inwestycji np. budowie ścieżki rowerowej, czy modernizacji  ul.Parkowej. Pan Roszak przekazał, że odbył się przetarg na boisko sportowe przy Szkole Branżowej. Dziś zaproponowane zostaną korekty do WPF, ponieważ kwotę na to ostatnie zadanie trzeba zwiększyć o 14 tys. zł, aby móc zawrzeć umowę z firmą NOBOMED z Bobrownik na kwotę 247 tyś. zł , która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród 5 oferentów biorących udział w przetargu. Pan Roszak przekazał, że przesunięto termin składania ofert na stadion miejski przy ul.Parkowej do 12 stycznia  z uwagi na liczne pytania, co jednocześnie świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony wykonawców i daję szansę na skuteczne przeprowadzenie tego przetargu. Planuje się, by zadanie to zakończyć w połowie czerwca przyszłego roku.  Po świętach ogłoszony zostanie natomiast przetarg na termomodernizację SP Nr 1 – budynek A przy ul.Toruńskiej i czas zamknięcia tego zadania- to koniec lipca przyszłego roku. Burmistrz poinformował o zgłoszeniu do Wojewody  projektu oraz chęci uczestniczenia Gminy w ramach projektu „Mieszkanie +” . Jest przygotowany grunt, projekty, pozwolenie na budowę i taka aplikacja została przesłana. Burmistrz powiedział też, że rozmawiał z Wojewodą o tym, że należałoby założyć spółkę celową, bo taka jest potrzebna przy realizacji takiego projektu. Na terenie województwa na razie zawarta jest jedna taka umowa, ale podpisywane będą kolejne, a wstępnych listów intencyjnych  ma 8 gmin. W skali kraju tych gmin jest 40.  Burmistrz powiedział, iż ma zapewnienie,, że nasza Gmina również w szybkim trybie taki list intencyjny będzie podpisywała po założeniu spółki celowej z Krajowym Zasobem Nieruchomości.  Pan Roszak przekazał, że na 100% Gmina jest na liście rankingowej z dotacją od 700 do 900 tys. zł (w zależności od tego jaka będzie wartość projektu) na ulicę Piasta.
Burmistrz poinformował również o spotkaniu inauguracyjnym komitetu honorowego obchodów 750-lecia Gniewkowa, jakie się odbyło w dniu 18.12.2017r.  Sporo gości uczestniczyło w tym spotkaniu, z czego Burmistrz wyraził radość i zadowolenie, a także z faktu, że zaowocowało ono już jakimiś wstępnymi propozycjami i projektami. W tym gronie znalazły się osoby znane, szanowane, lubiane, społecznicy, działacze – też polityczni znani na naszej arenie, jak również w województwie, lokalni samorządowcy, naukowcy, historycy.
Burmistrz nadmienił też, że z uwagi na przedświąteczny okres odbywa się bardzo wiele spotkań w różnych gremiach, podmiotach, stowarzyszeniach.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak nawiązał do informacji o dofinansowaniu na ulicę Piasta i stwierdził, że podane przez Burmistrza kwoty , to mniej niż 50% wartości zadania, a jak debatowano o tym w ubiegłym roku, to padała kwota 1 mln 700 tys. zł. Pan Roszak uznał, że „radny bardzo dobrze mówi, bo udział Wojewody, czy Skarbu Państwa – to jest 50% i te 700-900 tys. zł to w zależności od tego ile wyjdzie w przetargu, jaka kwota i w zależności od tego będzie ta wartość”.  Ten przedział podawany jest dlatego, bo wartość znana będzie później, po przetargu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu

Ad.5 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady oddał głos pani Skarbnik, która omówiła projekt uchwały. W trakcie swojego wystąpienia pani Rutkowska wskazała na dodatkowe zmiany, które pozwoliła sobie wprowadzić w stosunku  do projektu z uwagi na końcówkę roku. W materiałach została ujęta dotacja od Wojewody na wypłatę świadczeń „500+” i jest to zarówno w dochodach, jak i wydatkach 316.514 zł. W porozumieniu z Burmistrzem postanowiono „wyjąć to z budżetu” i wprowadzono to zarządzeniem z 13.12.2017r. , aby ludzie mogli szybciej dostać te pieniądze i je zagospodarować przed świętami.  Wspomniane zarządzenie wprowadzało jeszcze inne zmiany związane z świadczeniami od Wojewody. Kolejna zmiana dotyczyła rozdziału 75495, gdzie w listopadzie zaplanowano pieniądze na monitoring - na zakup kamery, ale okazało się , iż to nie chodzi o „zakup”, tylko o „usługę”. Dlatego też konieczna jest zmiana z § 4210 na § 4300 i dodatkowo dołożono 2000 zł , co łącznie daję sumę 5000 zł. Pani Skarbnik wskazała też na zmniejszenie wydatków w § 4610  w rozdziale 70005 do 5000 zł, gdzie w uchwale listopadowej zabezpieczono na opłaty sądowe kwotę 8000 zł. W rozdziale 90004 w § 4300 zwiększono wydatki o 1000 zł w związku z wynajmem dźwigu i podnośnika.  Wydatki i dochody po wprowadzonych zmianach tym zarządzeniem i uchwałą  wynosić będą 56.721.021,40 zł ,z czego dochody bieżące 56.494.230,75 zł, dochody majątkowe 227.790,65 zł, natomiast wydatki ogółem 59.321.021,40 zł , wydatki bieżące 54.467.989,40 zł, a majątkowe 4.853.032 zł.
Następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
W kwestii formalnej głos zabrała pani Sekretarz, która przekazała, że 19.12.2017r. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminy  z 27.10.2017r.  i w związku z tym  w podstawie prawnej wszystkich projektów uchwał dopisać należy pozycję Dziennika Ustaw 2232.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLV/241/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

b) budżetu na 2018 rok:

Przewodniczący Rady  poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały oraz opinię  RIO na temat tego projektu oraz opinię na temat zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  Pani Rutkowska nadmieniła, że projekt budżetu szczegółowo omawiany był na posiedzeniu Komisji, ale po przetargu na  budowę boiska zaproponowano zmianę – zwiększenie o 14 tys. zł wydatków majątkowych, kosztem wydatków bieżących w rozdziale 70005 na opłacenie podatku VAT. Wprowadzono także zmiany i korekty omawiane i zgłaszane na Komisji, jak również wskazane przez członków RIO.  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie jeszcze opinii RIO na temat projektu, bo wcześniej zapowiedziana opinia na temat WPF będzie omawiana przy projekcie uchwały dotyczącym, WPF.  Kolejno, pani Rutkowska odczytała treść uchwały RIO Nr 5/P/2017 z dnia 21 listopada 2017r. (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Następnie prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii na temat projektu budżetu wypracowanej przez Komisję (treść opinii stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Radny Aleksander Pułaczewski poproszony został o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat tego projektu (przedstawiona opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji – radny Andrzej Żmudziński (opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  Po tym wystąpieniu- Przewodniczący Rady zapytał, czy należy rozumieć, że opinia Komisji jest pozytywna, na co Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedział, iż postanowiono tak, jak przeczytał. Radny Stefański jeszcze raz zapytał, czy to znaczy, że ta opinia jest pozytywna, na co pan Żmudziński zaprzeczył, podkreślając, iż nie powiedział, że jest ona pozytywna.  Przewodniczący Rady stwierdził, że opinia może być pozytywna, albo negatywna. Wiceprzewodniczący Komisji odwołał się do przedstawionej opinii odczytując jeszcze raz ostatnią kwestię: „zakładając uwzględnienie w/w zapisów Komisja jest skłonna  do pozytywnego zaopiniowania budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2018”.  Przewodniczący Rady oświadczył, że interesuje go opinia Komisji na temat budżetu w dniu dzisiejszym , czy jest ona negatywna, czy pozytywna, jak w tej sprawie głosowała Komisja.  Radny Żmudziński przekazał, iż część osób wstrzymała się od głosu. Radny Stefański zapytał o wynik głosowania, na co otrzymał odpowiedź, iż nie było wyniku pozytywnego. Przewodniczący Rady zapytał, czy zatem ta opinia jest negatywna. Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że z uwagi na skład Komisji w momencie spotkania – ten wynik nie był pozytywny.  Wynik głosowania to 2:2.  Pan Żmudziński dodał, że ustalono na zakończenie spotkania m.in. z Wiceprzewodniczącym Rady, że pewne zapisy winny się w budżecie znaleźć. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził natomiast, że oficjalnego głosowania na zakończenie posiedzenia nie było, nie przypomina  sobie, by takie pytanie padło.  Pan Kopiszka powiedział, że on natomiast uczestniczył w tym głosowaniu, ale wydał opinię pozytywną. Radny Mnich oświadczył, że również opowiada się za pozytywną opinią.  Reasumując, Przewodniczący Rady ustalił, że dwóch pozostałych członków Komisji głosowało negatywnie w kwestii projektu budżetu i zapytał Radcę Prawnego, jak w takiej sytuacji  określić stanowisko Komisji. Mecenas Manicka oświadczyła, że Komisja jest organem doradczym Rady, bo to Rada podejmuje decyzję.
Następnie prowadzący obrady poprosił radną Joannę Robak- Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii tej Komisji ( opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Kolejno, otworzona została dyskusja.

Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLV/242/2017 w sprawie budżetu na 2018 rok – głosowało 8 radnych, a 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025:

Prowadzący obrady ponownie poprosił o wystąpienie Skarbnika Gminy. Omawiając projekt, pani Rutkowska podkreśliła, że ta uchwała jest nieodłącznie związana z budżetem i z uwagi na wprowadzenie dodatkowej kwoty na boisko, zmianie uległ również ten projekt. Pani Rutkowska odczytała też treść uchwały Nr 5/WPF/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej opinii o projekcie zmiany tej prognozy (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Po omówieniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLV/243/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025– głosowało 9 radnych,  a 5 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta  (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2018:

Projekt uchwały przedstawiła zebranym pani Sekretarz , a następnie otworzona została dyskusja. Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja  została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLV/244/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2018 przyjęta została 14 głosami.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

e)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały:
O przedstawienie projektu uchwały również poproszona została pani Pęczkowska. Po wystąpieniu pani Sekretarz Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLV/245/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

f) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo:

Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Kierownika MGOPS- panią Aleksandrę Marczak. Pani Marczak omówiła projekt uchwały, a następnie otworzona została dyskusja na jego temat.
Również nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLV/246/2017 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu)

g) rozpatrzenia ponowionej skargi na bezczynność  Burmistrza Gniewkowa:

Przewodniczący Rady podkreślił, że stanowisko w tej sprawie przedstawione zostało w uzasadnieniu do projektu uchwały  i ustalił z radnymi, że nie ma potrzeby odczytywania projektu. W trakcie otworzonej dyskusji także nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLV/247/2017 w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na bezczynność  Burmistrza Gniewkowa w głosowaniu jawnym opowiedziało się 11 radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu)

Ad.6 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady poprosił o wyświetlenie interpelacji i  wniosków zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji (stanowią one załącznik nr 16 do protokołu). Radni nie zgłosili innych wniosków, ani interpelacji.

Ad.7 Wolne głosy, wnioski.

O głos poprosił Burmistrz, by podziękował radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu na 2018 rok, co jego zdaniem jest jednoznaczne z tym, iż są za rozwojem Gminy.  Zdaniem pana Roszaka- ten budżet jest „odpowiedzialny i też proinwestycyjny i chociażby z nadwyżki budżetowej będzie jeszcze wiele inwestycji wprowadzonych”.  Burmistrz zaznaczył, że szczególnie dziwi się radnemu Krzysztofiakowi, bo z definicji mandatu radnego wynika, iż skoro wybrany został z danego okręgu, to nie reprezentuje tylko tego okręgu, ale reprezentuje interes całej Gminy. Sokoro radny nie głosował za przyjęciem budżetu, to tak, jakby głosował przeciwko np. termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1. Pan Roszak przyznał też, że z drugiej strony nie ma się jednak , co dziwić, bo może jest naiwny – „pan Krzysztofiak mieszka w Toruniu, poza tym, że jest tu zameldowany i właściwie może podejmować sobie różne decyzje”. Dlatego to zdziwienie jest może zupełnie niepotrzebne.  Jeszcze raz Burmistrz podziękował radnym, którzy byli „za”. Wyraził też nadzieję, że perspektywa planowanych do pozyskania środków, jak i środków z nadwyżki budżetowej – pozwoli na realizacje wielu zadań inwestycyjnych. Będzie to budżet , „który jest wielkim wyzwaniem”, ale związanych jest z nim wiele nadziei np. na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, kilku dróg np. ulica Piasta, czy ulica Kolejowa, choć  Burmistrz ma nadzieję, że uda się zrobić jednak całą tą drogę i połączyć Bąbolin z miastem przez przejazd kolejowy.  Pan Roszak podkreślił też rolę ulicy Piasta, gdzie zlokalizowane jest m.in. Centrum Zarządzania Kryzysowego , czy dojazd do sklepu MILA (realizacja parkingu).  Wyraził nadzieję na dokończenie wspólnie z GDDKiA ścieżki rowerowej do Suchatówki oraz na budowę ścieżek z Lipia do Murzynka oraz z Kaczkowa do Gniewkowa. Kolejny raz Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, za podjęcie tak odpowiedzialnej decyzji, bo to „też odpowiedzialność za rozwój naszej Gminy i odpowiedzialność wobec mieszkańców”.
                                         Kolejno, Przewodniczący Rady poinformował, że w grudniu odbędzie się jeszcze jedna sesja tj. 28 grudnia 2017r.  
Sesja będzie wyjątkowa z dwóch powodów: będzie miała zupełnie inne godziny oraz część uroczystą i roboczą. Wspólne posiedzenie Komisji zgodnie z ustaleniami odbędzie się przed sesją o godzinie 1030, a część robocza sesji rozpocznie się o godz. 1100.   Tematem sesji roboczej będą sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji oraz Rady Miejskiej, a także plany pracy na rok 2018. Na części uroczystej o godz. 1300 odbędzie się nadanie tytułów HOGG  dwóm wielkim społecznikom w dziedzinie gminnego sportu oraz przyznanie wyróżnienia ZDGG znanemu rzemieślnikowi z Gniewkowa. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich do udziału w obu częściach sesji.
Zwracając się do Burmistrza -radna Milewska nawiązała do przedstawionych interpelacji, gdzie zawarta została końcówka jej wypowiedzi. Następnie przypomniała o obietnicy Burmistrza na wykonanie drogi w Suchatówce, Buczkowie i przede wszystkim- ścieżki rowerowej.  Radna zaznaczyła, że to podkreśla, ponieważ mieszkańcy czytają, albo mają to przekazywane tylko wybiórczo  i chciałaby, aby do mieszkańców dotarła informacja, że „odzywa się tutaj na sesji, kiedy są burzliwe dyskusje na Komisjach, kiedy można się wypowiadać, jeszcze coś wynegocjować”.  
                                          Radny Krzysztofiak powiedział, iż poczuł się wywołany do odpowiedzi, bo Burmistrz powiedział, że był „przeciw” budżetowi, z czym radny się absolutnie  nie zgadza i wstrzymał się od głosowania z tego powodu „bo widział tu już wiele cudów, jakie się działy przy różnych projektach inwestycyjnych, niektóre się pojawiały, niektóre znikały, a tak naprawdę tutaj, w okręgu 4 jest wpisana inwestycja –osiedle Toruńskie, której wartość jest 0 i tak naprawdę w tym momencie nic nie znaczy”.  Radny oświadczył, iż miał wątpliwości, czy zagłosować za, czy przeciw i się wstrzymał, bo jednak  nie da Burmistrzowi kredytu zaufania. Jeżeli radny faktycznie zobaczy, że będzie ku temu okoliczność i znajdą się pieniądze na modernizację , wtedy jak najbardziej zagłosuje „za” i na pewno nie jest przeciwny realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji Szkoły.
Pan Krzysztofiak nawiązał też do prezentowanych wcześniej interpelacji, gdzie pojawiło się jego pytanie o punkty świetlne, które zadaje Burmistrzowi już któryś raz z rzędu, ale nie może doczekać się odpowiedzi. Chciałby się dowiedzieć , kiedy zostanie to zrobione, uzupełnione. Ponadto, radny zapytał o inwestycję na ulicy Parkowej, bo z tego, co pamięta- miała się ona dziś zakończyć, a jej realizacja jest chyba w połowie.
                                         Odpowiadając, Burmistrz jeszcze raz wskazał na to, jak radny głosował i stwierdził, że on tego oceniał nie będzie, bo zrobią to wyborcy.  
Odnośnie uzupełnienia punktów świetlnych – Burmistrz podkreślił, iż mówił radnemu, że to sprawdzi, a poprzednio tłumaczył, że jest to w toku. Pan Roszak oświadczył, że do końca stycznia wszystkie punkty, o których mówił – ENEA uzupełni (taką zawartą umowę), bo jest to w ramach bieżących działań, a nie zadanie inwestycyjne.
W kwestii inwestycji na ulicy Parkowej – Burmistrz przyznał, że „rzeczywiście jest takie zaawansowanie i o tym też mówiliśmy”. Burmistrz wskazał też na  okoliczności i warunki, w jakich te prace są przeprowadzane oraz na to, że zdawano sobie sprawę z możliwości zmiany terminu ich zakończenia, o co też firma wystąpiła. Poproszono o przesunięcie tego terminu do końca stycznia  i na przyszłą sesję Radzie przedłożony zostanie projekt uchwały dotyczący przesunięcie zaplanowanych na to zadanie środków na wydatki niewygasające, by można to zadanie bezpiecznie zakończyć, co jest w interesie mieszkańców.

Ad.8 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady na koniec sesji podziękował za wszystkie zaproszenia, jakie wpłynęły do niego dla biura Rady , by reprezentował Radę na spotkaniach wigilijnych. Nie wszędzie jednak mógł być obecny i nie wszędzie mógł go reprezentować, Wiceprzewodniczący Rady, za co bardzo przeprosił. Odbędą się jeszcze takie spotkania w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, w Gniewkowie oraz w Szadłowicach.  Do obecnej na sesji pani Dyrektor SP w Szadłowicach prowadzący obrady zwrócił się bezpośrednio  z przeprosinami oraz poprosił, by złożyła całej społeczności szkolnej życzenia od niego oraz całej Rady.
Następnie radny Stefański skierował do wszystkich życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaznaczając, że przyłącza się do tych życzeń także pan Burmistrz.

O godzinie 1410 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLV obrad.

 

 

           

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 138
07 lutego 2018 10:15 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 13:25 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 13:24 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [zalaczniki_cz_iv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl