Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 września 2017r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XLIII sesji w dniu 25.10.2017r.

Protokół Nr XLII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 27 września 2017r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego K.Mnicha), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Prowadzący nawiązał do dożynek gminnych, które odbyły się w dniu 9 września 2017r. i podziękował wszystkim, którzy w tym święcie uczestniczyli, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;                                                                                                                    
-przyjęcie informacji.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kijewie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy,  wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem formalnym o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu w otworzonej przez prowadzącego obrady – dyskusji.  Następnie dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  w pkt 6 lit.b  projektu uchwały zmieniającej Statut Gminy Gniewkowo. Za wnioskiem zgłoszonym przez  Przewodniczącego Rady opowiedziało się 14 radnych, tym samym projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Kolejno, radny Stefański zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Za przyjęciem porządku obrad Rada ponownie głosowała jednogłośnie (14 „za”).

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                        
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) zmieniająca Statut Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

 d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kijewie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy,  wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zgłosił jeszcze uwagę, aby przed procedowaniem wprowadzonego dodatkowo projektu uchwały radni dopisali sobie do wykazu jednostek organizacyjnych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowo, który został pominięty.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLI/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Burmistrz  rozpoczął od informacji o podpisaniu umowy na dofinansowanie termomodernizacji  SP Nr 1 w Gniewkowie. Dofinansowanie wynosiło będzie 1.660.000 zł, a koszt całego zadania to niespełna 2.300.000 zł. Teraz na zadanie to ogłoszony zostanie przetarg, a czas rozliczenia dotacji i zamknięcia inwestycji- to 15.08.2018r.  Burmistrz podał, że ogłoszono przetargi na budowę drogi w Suchatówce, na ul.Parkową, a „za chwilę” ogłoszony zostanie przetarg na budowę boiska przy Szkole Zawodowej i ŚDS oraz przetarg na termomodernizację Szkoły, którego to zadania zakres jest bardzo szeroki i rozbudowany. Przy podpisaniu umowy – inwestycja ta została pozytywnie skomentowana przez Marszałka Województwa i jest to jedna z największych, przyznanych dotacji.
Burmistrz nawiązał do problemów ze stacją uzdatniania wody, jakie ostatnio się pojawiły. Nie do końca czytelne były pobrane próby, które poddały wątpliwość kwestii związanych ze skażeniem wody. Wspólnie z SANEPiD podjęto określone środki, w piątek wieczorem jeszcze odbyła się narada, całe zasilanie przełączono -stację uzdatniania wody z suwu na magistralę toruńską, z której pobierana była cała woda. Po wynikach kolejnych prób (kilka prób z różnych punktów) wykonanych w sobotę – okazało się, że nie było już żadnego skażenia.  Pan Roszak zapowiedział procedurę wyjaśniania całej tej sytuacji z uwagi na wątpliwości, jakie się pojawiły co do metodologii pobierania prób. Podobna sytuacja miała kiedyś miejsce w Suchatówce i wówczas również się okazało, że „nie było ok po stronie SANEPiDu”.  Burmistrz zaznaczył, że przez ostatnie 2 dni Dyrektor był nieobecny i umówił się z nim na jutro na spotkanie. Burmistrz zaznaczył, że Gniewkowo nie było odosobnioną Gminą, która w tym samym czasie przez -weekend  miała takie kłopoty, co daje do myślenia. Nie mniej jednak podjęto wszystkie kroki związane z zabezpieczeniem i ograniczeniem spożycia wody, ale w sobotę  stacja została już uruchomiona.
Pan Roszak poinformował o obchodach jubileuszu 10-lecia PK „Gniewkowo” w ramach którego odbyło się uroczyste spotkanie z Zarządem i pracownikami Spółki. Burmistrz zaznaczył, że mówił już o tym na spotkaniu, że Spółka „to taka nasza wartość dodana”. Dla pana Roszaka- przekształcenie Zakładu i utworzenie Spółki było priorytetem i było jednym z pierwszych zadań, dzięki któremu działania Spółki można teraz oceniać pozytywnie i wszystkie inwestycje prowadzone są na zupełnie innym poziomie – „to już inny świat”. Burmistrz powiedział, że kiedyś, zanim Spółka powstała- „ZGKiM był głównym tematem przewodnim- leitmotiv`em na sesjach, nic innego, o niczym innym się tu nie mówiło, jak o działalności ZGKiM-u i szeregu jego różnych problemach”.  Burmistrz nawiązał do przejęcia przez Spółkę w tym roku kompleksowo  zadania związanego z gospodarką odpadami, dzięki czemu, samorząd nie jest już w żaden sposób uzależniony w tym zakresie od firm zewnętrznych, bo „na rynku gospodarki odpadami panują dziwne zwyczaje i czasami czuliśmy się poddani presjom”.
Pan Roszak poruszył też temat problemu z pracownikami, z czym borykają się m.in. firmy i co rzutuje na organizowane przetargi. Burmistrz zaznaczył, że po raz pierwszy, jak pełni tą funkcję zdarza się, że przetarg nie jest rozstrzygnięty, bo firmy nie są chętne do brania udziału w tych procedurach i tłumaczą to tym, że nie mają pracowników. W przypadku „branży drogowej” dodatkowo- część firm upadła i nie ma ich na rynku.
Burmistrz wystąpił  też z podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania na bardzo dobrym poziomie dożynek gminnych, a w szczególności dla  pani Beaty Kowalskiej,  Dyrektora MGOKSiR , pana  Sołtysa i mieszkańców Markowa. Zdaniem Burmistrza była to „bardzo fajna uroczystość, bardzo fajna impreza, bardzo fajny klimat, mieszkańcy i fajne miejsce”.
Burmistrz przekazał, iż zgodnie z zapowiedziami złożony został wniosek na ul.Piasta  w ramach dawnej tzw. „schetynówki”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma w ciągu 1,5-2 miesięcy.
Pan Roszak powiedział też , że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w konwencie burmistrzów, gdzie zaproszeni byli: pan Wojewoda i pan Marszałek z pracownikami i szefami departamentów, z którymi rozmawiano o nowej perspektywie, o kłopotach związanych z jej wdrażaniem i realizacją różnych projektów. Rozmawiano też o wydarzeniach z sierpnia i poszkodowanych w nawałnicy, o tym w jaki sposób wyceniać i oceniać szkody i ich wielkość.
Na koniec, Burmistrz powiedział, że podpisał pani Wicleben wniosek do Wojewody na dotację w kwocie 37 tys. zł na utworzenie gabinetów lekarskich w szkołach.
Przewodniczący Rady podziękował za to wystąpienie, a następnie otworzył dyskusję.
Radna Milewska stwierdziła, że „droga w Suchatówce to świeży temat” i zapytała o jaki odcinek konkretnie chodzi. Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to odcinka 300 m od strony Perkowa.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została jednogłośnie.


Ad.5   Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Przewodniczący Rady  o wystąpienie poprosił panią Skarbnik- Dorotę Rutkowską.
Pani Rutkowska omówiła przedłożone Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4), a także poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego sprawozdania (opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu  prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 
Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.


Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o omówienie zaproponowanych zmian w budżecie Gminy. Pani Rutkowska  omówiła projekt uchwały ,a następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLII/218/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

b) zmieniająca Statut Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały zaznaczając, że temat ten omówiony został na posiedzeniu Komisji i związany jest z wcześniej przyjętą uchwałą o likwidacji Gimnazjum i połączeniu go ze SP Nr 1,w związku z czym, z wykazu jednostek organizacyjnych ubywa jeden z podmiotów. Przewodniczący Rady jeszcze raz przypomniał o dopisaniu ŚDS  w Gniewkowie do tego wykazu. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLII/219/2017 zmieniającej Statut Gminy Gniewkowo – głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:

Prowadzący obrady zaznaczył, że ten temat Rada już omawiała i otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu– dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLII/220/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie – głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie:

Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały i uprzednio otworzona dyskusja- została zamknięta.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w obecności 14 radnych, w wyniku którego uchwała Nr XLII/221/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie przyjęta została 14 głosami.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

e)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kijewie:
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLII/222/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kijewie w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach:
Otworzona została dyskusja w sprawie projektu uchwały, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLII/223/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach:
Otworzona została dyskusja na temat projektu uchwały, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLII/224/2017 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

h) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:

Projekt uchwały również nie był przedstawiany i otworzona została dyskusja na jego  temat.
Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLII/225/2017 w sprawie  aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

i) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze:

Podkreślając, że temat ten był już omawiany przez Radę -prowadzący obrady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLII/226/2017 w sprawie  aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.7 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że interpelacje zgłaszane na wspólnym posiedzeniu Komisji są wyświetlane (stanowią załącznik nr 15 do protokołu). Radny powiedział też, że „nie będzie się pytał o co zawsze się pyta, a pan Burmistrz wie o co chodzi –będzie walczył jak lew w tej sprawie”.
Radny Krzysztofiak przypomniał o ul.Jęczmiennej i oczyszczeniu kanałów melioracyjnych i naprawie ogrodzenia, bo nic z tego nie zostało zrobione, a była informacja, że prace będą zakończone do połowy października. Radny poprosił o monitorowanie tego tematu, bo pierwotnie obiecane było, iż będzie to załatwione do końca września.  Radny poprosił też o wyrównanie nawierzchni, ponieważ mieszkańcy otrzymali informację, że będzie tam nawieziony drobny kamień, by wyrównać nierówności i zniwelować ostre kamienie. Burmistrz odpowiedział, że terminy ustalane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji „już pouciekały” . Jest deklaracja Zarządu i stały kontakt , dlatego pan Roszak wyraził nadzieję, że te prace zostaną wykonane.  Odnośnie wyrównania drogi-  Burmistrz poprosi o sprawdzenie tego, bo nie wie , czy była jakaś deklaracja dotycząca „jakiegoś grysiku”.  Pan Krzysztofiak zapewnił, że taka deklaracja była dana z Urzędu mieszkańcom.  Pan Roszak zapewnił, że to sprawdzi i jeśli będzie potrzeba nawiezienia, czy wyrównania nawierzchni- to trzeba będzie to zrobić.  Pan Krzysztofiak zaznaczył, że chodzi o to, by zdążyć przed załamaniem pogody.
Pan Krzysztofiak zapytał też o oświetlenie uliczne, bo właśnie na ul.Jęczmiennej i w Michałowie jest potrzeba po 1 lampie. Burmistrz odpowiedział, że „też mamy to na względzie i coś przynajmniej w tym zakresie będziemy chcieli zrealizować”. Burmistrz przekazał informację o spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Bydgoszcz ENEII, bo będzie kończony zaczęty rok temu etap przebudowy oświetlenia na ul.Inowrocławskiej (od osiedla do skrzyżowania ze światłami-wymiana słupów, opraw) i przy tej okazji planuje się instalację lamp na istniejących słupach. Tam gdzie będzie potrzeba zainstalowania  lamp stacjonarnych, ledowych (solary), będzie to robione w ramach możliwości- z wydatków na oświetlenie.
Radny Jarosław Rychlewski zgłosił potrzeby związane z drogą Branno-Murzynno (bardzo dziurawy pierwszy odcinek). Burmistrz zapytał, czy chodzi o asfalt, na co radny zaprzeczył tłumacząc, że chodzi o drogę szlakową. Pan Roszak zapytał, czy chodzi o drogę , która wychodzi w Murzynnie przy cmentarzu, co pan Rychlewski potwierdził, a Burmistrz stwierdził, że tam na początku jest asfalt.  Pan Rychlewski ponownie zaprzeczył, mówiąc, że asfalt jest chyba pod szlaką.
Pan Rychlewski wskazał też na drogę w Kawęczynie, gdzie dalej są dziury, o których mówiono na zebraniu oraz nie wycięto krzaków.
Następnie pan Rychlewski podał jeszcze odcinek Kijewo-Warzyn, gdzie bardzo wysokie są pobocza, a sama droga jest wąska.
Radny Rychlewski zgłosił, że należałoby także załatać dziury w drodze w Żyrosławicach  oraz uzupełnić oświetlenie w Żyrosławicach, o co radny występuje już od 3 lat, bo w niektórych miejscach jest bardzo ciemno i mieszkańcy proszą, by o to wnioskować.
Pan Rychlewski zapytał też o to, co dzieje się z kotłownią w świetlicy w Żyrosławicach. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że to, co miało być zrobione w świetlicy – jest już wykonane, a w roku następnym będą zabezpieczane środki na dalsze prace.
Radna Milewska przekazała, że jeden z mieszkańców zgłosił, że „na naszej górce przy torach kolejowych po ulewach, deszczach porobiły się  wgłębienia  i tam nie mają oświetlenia”. Radna poprosiła, by to uzupełnić.  Burmistrz zapytał, czy chodzi o teren przy torowisku, na co pani Milewska powiedziała, że „przy tej drodze, w ubiegłym roku prosiła o dół„ i ta dziura jest zasypana . Pan Roszak upewnił się jeszcze, czy chodzi od ten podjazd i zjazd przy budynku PKP, na co radna odpowiedziała, że mieszkaniec dokładnie tego nie sprecyzował. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o sam nasyp, o ciąg drogowy, co parę lat temu  przejęto w ramach wywłaszczenia – „to ok” , a dalej nie ma w ogóle drogi publicznej , to teren PKP i Gmina nie odpowiada za to, że „ktoś się pokusi by tam jeździć”. To teren PKP i on nie jest zamknięty, ale nie ma tam drogi gminnej, bo ona kończy się na terenie zabudowanym i jeśli ktoś się pokusi i skraca sobie drogę korzystając z tego odcinka- to robi to na własne ryzyko.
Zaznaczając, że już wcześniej , kiedyś o tym mówił- radny Ratajczak powiedział, że jeden z mieszkańców zgłosił mu potrzebę wyczyszczenia stawu na osiedlu. Burmistrz powiedział, że to zawsze jest robione poprzez Spółkę i strażaków, którzy teraz mają „porządną łódź” , dlatego zostanie to sprawdzone.

Ad.8 Wolne głosy, wnioski.

W punkcie tym Przewodniczący Rady rozpoczął od informacji na temat kolejnej-  XLIII sesji Rady zaplanowanej wstępnie na dzień 25 października  2017r.  o godz. 1300   i jej tematem będzie:
1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
-złożonych Burmistrzowi,
-złożonych Przewodniczącemu Rady.
2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – przy czym zmieniła się podstawa prawna do przedstawienia tej informacji. Poprzednio był to  art. 5a ustawy o systemie oświaty, a obecnie mówi o tym  art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949.
Następnie prowadzący obrady oddał głos pani Sołtys z Więcławic, która w imieniu mieszkańców zapytała o możliwość poprawy nawierzchni drogi Orłowo-Więcławice. Pani Zdrojewska zgłosiła też, że od 1 października, bądź od końca września 11 rolników otrzymało od ANR ziemię w Więcławicach i w trakcie prac polowych strasznie zanieczyszczają drogę w Więcławicach. Pani Sołtys poprosiła, by rolnicy sprzątali po sobie, ponieważ jak sama próbowała rozmawiać z jednym z nich , to została skrzyczana.  Pani Zdrojewska zasugerowała, by te osoby otrzymały jakieś pismo z Urzędu w tej sprawie. 
Pani Sołtys przekazała , że jeden z mieszkańców Więcławic prosił o zapytanie Przewodniczącego Rady o to, gdzie jest ścieżka rowerowa. 

Żartując, Burmistrz odpowiedział, że droga na Orłowo chyba nie zostanie naprawiona, bo „dzieci z Więcławic uciekają nam do szkoły w Orłowie, a uciekają dlatego, że parę lat temu tą drogę zrobiliśmy”.  Pani Sołtys zaznaczyła, że wówczas mieszkańcy z petycją wystąpią do Gminy.  Pan Roszak podkreślił, że żartował, choć prawdą jest, że jak droga była nieprzejezdna, to dzieci z Więcławic jeździły do szkoły w Szadłowicach, a na dzień dzisiejszy kilkoro z nich dowożonych jest do Gminy Inowrocław.  To jest niepokojące, a dzieje się zapewne tak dlatego, że rodzice pracują np. w Inowrocławiu i po drodze te dzieci zawożą.
Odnośnie porządku na drodze- Burmistrz zapewnił, że pismo na pewno pójdzie i raczej skierowane zostanie do pani Sołtys, chyba, że pani Zdrojewska poda nazwiska tych osób, to wystąpienie będzie indywidualnie – do każdego z rolników.  Generalnie jest to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości- jeśli rolnik prowadzi prace polowe sprzętem, a następnie wyjeżdża nim na drogę, wówczas różnej kategorii drogi nawożona są błotem, co stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
Odnośnie ścieżki rowerowej- Burmistrz zaznaczył, że dziś jeszcze nie odpowie na to pytanie. Przewodniczący Rady dodał z kolei, iż wcześniej sam zgłosił, iż nie będzie o to Burmistrza pytał podkreślając , że robi to już od 4 lat. 
Radny Stefański potwierdził też, że rolnicy rzeczywiście przy okazji prac polowych zanieczyszczają nawierzchnię dróg.

Ad.9 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1345 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLII obrad Rady życząc zebranym udanego popołudnia.

 

 

           

                                         

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 437
07 listopada 2017 09:38 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
11 października 2017 10:23 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [interpelacje_uwagi_i_wnioski_sesja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 10:18 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl