Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w GNiewkowie w dniu 28 czerwca 2017r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XLI sesji w dniu 30.08.2017r.

Protokół Nr XL/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XL sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Prowadzący obrady nadmienił, że dziś po raz pierwszy w roli Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego gości na sesji pan Leszek Sienkiewicz, którego powitał  i pogratulował w imieniu Rady wyboru na to stanowisko i wręczył okolicznościowy adres.  Gratulację w imieniu sołtysów z terenu Gminy złożyła panu Sienkiewiczowi również pani Halina Cierzniewska- wręczając okolicznościową wiązankę. 
Przewodniczący Rady poinformował też o zmianie w szeregach  sołtysów- za panią Marzennę Owczarczyk – Sołtysem Sołectwa Kawęczyn został pan Karol Smoła, którego radny Stefański powitał i pogratulował objęcia tej funkcji. Pan Smoła powitany został gromkimi brawami i Przewodniczący Rady wręczył mu okolicznościowy adres. O przekazanie podziękowań przygotowanych dla ustępującego Sołtysa- Przewodniczący Rady poprosił radnego Jarosława Rychlewskiego.
Prowadzący obrady nadmienił, że ubiegły tydzień był „tygodniem pożegnań”, ponieważ wraz z Burmistrzem uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Wierzchosławicach, gdzie po raz ostatni w charakterze Dyrektora występowała pani Mariola Kozłowska. Dziś pani Kozłowska ostatni raz w tej roli gości również na sesji.  Podziękowania i okolicznościowe życzenia przekazane zostały pani Dyrektor na wspomnianej uroczystości w Szkole, zaś teraz Przewodniczący Rady zachęcił zebranych do podziękowania za 35 lat pracy oraz zaangażowanie w życie społeczne, co też uczyniono w formie oklasków.
Kolejno, radny Stefański przekazał, że 24 czerwca 2017r. żegnano Dyrektora DPS w Warzynie- pana Stanisława Sobeckiego, który choć nie kierował jednostką gminną, to działał aktywnie na terenie Gminy. Pan Sobecki zmienia miejsce zatrudnienia, a za lata pracy w Warzynie Przewodniczący Rady podziękował mu w imieniu Rady Miejskiej.  Natomiast w dniu 25 czerwca 2017r. wraz z Burmistrzem uczestniczył w pożegnaniu proboszcza parafii w Ostrowie- Ks. Alojzego Kudlińskiego, który przechodzi na emeryturę, a przy okazji obchodzi jubileusz 33-lecia posługi w tej parafii.  Ks. Kudliński również otrzymał podziękowania i okolicznościowe życzenia.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                                 

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
    -dyskusja,
    -przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;  
-przyjęcie informacji.
6.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;
-przyjęcie informacji.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gniewkowo na lata 2017-2020:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie włączonego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo 2017r. :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków straży pożarnych działających na terenie gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy,  wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

 

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonej propozycji, a Przewodniczący Rady podkreślił, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały „budżetowej” z nowymi zmianami (projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu), które omówione zostaną później przez panią Skarbnik.  Radni otrzymali również poprawiony projekt uchwały dotyczący zmiany ulicy w Gniewkowie, gdzie rozbudowane zostało uzasadnienie (nowy projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Kolejno, prowadzący obrady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, za którym  opowiedziało się 15 radnych. Jednakże z uwagi na fakt, że nie przyjęto poprawki, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym, co ustalone było już wcześniej na posiedzeniu wspólnym Komisji- prowadzący obrady ogłosił „reasumpcję głosowania”  polegającą na głosowaniu w pierwszej kolejności przyjęcia zmiany, a następnie porządku obrad z tą zmianą (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

W głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenie w pkt 7 lit. g głosowało 15 osób. Przewodniczący Rady podsumował, że wniosek został przyjęty.
Następnie głosowano przyjęcie całego porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Za jego przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych. Przewodniczący Rady podsumował, że  porządek  wraz z przyjętą wcześniej zmianą został przyjęty, a następnie przeprosił za zaistniałą sytuację z głosowaniem i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

4.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy:
 -przedstawienie informacji;
 -dyskusja;                                                                                                                                   
-przyjęcie informacji.

6.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;
-przyjęcie informacji.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gniewkowo na lata 2017-2020:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie włączonego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo 2017r. :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków straży pożarnych działających na terenie gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy,  wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XXXIX/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Burmistrz rozpoczął od informacji na temat realizacji 3 projektów w ramach budżetu obywatelskiego - 2 są zamknięte, a trzeci – w trakcie, czwarty – w SP w Kijewie przeprowadzony będzie w czasie wakacji (w ciągu ok. miesiąca). Przekazał też, iż w piątek odbędzie się odbiór ul.Inowrocławskiej- zadania realizowanego wspólnie z firmą KCB, które Burmistrz uznał może nie za „wielką inwestycję, ale za to bardzo ważną”. Pan Roszak poinformował o otrzymaniu dofinansowania na termomodernizację SP Nr 1 w Gniewkowie (nowe skrzydło, hala sportowa, ocieplenie, wymiana dachu i okien oraz źródła  ciepła- piece). Koszt całego zadania to 2,4 mln zł, a z tego środki z budżetu Gminy to niespełna 600 tys. zł. Do końca czerwca złożony zostanie wniosek- aplikacja na budowę boiska sportowego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie. Pozostając w „tematyce sportowej” Burmistrz przekazał, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na modernizację stadionu im.M.Teppera, na co w budżecie przyjęta zostanie dodatkowa kwota i łącznie na zadanie to planuje się 950 tys. zł. Tą inwestycję Burmistrz także uznał za bardzo ważną i istotną, dotyczącą nie tylko sfery sportowej. Gra tam UNIA-Gniewkowo, której przy tej okazji pan Roszak pogratulował awansu do V ligi. Gratulacje z powodu awansu skierował także do CZARNYCH- Wierzchosławice. Burmistrz zaznaczył, że te awanse wiążą się z pewnymi nakładami.
Nawiązując do posiedzenia Komisji- Burmistrz wspomniał też o skardze oraz jednym z wystąpień o naprawienie błędu prawnego w uchwale, co jest po stronie Rady (była też skarga na Burmistrza)  i poinformował również o skardze, jaka wpłynęła do Kuratora Oświaty. Burmistrz wystąpił do Kuratora o przekazanie tej skargi, która dotyczyła pracy komisji konkursowej związanej w wyborem Dyrektora Przedszkola w Gniewkowie , Burmistrza, jak również nowego Dyrektora, powołanego na stanowisko w ubiegłym tygodniu. Zaznaczając, że nie chciałby się powtarzać, bo mówił to już na posiedzeniu Komisji- pan Roszak wyraził nadzieję, że chyba już wszyscy po trochu mają dosyć tego, że Gniewkowo postrzegane jest przez „stolicę województwa, czy siedzibę Wojewody” (Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki) poprzez skargi, jakimi są zarzucane permanentnie  przez kilka osób, a które nie mają żadnego pokrycia w stanie faktycznym, ani w stanie prawnym, ani „nie mają większego zakresu racjonalnego działania”. Dlatego też Burmistrz wystąpił, by mógł otrzymać tą 6-ściostronnicową skargę.
Wspominając o wcześniejszych podziękowaniach Przewodniczącego Rady skierowanych do pani Marioli Kozłowskiej – Burmistrz przyłączył się do nich podkreślając działanie na rzecz Szkoły i środowiska i „takie działanie od serca”. Pani Kozłowska podziękowała za te słowa i również skierowała podziękowania m.in.  do Burmistrza oraz radnych.
Następnie Burmistrz oficjalnie powitał Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego, któremu już wcześniej gratulował „na poziomie Przedsiębiorstwa” i poinformował o powołaniu nowego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w osobie pani Agnieszki Molendy, która obecna będzie zapewne na następnej sesji Rady. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy- pani Molenda powołana została przez Burmistrza na to stanowisko w ubiegłym tygodniu i powitana była „na poziomie Rady Pedagogicznej i całej kadry Przedszkola”.
Pan Roszak dorzucił też „jedno słowo” odnośnie uroczystości, jaka miała miejsce w niedzielę tj. do pożegnania ks. Kudlińskiego, który bardzo mocno wpisał się w historię naszej Gminy, miejscowości, parafii ostrowskiej. I mimo, że to może nie miejsce, „bo sesja i tematyka samorządowa”- Burmistrz podkreślił, że ks. Kudliński – to osoba bardziej nastawiona, by pomóc człowiekowi, utrzymywać w dobrym, albo w bardzo dobrym stanie kościół, remontować ten kościół, a nie na swoją siedzibę –plebanię. Burmistrz wyraził opinię, że jest to jeden z księży , który „może być przykładem dla innych i takich jest coraz mniej niestety”.
Pan Roszak odniósł się również do powitania w gronie sołtysów pana Karola Smoły wyrażając nadzieję oraz przekonanie, że przyszła współpraca będzie dobra z wykorzystaniem bogatego doświadczenia pana Smoły w dziedzinie samorządu.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań, dlatego dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- Rada jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem.

Ad.5   Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy.

Ustalono, że z uwagi na nieobecność pani Joanny Kowalskiej- informację w całości przedstawi Sekretarz Gminy – pani Bogumiła Pęczkowska, której Przewodniczący Rady oddał głos.
                               Pani Pęczkowska omówiła informację, jaką sama przygotowała, a także ofertę przedłożoną przez Dyrektora MGOKSiR w Gniewkowie (informacje stanowią odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu  prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Do przedstawionej informacji nie było pytań ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie jej przyjęcia. 
Za przyjęciem informacji w głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych.

Ad.6 Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił Kierownika ŚDS w Gniewkowie- panią Jolantę Słaboszewską- Nowak . Pani Kierownik w skrócie omówiła przedłożoną uprzednio  Radzie informację o funkcjonowaniu Domu (stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu).
Po wystąpieniu pani Słaboszewskiej-Nowak Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było  pytań i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o omówienie zaproponowanych zmian w budżecie Gminy. Pani Rutkowska  omówiła projekt uchwały zawierający również zmiany dodatkowo wprowadzone po posiedzeniu Komisji.
Pani Rutkowska przedstawiła zmiany na ogólną kwotę  243.163,53 zł. - omawiając propozycję zmian w poszczególnych pozycjach.
Następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka powiedział, że projekt zmian omawiany na Komisjach przewidywał ponad 6,5 mln zł na inwestycje, a w dzisiejszej opisówce nie ma tabeli, ale kwota jest inna-  6.283.000 zł . Pani Rutkowska powiedziała, iż mówiła o przeniesieniu kwoty ok. 235 tys. zł , co dotyczy wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową do Więcławic (zmiana paragrafów-  z wykupu na wypłatę odszkodowań). Taka informacja była już na stronie 2 w materiałach omawianych na posiedzeniu Komisji. Burmistrz nadmienił, że to de facto jest wydatek inwestycyjny, ale musi być zapisany w budżecie w innym paragrafie. Pani Skarbnik nadmieniła jeszcze, że pozostała kwota ok. 8 tys. zł – to przepisane zostało zgodnie z decyzją dla ŚDS.
Radny Krzysztofiak zapytał natomiast o zwiększenie o 300 tys. zł modernizacji ul.Parkowej oraz o zakres tej modernizacji. Burmistrz odpowiedział, że chodzi głównie o nowe nawierzchnie. Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami. Planowano przebudowę kanalizacji sanitarnej, ale po analizie okazało się, że koszty tego zadania są bardzo wysokie- ponad 1.800.000 zł i uzgodniono z mieszkańcami, że „pójdziemy w stronę wykonania, czy dofinansowania budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków”, bo warunki są ku temu korzystne. Na dziś ludzie, albo wywożą szamba, „albo te ścieki gdzieś tam trafiają poprzez kanalizację deszczową do rowu”. W przyszłym roku miasto obchodzić będzie rocznicę 750-lecia nadania praw miejskich i odbywać się to będzie głównie na obiekcie rekreacyjno-sportowych przy ul.Parkowej i chodzi też o to, by ta ulica była odnowiona, ale nie ma ponad 3 mln zł, by przebudowę tej ulicy dokonać. Dlatego „znaleziono jakiś tam złoty środek” i w piątek odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami, bo na ten moment po kilku rozmowach-„ta propozycja jest do zaakceptowania” i byłoby to dofinansowanie, podobnie, jak w innych miejscowościach, do tych instalacji przydomowych. Dzięki takiemu ograniczeniu kosztów- będzie można realizować inne zadania. Radny Krzysztofiak zapytał, czy te pół miliona złotych „idzie na oczyszczalnie ścieków”, na co pan Roszak odpowiedział, że 0,5 mln zł będzie na nawierzchnię całej ulicy (550-540 tys. zł).
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XL/196/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 13 radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

b) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gniewkowo na lata 2017-2020:

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały  przez Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Aleksandrę Marczak.  Pani Marczak przedstawiła treść projektu uchwały, a następnie  prowadzący obrady otworzył dyskusję .
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu – dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XL/197/2017 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gniewkowo na lata 2017-2020 – głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

c) zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie:

Prowadzący obrady ponownie podkreślił, że projekt uchwały został  „poszerzony w uzasadnieniu” . Kolejno, ustalono, że nie ma potrzeby przedstawiania projektu uchwały i od razu otworzona została dyskusja.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy po podjęciu uchwały mieszkańcy otrzymają pisma z instrukcją dotyczącą kwestii zwrotu kosztów i „jak to będzie wyglądało”. Pani Sekretarz zapewniła, że takie pisma do mieszkańców tej ulicy zostaną wystosowane, ale dopiero wówczas, jak uchwała wejdzie w życie, co nastąpi 14 dni po publikacji i jeśli Wojewoda nie będzie miał uwag do tej uchwały.

Z uwagi na brak innych chętnych do zabrania głosu– dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XL/198/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie – głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d) określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie włączonego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:

Projekt uchwały z uwagi na nieobecność Kierownika Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przedstawiła zebranym pani Beata Kowalska, która wyjaśniła m.in. , że projekt ten „porządkuje łączenie Gimnazjum i SP Nr 1” , regulując kwestie związane z mieniem  włączonej placówki.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały i dyskusja została zamknięta. Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w obecności 15 radnych, w wyniku którego uchwała Nr XL/199/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie włączonego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie przyjęta została 8 głosami, przy 7 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

e)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo 2017r.:

Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że projekt niniejszej uchwały związany jest z przesunięciem środków z uwagi na większe wydatki na leczenie zwierząt.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  Za przyjęciem uchwały Nr XL/200/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo 2017r. w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

f) wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków straży pożarnych działających na terenie gminy Gniewkowo:
Ustalono, że nie ma potrzeby przedstawiania omawianego wcześniej przez radnych projektu uchwały, natomiast uzupełniając- pani Sekretarz przekazała informację na temat skutków finansowych, jakie spowodowane mogą być przyjęciem uchwały. Pani Pęczkowska podała, że jest to 4 zł , co według danych za półrocze średnio daje łączną kwotę ok. 3,5 tys. zł , a przy zachowaniu ilości zdarzeń – 7 tys. zł na cały rok.  Pani Sekretarz podkreśliła, że w tym roku tych zdarzeń nie było dużo i wykonanie jest niskie. Przewodniczący Rady zapytał, czy w takim razie przewiduje się 100% powtarzalność zdarzeń, co pani Pęczkowska przyznała, ale ponownie zaznaczyła, że bywały już lata, gdy tych zdarzeń było o wiele więcej. Następnie otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XL/201/2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków straży pożarnych działających na terenie gminy Gniewkowo w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

g) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym:

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik podkreślając, że uchwała ta umożliwi zapłatę podatków i innych opłat w kasie Urzędu za pomocą karty płatniczej. Pani Rutkowska zaznaczyła też, że w projekcie uchwały  zaktualizowana została podstawa prawna (poprawiony projekt stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Następnie otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XL/202/2017 w sprawie  dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Ad.8 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Krzysztofiak przekazał prośbę mieszkańców ul.Cichej o nawiezienie nawierzchni drogi jakimś kruszywem, ponieważ tworzy się tam błoto po opadach i jest problem z wyjazdem. Burmistrz zaznaczył, że ta ulica jest własnością prywatną i jej utrzymanie należy do właścicieli nieruchomości przyległych. Pan Roszak zaznaczył także, że Gmina stara się pomagać w jej utrzymaniu, ale droga została wydzielona i ułamkowe jej wielkości przypadają właścicielom tych nieruchomości. Radny zaznaczył, że pytał o to, ale mieszkańcy nie potrafili mu odpowiedzieć.
Radny Rychlewski wystąpił z podziękowaniem za  wyrównanie drogi w Kawęczynie oraz za zgodę Burmistrza na utworzenie od września  8-godzinnego przedszkola w Kijewie. Następnie radny przypomniał o zgłaszanych wcześniej sprawach: o krzakach w Żyrosławicach, drodze Branno-Murzynno (równiarka i wykoszenie poboczy), drodze Kijewo-Suchatówka (problem z poboczami, wyrwy i pękanie asfaltu), skrzyżowaniu Kijewo-Warzyn (duża dziura), drodze Markowo-Suchatówka, parku w Kijewie. Radny zapytał też o możliwość zrobienia drogi Warzyn –DPS. Burmistrz zapytał, czy chodzi o drogę wewnętrzną, dojazdową, co pan Rychlewski potwierdził.
Pani Pęczkowska oświadczyła, że chciałaby udzielić odpowiedzi na pytania zadane na posiedzeniu Komisji  przez radnego Jerzego Ratajczaka. Pani Sekretarz powiedziała, że sprawdziła kwestię masztów przed Urzędem i wywieszania flag zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  „za Prezydenta Komorowskiego”. Flaga narodowa wywieszana jest prawidłowo, zgodnie z zaleceniami, natomiast unijna flaga powinna być na końcu i to zostało już poprawione. Nawiązując natomiast do uwagi na temat tablicy informacyjnej przed Urzędem zawierającej reklamę ZMPCB „CERAMA” w Gniewkowie – pani Pęczkowska przekazała, że ta tablica robiona była wiele lat temu i rzeczywiście jest tam ta reklama, podobnie jak reklamy wielu innych firm. Pani Sekretarz zasugerowała zamalowanie wspomnianej przez radnego reklamy, ponieważ sama gablota potrzebna jest do wywieszania ogłoszeń. Burmistrz dodał, że te firmy sponsorowały wówczas tą tablicę i postawiona była za zgodą i akceptacją Urzędu. Przyznał, że można to rzeczywiście zamalować, ale „trzeba sobie zadać pytanie – po co?- o jest „CERAMA”, która ma jakąś swoją historię i to , że jej nie ma to chyba wszyscy wiedzą, tylko jakie to ma znaczenia z punktu widzenia informacji”. Radny Ratajczak zaznaczył, że „tylko zapytał, czy „CERAMA” urzęduje, zgodnie z tym”.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że zgłoszone przez radnych  na posiedzeniu Komisji interpelację są wyświetlane.
Z-ca Burmistrza nawiązała natomiast do wypowiedzi radnego Rychlewskiego na temat oddziału przedszkolnego w Kijewie i oświadczyła, że z tego, co wynika z zatwierdzonych arkuszów organizacyjnych- w szkołach wiejskich działają 5-ciogodzinne oddziały przedszkolne. Dodatkowe godziny są natomiast dla dzieci 6-ścioletnich. Radny Rychlewski powiedział, że przekazał tylko to, co usłyszał i może lepiej wytłumaczyłby to Burmistrz, ponieważ to on przekazał taką informację na zebraniu wiejskim w Kawęczynie. Pan Roszak stwierdził, że mówił, że „jeśli będzie taka potrzeba i są osoby, rodzice chętni, czy będzie potrzeba, by dziecko zostało dłużej to na zasadzie analogii, tak jak uzgodniliśmy to m.in. w Szadłowicach- również będzie można w ten sposób postąpić jeżeli chodzi o Kijewo”.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.

Przewodniczący Rady, zanim  oddał głos  radnemu Rychlewskiemu, poinformował , że kolejna XLI sesja Rady zaplanowana została wstępnie na dzień 30 sierpnia 2017r.  o godz. 1300   i jej tematem będzie realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017.  Prowadzący obrady zaznaczył, że termin sesji wskazuje na przerwę i wszystkim, którzy mają wakacje życzył, aby były one udane. Natomiast tym, którzy w tym czasie pracować będą „na najwyższych obrotach”- rolnikom życzył obfitych plonów, by móc później wspólnie cieszyć się nimi w trakcie dożynek.
Sołtys Sołectwa Suchatówka zapytał o to, na jaki miesiąc, miesiące przewidziana jest budowa drogi Suchatówka-Perkowo- I etap. Burmistrz odpowiedział, iż „myśli, że to jest kwestia najbliższych tygodni, jak ogłoszony zostanie na to przetarg”.
Sołtys Sołectwa Murzynko zgłosił, że przy wjeździe do miejscowości  od strony Gniewkowa jest dom wielorodzinny, którego współwłaścicielem (oraz terenu) jest Gmina, a przy wejściu na boisko ten teren bardzo zarósł. Mieszkańcy dbają tylko o swoją cześć, a ten obszar jest bardzo zarośnięty. Od strony boiska, przy płocie jest też wysypisko śmieci. Pan Cegielski poprosił, by się tym zająć.  W celu uściślenia- Burmistrz powiedział, że chodzi o budynek wielorodzinny, w którym kilka mieszkań jest wykupionych i część terenu jest wykoszona i część nie-to w takich przypadkach – wspólnoty działają w oparciu o określone przepisy. W sołectwa najczęściej funkcjonują kosiarki zakupione z funduszów sołeckich  np. do utrzymania terenów przy świetlicach, bo trudno jest wysyłać z Gniewkowa sprzęt do każdej wsi. Dlatego zdaniem Burmistrza- skoro jest tam kilku lokatorów i taki sprzęt oraz teren w ułamkowej części przypadający – „to powinno być w interesie tych wszystkich mieszkańców, wspólnym interesie, by jednego, który takich rzeczy nie robi- by zmobilizować go, by też podjął takie działania”. Burmistrz jednocześnie zapewnił, że zostanie to sprawdzone i powiedział, iż z tymi mieszkańcami trzeba porozmawiać , bo tego typu sytuacje winny być rozwiązywane na bieżąco, od ręki i nie powinno być to jakimkolwiek problemem i na przyszłość takie działania winny być uregulowane.
Kolejno głos zabrał pan Marcin Rutkowski, który przypomniał, że swego czasu gościł już na sesji w sprawie dróg i radni znają sprawę, o jaką mu chodzi. Mieszkaniec zapytał o to, na jakim etapie są planowane inwestycje i w jakim terminie będą one wykonane. Pan Rutkowski zapytał też o to, czy pojawiły się może nowe możliwości, umożliwiające poszerzenie zadania, którego priorytetem jest przykrycie drogi szlakowej, o zrobienie nowej nawierzchni na odcinku drogi brukowej. Pan Rutkowski podkreślił też, że „może by ich tu nie było, gdyby nie to, że na ostatnie pismo, z jakim zwrócili się do pana Burmistrza z dnia 16 listopada 2016r. – nie doczekali się żadnej odpowiedzi”. Pan Rutkowski pytał o to również pana Sołtysa, ale ten także nie otrzymał takiej odpowiedzi i mieszkańcy uważają, że tak to nie powinno być- „nie należy chować głowy w piasek”. Następnie wystąpiła pani Beata  Giernat, która  po zapowiedzi Przewodniczącego Rady- poprawiła go informując zebranych, że nie występuje tu jako „radna”, tylko „Sołtys Słońska”. Pani Sołtys zgłosiła potrzebę wykoszenie trawy i poszerzenie poboczy przy drodze burkowej, bo trawa jest tam „metrowa”. Powiedziała, że wraz z mieszkańcami przyjechali tu, by dowiedzieć się zarówno o drogę brukową, jak i szlakową. Pani Giernat odwołała się do dokumentu, w którym jest zapis mówiący o przeznaczeniu przez Gminę kwoty 300.000 zł na drogi w Szadłowicach i zapytała o to, jak wygląda realizacja tego na dzień dzisiejszy. Burmistrz zapewnił, że miło jest, że pani Sołtys tak często gości na sesjach w Gniewkowie (też jako radna Gminy Inowrocław) i zaapelował do niej , właśnie jako radnej Gminy Inowrocław, o interwencję w sprawie drogi powiatowej na terenie Gminy Inowrocław, która jest w bardzo złym stanie, jest chyba najgorszą drogę w Powiecie. Pani Giernat powiedziała, że w tym zakresie również działa. Pan Roszak stwierdził, że nie widać tych działań, bo tam strach przejechać samochodem, a co dopiero puścić dziecko np. rowerem. Pani Giernat zauważyła, że taki stan drogi nie przeszkadza jednak, by jeździł tam autobus szkolny. Odnosząc się do drogi planowanej przez Gminę Gniewkowo – Burmistrz oświadczył, że zakończone zostały prace związane z projektowaniem tego odcinka do pana Stefańskiego  i drugiego- do pana Balika, a „to trochę trwa”. Pan Roszak powiedział, że „jesteśmy przygotowani do przetargu i za chwilę zostanie ogłoszony przetarg”.  Pan Rutkowski zauważył, że jeżeli droga robiona będzie do „pana Stefańskiego- to znowu będzie błąd”, bo droga kończy się „na figurze za państwem Solińskim” i poprosił o precyzyjność, bo potem „znowu wyjdzie kwiatek”. Przewodniczący Rady zapewnił, że chodzi tu „o koniec naszej Gminy”, czyli do tej figury. Mieszkaniec przypomniał też, że nie otrzymał wyjaśnień na temat braku odpowiedzi na pismo. Pan Rutkowski zaznaczył, że wycięcie poboczy zgłaszał już wcześniej (ok. 2 tyg. temu) u pana Sołtysa, ale nie zostało to zrobione.  Jak jedzie się przez Gminę, to widzi się „pobocza pięknie wycięte”, dlatego mieszkaniec zaapelował, by pamiętać o nich, to wówczas nie będą o tym mówili.
Odpowiadając, Burmistrz zwrócił się do pana Rutkowskiego z wyjaśnieniem, że użył skrótu myślowego wskazując na zakończenie planowanego odcinka drogi (ta droga najbardziej kojarzy mu się z nazwiskiem pana Stefańskiego),ale oczywistym jest , że będzie to robione do granicy Gminy. Pan Roszak wyraził też nadzieję, że podobnie zrobi Gmina Inowrocław- również do swojej granicy, bo na razie zrobiona jest tylko droga do pani Sołtys i te „300 m na terenie Gminy Inowrocław będzie dokończone”. Jeśli Gmina Gniewkowo to zrobi, a Gmina Inowrocław nie dotrzyma słowa- to te działania i inicjatywa mieszkańców będą trochę „zakłócone”. W kwestii odpowiedzi na pismo z 2016 roku – Burmistrz powiedział, że pan Rutkowski „jako działacz społeczny” był kilkakrotnie obecny na sesji i wówczas otrzymywał precyzyjne informacje, co do sposobu rozstrzygnięcia m.in. treści i próśb zawartych w tym piśmie. Dlatego uznano, że taka odpowiedź została udzielona, a „nie ważna jest forma odpowiedzi”. Odpowiedź pan Rutkowski „otrzymał publicznie” i była ona kierowana bezpośrednio do niego. Jeśli natomiast pan Rutkowski życzy sobie otrzymać pisemnej odpowiedzi na to pismo, to taką odpowiedź dostanie, choć wcześniej została ona skutecznie przekazana na sesji.
O głos poprosiła pani Giernat, która zwracając się do Burmistrza zapewniła, iż nie przyszła tu po to, by go atakować , „tylko my walczymy, żeby ta droga też była, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że tam gdzie mieszkamy- w Słońsku i część Szadłowic, to jest naprawdę zaniedbane i ze strony Gminy Inowrocław przez lata i ze strony Gminy Gniewkowo”.  Dlatego pani Giernat nie przyszła , by Burmistrz jej mówił, że „droga do Sołtysowej jest zrobiona-nie, droga jest zrobiona do Sołtysowej i wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy tam mieszkają.”  Dlatego walczą o 4 domy, które tam stoją i ten asfalt warto byłoby tam położyć. Pan Roszak powiedział, że pozwolił sobie na tą uwagę, ponieważ jeśli nie zostanie to zrobione, to będzie jeszcze brakować ok.300-400 m „po stronie Inowrocławia”. Burmistrz uznał, iż ma prawo do takiej uwagi, bo pani Giernat związana jest z samorządem. Pan Roszak wskazał też na starania , jakie czynione są w Gminie Gniewkowo o poprawę stanu dróg powiatowych, co wspierają też radni powiatowi, dlatego pani Giernat nie może Burmistrzowi zabronić, by takie uwagi czynił , by jako przedstawiciel samorządu Gminy Inowrocław zatroszczyła się o te drogi na terenie Gminy Inowrocław, bo są w stanie fatalnym. Zdaniem pani Giernat jest ”to wprowadzanie w błąd, bo oni też troszczą się o te drogi”.
Pan Marcin Rutkowski powiedział, że nie otrzymał też informacji na temat perspektyw „odnośnie bruku”. Burmistrz oświadczył, że tak , jak już mówił o tym wcześniej jest to decyzja przy kreowaniu budżetu na kolejne lata. Na dziś jest to droga o nawierzchni ulepszonej (kamień), nikt tam po błocie nie jeździ, a w Gminie jest jeszcze wiele dróg żużlowych , które „też czekają” , dlatego dziś Burmistrz nie odpowie „jaka jest perspektywa” i kiedy ewentualnie ta droga będzie brana pod uwagę.  Teraz robiony będzie odcinek asfaltowy od tej drogi o nawierzchni kamiennej do „pana Stefańskiego- do granicy Gminy Inowrocław” i w Szadłowicach też – drogę do pana Balika.
Pan Rutkowski poprosił, by przyjrzeć się też modernizacji „tego ich nieszczęsnego mostku”, bo nie tak dawno (1-2 miesiące temu) ktoś rozbił sobie tam samochód. Zdaniem mieszkańca zostało to zrobione źle, bo podjazd został tak skrócony, że zjeżdżając samochodem osobowym można hakiem zawadzić o ten zjazd.

Ad.10 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1405 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XL obrad Rady życząc zebranym miłego popołudnia.

 

 

                                                         

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2017 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 294
08 września 2017 13:12 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 13:06 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 13:06 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [zal_cz_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl