Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 31 maja 2017r.

 Protokól został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 czerwca 2017r.


Protokół Nr XXXIX/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 31 maja 2017r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XXXIX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady- radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Nawiązując do obchodzonego 27 maja -Dnia Samorządu Terytorialnego- wszystkim osobom związanym z samorządem Przewodniczący Rady złożył życzenia satysfakcji z pełnionych w samorządzie funkcji, zadowolenia oraz szacunku i dobrej atmosfery, przepełnionej zaufaniem.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  Prowadzący obrady zaznaczył, że dzisiejsza sesja ma dwie części – właśnie rozpoczętą cześć roboczą oraz o godz. 1500 - część uroczystą poświęconą Dniowi Samorządowi Terytorialnemu.

Proponowany  porządek obrad:                                                               

Część robocza, która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:

                                                                                       

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
6.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016 :

-przedstawienie sprawozdania;

-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2016;

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2016;

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016;

-dyskusja;                                                                                                                                  
-przyjęcie uchwały.

   7. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2016 rok;
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały .
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 1  w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1500 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie.

11.Zamknięcie obrad.

 

Kolejno, prowadzący obrady zapytał o to, czy ktoś zgłasza uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Nie było uwag, wobec czego prowadzący obrady zarządził głosowanie porządku obrad.
Za jego przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych
Przyjęty porządek obrad:

Część robocza, która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:

                                                                                       

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
6.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016 :

-przedstawienie sprawozdania;

-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2016;

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2016;

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016;

-dyskusja;                                                                                                                                  
-przyjęcie uchwały.

   7. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2016 rok;
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały .
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 1  w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1500 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie.

11.Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XXXVII/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 5 maja 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XXXVIII/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.5 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Burmistrz na początku swojego wystąpienia przyłączył się do życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego o odwołał się do słów prof. Kuleszy „samorząd- to jest jedyna reforma ustrojowa, która powiodła się w Polsce”. Pan Roszak podziękował wszystkim za pracę w samorządzie i również wspomniał o części uroczystej sesji.
Kolejno, Burmistrz przekazał , że w ostatnich dniach podpisał umowę na usługi bankowe po przeprowadzonym przetargu. Tak jak w poprzednim okresie, nadal prowadził je będzie Bank Spółdzielczy w Gniewkowie, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargowej. Następnie Burmistrz mówił o aktualnie prowadzonych inwestycjach: przebudowa ul.Inowrocławskiej, zadanie w Wierzchosławicach prowadzone przez Spółkę, która również przystąpi wkrótce do modernizacji placu przy szkole podstawowej. Do 7 czerwca 2017r. przyjmowane są oferty na drogę w Gąskach, natomiast do 14 czerwca 2017r.   zbierane będą oferty na przebudowę ul. Piasta, do „dwudziestego piątego powinna być zakończona budowa siłowni i placu zabaw w Przedszkolu” (zdania prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego). Burmistrz przekazał też, że poprzez procedurę konkursową – „na ten moment mamy wyłonionych dwóch dyrektorów naszych placówek- jeden dyrektor dotychczasowy, który uzyskał prawie 100% poparcie Komisji”- to pani Dorota Gliwińska jako Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, a także nowego dyrektora w miejsce pani Dyrektor Kozłowskiej z Wierzchosławic, która odchodzi na emeryturę wybrana została- pani Magdalena Płachecińska. Pan Roszak poinformował też, że wystąpił do Kuratora Oświaty w sprawie powołania dyrektora Przedszkola w Gniewkowie, ponieważ w wyniku konkursu-dyrektor tej placówki nie został wyłoniony. W procedurze tej kolejnym krokiem jest pozyskanie opinii KO na temat kandydata i w najbliższym czasie powołany zostanie również dyrektor tej placówki. Burmistrz zapowiedział też złożenie aplikacji na budowę boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Zawodowej, co winno nastąpić do 30 czerwca 2017r. i wyraził nadzieję , że ten obiekt powstanie do końca roku.  Pan Roszak oświadczył, że podjął decyzję, by w ramach posiadanych środków budżetowych (w związku z opóźnieniami ze strony Urzędu Marszałkowskiego  realizacji programów w ramach ORSRG), jakie zaplanowane zostały na przebudowę terenu przy ul.Parkowej – zorganizować przetarg na przebudowę stadionu. Zadanie to polegać będzie m.in. na budowie nowych trybun, na zrobieniu krytych sektorów, budowie bieżni, oświetlenia, nagłośnienia. W kwestii amfiteatru jest zwłoka Urzędu Marszałkowskiego, a wczoraj podpisane zostały umowy na opracowanie rewitalizacji. Z uwagi na sytuację w zakresie wydatkowania środków unijnych w województwie – nie można ruszyć z naszymi projektami (na dziś poziom wydatkowania środków UE od 2014r. wynosi 2%, a to ostatnie miejsce w Polsce).   Obecnie przygotowywana jest dokumentacja i niedługo ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę stadionu. Po rozmowach z Wojewodą , też na poziomie Ministerstwa- Burmistrz zapewnił, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej Wierzchosławice–Więcławice, na którą wydatkowano już z budżetu Gminy  prawie 350 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana o kwotę 900 tys. zł i na dziś Generalna Dyrekcja posiada na to zadanie środki w wysokości prawie 3 mln zł.
Burmistrz powiedział, że przesunięty został również termin rozstrzygnięcia wniosku na termomodernizację SP Nr 1 w Gniewkowie. Decyzja zapaść miała pod koniec maja, ale już wiadomo, że przynajmniej 2 tygodnie zwłoki będzie w tym zakresie. Pan Roszak wyraził jednak nadzieję, że zadanie to otrzyma dofinansowanie i będzie realizowane z pożytkiem dla środowiska Szkoły, ale też całego miasta i infrastruktury sportowej. Po różnych ustaleniach Burmistrz podpisał porozumienie z Policją na dofinansowanie patroli.
Na koniec swojego wystąpienia Burmistrz wystąpił z podziękowaniami do wszystkich swoich współpracowników, do Dyrektora MGOKSiR  za pracę związaną z przygotowaniem i realizacją Dni Gniewkowa.
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak nawiązał do informacji na temat modernizacji stadionu w Gniewkowie polegającej m.in. na budowie bieżni i przypomniał, że przy ostatnim remoncie bieżnia została właśnie zlikwidowana, bo teren był za mały i nie można było jej zmieścić.  Burmistrz przyznał radnemu rację i podał, że planuje się 100 m bieżnię na długości części przy trybunach, bo rzeczywiście nie ma tam miejsca i w przypadku innego rozwiązania trzeba byłoby przesunąć się w stronę ulicy.  Burmistrz zaznaczył, że nie wie jeszcze jakimi środkami Gmina będzie dysponowała w ramach rewitalizacji, ale planuje się jego realizację pod kątem obchodów 750-lecia Gniewkowa, by dobrze się do tego przygotować. Z uwagi na to, że z amfiteatrem „może być różnie,  dlatego ta decyzja o budowie stadionu, trybun, częściowo krytych, bieżni poliuretanowej na długości nowych trybun. Pan Krzysztofiak zapytał o koszt zakładanej modernizacji boiska. Pan Roszak zaznaczył, że to nie tylko chodzi o murawę na co zaplanowano ok. 650 tys. zł, choć z dokumentacji ma to być ok. 70 tys. zł, ale zazwyczaj po przetargu jest to niższa kwota, więc nie proponowano zmian w budżecie. Pan Roszak wspomniał przy tym o sukcesach lokalnych piłkarzy o awansie 2 drużyn do V ligi A klasy,  i trzeciej  z Szadłowic na VII miejscu.
Radny Ratajczak poruszył też temat porozumienia z Policją (wskazując przy tym na zainteresowanego tematem mieszkańca obecnego na sesji) i zapytał o warunki tego porozumienia, czy są one ogólne, czy też może ujęte zostały sugestie zgłaszane na sesji.  Burmistrz odpowiedział, że jest tam zapis o patrolach pieszych, a kwestie miejsc- to pozostawiono do bieżącej kontroli interwencji. Pan Roszak zaznaczył, że chodzi o to, by w umowie nie wiązać się określonymi miejscami, by ich nie wskazywać z góry.
Pan Krzysztofiak zapytał o projekt na boisko przy Szkole Zawodowej , o to, w jakim konkursie będzie on składany. Padła odpowiedź, że dofinansowanie planuje się z PROWu.
Nie było więcej pytań, dlatego dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- Rada jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem.

Ad.6   Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016.

O wystąpienie i przedstawienie sprawozdania  oraz o przedstawienie opinii RIO Przewodniczący Rady poprosił  panią Skarbnik. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprosił natomiast o odczytanie opinii Komisji i przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania (dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki nr: 3, 4, 5 i 6).
Pani Skarbnik omówiła przedłożone Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia 2017r. o tym sprawozdaniu. 
Prowadzący obrady nadmienił, że dyskusję otworzy po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym uchwałę RIO Nr 5 /Kr/2017 z dnia 15 maja 2017r. o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium (załącznik nr 7 do protokołu). Następnie omyłkowo, Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium za 2016 rok (załącznik nr 8 do protokołu). Prowadzący obrady zwrócił uwagę, że przedstawione dokumenty  dotyczą następnego punktu porządku obrad. Kolejno, Przewodniczący Komisji odczytał treść opinii Komisji na temat wykonania budżetu za rok 2016.  Radny Stefański poprosił jeszcze o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania. Radny Pułaczewski odczytał natomiast wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium (załącznik nr 9). Po tym wystąpieniu ustalono, że nie ma potrzeby przedstawiania projektu uchwały i  otworzona została dyskusja.
Zaznaczając, iż nie był obecny na posiedzeniu Komisji- radny Kopiszka wskazał na rozdział 90 003- „oczyszczanie miasta i gminy”, w którym na sprzątanie miasta wydatkowano kwotę 195 tys. zł i zapytał, czy w ramach tych środków sprzątane mogą być również tereny zielone na wsiach. Są takie tereny na wsiach, gdzie sołectwa same sobie nie radzą (np. parki), a w sprawozdaniu zawsze mowa jest tylko o sprzątaniu miasta. Burmistrz zapytał, czy ma to traktować jako wniosek , co radny potwierdził.
Nie było więcej pytań, ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania poprzez przyjęcie uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr XXXIX/190/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 przyjęta została w głosowaniu jawnym 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik nr 10).

Ad.7 Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

Przewodniczący Rady  poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla pana Burmistrza oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym wniosku, jak również projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2016 rok.
Jednocześnie zaznaczył, że dokumenty te zostały już przedstawione w poprzednim punkcie, ponieważ Radny Pułaczewski połączył te dwie kwestie.  Nie zgłoszono potrzeby ponownego przedstawiania tych materiałów, dlatego Przewodniczący Komisji przedstawił tylko projekt  samej uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale w temacie absolutorium nie było pytań, ani uwag  i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XXXIX/191/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2016 rok głosowało 9 osób, przy 6 głosach wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik nr 11).
Podsumowując wyniki głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że tym samym Burmistrz otrzymał absolutorium od Rady, czego mu pogratulował życząc niegasnącego zapału do dalszej pracy oraz uznania ze strony lokalnej społeczności dla podejmowanych działań  i wręczył okolicznościową wiązankę.
Dziękując za „skwitowanie 2016 roku”, Burmistrz zaznaczył, że jest to „moje, nasze 11 absolutorium”. Pan Roszak powiedział, że był to trudny rok , bo trwają przygotowania do dużych inwestycji, ale udało się parę rzeczy w tym 2016 roku zrealizować i osiągnąć dosyć dobre wskaźniki (dochody, wydatki inwestycyjne). 
Burmistrz przypomniał o dużym projekcie z okazji Dni Gniewkowa oraz rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, jakim był „Bieg 966”.Było to wydarzenie bardzo emocjonalne, powiązane z historią, sportem i udziałem  bardzo wielu mieszkańców. Za bardzo ważny element Burmistrz uznał też wdrożenie i wprowadzenie od tego roku przejęcia gospodarki odpadami przez Spółkę komunalną, co było trudne, wymagało wielu działań i determinacji oraz dokapitalizowania Spółki. Dziś Gmina nie jest już zdana „na czyjąś wolę, lub brak woli i stawianie pod ścianą” i jest w tym zakresie niezależna. Spółka ma większe przychody, bo wpływają do niej środki z tytułu opłat za odbiór odpadów. Kolejno, Burmistrz skierował podziękowania dla radnych, szefów wszystkich instytucji samorządowych, którzy kierując tymi jednostkami również przyczynili się do realizacji budżetu pozytywnie ocenionej przez RIO. Pan Roszak nawiązał do niskiego wykorzystania środków unijnych przez województwo, co ma również przełożenie na wykonanie zaplanowanych w budżecie zadań i inwestycji.  Burmistrz wyraził też nadzieję, że ci radni, którzy wstrzymują się od głosu , zrozumieją, że wspólna praca na rzecz samorządu polega na tym, że czasami trzeba brać pod uwagę pewne uwarunkowania prawne, że nie wszystko  jest tak, jak byśmy chcieli, bo są uwarunkowania prawno-finansowe i „budżet nie jest z gumy i tak, jak w budżecie domowym nie jesteśmy w stanie, mimo chciejstwa wielkiego, chęci –przeprowadzić wszystkiego, tego co byśmy sobie zażyczyli, zapragnęli”.  Z wieloma radnymi indywidualną współpracę Burmistrz traktuje na dobrym poziomie, dlatego zasmuciły go głosy wstrzymujące. Jednocześnie podziękował tym wszystkim, którzy głosowali za przyjęciem uchwały o absolutorium dla niego i bezpośrednich współpracowników.  Burmistrz podziękował swojemu Zastępcy- pani Beacie Kowalskiej, pani Skarbnik czuwającej nad budżetem i  pani Sekretarz, która swym spokojem często wyhamowuje „moją osobę, nas, jako osoba doświadczona”, z dużym stażem na wysokich stanowiskach w samorządzie, co w rezultacie daje taki efekt i synergię wszystkich działań.  Podziękowania Burmistrz skierował również do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących wszystkich Komisji, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, dobrą współpracę na rzecz mieszkańców Gminy.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o omówienie zaproponowanych zmian w budżecie Gminy. Pani Rutkowska  omówiła projekt uchwały, a następnie radny Stefański otworzył dyskusję, która została zamknięta z uwagi na brak pytań. Zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwał, w czasie którego za przyjęciem  uchwały Nr XXXIX/192/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 14 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

b) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 1  w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady zaproponował od razu dyskusję nad projektem uchwały, który radni mają w materiałach, a która dotyczy kwestii szeroko omawianej na posiedzeniu Komisji.

Radny Kopiszka, zaznaczając ponownie, że nie było go na posiedzeniu Komisji, zapytał, czy ta uchwała w takiej formie winna być rozpatrywana, ponieważ patrząc na zarządzenie Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2017r. – pani Dyrektor została odwołana ze stanowiska. Zdaniem radnego, skoro w dniu dzisiejszym nie pełni już funkcji kierowniczej, to Rada nie powinna decydować, czy skarga jest zasadna, czy nie.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Rada nie ma decydować w kwestii, czy „ma być kierownikiem, czynie ma być”, tylko ma się odnieść do kwestii łamania prawa , na co wskazywały osoby skarżące.  Następnie prowadzący obrady poprosił o opinię Radcy Prawnego. Pani Pokorska powiedziała, że są to dwie niezależne kwestie: zarządzenie Burmistrza , jako organu prowadzącego oraz skarga, której należało nadać bieg i zgodnie z ustawą– właściwym organem do jej rozpatrzenia jest Rada Miejska. Nie można skargi tej zostawić bez rozpatrzenia i należy się do niej ustosunkować, a to, że w międzyczasie pani Dyrektor przestała pełnić funkcję- nie ma żadnego znaczenia.  Pan Kopiszka powiedział, że w jego mniemaniu powinno być tak, że w uchwale należałoby uznać, iż skarga uległa przedawnieniu. Dla przykładu radny podał artykuł z Gazety Pomorskiej na temat komendantów Policji, którzy uniknęli postępowania dyscyplinarnego dlatego, że przeszli na emeryturę. Dlatego pan Kopiszka nie wie, czy dziś Rada powinna decydować w tej sprawie. Prowadzący obrady ponownie poprosił o zajęcie stanowiska przez Radcę Prawnego, zaznaczając, że Rada ma orzec w kwestii zarzutów podnoszonych przez skarżących. Pan Stefański zwrócił też uwagę na fakt, że mimo zabiegów Komisji Rewizyjnej- pani Dyrektor nie odniosła się do tych zarzutów chociażby pisemnie, dlatego tym bardziej trudno jest Radzie w tym zakresie się wypowiedzieć. Pani Mecenas ponownie podkreśliła, że są to dwie różne kwestie i nie ma tu przedawnienia. Wpłynęła skarga od mieszkańca na działania Dyrektora i ustawodawca w tym przypadku przewidział, że kompetentna do jej rozpatrzenia jest Rada, choć nie ma ona żadnych instrumentów dyscyplinujących, to tylko opinia. Natomiast Burmistrz w międzyczasie podjął stosowne kroki. Może to oznaczać istnienie jakieś luki prawnej, ale prawo tak stanowi i dlatego tak trzeba to zakończyć.  Przewodniczący Rady przypomniał, że skarga przekazana została do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, która próbowała wysłuchać obu stron i przygotowała projekt uchwały, która nie odnosi się do kwestii zatrudnienia. Radny Kopiszka oświadczył, że nie chodzi mu o to, czy rozstrzygana będzie kwestia zatrudnienia, czy nie, tylko o to, że „byłą pani Dyrektor nie jest już osobą publiczną, jest osobą prywatną ,a my nie zajmujemy się osobami prywatnymi, tylko kierownikami”. Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu złożenia skargi- tym Dyrektorem była.  Zdaniem pana Kopiszki- Komisja nie zdążyła podjąć pewnych ustaleń i dziś Rada nie powinna o tym rozmawiać. Pani Pokorska powiedział, że organ jest zobligowany do rozpatrzenia skargi i ma dwie możliwości- uznać ją za zasadną , bądź nie „i jakby innej drogi ustawodawca nie dał właściwemu organowi- w tym momencie Radzie”.  Pan Bożko powiedział, że rozumie radnego Kopiszkę i zasugerował, by może w uchwale wpisać choć , że „byłego Dyrektora, bo jest uchwała , w której jest zawarte, że Dyrektora, a  de facto ta pani nie jest już Dyrektorem”.  Przewodniczący Rady zapewnił, że „też rozumie pana radnego” i kolejny raz poprosił o opinię Radcy Prawnego. Pani Pokorska odpowiedziała, że to jest już kwestia redakcyjna związana z uchwałą i jeśli jest taka wola radnego, to można to zmienić i zrobić jakieś uściślenie. Przewodniczący Rady zauważył, że pojawia się tu znowu kwestia, czy Rada może rozstrzygać w stosunku do „byłego Dyrektora”. Pan Kopiszka zaznaczył, że o to mu właśnie chodziło, bo „prawo nie działa wstecz”. Pan Stefański podkreślił, że Rada ma tylko ustalić, czy zarzuty postawione wówczas przez skarżącego są zasadne  i ustaleniem tego zajęła się Komisja. Chodziło o dzień składania skargi, a zwłoka nie wynika z winy organu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przyznał, że rzeczywiście na początku Komisja wystąpiła do prawnika z zapytaniem, czy winna się tą sprawą zajmować. Żaden z członków Komisji nie miał satysfakcji z tego powodu, iż postawieni zostali w  sytuacji, w której nie chcieliby się znaleźć. Parokrotnie występowano do obu stron z pismami, bo taki Komisja ma zwyczaj, by dać im możliwość wypowiedzenia się. Po nieudanych próbach spotkania z panią Dyrektor- Komisja poprosiła o pisemne ustosunkowanie się do skargi, ale „niestety z takiej możliwości pani też nie skorzystała”. Skarga wpłynęła w marcu, a jest już prawie czerwiec i mimo terminów wynikających z Kpa- Komisja przedłużała procedurę rozpatrywania, by jednak ta druga strona miała możliwość wypowiedzenia się. Skarga uznana została za zasadną, przy zdaniu odrębnym radnego Rychlewskiego, na podstawie tego, co zostało w skardze przedstawione. Dalsze procedury- to zdaniem radnego są już procedury sądowe i na to już Komisja nie ma najmniejszego wpływu „i nawet tego nie chce”.  Pani Pokorska podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, zaznaczając, że prawo nie zawsze jest logiczne wbrew pozorom i w tym przypadku nie ma innej możliwości, choć oczywiście ktoś może się z tym nie zgadzać.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu- dyskusja została zamknięta i przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XXXIX/193/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 1  w Gniewkowie– głosowało 8 radnych, a 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.:

Prowadzący obrady o przedstawienie projektu uchwały  poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską. Po wystąpieniu Z-cy Burmistrza, która poinformowała, że na wniosek Przedsiębiorstwa- proponuje się na okres dopuszczony ustawą pozostawić bez zmian dotychczasowe stawki  – radny Stefański otworzył dyskusję.

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu– dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XXXIX/194/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.– głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo:

Projekt uchwały przedstawiła ponownie pani Kowalska, a Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały i dyskusja została zamknięta.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego uchwała Nr XXXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo przyjęta została 15 głosami.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Ad.9 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że interpelacje zgłoszone na posiedzeniu Komisji są wyświetlane.
Radny Ratajczak zaznaczył, że jeszcze raz powróci do interpelacji w sprawie ul.Zielonej i poprosił o rozważenie możliwości pobudowania chodnika przy płocie od Przedszkola po jednej ze stron tej ulicy, chociażby do zakrętu. Radny jednocześnie przyznał, że jest wąsko i trudno ten chodnik byłoby zrobić, więc jeśli nie- to chociaż, by zrobić pobocze, albo wąski chodnik.
Pan Rychlewski zapytał o zakup rębarki do gałęzi, czy ten sprzęt już jest, ponieważ gałęzie dalej zalegają. Pani Alicja Konieczka odpowiedziała, że rębarka już jest , ale „nie jest to duża, mechaniczna, to mniejsza rzecz , w zależności od wielkości gałęzi- to nie jest rębarka za 70 tys. zł, tylko za 30 tys. zł”. Pani Sekretarz przyznała natomiast, że to dość długo trwa, ale „cały czas mamy tylu pracowników, ilu mamy, nie ma na roboty publiczne, czy interwencyjne chętnych do pracy” i to się wszystko przedłuża.  Aktualnie pracownicy zabezpieczają place zabaw, malują, naprawiają, naprawiają też wiaty  i jak to wykonają, wówczas zajmą się gałęziami, które leżą już od roku.
Radny Rychlewski wystąpił o pomoc w wykoszeniu parku w Kijewie. Przypomniał też, iż zgłaszał już kiedyś drogę Warzyn-Suchatówka, gdzie bardzo wysokie są pobocza i jest problem z mijaniem się pojazdów. Przypomniał też o drogach gruntowych w Brannie i Murzynnie, gdzie cały czas są dziury. Mieszkańcy proszą też, by przyjrzeć się poboczom przy drogach gminnych, bo są zarośnięte trawą.
Radny Stefański nawiązał natomiast do zgłaszanego już tematu oświetlenia przystanku przy drodze krajowej na zakręcie w Wierzchosławicach-Kolonii – sugerując zamontowanie lampy solarnej, jak nie można tam zamontować lampy na słupie.
Radny Rychlewski zgłosił potrzebę drobnych napraw na boisku wielofunkcyjnym przy SP w Kijewie.
Radny Krzysztofiak „powrócił do starych spraw” i zapytał o ustalenia w kwestii modernizacji zjazdów od drogi krajowej w ulice: Cegielną, Jęczmienną i Żytnią.  Radny zapytał także o sprawę progów zwalniających na łączniku ul.Toruńskiej z ul.Sikorskiego, bo jest to ważne z uwagi na planowane prace remontowe dróg na osiedlu. Pan Krzysztofiak zapytał też o szansę na realizację kanalizacji ul.Kasprowicza.
Burmistrz odpowiedział, że w kwestii zjazdów ponownie wystąpiono do Generalnej Dyrekcji, ale nie ma odpowiedzi. Pan Roszak przypomniał , że rozmawiał o tym z Dyrektorem Antoniakiem oraz Wojewodą , bo jest koncepcja przebudowy krajowej „15”i „25”, która ma „nabrać takiego bardzo szybkiego trybu”. Nasz odcinek wymaga przede wszystkim poszerzenia i kwestie ewentualnych zjazdów, czy dodatkowych zabezpieczeń innych użytkowników drogi niż pojazdy- będą zapewne wdrażane. Zdaniem Burmistrza brana jest też uwagę budowa obwodnicy Gniewkowa, Szadłowic i Suchatówki. Ma to nabrać tempa, bo jest związane z budową drogi S5, potencjalnie- S10 i udrożnienia trasy Inowrocław-Bydgoszcz i Inowrocław-Toruń. „Koncepcyjnie – te prace gdzieś tam trwały”, ale teraz ma to bardzo przyspieszyć wraz z opcją przebudowy tej drogi (poszerzenie) i budową tych obwodnic , co wpisuje się w działania związane z budową ścieżek rowerowych i innych elementów związanych z poprawą bezpieczeństwa w tym- właśnie tych zjazdów. 
Do kwestii progów zwalniający- Burmistrz oświadczył, że podchodzi sceptycznie.  Nowych odcinków jest sporo i zapewne w wielu miejscach takie potrzeby by były, bo są to sytuacje bardzo niebezpieczne, ale Burmistrz nie chciałby, by stało się normą, że po wybudowaniu nowej ulicy- robi się progi zwalniające, bo jest „iluś tam wariatów”. Do tego są ograniczenia prędkości, wyznaczone tereny spowolnionego ruchu  i dobre jest to, że w sytuacji trudnej, kryzysowej- ludzie decydują się, by to upubliczniać na portalach społecznościowych, aby nie przyzwalać na nielegalne, niezgodne z prawem działania. Chodzi też o to, by w takich sytuacjach odpowiednio reagować, bo budowanie na nowych drogach progów- to z subiektywnej oceny Burmistrza- nie jest dobra metoda.
Odnośnie remontu nawierzchni dróg osiedlowych- Burmistrz powiedział, że tak, jak już mówił na posiedzeniu Komisji – w pierwszej kolejności ze środków własnych planuje się położenie fragmentu asfaltu.
Pan Żmudziński powiedział, że od kilku już sesji apeluje, by wyrównać drogę łączącą Wierzbiczany z Gniewkowem. Na poprzedniej sesji radny też prosił , by wyrównać drogę tzw. kościelną- przed Szpitalem od drogi powiatowej i „nic się nie wydarzyło poza zapisem w GNIEWKORAMIE”.  Upewniając się, że radny mówi o sprawozdaniu  z sesji, jakie ukazuje się w  gazecie- pan Roszak zapewnił, że prace równiarką są prowadzone , ale wszystkich nie można zrobić od razu, a wymienione przez radnego drogi- to zdaniem Burmistrza „kwestia najbliższych dni, jak te drogi również będą objęte działaniem, pracami związanymi z wyrównaniem i uzupełniniem nawierzchni” (za parę dni będzie zrobione).
Pan Krzysztofiak zwrócił uwagę, że nie otrzymał od Burmistrza odpowiedzi w kwestii kanalizacji ul.Kasprowicza.  Burmistrz przekazał, że uzupełniany jest projekt, ponieważ wystąpił kłopot z samym podłączeniem. W poprzednim konkursie projekt ten się nie kwalifikował do złożenia wniosku , a jeśli taka możliwość się pojawi- to na pewno taka aplikacja zostanie złożona.
Radny Pułaczewski poruszył „poważną i dość kosztowną sprawę”- tj. niebezpieczeństwa, jakie pojawia się na drodze do Torunia, a związanym z migracją zwierząt, która jest bardzo rozpowszechniona(np. podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji jeleń wyskoczył pod samochód). Radny zapytał, czy Gmina nie może w tym zakresie wystąpić do Generalnej Dyrekcji  i Lasów Państwowych, by przynajmniej zrobić odcinkowe zabezpieczenia płotem drucianym itp. , dopóki nie wydarzyło się nic strasznego, bo tu chodzi o ludzkie życie.  Wystarczy przejechać się o zmroku do Torunia, to przy drodze widać  całe stada zwierzyny i kierunek ich przemarszu jest nieprzewidywalny. Burmistrz oświadczył, iż przyjmuje wniosek i takie wystąpienie do zarządcy drogi –Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zostanie skierowany.
Pan Kopiszka powiedział, że również prosiłby o takie wystąpienie, ale do Zarządu Dróg Wojewódzkich – w Murzynku mieszkańcy wskazali na suche drzewo (przy posesji nr 14) i boją się o swoje mienie.
Radny Wesołowski wystąpił z zapytaniem o to, czy aktualna jest budowa ścieżki rowerowej Kaczkowo-Gniewkowo. Pan Roszak odpowiedział, że złożono 27 lub 28 maja 2017r. aplikację  na kompleks , który dotyczy dwóch odcinków – Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko i rozstrzygnięcie tych konkursów zaplanowane jest pod koniec wakacji. Jest to robione przy akceptacji i współpracy  z ZDW, ale jest to nasz projekt i nasze środki oraz finansowanie ze środków unijnych (ZDW nie uczestniczy w tym finansowo, tylko na zasadzie formalnej).

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Przewodniczący Rady, poinformował , że kolejna XL sesja Rady zaplanowana została wstępnie na dzień 27 czerwca 2017r.  o godz. 1300  i jest to wyjątkowo- wtorek.
Zgodnie z planem pracy tematem sesji będzie :
1.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy.
2.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
Kolejno, głos zabrała pani Mariola Wołoszko, która powiedziała, że „boi się dzisiaj, bo takie coś napisali o niej, że wystąpiła z uwagą do pani Kierownik, by nie dawać tym ludziom pieniędzy (po 300 zł), ale tam jeszcze było drugie zdanie, że ona chciała, by dostali talony” ( GNIEWKORAMA).
Radny Kopiszka przekazał, że w poniedziałek miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i „za namową pana Przewodniczącego” przekazał pozdrowienia panu Prezydentowi, bo miał okazję z nim porozmawiać.  Pan Prezydent poprosił, aby również przekazać serdeczne pozdrowienia i niskie ukłony dla lokalnej społeczności, co w tej chwili czyni.
Przewodniczący Rady podziękował za te pozdrowienia i o godz. 1415   zakończył część roboczą sesji i zaprosił na jej druga część o godz. 15 00 w MGOKSiR w Gniewkowie.
                                         Po przerwie, o godz. 1500 Przewodniczący Rady dokonał otwarcia drugiej części sesji witając wszystkich przybyłych i zaproszonych gości , w szczególności byłych samorządowców oraz młodzież z Gimnazjum w Gniewkowie wraz z opiekunem- panem Januszem Bożko, a także opiekuna młodzieży ze Szkoły Zawodowej w Gniewkowie- panią Maliwnę Tyburek, która w wraz z Alicją Łubą i Moniką Stepczyńską przygotowały na tą okazję specjalną prezentację.
Przewodniczący Rady stwierdził, że dzień jest wyjątkowy, ponieważ na sesji obecni są wyjątkowi prelegenci: prof. dr hab. Piotr Rączka z Katedry Prawa Administracyjnego, UMK w Toruniu, wkrótce dotrze też prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska UKW w Bydgoszczy, a także znany środowisku bliżej- prof. dr hab. Bartosz Rakoczy  z Katedry Prawa Ochrony Środowiska,

UMK w Toruniu. Prowadzący obrady stwierdził, że o wyjątkowość tego dnia nie odnosi się tylko do obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, ale też do tego, że na dzisiejszej sesji Burmistrzowi udzielone zostało absolutorium za 2016 rok.  Radny Stefański wyraził zadowolenie z tego faktu, jak również z tego, że samorząd będzie nadal funkcjonował  i spełniał swoje zadania, choć dziś usłyszał „ciekawe zdanie- szkoda , że nie będzie referendum, bo nie będzie materiału badawczego”.  Ponownie gratulując Burmistrzowi- oddał mu głos.
Burmistrz również powitał wszystkich zebranych i na wstępie sprostował, że to nie jest tak wprost, że jeśli Burmistrz nie otrzyma absolutorium, to wiąże się to z referendum , bo najpierw Rada musiałaby podjąć w tym zakresie stosowną uchwałę, gdyby przypadkowo tak się stało. Panowie wyjaśnili sobie, że ta uwaga wtrącona była jako żart. Zwracając się do byłych samorządowców – Burmistrz podkreślił, że dzięki ich wcześniejszym decyzjom, dziś Gmina może się rozwijać. Powitał ich jeszcze raz serdecznie i podziękował, że znaleźli czas, aby skorzystać z tego zaproszenia.  Kolejno, pan Roszak powitał też osoby współpracujące ściśle z lokalnym samorządem. Burmistrz ponownie nawiązał do słów śp. prof. Michała Kuleszy o tym, że reforma samorządowa, jest jedyną udaną reformą ustrojową z 1998 roku, bo pozostałe 4 reformy de facto, albo są wygaszane, albo przestały funkcjonować.
Następnie Przewodniczący Rady zapowiedział prezentację, która poprowadzona będzie przez uczennice SZ w Gniewkowie: Alicję Łubę i Monikę Stepczyńską.
Kolejno, uczennice poprowadziły prezentację poświęconą historii samorządu terytorialnego w Gniewkowie począwszy od 1990 roku, przypominając , że wyznaczenie Dnia Samorządu Terytorialnego nawiązuje do dnia pierwszych wyborów samorządowych, jakie odbyły się 27 maja 1990r.  Stopniowe zmiany ustrojowe w samorządzie – uczennice wskazały przez pryzmat kolejnych  zmian Konstytucji RP.  Zaprezentowały ponadto składy Rad w Gniewkowie poszczególnych kadencji oraz kolejnych Burmistrzów Gniewkowa w ciągu ostatnich 27 lat.  Przedstawione zostały też wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczniów klasy II SZ, w czasie którego młodzieży zadawano 3 pytania: o znajomość radnego z własnego okręgu, o najważniejszą inwestycję w Gminie od 1990r. do 2017r. oraz o inwestycję do realizacji w latach kolejnych. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że 80% uczniów zna swojego radnego, za najważniejszą inwestycję uznano budowę oczyszczalni ścieków, boisk wielofunkcyjnych, przebudowa i zagospodarowanie Rynku, remont synagogi, budowę świetlic wiejskich, remont dróg i chodników, powstanie ścieżek rowerowych do Suchatówki, Lipia i Wierzchosławic, budowę ŚDS. Za najbardziej potrzebną inwestycję w Gminie na kolejne lata uznano natomiast: budowę mieszkań, zagospodarowanie parku, budowa sceny, kortów tenisowych, kręgielni skateparku, modernizację dróg na osiedlu Toruńskim, ul.Walcerzewice, w Lipiu, ul.Zamkowej, bodowa boiska przy SZ, poprawę estetyki przystanków autobusowych. Kolejno, prezentowano zmiany, jakie następowały w Gniewkowie w ciągu ostatnich 27 lat. W prezentacji posłużono się wywiadem przeprowadzonym z byłym Przewodniczącym Rady – panem Zdzisławem Tyburkiem, który opowiedział o swojej pracy w samorządzie i osiągnięciach na tym polu, a na koniec złożył obecnym samorządowcom okolicznościowe życzenia. Prezentacja zawierała też życzenia od młodzieży uczęszczającej do Szkoły Zawodowej w Gniewkowie, a zakończyła się tematycznym fragmentem serialu „Ranczo”.
Kolejno, Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie prezentacji. Podziękowania skierował również do byłych samorządowców, bo dzięki ich pracy i wkładowi w rozwój samorządu, dziś o wiele łatwiej jest pracować i kontynuować zadania.
Następnie prowadzący obrady zrobił wstęp do  części „naukowej” sesji i zapowiedział prelekcję prof. dr hab. Piotra Rączki z Katedry Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu w zakresie „Ustawowych gwarancji niezależności samorządu terytorialnego”. Zanim to jednak nastąpiło, Przewodniczący Rady powitał prof. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego z  Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska UKW w Bydgoszczy, który przybył w międzyczasie na sesję.
Pan profesor rozpoczął od wyjaśnienia wyboru tematu swojego referatu, który w dużej mierze zdeterminowany był zainteresowaniami naukowymi, ale też okolicznościami jego wygłoszenia, które ukierunkowują wybór na sprawy podstawowe dotyczące samorządu. Zaznaczył, że przy wyborze tego tematu nie da się oddzielić kontekstu politycznego z uwagi na aktualną krytykę samorządu płynącą ze strony rządowej. Pan profesor zdefiniował następnie pojęcie samorządu wymieniając elementy formalno-prawne składające się na tą instytucję i wyznaczające go regulacje prawne, decydujące o samodzielności i niezależności samorządu (regulacje ustawowe). W swym wystąpieniu prelegent sporo uwagi poświęcił tematowi zadań realizowanych przez samorząd terytorialny oraz jego strukturze organizacyjnej- organom odpowiedzialnym za realizację tych zadań. Kontrola nad działaniem tych organów sprawowana przez mieszkańców powoduje utożsamianie się z tymi wybranymi przez nich organami, a to jest istota samorządu. Bo dzięki odpowiednim regulacjom ustawowym- to mieszkańcy mają gwarancję decyzyjności w zakresie tego, kto będzie pełnił funkcje tych organów (wybory), przewidują mechanizmy kontroli społecznej nad działalnością tych organów (skargi, odwołanie w drodze referendum). Regulacje ustawowe muszą zapewniać też organom samorządowym niezależność, dlatego strukturę organizacyjną pozostawia do całkowitej dyspozycji tej grupy, którą ma ona reprezentować w zakresie zadań publicznych. Taka konstrukcja powoduje, że organy samorządu  mają w stosunku do danej grupy społecznej charakter w pełni przedstawicielski (wykonując zadania przekazane przez Państwo- działają w imieniu danej społeczności, pozostając pod jej pełną kontrolą). Ten nadzór ma szczególne znaczenie dla struktur samorządu terytorialnego- z jednej strony ogranicza samodzielność  i niezależność jednostek samorządowych, a z drugiej strony- stanowi gwarancję takiej samodzielności  i niezależności. Samodzielność w wykonywaniu zadań gwarantowana jest przepisami ustawowymi i ingerencja w tą samodzielność wymaga również podstawy rangi ustawowej, ale w przeciwieństwie do administracji scentralizowanej (rządowej), gdzie panuje zasada hierarchicznego podporządkowania – nadzór ten nie może zadowolić się ogólną normą kompetencyjną. W przypadku samorządu regulacja ustawowa musi bowiem konkretnie określać – jaki organ, w jakiej sytuacji i jaki środek nadzoru może zastosować  oraz kto może być  adresatem takiego środka nadzoru. Podsumowując, profesor Rączka podkreślił rolę regulacji ustawowych w zakresie poszczególnych elementów samorządu. Bez nich- samorząd byłby tylko iluzją samodzielności, trybikiem w machinie administracji rządowej (jak rady narodowe w okresie PRL będące pozorem demokracji). Te regulacje ustawową są zatem gwarantem samodzielności i niezależności samorządu, wyznaczając korporacjom terytorialnym role podmiotów wykonujących zadania publiczne i cementujące strukturę organizacyjną samorządu w ramach istniejących struktur Państwa, gwarantują też utrzymanie ingerencji organów państwowych przejawiających się stosowaniem środków nadzoru  w odpowiednich ryzach prawnych. Tendencje centralistyczne, które w coraz większym stopniu przewijają się w dyskusji nad kształtem administracji publicznej w powiązaniu z zagrożeniami relacji w trójpodziale władzy w kraju- powodują, że regulacja zawarta w ustawie przestaje być dla teoretyków prawa gwarancją utrzymania samorządu jako takiego, jak również gwarancją utrzymania instrumentów decydujących o jego samodzielności i niezależności. Takie działania nakłaniają do częstszego spoglądania w kierunku Konstytucji  i ograniczeń dla ingerencji Państwa, wynikających z jej przepisów.
Przewodniczący Rady podziękował za to wystąpienie i kolejno zapowiedział wykład prof. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego z zakresu "Perspektyw zmian w prawie samorządowym".
Prof. Bukowski oświadczył, że to wystąpienie to dla niego przyjemność, tym większa, że przez kilkanaście lat był również samorządowcem, radnym, członkiem zarządu gminy, członkiem organu kolegialnego powiatu. Wraz z profesorem Rączką są autorami podręcznika o ustroju samorządu terytorialnego, z którego od wielu lat uczą się studenci obu uczelni, zaś w profesorem Rakoczym- podręcznika dotyczącego zadań samorządu w zakresie ochrony środowiska.  Podpisując się pod tym, co powiedział przedmówca- prof. Bukowski zaznaczył, iż chciałby zacząć od pewnych tez  kontrowersyjnych temu.  W Europie mamy bowiem do czynienia z bardzo wieloma modelami samorządu terytorialnego, bo każde państwo ten model musi wybrać. Gdyby np. dokonać zmiany i wójta, burmistrza prezydenta miałby wybierać u nas Rząd, to mielibyśmy wiele wątpliwości, czy to jeszcze samorząd, a w Belgii, Holandii tak właśnie jest.  To wiąże się z pewną kulturą polityczną (nie wyznacza się np. burmistrza będącego opozycją). Są państwa, gdzie sama gmina, jednostka samorządu decyduje o swoim ustroju i ona ustala sposób wyboru wójta, burmistrza oraz wyznacza zadania, jakie zostaną mu powierzone (niektóre stany USA, kantony Szwajcarskie, czy WB). Po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów organu wykonawczego- zdaniem prelegenta, mamy teraz system bardzo ustabilizowany i od tego czasu nic praktycznie się w tym zakresie nie zmieniło. Ta stabilizacja prawa- to wyjątkowe osiągnięcie, niedościgła rzecz, której trudno szukać w innej dziedzinie, a to spowodowało przyzwyczajenie się do różnych rzeczy. Prof. Bukowski nawiązał też do wpływu, jaki na samorząd wywarło przystąpienie Polski do UE oraz na korzystanie ze środków unijnych, które zgodnie z wynikami badań –są przez niego wydatkowane efektywniej. Związane jest to również ze „spychaniem” zadań na samorządy, co może nawet prowadzić do wniosku, że tych zadań samorząd ma za dużo, lub prawidłowość ich przyporządkowania gospodarzowi terenu jest wątpliwa.  Z założeń- samorząd ma być „gospodarzem terenu”, tym dobrze rozdzielającym pieniądze dla sowich mieszkańców, a nie „policjantem stojącym nad mieszkańcem”.  W większości państw europejskich- rozdziela się zadania dla tej administracji rządowej, policyjnej od samorządowej- będącej gospodarzem terenu, dysponującą znaczącymi środkami finansowymi, mającymi zapewnić rozwój danego terenu.  Kolejno, prof. Bukowski mówił o opracowaniach i analizach na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także o inicjatywie kodyfikacji prawa samorządowego. Opowiedział się za tą inicjatywą, co spowodowałoby likwidację trzech ustaw samorządowych.  Tematem potrzebnym do uregulowania zdaniem doktora jest kwestia „zamieszkania”, jako elementu przynależności do samorządu terytorialnego, udzielenia odpowiedzi na pytanie „co to znaczy mieszkaniec jednostki samorządowej”. Pan Bukowski na własnym przykładzie podjął próbę ustalenia powiązania życiowego z danym terytorium, gdyby miał być radnym. Za słaby uznał doktor swój związek z miejscowością, w której zamieszkuje, w pobliskim mieście korzysta z wszystkich usług (dzieci chodzą do szkoły, pracuje tam żona, tam robione są rodzinne zakupy), choć nie powinien mieć żadnych praw. Jako ważne– prelegent uznał ustalenie pojęcia „mieszkaniec” w kontekście biernego prawa wyborczego. Poruszył też kwestię kadencyjności. Następnie mówił o „nie dokończeniu reformy” rozpoczętej w 2002 roku wprowadzeniem bezpośrednich wyborów organu wykonawczego tylko na poziomie gmin, a także o zakresie zadań radnych. Prof. Bukowski wskazał na model zachodnioeuropejski, gdzie rady mają mało zadań i zbierają się rzadko (np. 2 razy w roku). Jest to możliwe, gdy rady zajmują się tylko istotnymi sprawami, a nie drobiazgami, które je rozpraszają i zajmują czas, jaki mógłby być poświęcony dyskusjom np. na temat strategii (np. w modelu skandynawskim wiele decyzji podejmuje komisja, a nie rada). Wskazał też na fakt, iż samorząd teraz jest coraz bardziej obywatelski (przedkładanie uchwał, głos na sesjach, referenda w rożnych sprawach). Mówił także o zjawisku „marketyzacji urzędu”, co najbardziej widoczne jest w dużych miastach oraz o uwikłaniu w ostatnich latach samorządu w niepotrzebne zadania kontrolne (np. gospodarka odpadami). Na koniec swojego wystąpienia- prof. Bukowski podkreślił rolę dobrych rozwiązań w samorządzie, a także zaapelował, by nie zmieniać tego, co dobrze działa.
Prowadzący obrady podziękował za to wystąpienie i zapowiedział prelekcję prof. Bartosza Rakoczego. Pan Rakoczy na wstępie podziękował swoim przedmówcom za znalezienie czasu w „profesorskim kalendarzu” na to, by do Gniewkowa przyjechać, co nie jest rzeczą łatwą. Dodatkową trudnością jest skupić tylu bardzo dobrych znawców tematu w jednym miejscu, dlatego prof. Rakoczy wyraził ogromną wdzięczność za przybycie i wystąpienie na dzisiejszej sesji obu panom profesorom, zwłaszcza, że pełnią oni jeszcze ważne funkcje na uczelniach: prof. Bukowski jest Prorektorem UKW w Bydgoszczy, zaś prof. Rączka jest Prodziekanem na UMK w Toruniu. Pan Rakoczy oświadczył, że tematy referatów podzielono „od ogółu do szczegółu”. Jemu przypadł temat jednego z zadań własnych samorządu- ochrona środowiska.  Prof. Rakoczy mówił dalej o przerzucaniu zadań przez ustawodawcę na samorząd, co nie rzadko nie ma większych podstaw np. w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2001 roku – gmina występuje w 6 osobach, wykonuje na podstawie tej ustawy 6 różnych zadań i niektóre z nich wykonuje sama z sobą.  Kolejno, prof. Rakoczy wskazał na zwiększającą się rolę i znaczenie gminy w ochronie środowiska, co wynika z przerzucania zadań z administracji rządowej ( z uwagi na niewydolność  administracji państwowej i koszty) oraz z uwagi na fakt, że nikt lepiej nie pozna potrzeb w tym zakresie, aniżeli- gmina. Wiąże się  to z ogromem odpowiedzialności lokalnej społeczności za to, by dobrze rozpoznać problemy środowiskowe. Gminie powierzono obszary: zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; utrzymanie czystości i porządku; wynikające z projektu ustawy- Prawo wodne; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; ochrona przyrody (tereny zieleni). Zadania te realizowane są zarówno poprzez stanowienie prawa, jak i jego realizowanie, a z doświadczenia w pracy w samorządzie wynika, że odbywa się to w sposób optymalny, bo samorząd najlepiej zna swoje potrzeby. Prof. Rakoczy nawiązał również do poruszonej wcześniej kwestii funkcji kontrolnych gminy i wikłania jej w niejasną pozycję prawno-ustrojową. Na przykładzie reformy oświatowej zaznaczył dużą odpowiedzialność gmin za funkcjonowanie samorządu i wyraził dumę z możliwości codziennej współpracy z nim. Na koniec jeszcze raz podziękował kolegom profesorom za przybycie, jak również za możliwość wystąpienia w tym gronie.
Do podziękowań przyłączył się też Przewodniczący Rady, który następnie  oddał głos zaproszonym gościom.
O głos poprosił pan Zenon Tomaszewski, który nawiązując do swoich przedmówców - nadmienił na wstępie, że uzupełniając swoje wykształcenie miał okazję współpracować z prof. Rączką. Powiedział też, że w czasie, gdy przygotowywana była ustawa o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów aktywnie uczestniczył w sejmowej komisji ds. samorządu i wówczas zgłaszane uwagi w ogóle nie były brane pod uwagę  z uwagi na zawarty kompromis polityczny. To jego zdaniem było coś bardzo złego. Dopuszczono do tego, by w gminie organ wykonawczy mógł być z zewnątrz, ale zapomniano dodać, aby była to osoba niekarana.  Pan Tomaszewski zwrócił uwagę, że dziś chce się samorządowi narzucić, kto może być wybierany i na ile kadencji.  Poprzez takie autorytety – należy zatem wpływać na ustawodawcę, by zaczął słuchać samorządu, który chce być suwerenem w danej lokalności społecznej.  Na koniec – pan Tomaszewski w imieniu własnym, jak i Dyrektora Z-du Bonduelle podziękował za zaproszenie oraz za lata współpracy.
Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Z-cę  Burmistrza o wręczenie prelegentom okolicznościowych upominków.
Z uwagi na fakt, iż nie było więcej chętnych do zabrania głosu- prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.11 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1626 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XXXIX obrad Rady życząc zebranym miłego popołudnia.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2017 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 369
29 czerwca 2017 11:28 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2017 09:55 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2017 09:54 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [czv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl