Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXVIII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 5 maja 2017r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na Sesji w dniu 31 maja 2017r.

Protokół Nr XXXVIII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 5 maja 2017r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                         Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r.,  poz.1515 z późn.zm. ) oraz § 31 ust.1 statutu Gminy Gniewkowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r. , poz. 4673) - Przewodniczący Rady o godz. 1120  dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (nieobecny radny K.Mnich), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał , czy do otrzymanego porządku obrad radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia.
Proponowany  porządek obrad:                

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zajęcia stanowiska w sprawie skargi  Pana X na działalność Rady Miejskiej w Gniewkowie:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/184/2017 w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
4.Zamknięcie obrad sesji .                              
Tradycyjnie odstąpiono od czytania zaproponowanego porządku obrad, który był wyświetlany. Prowadzący obrady zasygnalizował tylko, że zgodnie z zapowiedzią poczynioną na posiedzeniu Komisji zmieni się tytuł drugiej uchwały przewidzianej w porządku obrad i będzie on brzmiał „w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania”.   
Radny Szymon Krzysztofiak zapytał o to, czy nie można byłoby dodać do porządku obrad punkt „Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.” Przewodniczący Rady odpowiedział, iż sesja nadzwyczajna nie przewiduje takiego punktu.
Radni nie mieli więcej propozycji do porządku, wobec czego zarządzono głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za  przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Przyjęty  porządek obrad:    
                   

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zajęcia stanowiska w sprawie skargi  Pana X na działalność Rady Miejskiej w Gniewkowie:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
4.Zamknięcie obrad sesji .

 

 

Ad. 3  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)    zajęcia stanowiska w sprawie skargi  Pana X na działalność Rady Miejskiej w Gniewkowie:

                                          Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, iż nie ma potrzeby przedstawiania projektu uchwały w tej sprawie, a następnie otworzył dyskusję nad tym projektem. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i kolejno- przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym, przeprowadzonym w obecności 14 radnych, za przyjęciem uchwały Nr XXXVIII/188/2017 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie skargi  Pana X na działalność Rady Miejskiej w Gniewkowie głosowało 8 radnych, przy 6 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

b) aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
                                       Podobnie, jak w przypadku pierwszego projektu, tak w tym punkcie rozpoczęto od dyskusji na temat projektu uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta , a następnie przeprowadzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym, przeprowadzonym w obecności 14 radnych, za przyjęciem uchwały Nr XXXVIII/189/2017 w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.4 Zamknięcie obrad  sesji.

                       Wobec wyczerpania się porządku sesji Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII obrady Rady.

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2017 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 356
20 czerwca 2017 11:49 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 13:47 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 13:47 Jadwiga Stefańska - Usunięcie załącznika [lista_uchwal.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl