Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 grudnia 2015r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XXI sesji w dniu 27.01.2016r.


Protokół Nr XX/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 30 grudnia 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (część robocza) oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie (część uroczysta).

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz,1515)- Przewodniczący Rady o godz. 1100  dokonał otwarcia XX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zgłosił dwa wnioski formalne  dotyczące porządku obrad:
-o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i  Szadłowice w gminie Gniewkowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
-o zmianę treści pkt 20 tj. by nadać mu brzmienie : „20.Zamknięcie obrad, życzenia i  toast noworoczny.”

Następnie prowadzący obrady poddał te wnioski pod dyskusję i zasugerował , aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.  Porządek obrad nie został odczytany i radni nie mieli innych propozycji w tej kwestii.
Proponowany  porządek obrad:

Część robocza , która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                             

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad .

3.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,
-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

4.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

5. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

6. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania  ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

7.Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,
 -dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.
8. Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

9.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
-dyskusja,

- przyjęcie planu.

11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

13.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2016 :

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015  :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2016 :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
 -przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     przyjęcia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

15.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

16.Wolne głosy ,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1300 , która odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy ul.Powstańców Wlkp 5a w Gniewkowie:

 

17.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

18.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

19.Występ dzieci  z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.
 20.Życzenia , toast noworoczny.

Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie zmiany w porządku obrad polegającej na wprowadzeniu w pkt 14 lit.f  projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i  Szadłowice w gminie Gniewkowo. Za  tą zmianą głosowało 15 radnych. Również jednomyślnie Rada przyjęła drugi wniosek Przewodniczącego o zmianę pkt 20 porządku obrad.
Kolejno, głosowano porządek obrad po wprowadzonych zmianach  i za jego przyjęciem głosowało 15 radnych.

 Przyjęty  porządek obrad:

 

Część robocza , która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                             

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad .

3.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,
-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

4.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

5. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

6. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania  ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

7.Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania ,
 -dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.
8. Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2015:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

9.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
-dyskusja,

- przyjęcie planu.

11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2016:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

13.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2016 :

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015  :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2016 :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
 -przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     przyjęcia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i  Szadłowice w gminie Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

15.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

16.Wolne głosy ,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1300 , która odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy ul.Powstańców Wlkp 5a w Gniewkowie:

 

17.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

18.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

19.Występ dzieci  z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.
20.Zamknięcie obrad , życzenia i toast noworoczny.

 

Ad. 3 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2015.

Przewodniczący Rady przypomniał o wcześniejszych ustaleniach w kwestii nieodczytywania treści sprawozdań i planów pracy i zapytał radnych , czy podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Radni nie zgłosili potrzeby czytania treści przedłożonych wcześniej dokumentów , wobec czego prowadzący obrady otworzył dyskusję na temat sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2015. Nie było uwag, ani zastrzeżeń do sprawozdania , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte  (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2015: Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat przedłożonego sprawozdania. Nie było uwag, ani zastrzeżeń do sprawozdania , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2015:

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat przedłożonego sprawozdania. Nie było uwag, ani zastrzeżeń do sprawozdania , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.6 Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2015:

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat przedłożonego sprawozdania. Nie było uwag, ani zastrzeżeń do sprawozdania , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.7 Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2015:

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat przygotowanego przez niego  sprawozdania  z pracy Rady. Nie było uwag, ani zastrzeżeń do sprawozdania , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.8 Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2015:

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wystąpienie i przedstawienie sprawozdania z  pracy w roku 2015.
Burmistrz zaznaczył, że mijający rok jest okazją do podsumowania i przeanalizowania działań. Burmistrz stwierdził, że był to trudny rok, choć nie odbiegający od tych, które już wcześniej wspólnie z samorządowcami przechodził, realizował inwestycje i bieżące działania. Dlatego ten rok Burmistrz uznał za trudny, ale udany, ponieważ wiele udało się zrobić, choć są też takie działania, których zrealizować się nie udało, bądź nie do końca przynoszą zadowolenie.  Wiele rzeczy ze sfery inwestycyjnej, jak i szeroko pojętej sfery samorządu udało się jednak przeprowadzić.  W zakresie inwestycji Burmistrz wymienił : 4 boiska w ramach jednego programu (Kijewo , Murzynno, Wierzchosławice, Szadłowice) za kwotę 1 mln 300 tys. zł ; 2 mniejsze boiska (jedno trawiaste, drugie z kostki) w Więcławicach i w Wierzchosławicach; budowę świetlicy wiejskiej w Suchatówce za kwotę 420.000 zł . Inwestycje te niosły za sobą różnego rodzaju zagrożenia i problemy, ale udało się to dosyć sprawnie i rzetelnie przeprowadzić. Pan Roszak poinformował również o zakupie samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz nawiązał do uroczystości odbiorowych tej placówki, której funkcjonowanie ocenił bardzo pozytywnie. Kolejno, Burmistrz mówił o inwestycjach w zakresie ulic: Zajeziernej (ok. 820.000 zł) , Pająkowskiego (380.000 zł). W perspektywie do wykonania są kolejne ulice i cieszy  fakt, że tych ulic do remontu w Gniewkowie jest coraz mniej. Udało się również „po krótkiej ścieżce” z dużą determinacją przeprowadzić zadanie , na które pozyskano dotację od Wojewody tj. zmodernizować drogę z Gniewkowa przez Wielowieś do Wierzchosławic  za kwotę 2 mln 100 tys. zł. Burmistrz zaznaczył, że cieszy to, iż ta infrastruktura drogowa jest na bieżąco poprawiana, przez co poprawia się bezpieczeństwo na drogach. Burmistrz przekazał także, że udało się w minionym roku pobudować ok. 70 punktów świetlnych na terenie całej Gminy, jako uzupełnienia w sieci oświetlenia drogowego. Poinformował też o budowie chodnika w Murzynku, która przeprowadzona została wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych przy udziale Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”. Pan Roszak przekazał , że realizowano również kilka dokumentacji w tym  dokumentacje na modernizację kolejnych dróg (ul.Kolejowa-Bąbolin, Gąski- Śrubsk, Gniewkowo-Suchatówka), projekt budowy i podziałów pod kątem ścieżki rowerowej z Wierzchosławic do Więcławic . Jednocześnie pan Roszak przyznał, że to ostatnie zadanie jest też trochę porażką , ponieważ nie udało się go rozpocząć w tym roku. Burmistrz wyraził nadzieję, że prace te ruszą wczesną wiosną w roku przyszłym i ta ścieżka o długości ponad 4 km zostanie wykonana.  Wzdłuż drogi krajowej -pozostanie w naszej Gminie tylko brakujący, krótki- ok.350 m odcinek do Suchatówki ,(na wysokości skrzyżowania z Perkowem)  który przy zastosowaniu „spec-ustawy”  zdaniem pana Roszak może również w przyszłym roku uda się pobudować. Dzięki tym ścieżkom – bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na tej drodze zostanie zapewnione. Burmistrz wskazał zebranym na termomodernizacje kamienicy na Rynku oraz kamienicy przy ul.Toruńskiej , co udało się przeprowadzić wspólnie ze Spółką komunalną i co w znaczący sposób poprawia wizualizację i estetykę miasta. Z mniejszych rzeczy pan Roszak wymienił: remont sali przy  SP Nr 1 w Gniewkowie (modernizacja parkietu), zakup 20 tablic interaktywnych dla szkół (66 tys. zł) , wyposażenie pracowni w komputery w SP w Wierzchosławicach (25 tys. zł), zrealizowanie programu „Ona i On poznają świat” (260 tys. zł). Do ważnych rzeczy Burmistrz zaliczył  zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , który łącznie wynosił ponad  300 tys. zł. Kwota ta pozostała bezpośrednio w gestii mieszkańców sołectw i zebrania wiejskie decydowały o przeznaczeniu tych środków.  Burmistrz podziękował radnym za znakomitą współpracą , bo to, co udało się zrealizować – to spory sukces. Tegoroczne inwestycje wyniosły łącznie ok. 7 mln zł, co stanowi ok. 14 % całego budżetu. Jest to mniej, niż w roku ubiegłym , kiedy to poziom inwestycji wynosił 11 mln zł (ponad 20% budżetu), jednakże w podsumowaniu można uznać , że wynik jest dobry . Do podziękowań dla radnych, pan Roszak dołączył podziękowania dla sołtysów  za współpracę i bezpośredni kontakt , dla szefów wszystkich jednostek podległych samorządowi i działających w jego ramach oraz działających na jego terenie, a mu nie podlegających . Podziękowania Burmistrz skierował przede wszystkim do wszystkich mieszkańców, którzy przychodzą, wspierają , rozmawiają  o problemach dotyczących samorządu , bo jest to „nasz wspólny samorząd i wszystko co robimy służy jego mieszkańcom”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, kierując jednocześnie w imieniu Rady podziękowania dla Burmistrza. Radny Stefański podkreślił, że „Rada tak naprawdę wytycza ramy, a  to Burmistrz się napracuje wraz ze wszystkimi podległymi pracownikami, pracownikami podległych jednostek organizacyjnych i instytucji działających na terenie Gminy”.
Radny Kopiszka zgłosił, że jego zdaniem w sprawozdaniu zabrakło informacji na temat remontu świetlicy w Kleparach, który się rozpoczął i już spora kwota została tam wydatkowana. Radny wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku uda się te prace zakończyć.  Radny zaznaczył także, że chciałby wyjaśnić, jak za chwilę będzie głosował w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza. Pan Kopiszka oświadczył, że gdyby miał głosować oceniając tylko inwestycje, to głosowałby za jego przyjęciem. Patrząc jednak na decyzje personalne , jak również na przedstawione  propozycje zmian w oświacie – radny wstrzyma się od głosu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza. Za przyjęciem tego sprawozdania głosowało 10 radnych , 5 osób wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte.


Ad.9 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2016:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w kwestii przedłożonego planu pracy Komisji na rok 2016.  Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem planu pracy głosowało 13 radnych, 2 osoby wtrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że plan pracy Komisji został przez Radę przyjęty (plan pracy stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad. 10 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2016:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w kwestii przedłożonego planu pracy Komisji na rok 2016.  Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem planu pracy głosowało 13 radnych, 2 osoby wtrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że plan pracy Komisji został przez Radę przyjęty (plan pracy stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.11 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2016:

 

Przewodniczący Rady kolejny raz powtórzył procedurę  otwierając dyskusję w kwestii przedłożonego planu pracy Komisji na rok 2016.  Również nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem planu pracy głosowało 12 radnych, 3 osoby wtrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że plan pracy Komisji został przez Radę przyjęty (plan pracy stanowi załącznik nr 11 do protokołu).  

Ad.12 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2016:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w kwestii przedłożonego planu pracy Komisji na rok 2016.  Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem planu pracy głosowało 14 radnych, 1 osoba wtrzymała się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że plan pracy Komisji został przez Radę przyjęty (plan pracy stanowi załącznik nr 12 do protokołu).  

Ad.13 Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2016 :

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w kwestii propozycji planu pracy Rady Miejskiej. Radny zaznaczył, że zgłoszone przez radnych sugestie zostały wprowadzone, za wyjątkiem zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, która uwarunkowana jest ogłoszeniem górnych stawek podatkowych przez Ministra Finansów. Przewodniczący zapewnił, że jeśli zostaną one odpowiednio wcześnie ogłoszone, to sam będzie wnioskował o zmianę planu pracy i przyspieszenie prac nad ustaleniem podatków w Gminie w celu skorelowania tego z projektem budżetu na kolejny rok. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem planu pracy Rady  głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady podsumował, że plan pracy został przez Radę przyjęty jednomyślnie i za tą jednomyślność radnym podziękował (plan pracy stanowi załącznik nr 13  do protokołu).

Ad.4 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 .

Zanim przystąpiono do omówienia projektu o głos poprosił jeszcze Burmistrz, który nawiązał do swojego sprawozdania i z pokorą przyznał się, że zapomniał o podziękowaniach dla swoich najbliższych współpracowników i pracowników Urzędu. Pan Roszak nawiązał też do wypowiedzi radnego Kopiszki  na temat tego, że może nie wszystkie decyzje personalne mu się podobają, czy z niektórymi się nie zgadza, ale nie będzie się dopytywał, ponieważ sam jest z tych decyzji i pracy tych osób bardzo zadowolony i dumny , za co bardzo dziękuje.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos pani Skarbnik. Pani Rutkowska odczytała propozycję zmian przedłożone radnym. Dodatkowo, pani Skarbnik zaproponowała zmianę w rozdz. 85154  polegającą na przeniesieniu kwoty z zakupów 2240 zł na rzecz umowy-zlecenie za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka przyznał, że było to omawiane na posiedzeniu Komisji, ale nikt nie wspomniał o tym , a radny chyba przeoczył, że w „gospodarce odpadami- zakupie usług pozostałych” jest 52.998 zł więcej. Radny zapytał, czy jest to związane z aneksem z MPO, czy może poprzednia rata. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z tego, że w styczniu 2015r. płacono jeszcze zaległe faktury za grudzień, bo one  są zawsze  z terminem na rok następny i jest to ta różnica. Radny zapytał, czy „te 80 tys. zł + te 50 tys. zł zaspokoi prowadzenie gospodarki + te zaległości”, czy może jeszcze będzie tych środków brakować , bo również będziemy płacić za poprzedni rok. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nie wpłynęła faktura za grudzień, więc w przyszłym roku sytuacja ta może się powtórzyć. Nie było więcej pytań , ani uwag do projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.  W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XX/91/2015 zmieniającej budżet na 2015 rok głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Prowadzący obrady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

b) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2016:
 Projekt uchwały omówiła pani Bogumiła Pęczkowska. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zakończona i przeprowadzono głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XX/92/2015 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2016 głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Prowadzący obrady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

c) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:

Projekt uchwały omówiła również pani Sekretarz. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zakończona i przeprowadzono głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XX/93/2015 w sprawie  rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

d) przyjęcia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego:

Ponownie wystąpiła pani Pęczkowska, która przedstawiła projekt uchwały.  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Pułaczewski zapytał o zadania , jakie przejmuje MGBP , czy  wynikają one może szczegółowo z zawartego ze Starostwem porozumienia, czy to tylko polega na wypożyczaniu książek, czy może wiąże się też z informatyzacją. Pani Pęczkowska podała , że porozumienie jest raczej ogólne , a zadania wynikają z ustawy o bibliotekach , wyznaczone dla Powiatu. Pani Pęczkowska przekazała też, że kwestie z tym związane ustalała pani Kierownik MGBP z Kierownikiem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego oraz z Naczelnikiem Wydziału Audytu i Kontroli , z uwagi na to, że dotacja ta kontrolowana jest przez ten Wydział. Sposób, forma realizacji tego zadania został już dookreślony.  Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr XX/94/2015 w sprawie  przyjęcia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego głosowało 14 radnych, 1 osoba była „przeciw”. Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania:

Projekt uchwały przedstawiła pani Paulina Wicleben. Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nawiązując do posiedzenia wspólnego Komisji Rady-pani Skarbnik  oświadczyła, że chciałby uzupełnić swoją odpowiedź na pytanie radnego Żmudzińskiego w zakresie kosztów udzielonej dotacji w 2015 i 2014 roku. Pani Rutkowska podała, że w bieżącym roku na 1 dziecko była to kwota ok. 478 zł , natomiast w 2014 roku- 460-480 zł . Jest to różne w poszczególnych miesiącach, ponieważ kwota dofinansowania jest liczona od planowanych wydatków ogółem na przedszkole pomniejszone o wydatki  na wyżywienie i opłatę za wychowanie przedszkolne. Uchwała ta nie będzie miała wpływu na wysokość dotacji, gdyż tak była obliczana wysokość dotacji cały czas  i kwota dofinansowania nie zmieni się.  Radny Żmudziński zapytał, czy oznacza to, że „ta relacja 25% „  to różnica związana z opłatą za wyżywienie i za wychowanie przedszkolne. Pani Skarbnik zaprzeczyła i wyjaśniła, że kwota dofinansowania zgodnie z ustawą nie może być niższa niż 75%  kwoty ogółem zaplanowanej w rozdz. 80104 . Jeżeli w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie na 1 dziecko wydatkuje się 700 zł – to 75% tej kwoty przyznawana jest na dziecko z przedszkola niepublicznego , przy czym pomniejszane jest to o opłatę za wyżywienie (za wsad do kotła) oraz należność za wychowanie przedszkolne (powyżej 5 godzin). Taki jest schemat obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, podobnie jak i szkół. Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr XX/95/2015 w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania głosowało 13 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i  Szadłowice w gminie Gniewkowo:

Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt uchwały był już szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji, dlatego od razu otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta , a następnie przeprowadzono głosowanie. Uchwała Nr XX/96/2015 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i  Szadłowice w gminie Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym –za jej przyjęciem  głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przyjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.15 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Kopiszka oświadczył, że przypomniało mu się o tym dopiero , jak zatwierdzony został porządek obrad , w którym zdaniem radnego zabrakło informacji o pracy Komisji Statutowej, jaka w tym roku pracowała. Komisja czeka cały czas na rozstrzygnięcie Komisji Heraldycznej. Nie mniej Komisja działała i na początku przyszłego roku odbędzie się jej kolejne posiedzenie. Przewodniczący Rady przyznał, że rzeczywiście ta Komisja funkcjonuje i jest to Komisja doraźna Rady.
Radny Stefański wystąpił do Burmistrza z zapytaniem, czy są może jakieś „przecieki” z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odnośnie budowy ścieżki rowerowej. Burmistrz odpowiedział, że po rozmowach i ustaleniach ma zapewnienie, że z początkiem roku ruszą decyzje wywłaszczeniowe i te prace w zakresie budowy zostaną rozpoczęte. Zgodnie z zawartym porozumieniem po stronie Gminy było przygotowanie  sfery formalno-prawnej i zabezpieczenie środków na wykup gruntów , a Generalna Dyrekcja będzie fizycznie to zadanie realizować.
Radny Żmudziński wystąpił z zapytaniem do Burmistrza, bo już kiedyś wspominał o drodze Gąski-Śrubsk i skoro nie znalazła się w budżecie na 2016 rok, by choć doraźnie tam coś zrobić, bo jest tragedia. Radny poprosił, by „przyjrzeć się temu tematowi”. Burmistrz zapewnił, że tak się stanie, choć z tego co wie, to „drogowiec” był to już obejrzeć , ale zostanie to jeszcze sprawdzone , bo warunki pogodowe są różne i zmieniają stan nawierzchni.  Nawiązując do kwestii projektów- Burmistrz wyraził nadzieję, że tak jak informował o zwrocie środków za 2014 rok (za ul.Cmentarną) i dojdą „jeszcze inne pozycje, które mogą pojawić się w I kwartale, wówczas te 3 drogi w zakresie , w jakim będzie to możliwe, będą uzupełnione w uchwale budżetowej”.  
Radny Kopiszka zgłosił, że  dziś jechał drogą wojewódzką , gdzie przed skrzyżowaniem w Lipiu woda z pobocza rozpryskana została na tą drogę i powstało kilkumetrowe rozlewisko, a  teraz jest to lodowisko. Pan Kopiszka poprosił, by to zgłosić .
 Radny powiedział też , że trochę już w ramach „wolnych głosów i wniosków” chciałby poinformować panią Sołtys z Lipia, iż rozpatrzony został  wniosek skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych  w Lipiu. W tej sprawie na miejscu była komisja i negatywnie ustosunkowała się zarówno do wniosku w sprawie Lipia, jak również  Murzynka- przejście przy świetlicy. Pan Kopiszka wystąpił także z podziękowaniami do Komendanta Policji, choć nie wie, czy było to związane z jego apelem o częstsze patrole w czasie modernizacji chodnika przy tej drodze wojewódzkiej, ale Policja rzeczywiście zaczęła się częściej tam pojawiać i bezpieczeństwo się poprawiło.

Ad.16 Wolne głosy, wnioski.
                         

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad informując o kolejnej, XXI sesji Rady, jaką planuje się odbyć w dniu 27 stycznia 2016r.    o godz. 1300.
Radny Stefański przekazał także , że zgodnie z przyjętym dziś planem pracy Rady tematem tych sesji będzie:
1.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
2.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” .
Pani Mariola  Wołoszko oświadczyła, że koniec roku jest okazją do podsumowań, choć „nie jej jest oceniać”, ale otrzymała taką gazetkę - „Głos Gniewkowa” , gdzie panie i panowie radni „kiepsko wyglądają”. Pani Sołtys przyznała, że frekwencja radnych wynosi 100% , ale jeśli chodzi o wystąpienia- „ to są bardzo słabiutkie”.  Pani Sołtys podała też, że wynika z tego, iż pracują tylko : pan Bożko i pan Krzysztofiak i jednocześnie wyraziła wątpliwość, czy to prawda.  Pani Sołtys zwróciła się do pana Bożki , twierdząc , że „jest tu rewelacyjny”. Pani Wołoszko oświadczyła, że  „podziwia pana Irka Kopiszkę”,  bo „on się udziela , ale w tej gazetce napisano, że to pan Bożko jest najlepszy. Radny Bożko powiedział, że pani Wołoszko winna mieć pretensje do „tych co piszą”, a nie do niego. Radny zaznaczył także, że skoro pani Wołoszko uważa, że jest inaczej, to ma do tego prawo, bo każdy ma prawo do własnego zdania.
Pan Tomasz Polak wystąpił z zapytaniem, które skierował do Przewodniczącego, odnośnie regulaminu budżetu obywatelskiego. Pan Sołtys wskazał na zapis mówiący o tym, że na realizację tego przeznacza się kwotę określoną w uchwale budżetowej. Pan Polak zaznaczył, że może nie potrafi znaleźć, ale nigdzie w projekcie budżetu na 2016r. takiej kwoty nie ma.  Radny Stefański wyjaśnił, że środki te zawarte są w rezerwie, ponieważ nie wiadomo na co wnioski będą składane. Budżet oparty jest na paragrafach, na planie kont , gdzie wszystko musi się zgadzać, a pani Skarbnik nie jest w stanie przewidzieć na co te wnioski wpłyną. W momencie , jak ta procedura zostanie przeprowadzona , wówczas Rada dokona odpowiednich zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady nawiązał też do wypowiedzi pani Wołoszko i poinformował, że pozwolił sobie wspomniany artykuł odczytać na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, ponieważ tam wszyscy są oceniani. Radny zaznaczył , że zależało mu głównie na 12 radnych, którzy są bardzo aktywni w czasie posiedzeń Komisji . Dodał też, że to nie jest tak, że na sesji radni zgłaszać będą tylko interpelacje, „by robić statystyki , bo jest to nauka dosyć zgubna- czasami pomaga, a czasami nie , bo jak już kiedyś mówił – wyjdzie z psem na spacer i statystycznie mieć będą po trzy nogi, dlatego to można różnie interpretować”. Na Komisjach , z których są protokoły , jest również punkt „interpelacje, zapytania”, a w sprawozdaniach uwzględniane są tylko te z sesji i pisemne.  Przewodniczący Rady podkreślił, że ceni radnych za to, że na jego prośbę – sesja to głównie moment głosowania  oraz dyskutowania nad sprawami, jakie pojawiają się po posiedzeniach Komisji. Tak się dzieje, posiedzenia Komisji są burzliwe i wiele spraw jest wówczas zgłaszanych, a „nie są one nigdzie na zewnątrz upubliczniane”. Radny Stefański zgodził się ze zdaniem artykułu mówiącym o tym, że koniec roku – to czas podsumowań, ponieważ dalej zawiera on już tylko manipulacje i przytaczanie statystyk nie stanowiących pełnego obrazu poziomu aktywności radnych. Pan Stefański zwrócił też uwagę, że każdy z radnych i tak oceniany jest przez swoich wyborców, którzy widzą , czy ktoś prowadzi biuro, czy nie ma dyżurów, czy jest do ich dyspozycji on-line i mieszkańcy doskonale sobie z tym radzą. 
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady- radna Robak stwierdziła, że koniec roku to czas podsumowań, ale też refleksji na nowy rok.  Radna powiedziała, że przyjęto konwencję pracy, że radni pytają , wyjaśniają na Komisjach. Na sesji Rada podejmuje natomiast decyzje. Rada ma czas na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Mieszkańcy obserwują radnych i widzą, jak pracują. Interpelacje mają formę pisemną, ustną , dotyczą spraw istotnych dla wspólnoty samorządowej. Czytając interpelacje w zakładce BIP – można ocenić, czy są to istotne sprawy istotne, czy nie dla tej wspólnoty. Praca Rady Miejskiej jest pracą zespołową. Jeżeli każdy z radnych podejmując  decyzje, różne : proste i te bardzo skomplikowane , wstrzymywałby się przy tym od głosu , to jakby ta praca wyglądała. W podanych statystykach nie ma jednak wzmianki o tym, jak radni podejmują decyzje.  Radna zauważyła, że na dzisiejszej sesji nieobecny jest Prezes Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Samorządności Lokalnej  PERSPEKTYWA , który wydaje „tenże biuletyn, miesięcznik- Głos Gniewkowa” . Jest to już kolejny numer, ale nigdzie w tym biuletynie, ani na stronie internetowej  nie ma podanego zespołu redagującego to czasopismo. Radny Bożko zwrócił radnej uwagę, że to nie jest czasopismo. Radna Robak zwróciła się z apelem do radnego, który jest „związany ze Stowarzyszeniem” , by wskazał autorów, zespół redakcyjny .  W tym artykule zarzuca się, że mieszkańcy nie mogą trafić do radnych, ale radni, mieszkańcy też nie mogą trafić, dotrzeć do autorów tych tekstów . Radna zapytała radnego, jak w takiej sytuacji ma być prowadzona polemika, czy każdy może zamieszczać tam materiały i do kogo można je kierować. Z kim radna ma prowadzić polemikę, gdy ktoś narusza jej dobro osobiste. Pan Bożko stwierdził, że zawsze można iść do sądu, na co pani Robak zapytała „przeciwko komu”.  Pan Bożko odpowiedział, że przeciwko Stowarzyszeniu. Radna uznała, że zna tylko Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną ,czyli  to oznaczałoby, że to Zarząd oraz Komisja - są autorami tej gazetki. Pan Bożko wskazał natomiast na adres mailowy podany w biuletynie i wyraził nadzieję , że radna to widziała - tam można pisać. Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Bożko mógłby podać autora tego artykułu , na co radny odpowiedział , że „skąd ma to wiedzieć”.  Pani Robak zapytała jeszcze , czy pan Bożko działa w tym Stowarzyszeniu, na co radny odpowiedział, że jest jego członkiem , tak samo jak Krzysztof Rolirad. Pani Robak ponownie zapytała, czy panowie mogliby wskazać ten zespół redaktorów tego miesięcznika, by było wiadomo z kim rozmawiać. Skoro informacja w tym miesięczniku jest rzetelną informacją, to autorzy tych tekstów winni być dumni, że ich teksty są tam zamieszczane i cała Gmina Gniewkowo je czyta. Skoro jest to informacja rzetelna, to  dlaczego personalia tych autorów są ukrywane. Przewodniczący Rady stwierdził, że autorem tego artykułu na pewno  nie jest pan Rolirad,  ponieważ nie ma on, żadnego problemu z podpisywaniem swoich tekstów. Pani Robak uściśliła, że tu nie chodzi tylko o ten artykuł, ale o wszystkie artykuły.   Tyle mówi się o dostępie do informacji publicznej , dlatego radna stwierdziła,  że „my też ma mamy prawo do informacji kto pisze te teksty, z kim mamy rozmawiać ”.
Radny Bożko ponownie wskazał na Zarząd Stowarzyszenia, którego można się spokojnie pytać . Prowadzący obrady zapytał o to , czy Rada wyraża wolę, aby wystąpić do Zarządu o odpowiedź na pytanie o autora tego artykułu. Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu , wobec czego Przewodniczący Rady oświadczył, że wystąpi w tej sprawie do Prezesa Stowarzyszenia.
Pan Krzysztof Rolirad oświadczył, że jest członkiem Stowarzyszenia PERSPEKTYWA i wcześniej pisał do biuletynu „SIN  Gniewkowo”, który miał nieco inną formę i tam można było przeczytać jego artykuły i one zawsze  były podpisane. Pan Rolirad zadeklarował, że każdy jego artykuł, czy w internecie, czy w gazecie, czasopiśmie – będzie podpisany. Jeśli nie ma tego podpisu- to nie jest to na pewno jego artykuł. Pan Rolirad obiecał również, że przekaże „głos pani radnej i apel” na spotkaniu Stowarzyszenia, z którym sam szczerze się zgadza, choć z „panią radną nie zawsze się zgadzają”. Pan Rolirad oświadczył, że jest za podpisywaniem artykułów, niezależnie w jakiej prasie , czasopiśmie, czy biuletynie one się pokazują.
Pani Robak stwierdziła, że na tym właśnie polega demokracja, że „nie musimy się zgadzać co do wielu sprawach, ale pewne kluczowe zasady rzetelności dziennikarskiej, podpisania się pod artykułem – to są pewne kanony i standardy . Pan Bożko przekazał, że z tego co on wie, „to nie jest żadne czasopismo  i to nie są żadni dziennikarze”, na co radna dodała „dziennikarze w cudzysłowie- autorzy tekstu”.  Burmistrz zapytał radnego „ co to jest”. Pan Bożko odpowiedział, że jest to biuletyn. Pan Roszak oświadczył, że jest prawo prasowe i jeśli ktoś pisze artykuł  i jest to biuletyn , czy gazeta – to zwykła przyzwoitość (pomijając przepisy prawne, prawo prasowe) nakazuje, że po tym co się mówi , co się piszę, to albo się przedstawia, albo się podpisuje.
Pani Wołoszko powiedziała, że jak chodziła do szkoły, to ją „pani od polskiego  uczyła, że jak anonim  to jakiś tchórz pisze i nie należy tego czytać, tylko wyrzucić”. Ludzie jednak czytają i pytają. Radny Bożko poradził, że pani Sołtys mogła odpowiedzieć , że „to tchórze piszą”.
Radny Ratajczak powiedział, że jeszcze  raz dziś przeczytał ten artykuł, bo jest on również umieszczony w internecie. Ten , kto go napisał posłużył się tym , co jest na stronie BIP, a tam  nie wszystkie interpelacje są zamieszczone . Inną kwestią jest to, co oznacza „interpelacja”, bo ona może być słowna i pisemna, bo uznano, że te pisemne będą tam zamieszczane. Radny sam tego jednak doświadczył, że nie wszystkie interpelacje są w BIP-ie zamieszczane. Jeśli zatem podano  tylko to , co jest w internecie, to nie jest to do końca rzetelne, bo nie ma tam tych informacji. Przewodniczący Rady podał, że tam oprócz tych danych statystycznych są również oceny pracy radnych, informacja o kolejce do kasy  oraz wystąpienie do wyborcy . Pan Stefański przytoczył końcówkę artykuły stwierdzając, że to nie jest już statystyka  i informacja, tylko cyniczna manipulacja.
Pani Pęczkowska przekazała informację na temat sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, na którą przygotowany był projekt uchwały w sprawie strategii rozwoju dotyczący dróg powiatowych , taki ich wykaz , które będą w najbliższych latach robione (do 2020r.). Ta uchwała nie jest wiążąca i również mogą zmienić się terminy wykonania , koszty poszczególnych zadań. Pani Sekretarz podała, że jeśli chodzi o naszą Gminę, to ujęte zostały: droga w Wierzchosławicach (jest w projekcie budżetu na przyszły rok), Chrząstowo-Dąbie (dokończenie) , dokończenie drogi Gąski-Modliborzyce, Żyrosławice  oraz w Wielowsi (odcinek od drogi krajowej do drogi gminnej). Tam , gdzie będzie to możliwe wykorzystane będą środki zewnętrzne, szczególnie jeśli chodzi o drogi na terenach wiejskich (z PROW).
Pan Pułaczewski zapytał, czy są tam jakieś terminy podane, czy jest to najbliższy czas, czy np. 5-ciolecie. Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest to dokument na lata 2016-2020  i są oczywiście wpisane lata, ale nie jest to wiążące , bo koszty poszczególnych zadań są różne , od kilkuset tysięcy  do kilku milionów . W zależności od tego, jakimi środkami będzie dysponował Powiat – to takie zadania będą realizowane. Pani Pęczkowska zadeklarowała  ze swej strony, że będzie monitorowała  realizację zadań przewidzianych na terenie Gminy.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad części roboczej sesji – o godz. 1215 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 1300. Radny Stefański jednocześnie zaprosił wszystkich do udziału w części uroczystej , która odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie i zachęcił do obejrzenia występu dzieci z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Ad.17  Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

O godz. 1300  obrady Rady zostały wznowione. Przewodniczący Rady rozpoczął część uroczystą XX sesji i powitał zaproszonych gości.
Następnie Przewodniczący Rady wystąpił z podziękowaniami za współpracę oraz złożył przybyłym noworoczne życzenia. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że w nowym roku samorządowi uda się zrobić więcej, niż zostało zaplanowane, by samorząd mógł realizować to , do czego jest powołany – by zaspakajał potrzeby mieszkańców. Życzył, by nasze „małe ojczyzny”, jakimi są : sołectwa, przedsiębiorstwa,  firmy, organizacje społeczne, parafie w przyszłym roku mogły się spokojnie rozwijać , by był to dla nich dobry rok. Wszystkim zabranym, jak również ich bliskim - życzył, by był to dla nich jeśli nie lepszy , to przede wszystkim dobry rok , by upłynął w zdrowiu. Radny życzył też  tego, aby w tym nadchodzącym roku  wszyscy spotykali na swoich drogach samych  życzliwych i szczerych ludzi.

Ad.18 .Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wystąpienie.
Pan Roszak rozpoczął od podkreślenia faktu , że rok 2015 zmierza ku końcowi, jutro jest już sylwester , co upoważnia do dokonania podsumowania tego, co zostało zrobione w samorządzie Gniewkowa. Burmistrz powiedział, że zrealizowano szereg inwestycji, szereg projektów  miękkich.  Zaznaczył, że jest to efekt wspólnego działania, ponieważ organ wykonawczy bez współpracy, bez silnego wsparcia, przychylności  oraz zgody ze strony Rady  - niewiele mógłby zrobić. Burmistrz przypomniał, że w zeszłym roku poziom inwestycji wyniósł 11 mln zł , co stanowiło 21 % w skali całego budżetu i był to bardzo dobry poziom . Teraz , inwestycje Gminy sięgnęły kwoty 7 mln zł  (14,3% budżetu wynoszącego 49-50 mln zł).
Burmistrz przerwał swoje wystąpienie i powitał Ks.Dziekana Jerzego Nowaka, który przybył na sesję.

Kolejno , Burmistrz wymieniał inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, jakie w bieżącym roku zostały wykonane : droga Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice (w której pomagało także Starostwo i Nadleśnictwo) za kwotę  2 mln 100 tys. zł i pozyskano dotację z rezerwy Wojewody , ulice w mieście: Pająkowskiego, Zajezierna. Pan Roszak zaznaczył, że na tym etapie można powiedzieć, że inwestycje z zakresu modernizacji ulic w mieście niedługo będą się już kończyły , choć podobnie dzieje się na terenie Gminy.  Burmistrz nawiązał też  do inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej. Podkreślając , że Gmina posiada tytuł  „Sportowa Gmina” , podał informację o  4 nowych, pełnowymiarowych  boiskach  za kwotę ok. 1.300.000 zł (Wierzchosławice, Szadłowice, Kijewo, Murzynno) oraz 2 mniejszych (Wierzchosławice, Więcławice).   Burmistrz wymienił też budowę świetlicy wiejskiej w Suchatówce, na którą mieszkańcy bardzo długo czekali.  Poprzez wspólne działania i dobre relacje z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad – przeprowadzona została inwestycja polegająca na przebudowie

ul.Inowrocławskiej  (odcinek 1 km 300 m) wraz z przebudową chodnika i instalacją sygnalizacji świetlnej  na przejściach dla pieszych oraz odcinek drogi w Suchatówce, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Zrealizowano również szereg mniejszych projektów: oświetleniowych związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego , wyposażenie świetlic wiejskich , szkół  (zakup tablic interaktywnych).  Burmistrz podkreślił, że tych małych projektów było dużo i one również są bardzo ważne, podobnie jak i tzw. projekty miękkie np.  za kwotę ok. 260 tys. zł „Ona i On  poznają świat”. Odchodząc od spraw związanych stricte z samorządem – Burmistrz skierował podziękowania dla przedsiębiorców, z którymi realizuje się również wiele wspólnych działań (np. plany miejscowe). Pan Roszak podkreślił , że  ważne jest to , iż tych przedsiębiorstw i inwestycji na terenie Gminy przybywa i ona się rozwija. Burmistrz stwierdził, że ten rok można uznać za udany , choć były też zadania, których nie udało się zrealizować  np. ścieżka rowerowa . Pan Roszak wyraził jednocześnie nadzieję, że te prace ruszą na początku roku 2016, jak również  nadzieję na dalszą , dobra współpracę z panem Starostą. W budżecie Powiatu znalazły się bowiem pozycje dające nadzieję na realizację pewnych zadań na terenie Gminy Gniewkowo (drogi). Pan Roszak zaznaczył, że liczy również na owocną współpracę z samorządem wojewódzkim , z panem Marszałkiem , jak również z panem Wojewodą. Kończąc , Burmistrz życzył wszystkim na nowy rok wszystkiego najlepszego , dużo zdrowia, sił, energii , realizacji wszystkich planów zawodowych, jak i tych prywatnych, rodzinnych , by ten rok nie był gorszy od upływającego.
                                               Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady również powitał Ks. Dziekana i podziękował za przybycie  zwłaszcza , że wcześniej Ks. Nowak zapowiedział, że zmieni plan kolędy, by móc w tej sesji uczestniczyć. Prowadzący obrady powitał również przedstawicieli mediów , których wcześniej pominął. Następnie zapytał, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos.
O głos poprosił Starosta Inowrocławski- pan Tadeusz Majewski. Na wstępie pan Starosta powiedział, że jest to dla niego wyróżnienie i  czuje taką mentalną więź, bo pracował w podobnej gminie jak Gniewkowo- w Gminie Kruszwica, gdzie bardzo dobrze się czuł, gdzie wszyscy praktycznie się  znają. Pan Majewski nawiązał do tego co w Gminie zostało zrobione , o czym mówił Burmistrz i wyraził radość, że tak się tutaj dzieje, jednocześnie gratulując tych dokonań. Starosta zaznaczył, że łatwo mówi się o tym , co się zrobiło, a trochę trudniej jest mówić o tym, „co przed nami”, zwłaszcza , że jest coraz trudniej, budżety są coraz mniejsze, a zadań przybywa.  Pan Majewski zwrócił się też do wszystkich: radnych , sołtysów  i mieszkańców z podziękowaniami oraz życzeniami  powtórzenia w roku 2016  sukcesu z roku „prawie minionego”, by darzyło się w naszej Gminie jak najlepiej. Pan Starosta odniósł się także do słów Burmistrza o dobrej współpracy między samorządami wyrażając również nadzieję na równie pomyślną jej kontynuację. Pan Majewski jeszcze raz podziękował za zaproszenie na tą uroczystość, które przyjął z ogromną przyjemnością, bo znów może „wniknąć w środowisko gminy”, porozmawiać i wspólnie cieszyć się nadchodzącym rokiem. Pan Majewski życzył, by ten rok był równie dobry, życzył wszystkiego najlepszego i spełnienie tego, o czym sobie wszyscy zamarzą.

Głos zabrał również Ks. Dziekan, który oświadczył, że cieszy się, iż może  ponownie może uczestniczyć w uroczystości związanej z powitaniem nowego roku. Ks. Kanonik zaznaczył, że nie słyszał podsumowania tegorocznych zadań, ale nie musi tego słuchać , bo zmiany są widoczne. Do wymienionych już gratulacji, Ks. Dziekan dołączył podziękowania za współpracę z panem Burmistrzem i panem Przewodniczącym oraz radnymi, za okazywaną pomoc. Wykorzystując to spotkanie, Ks.Kanonik wybiegł w przyszłość- do roku 2016 kiedy to w Polsce będzie wielka uroczystość : Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie  w dniach 25-31 lipca . Do Krakowa przyjedzie wówczas Papież Franciszek , z czym wiążą się odpowiednie przygotowania, bo będzie to miało charakter wizyty państwowej i poprzedzone będą uroczystościami w poszczególnych diecezjach. Ks. Nowak powiedział, że pan Burmistrz był na spotkaniu z Ks. Prymasem i wie zapewne, że na 3 dni przed uroczystościami w Krakowie dotrze młodzież z zagranicy , również do naszej archidiecezji – ok. 8 tys.  Ta młodzież podzielona zostanie na poszczególne dekanaty i na Gniewkowo przydzielono 150 osób. Nie wiadomo jeszcze skąd ta młodzież będzie , czy z zachodu, czy ze wschodu , bądź południa , bo to okaże się chyba w marcu-kwietniu i wówczas znana będzie też dokładniej ilość  tych uczestników (może być ich mniej).  Jak już ta ilość będzie znana, to Ks. Dziekan dokona podziału na poszczególne parafie , a jeśli chodzi o obie parafie w Gniewkowie to przypada na nie 50 osób. W trakcie kolędy księża będą rozmawiać o tym, kto mógłby przyjąć uczestników ŚDM u siebie na te 3 dni.  Ks. Dziekan zaznaczył, że chodzi również o zainteresowanie tych osób i Gniewkowem i okolicą. Ks. Dziekan zwrócił się w związku z tym z prośbą do pana Burmistrza i do radnych, aby to przyjęcie dobrze zorganizować , by ta młodzież wyjeżdżała stąd w pełni zadowolona. Szczegóły będą jeszcze przybliżane, ale będą potrzebne osoby ze znajomością języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a może i rosyjskiego. Dlatego będą szukane takie osoby, by „od mówienia nie bolały ręce”.  Ks. Dziekan nawiązał też do wypowiedzi pana Starosty, który zapewniał o tym, że Gmina Gniewkowo jest mu bliska , w związku z czym liczy na pomoc  również z jego strony, bo np. potrzebne będą autobusy, by te 150 osób przewieźć.  Ks. Kanonik wyraził nadzieję, że ta współpraca, która do tej pory układała się bardzo dobrze, będzie równie dobrze układała w roku 2016. Kończąc, Ks.Nowak pogratulował Burmistrzowi realizacji tegorocznych zadań i życzył, by rok nadchodzący też był równie pomyślny o obfitował w jak najlepsze osiągnięcia , by za rok móc znowu powiedzieć, że „wszystko się wspaniale udało”. Wszystkim – Ks.Kanonik życzył, by ten nowy rok był jak najszczęśliwszy , by spełniły się wszystkie marzenia zarówno te rodzinne i zawodowe, jak i te miejskie, gminne. By wszystko dobrze się układało, a wiadomo „Bez Boga , ani do proga”.

O głos poprosił także Prezes OSP w Gniewkowie- pan Edmund Głuszak, który na wstępie podziękował za zaproszenie przedstawicieli Straży na tą sesję. To dla Prezesa wielki zaszczyt, tym bardziej , że Straż na terenie Gniewkowa, na terenie Gminy „postępuje, rozwija się do przodu”. Dlatego w tym miejscu, pan Głuszak chciałby podziękować panu Burmistrzowi i Radzie za zatwierdzeniu  budżetu , w którym znajdują się pieniążki na działalność Straży. Jest to bardzo ważne i ta Straż będzie na pewno działać bardzo prężnie, tak jak dotychczas i nie zawiedzie zaufania, a to jest bardzo wysokie, nie tylko w Gminie, ale w kraju, bo wynosi ono blisko 90% mieszkańców (Wojsko, Policja- zostały z tyłu). Pan Głuszak podziękował za to zaufanie i w imieniu wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy , a jest ich 7 - przekazał noworoczne życzenia , wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą współpracę pomiędzy Urzędem a strażakami na tym samym poziomie, albo i lepszym.  Przewodniczący Rady zapewnił, że taka współpraca będzie, bo bez tego mienie i życie ludzie nie byłoby chronione.
Prowadzący obrady zwrócił uwagę, że po raz pierwszy sesja uroczysta nie odbywa się w MGOKSiR ,a w innym , jego zdaniem – niezwykłym miejscu , z którego „jesteśmy dumni”, ponieważ w tym miejscu niesiona jest pomoc mieszkańcom Gminy, którzy najbardziej tego potrzebują.

 Ad.19. Występ dzieci  z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.
 

Przewodniczący Rady podziękował za gościnę pani Kierownik ŚDS , a następnie  zapowiedział duży spadek średniej wieku na sali, za przyczyną występu najmłodszych  „aktorów” w Gminie – dzieci z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przygotowanych przez wychowawców : panią Małgorzatę Meterę, panią Monikę Szypurę oraz panią Annę Mierzwicką.
Po zakończeniu tego występu – Przewodniczący Rady podziękował wszystkim „młodym artystom”  i nie zgadzając się ze słowami , jakie padły na początku występu  z ich strony- ponownie określił ich  „aktorami”. Radny Stefański podziękował zatem : „aktorom, piosenkarzom, dyrygentowi, członkom sekcji smyczkowej, członkom sekcji dętej i operatorom grzechotek”.  Przewodniczący Rady życzył też dzieciom prawdziwego śniegu (nie tego z konfetti)  w nowym roku, aby mogły ulepić bałwana, by mróz poszczypał ich trochę w uszy oraz tego, by mogły pojeździć na sankach. Do Dyrektora Samorządowego Przedszkola do wychowawców oraz do rodziców- prowadzący obrady skierował podziękowania za przygotowanie tego wspaniałego występu i umożliwienie przybycia dzieciom na sesję . Przewodniczący Rady podziękował też wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania uroczystej części sesji.

 

Ad.20 Zamknięcie obrad, życzenia i  toast noworoczny.

Wobec wyczerpania się porządku sesji Przewodniczący Rady  zamknął XX obrady Rady i zaprosił do wspólnego toastu i składania życzeń noworocznych.

 

 

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady Przemysław Stefański

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 744
28 stycznia 2016 07:41 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 11:55 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 11:55 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_nr_15_do_nr_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)