Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XIX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 22 grudnia 2015r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XXI sesji w dniu 27.01.2016r.

Protokół Nr XIX/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz,1515)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego K.Mnicha), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący Rady nawiązał do wyborów  Sołtysa przeprowadzonych w Sołectwie Ostrowo. Za pana Mariana Ramsa, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji – Sołtysem wybrana została pani Teresa Mitaszka, dla której praca w samorządzie nie jest nowością, ponieważ wcześniej była radną , a w latach 2007-2008 również Sołtysem w Ostrowie. Kolejno, Przewodniczący wraz z Burmistrzem pogratulował pani Mitaszce tego wyboru. Przewodniczący Rady oświadczył też , że podziękowania dla pana Ramsa , z którym dotychczasową współpracę  Przewodniczący Rady wysoko sobie cenił- przekazane zostaną za pośrednictwem Wiceprzewodniczącego  Mnicha.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że do materiałów na sesję radnym dołączony został projekt uchwały, w sprawie wprowadzenia  którego miał być wniosek. Postanowiono jednak, że projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania umieszczony zostanie w porządku obrad przyszłej sesji . Następnie prowadzący obrady zasugerował , aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.  Porządek obrad nie został odczytany i radni nie mieli innych propozycji w tej kwestii.
Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     budżetu na 2016 rok :
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,
-opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczyta  Skarbnik Gminy,
-odczytanie przez Przewodniczących  stałych Komisji Rady opinii na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025: -przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
7.Wolne głosy ,  wnioski.
8.Zamknięcie   obrad Rady Miejskiej .

 

Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych obecnych na sali  ( brak radnego K.Mnicha).
    

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołami  i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu z XVII sesji w dniu 25 listopada 2015r.  Radny Szymon Krzysztofiak wystąpił o uzupełnienie swojej wypowiedzi przytoczonej w pkt 5 lit.i  , tj. dotyczące projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Radny zgłosił,  aby wskazane był dokładnie wartości wzrostu cen dla gospodarstw 6,7,8 –osobowych, które radny na sesji wymienił :w przypadku gospodarstw domowych 6-ścioosobowych będzie to wzrost o 180,00 złotych rocznie,  w przypadku gospodarstw domowych 7-osobowych będzie wzrost o 288,00 zł,  a 8-osobowych o 396,00 zł. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia protokołu wraz ze zmianą   zgłoszoną przez radnego Krzysztofiaka .  Za  przyjęciem poprawionego protokołu głosowało 14 radnych (brak radnego K.Mnicha).
Kolejno, Przewodniczący Rady z
apytał, czy do protokołu Nr XVIII z nadzwyczajnej sesji w dniu 14 grudnia 2015r. radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani zastrzeżeń , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia . Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły z XVII i XVIII  sesji , zostały przez Radę  przyjęte .

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz  poinformował o rozstrzygnięciu przetargu związanego z gospodarką odpadami . Przetarg wygrała firma SANIKONT , która już wcześniej prowadziła u nas te usługi. Kwota z przetargu to 1 mln 447 tys. zł  i jest to kwota na cały rok.  Burmistrz wyraził nadzieję, że kłopoty , jakie pojawiały się do tej pory na początku roku, czy na jego przełomie – tym razem nie będą miały miejsca.  Pan Roszak przekazał też informację o aktualizację wniosku, jaki wcześniej złożony został na dofinansowanie budowy budynku socjalnego na 20 mieszkań. To uzupełnienie kierowane jest do BGK i trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu.  Burmistrz wskazała też na  zmierzające ku końcowi prace na ul.Inowrocławskiej . Będą tam jeszcze uzupełnienia i kontynuacje, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z Dyrektorem GDDiA. Chodnik przebudowany ma być na całym odcinku, aż do obiektów po byłych BFM. Urząd Marszałkowski „zamyka” natomiast remont ASTRO-BAZY, gdzie są prowadzone uzupełnienia w zakresie elektryki, elektroniki funkcjonowania kopuły.  Poczynione zostały też starania, by ten obiekt dodatkowo podświetlić.  Pan Roszak przekazał , że w ostatnim czasie przygotowany został też Program Ochrony Zabytków , co jest niezbędne w zakresie składania wniosków na dofinansowanie remontu obiektów objętych działaniem Konserwatora Zabytków . Program ten jest z Konserwatorem uzgodniony.  Aktualnie , przygotowywany jest Plan Gospodarki Odpadami Niskoemisyjnymi , który potrzebny jest w zakresie LGD, jak i ORSG .
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W nawiązaniu do Planu GNE – radny Krzysztofiak zapytał, czy są już może jakieś konkretne projekty , na które Gmina chciałaby aplikować, czy mają to być np. projekty w zakresie fotowoltaiki , innych źródeł energii,  wymiany  kotłów , czy polega to na razie tylko na zbieraniu informacji. Burmistrz odpowiedział, że ten plan potrzebny jest również w zakresie realizacji  innych projektów, choć w przyszłości będzie można przystępować też do projektów z wymienionych przez radnego zakresów.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 15 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad. 5 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik , która zaznaczyła, że został on szczegółowo  przedstawiony na posiedzeniu Komisji. Dlatego,  pani Rutkowska zapowiedziała, że poda tylko kwoty, które różnią się od tych, podanych w materiałach.  To skutek zarządzenia nr 151 z dnia 18.12.2015r.  wydanego w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 113. 049 zł . Dochody po tej zmianie wynosiły będą 48 .866. 110,40 zł , dochody bieżące – 44.815.079,80 zł, dochody majątkowe- bez zmian, wydatki :49.266.110,40 zł, wydatki bieżące 42.544.181,80 zł, wydatki majątkowe-6.721. 928,60 zł. Pani Skarbnik przekazała, że poza zmianami omówionymi na Komisji proponuje się dodatkowo wprowadzenie  zmian związanych  z wpływaniem faktur i obciążeń : na opłaty za kursy dokształcające uczniów SZ w rozdz. 80130 zwiększa się środki o 500 zł , na dowożenie niepełnosprawnych uczniów 80113 § 4300 – zmniejsza się wydatki o 2,5 tys. zł., na wynagrodzenia dla pracowników Straży Pożarnej – zamiast 3.500 zł zwiększa się o 2.000 zł, natomiast w SM zmniejszenie podane było o kwotę 9.000 zł, a powinno być 6.200 zł , a pozostałą kwotę zwiększyć o 520 zł , ZUS i FP oraz na zakup paliwa w OSP 610 zł , na wypłatę diet dla strażaków o 1000 zł.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XIX/88/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) budżetu na 2016 rok:

Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt budżetu został radnym przedstawiony, podobnie , jak opinia RIO oraz opinie stałych Komisji Rady, dlatego zapytał, czy jest potrzeba , aby odczytywać te dokumenty. Nikt takiej potrzeby nie zgłosił , podtrzymując tym samym ustalenia poczynione wcześniej na posiedzeniu wspólnym Komisji. Pani Skarbnik przypomniała o konieczności przyjęcia poprawek , jakie zostały zgłoszone do projektu. Pani Rutkowska zaznaczyła, że była już o tym mowa na posiedzeniu Komisji, ponieważ w § 11 proponuje się w pkt 2  zapis dotyczący upoważnienia dla Burmistrza Gniewkowa  do zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu oraz dodanie pkt 4 tj.  „ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 mln zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad poprawkami i projektem uchwały.
Radny Kopiszka zasugerował, by omówione były zmiany, jakie zostały wprowadzone w stosunku do pierwotnej wersji projektu budżetu, ponieważ sołtysi o tym nic nie wiedzą. Chodzi o ogólny wzrost kwoty budżetu , dochodów, wydatków , co radni omawiali na komisjach.  Pani Skarbnik przekazała, że do projektu budżetu wprowadzone zostały następujące zmiany: wpłaty z tytułu podatku za odpady komunalne w projekcie w dochodach , w rodz. 75618  § 049 jest kwota 1.300.000 zł , a z tego tytułu planuje się dochody w kwocie 1.550.000 zł i będzie to zapisane w rozdz. 90002 §  0490, również wydatki na realizację programu z tytułu odpadów komunalnych w  rozdz. 90002 – 4300 była kwota 1.300.000 zł, a będzie kwota 1.550.000 zł. Pani Skarbnik wskazała też na korektę błędów pisarskich na stronie 12 , gdzie powinna być kwota 2.088.100 zł z tytułu wydatków na Przedszkole Samorządowe oraz na stronie 24 na sport- 200.000 zł.  Kolejna korekta dotyczy rodz. 70005 § 4610 , gdzie byłą zaplanowana § 461  kwota 40.000 zł , a pozostaje 5.000 zł, a   35.000 zł przeznacza się  na dokumentacje na modernizację ul.Piasta , ul.Kątnej i drogi w Chrząstowie oraz 15.000 zł zmniejszenie z kwoty przewidzianej w planie na utrzymanie psów w schronisku i ich odławianie – była kwota 90.000 zł, a będzie 75.000 zł.  Przewodniczący Rady zaznaczył, że wszystkie poprawki będą głosowane pojedynczo, a następnie cały projekt.
Pan Kopiszka wystąpił jeszcze, w sprawie która była już omawiana, ale z uwagi na to, kto uczestniczy dziś w sesji oraz na fakt , że wcześniej pani Dyrektor SP w Murzynnie zapewniła radnego, że kwota podana do utrzymania placówki w roku 2016 znalazła się w całości w budżecie – radny poprosił Burmistrza o potwierdzenie, że radni głosować dziś będą za budżetem , który umożliwi utrzymanie SP w Murzynnie do końca roku kalendarzowego . Burmistrz oświadczył, że jest to chyba bardzo czytelne, bo kwota jest analogiczna , do kwoty, która jest zabezpieczona na mijający rok.  Pan Kopiszka stwierdził, że ktoś , kto nie śledzi paragrafów i działów – stwierdziłby , że jest ok. 1 mln zł więcej. Na komisjach radni mieli to wyjaśnione, ale nie każdy może dotarł do tych informacji , dlatego radny  chciałby , aby mieszkańcy dziś usłyszeli, że ten budżet zawiera wystarczającą ilość pieniędzy na przyszły rok  dla zapewnienia działalności SP w Murzynnie.  Burmistrz ponownie to potwierdził.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego przystąpiono do głosowania kolejnych poprawek.
Jako pierwsza głosowana była zmiana klasyfikacja dochodów za  odpady komunalne z rozdz. 75618  § 0490 z kwoty 1.300.000 zł na kwotę 1.550.000 zł w rozdz. 90002 § 0490. Za przyjęciem  tej poprawki w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Pani Skarbnik wskazała na drugą poprawkę tj. na wprowadzenie wydatków w rozdz. 9002 za odpady komunalne w kwocie 1.550.000 zł. Za wprowadzeniem tej poprawki również Rada głosowała jednomyślnie. Kolejno, pani Rutkowska podała poprawkę polegającą na   skorygowaniu błędów pisarskich na stronach 12 i 24 części opisowej projektu budżetu. Za tą poprawką również głosowało 15 radnych. Jako czwarta, głosowana była poprawka polegająca na zmniejszeniu kwoty  w rozdz. 70005 § 4610 z kwoty 35 tys. zł do kwoty 5 tys. zł. 15 radnych opowiedziało się wprowadzeniem poprawki. Kolejno, głosowano zmniejszenie kwoty na utrzymanie psów w schronisku z 90.000 zł do 15.000 zł. Za piątą poprawką głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  Następnie głosowano poprawkę polegająca na zwiększeniu kwoty na inwestycję- modernizacja ul.Piasta, ul.Kątnej i drogi w Chrząstowie (dokumentacja) z 90.000 zł na kwotę 100.000 zł. Poprawka ta została przyjęta 15 głosami. Pani Skarbnik przypomniała też o nadwyżkach, o których mówiła wcześniej. Przewodniczący Rady poprosił o sprecyzowanie poprawki, na co pani Rutkowska podała, że w § 3 proponuje się punkt mówiący o tym, że ustala się nadwyżkę w kwocie 1 mln zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poprawka poddana została pod głosowanie i została przyjęta 12 głosami, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Kolejno, pani Skarbnik wskazała na poprawkę numeracji , ponieważ  § 11 staję się § 12 i w tym paragrafie proponuje się upoważnienie dla Burmistrza na dokonywanie zmian wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu. Za tą poprawką głosowało 8 radnych, 1 osoba była „przeciw” , a 6 osób wstrzymało się od głosu.
Pani Skarbnik podała, że zmianie ulegają też kwoty łącznych dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok , a następnie podała kwoty po zmianie. Za tą korektą projektu uchwały głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady ustalił z panią Skarbnik, że to była ostatnia, dziewiąta poprawka. W związku z tym, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt budżetu na rok 2016 z wprowadzonymi poprawkami.
Za przyjęciem uchwały nr XIX/89/2015 w sprawie budżetu na 2016 rok  w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 13radnych,a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025:
Przewodniczący Rady  zaznaczył, że projekt tej uchwały jest konsekwencją zmian , jakie wprowadzone zostały przyjętym właśnie przez Radę budżetem na rok 2016.
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że radni otrzymali nowy projekt tej uchwały , w której uwzględnione zostały zmiany wynikające z budżetu. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
Nie było więcej pytań, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr XIX/90/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025 głosowało 12 radnych,  przy 3 głosach „wstrzymujących”. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.6 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Rychlewski wystąpił w sprawie wyrównania dróg gruntowych , które przy obecnej pogodzie są ciężko-przejezdne. Radny poprosił też , by wystąpić do Starosty w sprawie drogi Kijewo-Murzynno, która jest również nieprzejezdna. Burmistrz oświadczył, że utrzymanie dróg o tej porze roku jest kłopotliwe, zwłaszcza gruntowych, a także asfaltowych. Jest to efekt braku zaangażowania w to, by po pracach polowych te drogi były posprzątane. Nie dotyczy to tylko dróg gminnych, ale różnych kategorii, nawiezione na nich jest sporo błota, co stanowi problem i jest to kwestia zmiany mentalności, podejścia osób wykonujących te prace. Pan Roszak przekazał, że przejechał tą drogę z Żyrosławic na Kawęczyn i rzeczywiście wymaga ona interwencji, ale do tego potrzebne są odpowiednie warunki, bo tam nawierzchnia jest specyficzna (emulsja, grys), ale będzie ona jednak na pewno , w miarę szybko zrobiona.
Radny Krzysztofiak poprosił Burmistrza, aby na nowo wyremontowanych odcinakach ulic, dróg (Wielowieś) częściej pojawiały się patrole Policji, ponieważ kierowcy rozwijają tam dużą prędkość i staje się tam niebezpiecznie. Pan Roszak zobowiązał się przekazać tą uwagę Komendantowi.

Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.7 Wolne głosy, wnioski.                         

Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada w tym roku spotka się jeszcze raz – 30.12.2015r. i sesja ta będzie miała 2 części: roboczą o godz. 1100  i uroczystą o godz. 1300  , która odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady tematem sesji w części roboczej będzie:

1.Sprawozdanie za rok 2015 z działalności:

-Rady Miejskiej,

-Komisji Rady,

-Burmistrza Gniewkowa.

2.Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2016.
Prowadzący obrady przypomniał również, że na kolejnej sesji rozpatrzony zostanie projekt uchwały, którego wprowadzenie planowano pierwotnie na tą sesję , a dotyczący ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za otrzymane życzenia świąteczne, za zaproszenia na spotkania i przeprosił, że nie mógł we wszystkich uczestniczyć . Przewodniczący Rady zwrócił się też z podziękowaniami do Wiceprzewodniczącego, który zastępował go na spotkaniach, w których osobiście nie mógł brać udziału. Zaznaczając, że choć składał już życzenia w różnych formach (kartki, media: prasa, internet)- Przewodniczący Rady  korzystając z okazji , jeszcze raz życzył wszystkim udanych Świąt , pełnych refleksji i spotkań rodzinnych , aby były to dobre święta , dające wytchnienie od spraw codziennych.
Do tych życzeń przyłączył się również Burmistrz Gniewkowa, który życzył wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, pełnych refleksji, wypoczynku , by dały wytchnienie i energię do pracy i działania w przyszłym roku. Burmistrz życzył także, by święta były w rodzinach okazją do rozmów, do wymiany ocen i opinii. Pan Roszak podziękował także za wszystkie spotkania, których było bardzo wiele i dały dużo satysfakcji i przyjemności.
Kolejno, głos zabrała pani Małgorzata Ignacyk- Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Murzynnie, która oświadczyła, że została zobowiązana do wystąpienia w imieniu rodziców dzieci i mieszkańców okolicznych wiosek (licznie przybyłych na sesję)  z apelem, którego  treść następnie odczytała. Treść apelu skierowanego do Rady Miejskiej, a odnoszącego się do zamiaru likwidacji SP w Murzynnie- pani Ignacyk wraz z wykazem podpisów wręczyła Przewodniczącemu Rady ( apel stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Dodatkowo , radni otrzymali również kartki świąteczne z życzeniami oraz wystąpieniem od uczniów tej Szkoły (załącznik nr 7).

Ad.8 Zamknięcie obrad XIX sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 13 55  Przewodniczący Rady zamknął XIX obrady Rady.

 

 Podpisał /_/ Przewodniczący Rady Przemysław Stefański

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2016 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 547
28 stycznia 2016 07:39 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2016 13:49 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2016 13:28 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_5_do_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)