Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XVIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 grudnia 2015r.


Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XIX sesji w dniu 22.12.20145r.


Protokół Nr XVIII/2015

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu          14 grudnia 2015r.w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                           Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz, 1515) oraz § 30 ust.3 statutu Gminy Gniewkowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 12.06.2014r. , poz. 1825)- Przewodniczący Rady o godz. 1530  dokonał otwarcia nadzwyczajnej - XVIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych  (brak radnej K.Milewskiej), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                        Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz sołtysów z terenu Gminy - stanowią załącznik nr 2 do protokołu).W trakcie powitania na obrady przybyła radna Milewska.
                                       
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.

Proponowany  porządek obrad:                          

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie:

a) ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
4.Zamknięcie obrad sesji .

Przewodniczący Rady zaznaczył, że dzisiejsza sesja , jest sesją nadzwyczajną wobec czego zaproponowany porządek obrad jest nieco inny i następnie zapytał, czy radni mają do niego jakieś uwagi. Radny Żmudziński powiedział, że jeden porządek obrad otrzymał w piątek, drugi dziś –przed sesją  i zapytał o to, który z nich jest głosowany. Prowadzący obrady zaznaczył ponownie, że dziś odbywa się XVIII sesja, która jest sesją  nadzwyczajną, natomiast 22.12.2015r. odbędzie się XIX sesja i porządek obrad tej sesji radny teraz otrzymał.  Pan Stefański dodał też, że w grudniu Rada obradowała będzie 3 razy, bo kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 30.12.2015r.  Kolejno, zapytał pana Żmudzińskiego, czy to wyjaśnienie radnemu wystarcza, czy ma jeszcze jakieś wątpliwości. Pan Żmudziński potwierdził, że wyjaśnienie jest wystarczające, a także to, że nie wnosi innych uwag do porządku obrad.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad przyjęty został bez zmian w głosowaniu jawnym 15 głosami.


Ad. 3 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016:

Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską. Pani Skarbnik poinformowała, że ponowne wywołanie tej uchwały wynika z popełnionych błędów pisarskich. Błąd występuje w pkt 4 przy pozycji dotyczącej pojazdów z 2 osiami nie mniej niż 18 mniej niż 31 , gdzie winna być podana stawka w kwocie 2396 zł (a wpisano kwotę z bieżącego roku). Błąd stwierdzono także w pkt 7 , gdzie należało dopisać „poza miejscem kierowcy”.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań do projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVIII/87/2015 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016-  przyjęta została w głosowaniu jawnym 13 głosami (brak na sali radnego A.Pułaczewskiego) przy 1 głosie wstrzymującym (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku nadzwyczajnej sesji – o godz. 15 35 Przewodniczący Rady zamknął XVIII obrady Rady, informując przybyłych sołtysów, że niezwłocznie po sesji rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Rady, do udziału w którym ich zaprosił.

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 701
23 grudnia 2015 11:52 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:48 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:47 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [file0009.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)