Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 listopada 2015r.

Protokół przyjęty został przez Radę Miejską na XIX sesji w dniu 22.12.2015r. z uwagą zgłoszoną przez radnego Szymona Krzysztofiaka do treści pkt 5 lit. i .
Zdanie , które pierwotnie miało brzmienie :
"Pan Krzysztofiak oświadczył, że jak się później nad tym zastanowił, to okazało się, że w przypadku tych większych rodzin- te opłaty wzrastają diametralnie
(radny podał roczny wzrost opłat w przypadku rodzin 6-ścioosobowych i większych)." -
zmienione zostało w następujący sposób:
" Pan Krzysztofiak oświadczył, że jak się później nad tym zastanowił, to okazało się, że w przypadku tych większych rodzin- te opłaty wzrastają diametralnie i tak : w przypadku gospodarstw  6-ścioosobowych będzie to wzrost o 180 zł rocznie, w przypadku gospodarstw 7-miosobowych  ten wzrost będzie o 288 zł , a 8-mioosobowe gospodarstwa domowe zapłacą o 396 zł więcej."

Protokół Nr XVII/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się
w dniu 25 listopada 2015r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XVII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wnioskiem Burmistrza-  zgłasza wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał, które były już omawiane na posiedzeniu Komisji:

- w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty ;
- w sprawie  określenia   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok” :
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h)     ustalenia wzorów formularzy podatkowych:

-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
7.Wolne głosy ,  wnioski.
8.Zamknięcie   obrad Rady Miejskiej .

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad w pkt 5 lit. i projektu  uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty (projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Za wprowadzeniem projektu opowiedziało się 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Kolejno, głosowano wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu). O wprowadzeniu projektu zadecydowało również 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie było innych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Za przyjęciem porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przyjęty  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok” :
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h)     ustalenia wzorów formularzy podatkowych:

-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

i)       dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty:

-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

j)       określenia   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości:

-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
7.Wolne głosy ,  wnioski.
8.Zamknięcie   obrad Rady Miejskiej .

  

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XVI sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady w dniu 28 października 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVI sesji , która odbyła się w dniu 28 października 2015r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka  o przedstawienie informacji. 
Swoje wystąpienie Burmistrz rozpoczął od informacji na temat złożonej aplikacji na przebudowę ul.Parkowej w Gniewkowie . Rozstrzygniecie tego wniosku nastąpi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , gminnych i powiatowych. Oczekuje się również na rozstrzygnięcie wniosku złożonego na dofinansowanie budowy budynku socjalnego. Zakończono przebudowę ul.Pająkowskiego i ul.Zajeziernej w Gniewkowie. Odbiór ul.Zajeziernej miał miejsce w dniu wczorajszym, a wcześniej odebrano prace na ul.Pająkowskiego. Aktualnie trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice. Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym miał też spotkanie z Wicemarszałkiem – panem Dariuszem Kurzawą i ma już potwierdzoną informację o otrzymaniu zwrotu środków za zeszły rok (przebudowa ul.Cmentarnej i ul.700-lecia). Po korekcie do dofinansowania brana była ostatecznie tylko ul.Cmentarna i Gmina otrzyma kwotę 620 tys. zł. Wcześniej to dofinansowanie było pod znakiem zapytania, bo wniosek przeszedł wszystkie etapy oceny , a Urząd Marszałkowski nie miał zabezpieczonych środków na ten cel. Teraz już wiadomo, że te pieniądze „się znajdą” i te gminy, które zrealizowały zadania do końca zeszłego roku , to będą miały dofinansowanie.
Pan Roszak poinformował też, że wkrótce zakończą się trwające w Gniewkowie prace związane z przebudową drogi krajowej od ul.Inowrocławskiej do torów kolejowych, na razie jest warstwa ścieralna, przebudowywane są także chodniki, zainstalowano 2 sygnalizacje świetlne na przejściach (ul.Inowrocławska i ul.Toruńska). Trwają też prace przy przebudowie drogi krajowej w Suchatówce.
Burmistrz poinformował, że otworzono oferty złożone w przetargu na odpady. Jak będzie ostateczna decyzja , po weryfikacji ofert – to Burmistrz o tym poinformuje.
Po tym wystąpieniu – Przewodniczący Rady przepraszając za to, że nie uczynił tego na początku sesji- poinformował o nagrywaniu sesji przez mieszkańca Gniewkowa- pana Adama Straszyńskiego.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję .
Radny Krzysztofiak nawiązał do informacji na temat odbioru ul.Zajeziernej i zapytał , czy był to ostateczny odbiór, bo jakieś prace tam jeszcze trwają. Burmistrz przyznał, że były usterki i „jakieś kosmetyczne prace” są tam prowadzone.
Zapewniając o radości z informacji na temat dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego- radny Krzysztofiak wyraził nadzieję, że dzięki temu, tak jak wcześniej Burmistrz odpowiedział na interpelację radnego- możliwa będzie realizacja prac związana z ul.Sikorskiego, ul.Wojska Polskiego. Burmistrz odpowiedział, że na pewno  środki te będzie można zapisać, jako uzupełnienie zadań na  rok przyszły.
Radny Pułaczewski zapytał o planowaną modernizację ul.Parkowej, a konkretnie o termin konkursu, w ramach którego złożono wniosek. Radny zapytał również o los tego projektu  w sytuacji, jeśli tego dofinansowania Gmina nie otrzyma. Burmistrz powiedział, że teraz nie powie, bo konkurs będzie miał kilka etapów , ale w projekcie budżetu przewidziane jest finansowanie, a przynajmniej jego początek. Ulica Parkowa – to nie sama nawierzchnia, ale też kanalizacja i wodociąg. Dofinansowanie ma być głównie na „część drogową” , ale prace będą trwały nad założeniami dotyczącymi całej ulicy Parkowej, a więc kompleksu sportowo-rekreacyjnego , boiska, stadionu , parku i terenu po basenie, które planuje się zrobić w najbliższych latach. To jest obszar Gniewkowa wymagający rewitalizacji. W przyszłym roku planowana jest również ul.Piasta do przebudowy . Są jeszcze drogi, na które robione są , bądź kończone są projekty np. ul.Kolejowa , czy ul.Kątna . Pan Roszak podsumował, że jest jeszcze trochę tych dróg do przebudowy , które będą sukcesywnie w kolejnych latach robione , by móc powiedzieć, że sieć drogowa w Gminie   i ulic w mieście jest doprowadzona do dobrego stanu.
Radny Krzysztofiak nawiązał do ul.Parkowej oraz do projektu budżetu na rok 2016, w którym jest zarezerwowana pewna kwota i zapytał, czy związana jest ona z tym projektem i jaka jest wysokość  aplikowanego dofinansowania, jakie można pozyskać.  Burmistrz zauważył, że to nie jest „temat na dziś” i nie pamięta szczegółów , ale jeśli chodzi o ul.Parkową i złożony wniosek – to dotyczy tylko i wyłącznie nawierzchni i ewentualnie „części związanej z gospodarką drogową”. Pozostałe elementy wpisane zostały np. w ORSG w ramach dużej rewitalizacji tej części miasta (amfiteatr, stadion, park).
Przewodniczący Rady pouczył, by trzymać się porządku obrad, by nie poruszać kwestii związanych z budżetem na rok 2016, co będzie przedmiotem kolejnych obrad Rady.
Kolejno, głos zabrał radny Ratajczak , tłumacząc, że chciał wystąpić w „wolnych głosach i wnioskach”, ale skoro teraz mówi się tyle o drogach, to również się do tego przyłączy. Pan Ratajczak oświadczył, że „patrzył tak pobieżnie w inwestycje” i zapytał o dojazd do marketu MILA oraz o drogę do placu węglowego. Burmistrz przypomniał, że wcześniej informował już, że rozmawiał na ten temat z Polo-Marketem, ale ten został przekształcony , dlatego teraz wystąpiono o to również do MILI ( o drogę dojazdową i parking). Pan Ratajczak zapytał o drugą drogę , do ul.700-lecia, do starej kotłowni, za sklepem pana Paula. Po wyjaśnieniach radnego w zakresie lokalizacji drogi- Burmistrz stwierdził, że nad tym odcinkiem trzeba będzie się zastanowić. Jeżeli będzie potrzeba jakiś pilnych napraw- to będzie robione, ale docelowo – należy się zastanowić nad tym zadaniem  na przyszłość, by ewentualnie uwzględnić to w inwestycjach. Przewodniczący Rady ponownie zaznaczył, że jest to temat przyszłorocznego budżetu, który nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad.
Radny Mnich poprosił Burmistrza, aby wyjaśnił przyczynę opóźnienia budowy ścieżki rowerowej do Więcławic, bo radny „poniekąd je zna”, ale inni nie wiedzą dlaczego tak się dzieje. Burmistrz odpowiedział, że przyczyny, „jak to zwykle w Polsce bywa- wynikają ze zmiany przepisów prawa”. W ramach prowadzonego postępowania związanego z dokumentacją trzeba było dokonać korekt w dokumentacji (zanim całość pójdzie na ZRIT) . Na całej długości ścieżki, zgodnie z nowymi przepisami należało zaprojektować kanały technologiczne dla firm telekomunikacyjnych. Tak umówiono się z GDDiA , że jest to po stronie Gminy. Koszty samej budowy , czy przebudowy tego zadania poniesie GDDiA.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji przedstawionej przez Burmistrza. W głosowaniu jawnym- 15 radnych głosowało za jej przyjęciem.

Ad. 5 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący poprosił panią Rutkowską o przedstawienie projektu zmian do budżetu Gminy.
Pani Skarbnik zaznaczyła, że zmiany szczegółowo omówione zostały już na posiedzeniu Komisji, dlatego teraz przedstawi  tylko pokrótce najważniejsze rzeczy.  Pani Rutkowska odniosła się do zarządzenia Nr 142/2015 z 18.11.2015r., z którego wynikają zmiany wysokości dochodów i wydatków (zwiększenie wydatków o kwotę  825.235,95 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów do kwoty 48 mln 730 tys. 43 zł i 40 gr i wydatków do kwoty 49 mln 130 tys. 43 zł i 40 gr). Pani Skarbnik podała też kwotę wydatków majątkowych (kwota większa o 12 tys. zł w rozdz. 754 12 tj. zabezpieczenie dotacji na zakup wozu bojowego dla OSP w Gąskach). Pani Rutkowska mówiła również o przesunięciach w rozdz. 801- energia o 12 tys. zł.  .Wskazała też na zmianę ogólną dochodów i wydatków o kwotę  1.247.228,40 zł , co spowodowane jest zmniejszeniem dotacji o kwotę 1.262.72,40  zł od Wojewody (po przetargu na drogę Gniewkowo-Wielowieś). Pani Skarbnik przekazała, że pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między rozdziałami i paragrafami zgłoszonymi przez kierowników jednostek , jak również z dostosowania wielkości dochodów do wykonania.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/77/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską.
Pani Kowalska przekazała, że plan ten przygotowany został przygotowany przez społeczność Kawęczyna i w skrócie wskazała na zawartość  tego opracowania, a także jego cel tj. umożliwienie aplikowanie o środki zewnętrzne. Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Radny Stefański  pochwalił dokument przygotowany przez Sołectwo i na ręce pani Sołtys złożył gratulacje. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XVII/78/2015 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”  - w głosowaniu jawnym  przyjęta została 15 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską.
Pani Pęczkowska oświadczyła, że niniejsza propozycja wynika ze zmiany preliminarza. Pani Sekretarz wskazała na zmniejszenie wydatków w pkt 3 o kwotę 5 tys. zł  i wprowadzenie jej w pkt 7. Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XVII/79/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015- w głosowaniu jawnym  przyjęta została 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

d) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską.
Pani Pęczkowska podała podstawę prawną dla przygotowania tego dokumentu oraz procedury z tym związanej tj. poddanie projektu pod konsultacje społeczne.  Pani Sekretarz podała, że w wyznaczonym terminie- opinię do projektu uchwały zgłosił jeden z uprawnionych podmiotów- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności Lokalnej „Perspektywa”.  Kolejno, pani Pęczkowska odniosła się do zadań wskazanych w programie , jako priorytetowe, na które w projekcie budżetu zapisano kwotę  235 tys. zł. Pani Pęczkowska poinformowała również o zmianach , jakie zgłoszone zostały do projektu Programu w trakcie jego konsultacji  oraz tych, które zostały uwzględnione. Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.  Radny Kopiszka oświadczył, że ma sugestię, choć może nie do tego, a do przyszłorocznego Programu w zakresie przedmiotu dofinansowywanych zadań. Radny odwołał się do wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami i zasugerował, by organizacje pozarządowe zajęły się edukacją ekologiczną, o której radni mówili na posiedzeniu Komisji. Pani Sekretarz zapewniła, że zostanie to wzięte pod uwagę.   Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XVII/80/2015 w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok” - w głosowaniu jawnym (głosowano dwukrotnie z uwagi na błędnie podany wynik)  przyjęta została 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.
e) ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016:

Przewodniczący poprosił panią Rutkowską o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik podkreśliła, że projekt zawiera takie same stawki , jak w roku bieżącym, stawki nie ulegają zmianie, a poszczególne wielkości ujęte są szczegółowo w tabeli. Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Stefański zwrócił uwagę, że generalnie stawki wszystkich podatków nie ulegają podwyższeniu i były omawiane na posiedzeniu Komisji. Pani Skarbnik dodała, że „główne stawki zostały zwiększone”, a na rok 2016 proponuje się utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie.
Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/81/2015 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016-  przyjęta została 14 głosami w głosowaniu jawnym , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

f) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016:

Przewodniczący Rady ponownie poprosił panią Rutkowską o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik powiedziała, że projekt  przewiduje utrzymanie wysokości podatku na poziomie obowiązującym w tym roku tj. 46 zł/ 1 dt – w przeliczeniu  115 zł (obecnie kwota stanowiąca podstawę jest niższa, niż byłą w roku ubiegłym). Nawiązując do pytań z posiedzenia Komisji -pani Rutkowska podała też, że od osób prawnych jest ok. 1100 ha przeliczeniowych , a od fizycznych na terenie Gminy jest 14200 ha .
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/82/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016  przyjęta została w głosowaniu jawnym 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016:

Przewodniczący Rady kolejny raz poprosił panią Rutkowską o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik powiedziała, że projekt  podobnie przewiduje utrzymanie wysokości podatku na poziomie obowiązującym w roku  2015. Obniżeniu ulega natomiast podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 23 zł na 22,86 zł , również od budynków  na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,75 zł na  10,68 zł oraz na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych z 4,68 zł do 4,65 zł. Pani Rutkowska poprosiła również o wprowadzenie małej poprawki  w §1 pkt 1 , gdzie od nowego zdania zapis winien być od małej litery, podobnie, jak i w pkt 2. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/83/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016  przyjęta została w głosowaniu jawnym 13 głosami , a 2 osoby się wstrzymały (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

h) ustalenia wzorów formularzy podatkowych:

Przewodniczący Rady jeszcze raz poprosił panią Rutkowską o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik oświadczyła, że projekt tej uchwały – to praktycznie formalność, z uwagi na konieczność dokonania obowiązujących zmian w formularzach. Pani Rutkowska wskazała też na potrzebę drobnej zmiany również w tym projekcie, a konkretnie w podstawie prawnej , gdzie wymienione są przypisy do cytowanych ustaw , których numeracja jest błędna i winna być od 1 do 3 , a jest „1, 2,1”.  Pani Skarbnik wskazała też, że wzory deklaracji są w załącznikach do projektu uchwały. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/84/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych przyjęta została w głosowaniu jawnym 15 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

i) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty:

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Z-cę Burmistrza – panią Beatę Kowalską. Pani Kowalska oświadczyła, że zmiana polegać ma na tym, że do tej pory opłata liczona była od gospodarstwa domowego jedno, dwu, trzy , cztero-  i pięcioosobowego „+” , a zgodnie z przedstawionym projektem – od osoby.  Proponuje się również zmianę stawki : odpady segregowane z 8 zł na 9 zł, a w przypadku mieszanych z 15 zł na 18 zł . Ta propozycja podyktowana jest sytuacją na rynku - dotychczasowe stawki obowiązywały od 2013 roku , a ceny oferowane przez wykonawców wzrastają. W tym roku przetarg ogłaszany był dwukrotnie  i nawet po drugim przetargu cena zaoferowana jest wyższa od tej, jaka wynika ze ściągalności naliczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Stefański powiedział, że zgodnie z tym, co mówione było już na posiedzeniu Komisji – projekt ten wynika ze zmian przepisów nadrzędnych oraz z wyników przetargu , jaki odbył się na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radny zaznaczył też, że na Komisji nie wypracowano żadnych innych propozycji.
Radny Mnich oświadczył, że należy się jeszcze informacja dotycząca rodzin wielodzietnych, które może się okazać , że nie będą w stanie regulować tych opłat- to mają możliwość (jak było do tej pory) wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności.
Radny Krzysztofiak odniósł się do uwagi Przewodniczącego, że radni na posiedzeniu Komisji nie wypracowali żadnej innej propozycji i stwierdził, że praktycznie nie było szans na wypracowanie innego rozwiązania, bo nie było czasu na zastanowienie się nad tym projektem, który radni otrzymali na tym posiedzeniu. Pan Krzysztofiak oświadczył, że jak się później nad tym zastanowił, to okazało się, że w przypadku tych większych rodzin- te opłaty wzrastają diametralnie i tak : w przypadku gospodarstw  6-cioosobowych będzie to wzrost o 180 zł rocznie , w przypadku gospodarstw 7-miosobowych  ten wzrost będzie o 288 zł , a 8-mioosobowe gospodarstwa domowe zapłacą o 396 zł więcej. Radny przyznał, że część osób będzie miała możliwość wystąpienia ze wspomnianym wnioskiem, ale zastanawiał się nad możliwością  pozostania przy naliczaniu opłat od gospodarstwa domowego. Do tej pory zatrzymano się na rodzinach pięcioosobowych, dlatego radny zasugerował, by stawki wyliczyć dalej- od rodzin sześcioosobowych, siedmioosobowych itd. Zdaniem radnego – te większe rodziny dostają mocno „po tyłku”. Pan Krzysztofiak pod wątpliwość poddał rozwiązania w zakresie pojemników.
Nawiązując do wypowiedzi radnego –Burmistrz zastrzegł, że te działania nie są prowadzone z zaskoczenia , nie dzieje się to szybko , tylko wynika to ze stanu faktycznego.  Ten stan –to sytuacja po przetargu i taką decyzję trzeba podjąć. Pan Roszak zaznaczył również , że tej dziedziny nie można finansować z innej puli z budżetu, ponieważ ustawodawca wprost zapisał , że jest to wydatek samofinansujący się. Dlatego też na posiedzeniu Komisji zaznaczano, że jeśli ktoś nie zgadza się z tym rozwiązaniem , to powinien wskazać inne. Zdaniem Burmistrza- sytuacja ta jest dość czytelna. Burmistrz zaznaczył też , że ustawodawca odszedł od różnicowania opłat w odniesieniu do gospodarstw. Do tej pory stawka była max do pięciu osób ustalona, tak teraz musi być liczona oddzielnie od osoby. Obowiązujące do tej pory regulacje powodowały, że teraz często gospodarstwa domowe składały się z 2 rodzin. Stąd też wynikała różnica w ilości mieszkańców, którzy płacili za śmieci ( z 15 tys. na 12 tys. ) i dlatego te kwoty się nie bilansowały. Rozbieżności wynikały także z tego, że dane na bazie których tworzono specyfikacje nie były adekwatne do rzeczywistych wielkości odpadów Gminy . Dopiero obecne dane zbliżone są do danych GUS. Odnośnie kwestii pojemników – Burmistrz zaznaczył, że Gniewkowo , jako jedyna Gmina w Powiecie – chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców- miała zapis, że  Gmina jako „zamawiający” narzuciła firmie dostarczenie pojemników . Zapis ustawowy mówi jednak wprost , że jest to  obowiązek właściciela, zarządcy i administratora nieruchomości.
Przewodniczący Rady zastrzegł, aby radny Krzysztofiak nie odbierał „osobiście” uwagi w kwestii barku innych propozycji ze strony radnych , bo na posiedzeniu Komisji padały różne dane, wielkości i od tej pory było sporo czasu , aby się nad tym zastanowić . Pan Stefański zapewnił również, że „nie było to rzucone na taśmę, by nie było innych propozycji” , tylko wynikało z przetargu i o tym mówiono. To było oczywiste. Pan Krzysztofiak odpowiedział, iż tak tego nie przyjmuje, a na zastanowienie się nad tą kwestią był tak naprawdę 1 dzień. Radny powiedział też, że rozumie , iż jest „to taki przymus, jesteśmy pod ścianą, bo wynik przetargu jest taki, a nie inny”, ale byłoby inaczej , gdyby cena była niższa , gdyby kwestia  pojemników przełożyła się na tą cenę. Pan Krzysztofiak zasugerował, by zastanowić się w przyszłości nad tym, by przetarg ogłaszać na dłuższy okres. Burmistrz zauważył, że to wiąże się z ryzykiem. Według radnego to kwestia spokojnego przeanalizowania „za i przeciw”. W kwestii rodzin wielodzietnych, które mają możliwość wystąpienia o umorzenia- to nie było analizy pod kątem tego, ile jest tych rodzin , ile jest gospodarstw pięcio-, sześcio-, siedmioosobowych , by móc dokonać kalkulacji. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że im więcej będzie takich rodzin, tym większa będzie musiała być opłata na finansowanie tego . Jeśli będzie dużo umorzeń- to opłatę trzeba będzie podnosić. Radny Stefański powiedział też, że niejednokrotnie mówił o kwestii sortowania, ale nikt tego tematu nie podejmuje , bo to również może powodować różnice w dochodach. Pan Krzysztofiak przyznał, że to jest problem, bo tu „jeden drugiego musi pilnować”, zwracać na to uwagę , bo to rzeczywiście również się stąd się bierze. Pan Stefański dodał, że jest to kwestia „cywilnej odpowiedzialności”.  Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że na Komisji podano, iż sortowanie śmieci zadeklarowało 10.360 osób, a nie sortuje- 1670 osób. Pan Mnich zauważył, że ci co sortują mogą też dostarczyć określoną ilość śmieci niesortowanych, co nie jest limitowane, dlatego radny uważa, że z tych dziesięciu tysięcy- połowa i tak nie sortuje odpadów, tylko za to nie płaci. Tu chodzi o „cwaniactwo pewnej grupy ludzi” , które w domkach jednorodzinnych jest trudne, ale w budynkach wielorodzinnych- bardzo łatwe. Dlatego zdaniem radnego brakuje w budżecie środków na gospodarkę odpadami.
Z-ca Burmistrza oświadczyła, że zgadza się z Wiceprzewodniczącym , jak i  zapewne większość. Bardzo często widzi się, że ludzie nie sortują śmieci , szczególnie na osiedlach . W pojemnikach na odpady mieszkanie jest wszystko, obok stoją kartony, odpady wielkogabarytowe. Pani Kowalska podała, że jeśli chodzi o gospodarstwa domowe „5+”, to łącznie jest ich ok. 650, ale nie można od ludzi brać zaświadczeń , ile faktycznie mieszka tam osób i gdyby zrobić kolejno : „6+” i „7+” , to dalej powodowałoby brak danych. Gospodarstwa będą się łączyły i wówczas każdy z nas za to zapłaci , bo „pieniądze znikąd się nie biorą”, zapłacą za to mniejsze gospodarstwa , w których zapewne  również nie brakuje problemów finansowych. W uzasadnionych przypadkach – należności mogą być umorzone. Nie można jednak doprowadzać do tego , by płacić za kogoś, bo każdy odpady wytwarza, a nawet zdaniem pani Kowalskiej- wytwarza coraz więcej. Pan Kopiszka oświadczył, że próbował zrobić analizę na bazie danych dostępnych w BIP-ie i główny problem jest z miastem. Tu trudno zweryfikować poszczególne gospodarstwa domowe . Tereny wiejskie są ładnie rozpisane , łącznie z blokami , gdzie można dokładnie sprawdzić ile jest tych gospodarstw „5+” i ile jest według zameldowania. Najwięcej jest gospodarstw sześcioosobowych. Takiej analizy nie można jednak przeprowadzić dla miasta. Z-ca Burmistrza przekazała, że taka analiza była robiona , ile osób jest zameldowanych i od ilu osób spłynęły deklaracje. Różnica jest spora, bo ok. 1000 osób. Dokładnie nie można tego określić, ponieważ nie można żądać wskazania ilości osób wchodzących w skład tych gospodarstw. Ludzie oświadczają ile osób zamieszkuje w nieruchomości w stosunku do ilości osób zameldowanych (np., że ktoś jest na studiach, bądź wyjechał za granicę). Bywały także przypadki, że deklarowano, iż nikt nie mieszka w danym miejscu. Takie sytuacje były wyjaśniane i nie mają już miejsca. Te osoby , które nie złożyły deklaracji- będą miały administracyjnie ustaloną odpłatność. Pan Ratajczak zapytał, czy opłata częściowo jest już od osoby (np. w blokach) i częściowo od gospodarstw. Burmistrz wyjaśnił, że do tej pory opłata była od osoby , niezależnie czy za segregowane , czy niesegregowane odpady, ale przyjęto też maksymalną stawkę dla  1 gospodarstwa domowego liczącego 5 osób. Problem nie stanowiły jednak te mniejsze gospodarstwa, a te  właśnie największe, gdzie zdarzało się, że rodzina liczyła np. 6 osób, a do tego do jednego gospodarstwa wliczane były 2 osoby stanowiące odrębną rodzinę. I te osoby były „gubione”. Pan Ratajczak zapytał, czy to się nie zmieni, jak liczona będzie każda osoba. Burmistrz odpowiedział, że właśnie liczy na to, że to się zmieni, że będzie to pozytywny czynnik i zmniejszy się ta „dziura w stosunku do ilości mieszkańców Gminy, a faktycznych osób, które złożyły deklaracje”. Czynnikiem łagodzącym dla licznych rodzin jest możliwość wystąpienia o umorzenie należności.
Nie było więcej pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/85/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty przyjęta została w głosowaniu jawnym, w którym  10 radnych było „za” , 2 radnych było „przeciw” i 3 osoby wstrzymały się od głosowania  (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

j) określenia   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości:

Przewodniczący Rady jeszcze raz poprosił panią Kowalską o przedstawienie projektu uchwały. Z-ca Burmistrza oświadczyła, że projekt tej uchwały wiąże się ściśle z wcześniej przez Radę przyjętą uchwałą, z uwagi na zmienioną metodologię. Pani Kowalska poprosiła, by radni dokonali autopoprawki w § 3 w pkt 1 projektu, gdzie słowo „należy” winno się zastąpić słowem „można”.  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka oświadczył, że po analizie projektu przeprowadzonej w domu -ma wątpliwość w zakresie pkt e  deklaracji – „oświadczenie o ilości osób zamieszkałych”. Radny powiedział, że uczestniczył kiedyś w spisie rolnym i spotkał się wiele razy z sytuacjami, gdy właściciele nieruchomości byli zdziwieni ilością osób zameldowanych. Dlatego radnego dziwi wymóg, by to właściciel nieruchomości podawał te dane, skoro dysponuje nimi Urząd.  Zdaniem radnego właściciel nieruchomości powinien podać  ilość osób zamieszkujących, a  osoby zameldowane winny stanowić adnotację Urzędu. Zdaniem pani Kowalskiej nie popełniono tu błędu, bo chyba każdy wie, ile osób jest zameldowanych w danej nieruchomości. Urząd takie dane posiada, ale nie ma przeszkód, by taki zapis w deklaracji również był ujęty. To ma na celu przede wszystkim poznanie tej różnicy, o której wspominano i będzie wiadomo od jakiej ilości osób faktycznie odbierane są odpady. Pan Kopiszka zwrócił uwagę, że może się to nie zgadzać i wówczas oznaczać może wprowadzenie Urzędu w błąd. Pani Kowalska zaznaczyła, że jest to tylko oświadczenie i nie można tego kwestionować. Radny Krzysztofiak wystąpił z zapytaniem o możliwość pobrania tego formularza w wersji elektronicznej i przesłania go w e-pułapie. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że wymagałoby to z pewnością podpisu elektronicznego i nie umie powiedzieć , jaka byłaby to forma, to musiałaby rozstrzygnąć z informatykiem. Pani Kowalska zapewniła, że zostanie to zrobione tak, by było zgodne z prawem i jak najbardziej dostępne dla mieszkańców. Burmistrz stwierdził, że ta formuła nie jest popularna i musi to działać na zasadzie dwustronności- „my jesteśmy przygotowani, tylko pytanie, czy mieszkańcy również”. Pan Krzysztofiak powiedział, że zauważył, że w korespondencji Urzędu nie ma formularzy przygotowanych do e-pułapu (by było można ściągnąć plik w „word-zie”, wkleić go i wysłać, co jest na stronach innych instytucji). To ułatwia i przyspiesza sprawę.  Radny poprosił, by mieć to na uwadze w przyszłości, na co Burmistrz odpowiedział „oczywiście”.
Nie było kolejnych uwag do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/86/2015 w sprawie określenia   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości przyjęta została w głosowaniu jawnym 11 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad.6 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Żmudziński przypomniał, że kilkakrotnie wspominał już o stanie nawierzchni drogi szlakowej Gniewkowo-Wierzbiczany , by to było zrobione. Burmistrz zapytał, czy radny jechał ostatnio tą drogę , na co pan Żmudziński odpowiedział, że dziś nie jechał , przejeżdżał tą drogą  w ubiegłym tygodniu , a jak pytał na posiedzeniu Komisji to otrzymał informację, że nie jest to jeszcze zrobione. Burmistrz odpowiedział, że ma informację , że ten odcinek został zrobione, jeśli jednak „przejazd radnego”  nie pokrywa się  z tą informacją- to zostanie to zweryfikowane.
Pozostając w temacie dróg- radny Krzysztofiak wystąpił z wnioskiem  o wyrównanie łącznika ul.Sikorskiego z ul.Toruńską , gdzie porobiło się dużo dziur, są kałuże i jest ciężki wjazd (dziura przy ul.Toruńskiej). Burmistrz przyjął ten wniosek.
Pani Kaczmarek nawiązała do posiedzenia Komisji Oświaty , jakie odbyło się w dniu wczorajszym i wystąpiła z zapytaniem o nawierzchnię boiska trawiastego w Wierzchosławicach, którego stan niepokoi sportowców . Radna zapytała o to, kiedy na tym boisku będzie można grać.  Pan Roszak wyjaśnił, że będzie to możliwe w kolejnym sezonie, na jesień boisko będzie czynne, bo jest to robione w ramach gwarancji.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.7 Wolne głosy, wnioski.                         

Radny Kopiszka podkreślił, że na sesji obecnych jest 3 radnych powiatowych i prosiłby o interwencję w sprawie nawierzchni drogi do Żyrosławic, by ująć to zadanie w kolejnym budżecie, bo jej stan jest fatalny.
Radny Ratajczak  oświadczył, że rozmawiał już o tym z panią Burmistrz , o co chciał częściowo zapytać, ale okazało się np. , że chyba rozmawiali „innym językiem” . Chodzi o znak na ul.Inowrocławskiej , bo radny mówił o przejściu w okolicy działek , a zrobiony został nieco dalej.
Radny zapytał też, czy Burmistrz pamięta o drzewach pomiędzy osiedlami 700-lecia i Dreckiego, których gałęzie na wiosnę spadały i należałoby je podciąć.
Pan Ratajczak ponowił wniosek o „wiatę w lesie przy obelisku, aby można tam było tam spocząć , idąc na spacer do lasu”.
Odnośnie ostatniego wniosku- Burmistrz poprosił o sprecyzowanie , czy mają to być wiaty z siedziskami, czy same siedziska. Radny odpowiedział, że chodzi mu o takie rozwiązanie jak było kiedyś, by było zadaszenie, aby móc się schronić przed deszczem. To kiedyś już było , ale zostało zniszczone. Radny rozmawiał o tym z panem Nadleśniczym, ale nie ma go na sesji, więc też o tym mówi. Burmistrz zapewnił, że zostanie to bardzo mocno wzięte pod uwagę . Odnośnie sygnalizatorów- pan Roszak powiedział, że występowano, by były one przy przejściu przy działkach. Póki co,  zrobione zostały dwa: na ul.Inowrocławskiej  przy przejściu do ul.Działkowców (bo to było pierwsze i natężenie ruchu jest tam również ogromne) oraz przy ul.Toruńskiej. Burmistrz zapewnił, że będą czynione starania o kolejne tego typu rozwiązania, a jeśli chodzi o przejście przy ul.Działkowców to zabiega się, by docelowo, była tam sygnalizacja wzbudzana tj.  z możliwością zamknięcia ruchu na przycisk poprzez uruchamianie  świateł. Tego typu rozwiązanie nie może już jednak wchodzić w rachubę przy przejściu przy działkach , bo byłoby to za blisko (kolejne jest przy KCB). Burmistrz wyraził opinię, że gdyby udało się wprowadzić plany dotyczące ul.Działkowców, to już zapewne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Pan Roszak przypomniał o zatokach, które wykonane zostały tam 2 lata temu, co również miało wpływ na bezpieczeństwo. Do tego dochodzi kwestia jakości nawierzchni, która ostatnio została poprawiona oraz budowy chodników przy ul.Inowrocławskiej, co nie tylko wpływa na poprawę bezpieczeństwa, ale też na estetykę.
Radny Ratajczak zwrócił uwagę, że ta nowa nawierzchnia spowodowała, że przejście przy działkach jest strasznie wysoko. Burmistrz wyjaśnił, że to będzie jeszcze wyrównywane , po nałożeniu warstwy ścieralnej- te wysokości będą niwelowane.
Kolejno, wystąpił mieszkaniec Gniewkowa- pan Adam Straszyński, który nawiązał do informacji, jaka pojawiła się ostatnio w mediach o tym, że Burmistrz będzie zamykał Szkołę w Murzynnie. Jako Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Samorządności Lokalnej – pan Straszyński wygłosił oświadczenie na ten temat. Pan Prezes wyraził m.in. stanowczy protest przeciwko likwidacji SP w Murzynnie oraz jakiekolwiek innej placówki oświatowej w Gminie Gniewkowo.  Pan Starszyński w oświadczeniu przypomniał też, że utrzymanie obecnej sieci szkół było sztandarowym hasłem wyborczym, obecnego Burmistrza. Wycofanie się z tego , Stowarzyszenie uznało , jako „świadomą manipulację ukierunkowaną na osiągnięcie jak najlepszego wyniku wyborczego”.  Ponadto, pan Straszyński zaznaczył, że Stowarzyszenie nie dostrzegło żadnej nowej i radykalnej okoliczności, która przyczyniłaby się do takiej decyzji. Sytuacja finansowa  placówki zanana była Burmistrzowi od lat i nigdy nie podejmował żadnych działań naprawczych. Do tego, w minionym roku szkolnym w placówce tej zainwestowano dodatkowe środki (na stołówkę szkolną i boisko). To wszystko, zdaniem pana Straszyńskiego świadczy o tym, że hasła wyborcze głoszone były z nastawieniem na określony skutek – pozyskania jak najwięcej głosów. Pan Starszyński zarzucił Burmistrzowi partykularyzm. Prezes zapewnił o tym, że z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych -podjęte zostaną starania, aby zapobiec likwidacji tej placówki i spowodować wywiązanie się z obietnic wyborczych pana Roszaka. Zwracając się do „radnych z obozu pana Burmistrza” – pan Straszyński oświadczył, ze zostali zlekceważeni , ponieważ aby podjąć działania zmierzające do likwidacji placówki, należało wywołać uchwałę intencyjną w tym zakresie. Przewodniczącego Rady poprosił pana Straszyńskiego o wyjaśnienie , kogo miał na myśli używając określenia „radni z obozu pana Burmistrza”. Pan Starszyński odpowiedział, że chodzi o osoby , które startowały w wyborach z komitetu wyborczego  pana Roszaka. Prezes Stowarzyszenia zaznaczył, że bez tej uchwały Burmistrz rozpoczął pierwsze kroki w  likwidacji, zaczął rozmowy z nauczycielami i dyrekcją tej Szkoły.
Pan Bednarski zapytał, czy wysłane zostało pismo do Powiatu odnośnie chodnika w Kijewie. Pan Roszak odpowiedział, że myśli , iż tak jak ustalono po sesji- takie pismo już poszło, ale jeszcze to sprawdzi. To jest droga powiatowa i teraz będzie przygotowywany budżet Powiatu, co do którego złożono wiele wniosków i będą czynione starania, by w jak najszerszym zakresie zostały one uwzględnione.
Sołtys z Kijewa nawiązał też do „tych nieszczęsnych gałęzi”  powycinanych przez Zarząd Dróg Powiatowych na odcinku od Branna do Kijewa. Te gałęzie nadal leżą, a przy ostatnich wiatrach w wielu miejscach zostały powyciągane na drogę oraz na pola.  Pan Bednarski zgłosił też , że od Lipia do Markowa siana była marchew i  nawierzchnia drogi po tych pracach została posprzątana, ale pobocza wyglądają fatalnie. Burmistrz oświadczył, że to zgłoszone zostało już do Policji, bo na ścieżkę rowerową nawieziono tyle błota , że jest nieprzejezdna  i to musi być wyczyszczone.
Pan Tomasz Polak w imieniu mieszkańców  wystąpił z apelem do GDDiA o przejście ze światłami w Suchatówce , gdzie jest coraz niebezpieczniej. Pan Sołtys poprosił , by wznowić rozmowy w sprawie sygnalizacji wzbudzanej , bo skoro Dyrekcja się na to nie zgadza, to może ktoś przyjedzie w godzinach 1500-2000, by zobaczyć jaki tam jest ruch ogromny. Pan Polak podkreślił, że jest to droga krajowa, dojazdowa , gdzie schodzą się wszystkie drogi do węzła autostradowego. W przeszłości były tam wypadki śmiertelne i lepiej, by nie było ich więcej.
Pani Witkowska poruszyła temat światłowodów – informując, że nikt do tej pory z mieszkańcami na ten temat nie rozmawiał, a widać , że prace są kończone.
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie – pani Elżbieta Torgowska oświadczyła, że dyrektorzy są cały czas dostępni w sowich placówkach w godzinach urzędowania ( w Gimnazjum  codziennie w godz. 700 -1600) i gdyby ktoś z radnych miał jakieś pytanie i chciałby uzyskać informację na temat funkcjonowania  placówki , by zwracał się bezpośrednio do dyrekcji i nie czekał do komisji, czy sesji. Jeżeli kogoś nie ma- to panie są dostępne w czasie sesji , w razie pytań- chętnie też przyjdą na komisje. Pani Torgowska oświadczyła, iż nie życzy sobie wypowiadania opinii i jakichkolwiek pytań, bez jej udziału. Pani Dyrektor podkreśliła, że jest osobą kompetentną do udzielania odpowiedzi na pytania, które padają na komisji, poza plecami dyrektorów. Pani Torgowska przeprosiła też za emocjonalne zachowanie w czasie tej wypowiedzi , ponieważ się zdenerwowała. Przewodniczący Rady zapewnił, że nikt braku kompetencji pani Dyrektor zarzucić nie może. Pani Torgowska podkreśliła, że chodzi jej o współpracę, a nie o to, by radni czekali , by „móc zaistnieć, zapytać”, ale nie osobę kompetentną. Do wystąpienia tego przyłączyła się pani Stejter- podpowiadając , że chodzi o „normalność” w relacjach. Zaznaczając, że te uwagi nie dotyczą wszystkich radnych -pani Torgowska poprosiła, by nie wygłaszać opinii, jeśli nie uzyska się rzetelnych wyjaśnień od dyrektorów.
Kolejno, prowadzący obrady udzielił głosu pani Małgorzacie Ignacyk – Przewodniczącej Rady Rodziców w SP w Murzynnie. Pani Ignacyk oświadczyła, że została zobligowana przez wszystkich rodziców  do tego, by zadać Burmistrzowi pytanie o to, czy decyzja w sprawie szkoły jest możliwa do zmiany, czy jest ona już nieodwołalna.
Burmistrz wyjaśnił, że póki co- nie ma żadnej decyzji. Na razie, od zeszłego tygodnia są rozmowy prowadzone. Ta kwestia była już wcześniej analizowana i na poziomie komisji też o tym w poniedziałek mówiono. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szkoły, a następnie spotkanie z dyrektorami wszystkich jednostek oświatowych. Burmistrz miał też spotkanie z nauczycielami w Murzynnie. Te spotkania będą trwały. Pan Roszak zapowiedział udział w spotkaniu, jakie w dniu jutrzejszym odbędzie się w Murzynnie. Burmistrz zaznaczył, że ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska , bo taka jest procedura. Uchwała intencyjna będzie prawdopodobnie w styczniu, bo czas na to jest do końca lutego. Później , zgodnie z procedurą podejmowane będą określone działania. Burmistrz zaznaczył, że długo to już tłumaczył, bo nie jest to kwestia decyzji i odpowiedzialności Burmistrza, ale też odpowiedzialności: Dyrektora , radnych, całego środowiska oświatowego.  Nie można udawać , że „jest ok”, jak za chwilę będą tam klasy liczące po 3 uczniów. To nawet nie jest kwestia ekonomii, pieniędzy. Ta szkoła utrzymywana była do tej pory i wykładano na nią bardzo duże środki i są one również „zaprojektowane na przyszły rok”. Należy sobie jednak zadać pytanie , czy dalej Burmistrz , radni , dyrektorzy, Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice mają udawać , że „jest ok”. Zdaniem Burmistrza , tak naprawdę głównym problemem jest kwestia przyszłości dzieci . Jeszcze 2-3 lat temu te klasy liczyły po 10 uczniów, a teraz klasy liczą od 5-7 dzieci, których razem jest 38. Burmistrz zapewnił, że „nie jest tu problemem kasa”  i likwidację robi się , bo nie ma pieniędzy, tylko robi się to w interesie dzieci . Pan Roszak podał przykład klasy liczącej 4 uczniów, gdzie podczas absencji – w zajęciach może uczestniczyć np. 2 dzieci i specyfikę pracy z taką klasą. Burmistrz mówił też o tym, że planuje się to przeprowadzić w sposób cywilizowany-  taki , który nie będzie budził kontrowersji. Zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę również z tego, że jest parę osób, które będą starały się „wywołać wojnę na poziomie naszego samorządu”, ale do tego nie będzie się odnosił. Burmistrz zaznaczył, że chodzi mu o merytoryczną rozmowę z rodzicami , by spojrzeć na przyszłość dzieci, bo ani Burmistrz, ani radni – nie mogą  uciekać od tego problemu.  Pan Roszak zapewnił, że będą czynione starania, by rodziców uspokoić, że zostanie to tak zorganizowane , że dzieci będą dowożone zgodnie z deklaracjami. Jeden z mieszkańców , nie związany z tym środowiskiem – wywiązał dyskusję w mediach, a Burmistrz planował najpierw rozmowy z rodzicami, ale „nie będzie płakał nad tym rozlanym mlekiem”. Póki co, są te spotkania , będą prowadzone rozmowy, aby przeprowadzić to w sposób spokojny. Do decyzji rodziców będzie należało to, gdzie dzieci będą dowożone. Burmistrz zadeklarował też zabezpieczenie pracy dla nauczycieli. Trzecią kwestią do rozstrzygnięcia  jest przeznaczenie obiektu , gdzie jest zaplecze  socjalno-bytowe dobrze rozwiązane, jest kuchnia , jest nowe boisko, plac zabaw i powinien być on wykorzystywany na cele tej miejscowości.
Ponownie wystąpiła pani Torgowska, która kierując się do radnych poprosiła o pomysły w sytuacji, gdy z czymś się nie zgadzają . Pani Dyrektor stwierdziła, że łatwo jest wyrazić słowa krytyki, ale jak już się pyta o pomysł na zmianę sytuacji- to już te umiejętności są gorsze. Poprzednia wypowiedź pani Torgowskiej skłaniała się do tego, by współpraca opierała się na tym, że jeśli coś jest niezrozumiałe, czy coś się dzieje niedobrego , to należy wskazać rozwiązanie, bo dyrektorzy czekają na ciekawe pomysły, a nie tylko na krytykę. Pani Torgowska ponownie przeprosiła „za poprzednie zdenerwowanie”, które zdarzyło się jej pierwszy raz.
Pani Grażyna Iglewska wystąpiła z ponowną prośbą o naprawienie zjazdu z „krajówki” do Bąbolina, bo asfalt jest wąski i są dziury , a przy pracach przy ul.Inowrocławskiej te dziury wyrobiły się jeszcze bardziej. Burmistrz zapytał, czy chodzi o pobocza, co pani Sołtys potwierdziła dodając, że chodzi o okolice przy samym wjeździe. Pani Iglewska poprosiła również o wyrównanie „szlakówki”, bo w związku z zamknięciem ul.Inowrocławskiej  też jeździły tam samochody i w „mostku znowu jest dziura” , że nie można przejechać.
Pani Wołoszko oświadczyła, że dożyła takich czasów , z czego się ciszy, że jest taka demokracja, że pan Burmistrza, Rada – martwią się o Szkołę w Murzynnie, o nauczycieli. Pani Sołtys powiedziała, że jest jednym z byłych pracowników PGR, którzy zwalniani byli jako pierwsi , z dnia na dzień i wówczas nikt się o nich nie martwił. Dlatego pani Wołoszko cieszy się , że Burmistrz martwi się o dzieci i nauczycieli.
Prowadzący obrady przekazał, że termin następnej sesji – XVIII zaplanowany został na dzień 22 grudnia 2015r.  o godz. 1300  ( wyjątkowo we wtorek)  i zgodnie z przyjętym planem pracy -jej tematem będzie budżet Gminy na rok 2016. Kolejna sesja planowana jest natomiast na dzień 30 grudnia 2015r. (środa)  o godz. 1100  i będzie to część robocza – poświęcona sprawozdaniom z pracy za rok 2015 oraz przyjęciu planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2016. Druga część (na którą Przewodniczący wraz  z Burmistrzem już zapraszają) - uroczysta odbędzie się o godz. 1300 , najprawdopodobniej w Środowiskowym Domu Samopomocy, choć to jeszcze może się zmienić.

 Ad.8 Zamknięcie obrad XVII sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 14 25 Przewodniczący Rady zamknął XVII obrady Rady.

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2015 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 807
28 grudnia 2015 13:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 13:23 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [file0014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2015 10:56 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)