Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XVI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 października 2015r.

Protokół przyjęty został na XVII sesji  w dniu 25 listopada 2015r.Protokół Nr XVI/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się
w dniu 28 października 2015r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XVI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnej K.Kaczmarek), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodniczący Rady nawiązał do nieobecności Burmistrza Gniewkowa i poinformował, że jest ona związana z wizytą pana Roszaka u Ks.Prymasa w sprawie biegu na 966 km z okazji rocznicy chrztu Polski.
Prowadzący obrady nawiązał też do święta, jakie 14 października 2015r. obchodzili nauczyciele i jeszcze raz – życzył zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu  obecnym na sesji Paniom Dyrektorkom, jak również wszystkim osobom uczestniczącym w procesie wychowania młodego pokolenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniami i prośbą pana Burmistrza-  zgłasza wniosek formalny w sprawie wycofania z pkt 7 lit. b projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,
5.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

               -złożonych Burmistrzowi,
               -złożonych Przewodniczącemu Rady,
               -dyskusja,
               -przyjęcie informacji .
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy ,  wnioski.
10.Zamknięcie   obrad Rady Miejskiej .

Radny dodał, że Rada będzie procedować nad Planem po usunięciu błędów , jakie się tam znalazły. Kolejno, Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie było innych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania w sprawie zaproponowanej zmiany w porządku obrad. Zmiana przyjęta została przez Radę jednomyślnie – 14 obecnych na sesji radnych głosowało za wykreśleniem pkt 7 lit. b. Następnie przystąpiono do przyjęcia całego porządku obrad, którego odczytanie tradycyjnie pominięto. Za przyjęciem porządku obrad w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przyjęty  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,
5.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

               -złożonych Burmistrzowi,
               -złożonych Przewodniczącemu Rady,
               -dyskusja,
               -przyjęcie informacji .
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy ,  wnioski.
10.Zamknięcie   obrad Rady Miejskiej .

  

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XV sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XV sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady w dniu 30 września 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XV sesji , która odbyła się w dniu 30 września 2015r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską  o przedstawienie informacji. 
Na początku swojego wystąpienia pani Kowalska  nawiązała do zadań powiązanych bezpośrednio z budżetem Gminy. Z-ca Burmistrza poinformowała o ogłoszeniu drugiego przetargu na odbiór odpadów komunalnych (pierwszy przetarg został unieważniony, termin składania ofert wyznaczono na 23.11.2015r.). Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Godziębie oraz na kotłownię i ogrzewanie obiektu w Żyrosławicach, ponieważ te dwa sołectwa zaplanowały w swych budżetach takie właśnie wydatki. Pani Kowalska poinformowała też o trwających pracach przy remoncie chodnika w Murzynku, który przeprowadzany jest przez PK „Gniewkowo”, a materiał do jego wykonania przekazany został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ok. 750 m). Trwają też prace przy drugim chodniku, które były niespodzianką, a dotyczą ul.Inowrocławskiej. Prace wykonuje GDDiA – to odcinek od ul.Inowrocławskiej do ul.700-lecia. Z-ca Burmistrza wspomniała również o remoncie dróg: -ul.Pająkowskiego, który ma być zakończony ok. 10.11.2015r. ; ul.Zajezierna (ok. 130 m) , które planuje się zakończyć ok. 24.11.2015r. oraz o drodze od ul.Powstańców Wlkp do Wierzchosławic – ok. 4 km z terminem wykonania do 25.11.2015r.
W trakcie tego wystąpienia na obrady przybyła radna Katarzyna Kaczmarek.
Pani Kowalska przekazała , że trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Kleparach oraz prowadzony jest remont sanitariatów w budynku w Murzynku (środki na te zadania pochodzą z funduszu sołeckiego). Z-ca Burmistrza podała, że złożony został wniosek na budowę budynku socjalnego w Gniewkowie (wartość kosztorysowa ok. 3 mln 300 tys. zł). Weryfikacja wniosków trwała będzie do końca listopada i możliwe jest dofinansowanie w wysokości 30%. Gmina jest także w trakcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu (prace mają być zakończone 30.10.2015r.). Szkoły są natomiast w trakcie montażu tablic interaktywnych w ramach projektu, którego realizacja trwa już trzeci rok (19-20 tablic w szkołach podstawowych).
Pani Kowalska poinformowała, że do końca września – w tym roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski o fundusz sołecki, co wiąże się już z pracami przy projekcie budżetu. Przekazał także, że odbyło się spotkanie w ramach LGD . We współpracy z  sołectwami i stowarzyszeniami zgłoszone zostały projekty do LGD- łącznie 53. Ze wstępnych informacji wynika, że kwota , jaka będzie do dyspozycji – to ok. 2 mln zł na działalność związaną z rewitalizacją w mieście i na wsiach.
Z-ca Burmistrza poinformowała również o spotkaniu Burmistrza z dyrektorami jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych  z okazji DEN, a także o uroczystym otwarciu roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Kowalska zachęciła wszystkich do udziału w dniu 8 listopada 2015r. w finale Grand Prix – biegu  na trasie Rojewo-Gniewkowo, który zakończy się na Rynku, a także w dniu 11 listopada 2015r. w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości.  Pani Kowalska nawiązała także do wizyty Burmistrza u Ks.Prymasa, o czym już wspominał Przewodniczący, a co związane jest z przyszłorocznym przedsięwzięciem – „biegiem 966”. Na razie w tej sprawie odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek oświatowych, ale planowane jest także z przedsiębiorcami i sołtysami, aby całą społeczność Gminy zaangażować w ten projekt, który powiązany jest z obchodami Dni Gniewkowa w 2016r.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Kopiszka nawiązał do informacji na temat przedsięwzięć dotyczących funduszu sołeckiego. Radny zapytał o fundusz Klepar, który w całości przekazany został na modernizację asfaltowej drogi (odcinek , gdzie kiedyś przebiegała kolej wąskotorowa), a okazało się, że zakres prac przewyższa kwotowo ten fundusz, dlatego poprosił o wyjaśnienie, czy coś dalej w tej sprawie ustalono, bo właściwie jest ostatnia okazja, aby przegłosować zmiany z tym związane. Pani Kowalska odpowiedziała, że nic tam na razie nie zrobiono, bo wykonanie okazało się dużo droższe niż zaplanowano. Oświadczyła również, że nie wie jeszcze , czy wykonany zostanie tylko taki zakres prac , na jaki wystarczy środków , bo rzeczywiście chodzi o taki teren zaniżony, przez który przechodzi ta kolejka.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 15 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Z-cę Burmistrza.

Ad. 5 Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską o przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Gniewkowa (przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Kolejno, prowadzący obrady przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych za 2014 złożonych przez radnych Przewodniczącemu Rady (informacja stanowi załącznik nr 4).
Do przedstawionych informacji nie było pytań, dlatego następnie kolejno głosowano ich przyjęcie. Obie informacje przyjęte zostały jednogłośnie w głosowaniach jawnych – 15 radnych głosowało  „za”.

 

Ad.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS– panią Paulinę Wicleben  o przedstawienie informacji (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radni nie mieli pytań do przedstawionego materiału, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji. Za jej przyjęciem opowiedziało się 14 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumował, że  informacja została przyjęta.

Ad. 7 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący poprosił panią Pęczkowską o przedstawienie projektu zmian do budżetu Gminy.
Pani Sekretarz odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały. Po tym wystąpieniu prowadzący obrady zapytał, czy od posiedzenia Komisji wprowadzone zostały jakieś dodatkowe zmiany. Pani Pęczkowska odpowiedziała, że nie była na spotkaniu Komisji , więc trudno jest jej na to odpowiedzieć. Pani Sekretarz zaznaczyła, że wprowadzone są poprawki , tam gdzie zauważono błędy (w § 2) . Dużą zasadniczą zmianą jest dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego – kwota 173.173,45 zł. Pozostałe zmiany wynikają natomiast z przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVI/76/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad.8 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny  Bożko przekazał, że dzwonił do niego mąż pani Zajonz- byłej Kierownik MGOPS, który poinformował, że żona wystąpiła z pismem na ręce Przewodniczącego do odczytania na sesji i pytał, czy to pismo zostanie odczytane.
Przewodniczący Rady zapytał , czy zdaniem radnego to pismo zostanie odczytane, czy nie . Radny odpowiedział, że nie wie, na co prowadzący obrady stwierdził , że to go martwi , bo pan Bożko powinien być pewien, że to pismo będzie odczytane.
Radny Kopiszka nawiązał do trwającego remontu chodnika w Murzynku, co spowodowało ograniczenie prędkości w tym miejscu do 40 km/h . Nie jest to jednak respektowane przez wielu kierowców i radny obawia się o bezpieczeństwo na tej drodze, nie tylko mieszkańców, którzy teraz chodzą drogą , a w szczególności jeśli chodzi o pracowników robiących ten chodnik i dlatego zwrócił się do Komendanta Policji o częstsze patrole w Murzynku. Pan Świątkowski zapewnił, że przekaże dalej uwagi radnego i patrole w tym rejonie będą wzmożone.
Radny Krzysztofiak oświadczył, że ma podobną prośbę do Komendanta, ale związaną z łącznikiem między ul.Toruńską i Sikorskiego. Mieszkańcy zgłaszają, że urządzane są tam „rajdy”, kierowcy się spieszą i nagminnie łamią prawo, a jest to sąsiedztwo szkoły i zagraża bezpieczeństwu  przede wszystkim dzieci. Dlatego radny poprosił, aby od czasu do czasu postawić tam samochód policyjny, by „utemperować” te zachowania. Pan Komendant zapewnił, że Policja owszem, może w takich sytuacjach interweniować, ale prosiłby, aby to zgłaszać, dzwonić na 997 gdy coś takiego się dzieje.  Radny zwrócił uwagę , że ktoś taki może przejechać i nawet jeśli się zadzwoni- to może być już po fakcie. Pan Świątkowski powiedział, iż żeby to sprawdzić to należałoby mieć miernik prędkości, bo niema pewności, że to czego obawiają się mieszkańcy nie wynika np. tylko z tego, „że jakiś silnik głośniej ryczy”. Jeśli natomiast dzieje się tam coś takiego , jak mówi radny, że są tam jakieś wyścigi- to dzieje się już dłużej i to można zgłosić. Mimo tego - pan Komendant przyznał, że patrol winien się tam więcej pojawić.
Radny Bożko zgłosił pytanie od mieszkańców ul.Parkowej o remont tej ulicy.  Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że jeśli chodzi o tą ulicę- to remont oczywiście jest planowany i planuje się też złożyć wniosek o dofinansowanie na to zadanie. Zadanie przewidywane jest w projektowanym na rok przyszły budżecie. Radny Pułaczewski zgłosił, że w tej ulicy jest problem z kanalizacją, dlatego należałoby mieć to na uwadze przy określaniu zakresu remontu.
Radny Krzysztofiak nawiązał do planowanego budżetu, którego radni zrębków nie znają i poprosił o to, by pamiętać o wspomnianym wcześniej łączniku ul.Sikorskiego z ul.Toruńską. Radny zapytał też, czy w przyszłorocznym budżecie będą jakieś środki na lokalizację kolejnych lamp, bo mieszkańcy zgłaszają się z potrzebami w tym zakresie np. z Michałowa (przy przystanku).
Pani Kowalska zauważyła, że potrzeb jest bardzo dużo i każdy pewnie zgłosiłby ich wiele do budżetu , jednak to Burmistrz przedstawia Radzie zarys tego budżetu i na razie nie ma nawet tych „zrębków” i nie wiadomo , co się w nim znajdzie. Z-ca Burmistrza dodała jednak, że całe osiedle Toruńskie traktowane jest jako priorytetowe, bo o tym zadaniu mówi się już wiele lat. Projekt budżetu znany będzie po 15 listopada 2015r. , wówczas będzie można nad tymi zadaniami dyskutować.
Radny Żmudziński przypomniał, że na ostatniej sesji zgłaszał złą jakość nawierzchni drogi od CERAMY do Wierzbiczan. Pan Burmistrz na sesji przyjął tą informację. Radny pokusił się o sprawdzenie, czy ten stan się zmienił, ale od tej pory na tym odcinku nic się nie wydarzyło. Pani Kowalska odpowiedziała, że te prace prowadzone są sukcesywnie i w miarę posiadanych środków w budżecie. Potrzeby są weryfikowane, bo część dróg jest bardziej uczęszczana, a inne mniej, co nie oznacza, że ta akurat nie jest ważna. Ta droga nie została wyrównana, bo nie wszystko udało się jeszcze wykonać. Udało się np. zrobić odcinek na Walcerzewice. Z-ca Burmistrza zapewniła, że mimo tego „ręka trzymana jest na pulsie”.
Przewodniczący Rady poruszył także temat związany z drogami. Radny zaznaczył, że on już wie, ale na sesji jest Sołtys z Szadłowic, dlatego prosiłby o odpowiedź , czy jest szansa, że w tym roku rozpoczęta zostanie ścieżka rowerowa do Więcławic. Pan Stefański prosił także o nawiezienie  szlaki na drogę do tej miejscowości, w miejscu gdzie wcześniej nawieziono kamienia z nasypów kolejowych. Radny przypomniał także , że w ubiegłym roku mówił o potrzebie zamontowania punktu świetlnego na kolonii Szadłowice- Wierzchosławice, w miejscu przystanków autobusowych. Ta lokalizacja to łuk drogi, gdzie wydarzyło się już wiele wypadków, też śmiertelnych i tam ciągle się „coś dzieje”.
Pani Kowalska ponownie zapewniła, że jeśli chodzi o drogi-to realizowane jest na bieżąco. Jeśli chodzi o punkty świetlne , to w tym roku powstało ok. 70 nowych, więc nie przewiduje się kolejnych, choć są już zgłaszane nowe potrzeby i zapewne będzie to weryfikowane i planowane na przyszłość. Odnośnie ścieżki rowerowej- pani Kowalska przekazała, że z tego co wie, to do 30.11.2015r, ma być wykonany projekt, natomiast wykonawstwo nie leży już po stronie Gminy.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.                         

Sołtys Sołectwa Suchatówka- pan Tomasz Polak nawiązał do informacji o tym, że nie wybrano jeszcze firmy, która będzie odbierała odpady komunalne w przyszłym roku.  Wskazując na ulotki , jakie ostatnio były rozdawane na temat koszy – Sołtys zwrócił uwagę , że różne firmy mają różne wymagania odnośnie koszy, dlatego gdy już odbiorca odpadów zostanie wybrany, to należałoby ustalić, jakie to mają być pojemniki. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że to, jaka firma będzie to robiła okaże się po 23 listopada 2015r. oraz to, od kogo będzie można te pojemniki wydzierżawić. Pan Polak zaznaczył, że zadał to pytanie, ponieważ mieszkańcy pytają o to, jakie to mają być pojemniki.
Pan Polak wystąpił także z zapytaniem o to, czy znana jest już  kwota budżetu obywatelskiego, bo od 1 grudnia 2015r. można składać wnioski i trzeba wiedzieć, jaka powinna być wartość projektów. Pani Beata Kowalska odpowiedziała, że ta kwota nie jest znana i będzie wpisana w projekt budżetu, ale padała już kwota ok. 200 tys. zł na cały budżet obywatelski. Z-ca Burmistrza zaznaczyła, że uchwała została w zeszłym tygodniu opublikowana i to zostanie „uruchomione”, jak te regulacje wejdą w życie.
Radny Kopiszka wystąpił z pytaniem do Przewodniczącego Rady, bo skoro projekt budżetu ma być sporządzony do 15 listopada, to czy planuje się jeszcze sesję nadzwyczajną, bo należałoby ustalić stawki podatku, zanim pan Burmistrz i pani Skarbnik „zaczną majstrować przy budżecie”. Prowadzący obrady stwierdził, że „ktoś musi majstrować , żeby tą propozycję przedstawić” , natomiast termin kolejnej sesji – XVII zaplanowany został na dzień 25 listopada 2015r. i zgodnie z przyjętym planem pracy -jej tematem będzie ustalenie stawek podatkowych na rok 2016.
                               Następnie Przewodniczący Rady oświadczył, że tak jak wcześniej zapowiedział- odczyta pismo pani Elżbiety Zajonz, jakie wpłynęło na jego ręce. Radny zaznaczył, że rozmawiał z panią Zajonz o tym,  aby zostało one odczytane na następnej sesji z uwagi na nieobecność pana Burmistrza i brak możliwości otrzymania od niego ewentualnych wyjaśnień. Pani Zajonz wstępnie wyraziła na to zgodę, ale zaraz potem przekazała, że prosiłaby, by jednak to pismo odczytać dziś. Stąd chyba „ten telefon”, choć Przewodniczący Rady nie wie dlaczego akurat –od męża pani Zajonz. Pan Stefański zaznaczył też , że zwyczajowo pisma przedstawia radnym na posiedzeniu Komisji, ale to wpłynęło wraz z prośbą, by odczytać je właśnie na sesji. Pani Zajonz jest wszystkim znana, niejednokrotnie w sesji uczestniczyła i gdyby ktoś miał jakieś pytania- to Przewodniczący Rady poprosił, aby były one kierowane do pana Burmistrza – jeśli w czasie sesji wróci ze spotkania z Ks.Prymasem i jeśli jakaś dyskusja jest tu w ogóle zasadna. Przewodniczący Rady na początku odczytał pismo przewodnie do wystąpienia pani Zajonz, w którym wskazała m.in. na jego adresatów. Wskazanie szerokiego kręgu osób(radni RM, radni powiatowi, dyrektorzy szkół, sołtysi), do których pani Zajonz się zwróciła również przyczyniło się do tego, że Przewodniczący odstąpił od reguły i zadecydował o przedstawieniu pisma na sesji. Kolejno, radny oczytał przedmiotowe pismo . W pierwszej jego części pani Zajonz poinformowała  okolicznościach w jakich w dniu 7 października 2015r. została zwolniona dyscyplinarnie z pracy przez Burmistrza- pana Adama Roszaka, ze stanowiska Kierownika MGOPS w Gniewkowie. Z uwagi na to, że zwolnienie to jest dla pani Zajonz niesprawiedliwe, niezrozumiałe i bardzo krzywdzące i pan Burmistrz nie chciał jej wysłuchać, ani z nią rozmawiać - pani Zajonz zapowiedziała złożenie pozwu do Sądu. Pani Zajonz opisała też przebieg zatrudnienia w MGOPS oraz zadania , jakie w tym czasie zrealizowała. Wspomniała również o oczekiwaniach, jakie Burmistrz zgłosił w stosunku do niej  przy zatrudnianiu na stanowisku Kierownika Ośrodka.  Pani Elżbieta Zajonz wymieniła swoje osiągnięcia i sukcesy oraz wskazała na warunki , w jakich się to odbywało. Na zakończenie-  podziękowała za współpracę Przewodniczącemu Rady, radnym powiatowym, dyrektorom szkół, sołtysom oraz tym wszystkim , którzy ją znali i wspierali w tej pracy. Po prezentacji pisma, nawiązując do jego zakończenia - Przewodniczący Rady stwierdził, że ta końcówka jest zbędna, bo wszyscy „nie znali”, ale „znają” panią Zajonz i jej dokonania i zapewnił, że nikt nie jest skłonny do jej oceny, bo jest ona jednoznaczna. Gdyby natomiast ktoś chciał zapytać o powody zwolnienia – to  nie ma na sali osoby, która byłaby w stanie na to odpowiedzieć. Jeśli pan Burmistrz będzie obecny – wówczas można pytać , a  w razie wątpliwości pismo dostępne będzie w biurze Rady do wglądu. Przewodniczący Rady zaznaczył też, że nie mówił radnym o tym piśmie na posiedzeniu Komisji, ponieważ prośba pani Zajonz była jednoznaczna, tj. aby przedstawić je na sesji.

 

 Ad.10 Zamknięcie obrad XVI sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 13 45 Przewodniczący Rady zamknął XVI obrady Rady.

 

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż.Przemysław Stefański

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 722
02 grudnia 2015 13:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 09:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 09:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_1_do_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)