Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 września 2015r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską bez uwag  na XVI  sesji w dniu 28 października 2015r. 


Protokół Nr XV/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 30 września 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący Rady nawiązał do jubileuszu 70-lecia OSP w Murzynku, która świętowała tę rocznicę  26 września 2015r. Z tej też okazji Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady zaprosili przedstawicieli tej jednostki na dzisiejszą sesję, aby  jeszcze raz uroczyście pogratulować wszystkim członkom OSP oraz złożyć życzenia i wręczyć przygotowany na tą uroczystość grawer.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.
Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo :

 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
8.Wolne głosy ,  wnioski.
9.Zamknięcie XV obrad sesji  .

Przewodniczący Rady zapytał radnych  o uwagi , bądź inne propozycji do zaproponowanego porządku obrad.

Radny Krzysztofiak wystąpił z wnioskiem formalnym o wyłącznie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo.  Nie było więcej uwag , ani wniosków do projektu.
Następnie radny Krzysztofiak szeroko uzasadnił swój wniosek ( uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady podkreślił, że projekt uchwały był dość szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Rady i większość wniosków zgłoszonych przez pana Krzysztofiaka. Radny Stefański uznał, że wobec tego wniosku przyjąć należy , iż pan Krzysztofiak odstępuje od wcześniejszych ustaleń w kwestii zgłoszenia tych poszczególnych poprawek. Następnie Przewodniczący oświadczył, że poddaje pod głosowanie wniosek formalny radnego o wycofanie z pkt 6 lit. d) porządku obrad  projektu uchwały . Za przyjęciem wniosku radnego Krzysztofiaka  głosowało 2 radnych, przeciw – 8 osób, a 5 osób wstrzymało się od głosu.
Prowadzący obrady podsumował, że tym samym wniosek radnego został oddalony.

Kolejno głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw było- 2 radnych i 3 osoby wstrzymały się od głosu.
    

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z nadzwyczajnej -XIV sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady w dniu 17 września 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIV sesji , która odbyła się w dniu 17 września 2015r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz nawiązał do spraw inwestycyjnych tj. 3 dużych inwestycji – 2 ulic w mieście : ul.Zajezierna  (wartość zadania 818 tyś. zł) , ul.Pająkowskiego ( koszt zadania 360 tys. zł)  oraz drogi Gniewkowo-Wierzchosławice (za 2 mln  100 tys. zł) z 50% dofinansowaniem. Burmistrz dodał, że na to ostatnie zadanie oprócz dofinansowania od Wojewody , drobnego udziału od Nadleśnictwa, CYKORII i od Starostwa  -będzie jeszcze ok. 120 tys. zł z FOGR-u. Pan Roszak wyraził nadzieję , że te dodatkowe środki na następnej sesji wpisane zostaną do budżetu. Burmistrz poinformował też o prowadzonej przebudowie chodnika w Murzynku oraz o wpłynięciu do budżetu w dniu wczorajszym dotacji za budowę świetlicy w Suchatówce (kwota prawie 230 tys. zł). Burmistrz przypomniał też o wcześniejszym naliczeniu kary dla wykonawcy na kwotę ok. 80 tys. zł, co po zbilansowaniu daje kwotę ok. 110 tys. zł , jaka została wydatkowana na to zadanie z budżetu Gminy. Pan Roszak podkreślił, że jest to taka dygresja z jego strony – „ważna i ciekawa”.
Burmistrz poinformował także, że w dniu wczorajszym złożony został wniosek na budowę budynku socjalnego przy ul.Cmentarnej w Gniewkowie (jest pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę jednego budynku , co warunkuje rozpoczęcie procesu budowlanego). Oczekuje się na 35% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na to zdanie. Zadanie to planowane jest w kontekście przyszłorocznego budżetu, nad którym trwają już prace. Burmistrz zapewnił, że oczywiście będą w tej sprawie spotkania z radnymi, ale taki budżet już na dziś jest tworzony.
Burmistrz poinformował o modernizacji elewacji budynków przez Przedsiębiorstwo Komunalne – Rynek 8 oraz budynek przy SP Nr 1 – ul.Toruńska w Gniewkowie, co zapewne wpłynie na poprawę estetyki miasta i stanowi kolejny element jego rewitalizacji.
Dziękując Dyrektorowi SP w Szadłowicach- pani Marii Kucharskiej- Burmistrz poinformował również o odbytych w dniu wczorajszym wspólnych ćwiczeniach na poziomie Powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego o kryptonimie COBRA15. Ćwiczenia dotyczyły: ewakuacji, obrony na poziomie wszystkich jednostek związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz bazy lotniczej w Latkowie. Część tych ćwiczeń odbywała się też w SP w Szydłowicach ( ewakuacja dzieci , uczestnictwo różnych służb). Burmistrz zwrócił uwagę na obecne czasy oraz na fakt, iż bardzo dawno tego rodzaju ćwiczenia nie były organizowane. Wywołało to niemałe emocje wśród dzieci, które były tym zaskoczone, choć personel Szkoły o tym wiedział. Wszystkie służby stanęły na wysokości zadania i wszystkie jednostki z zakresu organizacji bezpieczeństwa w tym uczestniczyły.
Występując do rolników, sołtysów- pan Roszak przypomniał, że dziś jest ostatni dzień do składania tzw. wniosków suszowych i jeśli ktoś ma jeszcze taką potrzebę , to z takim wnioskiem może wystąpić do Urzędu, lub do Agencji.
Burmistrz powiedział też, że na ostatniej sesji Przewodniczący Rady dziękował panu Bednarskiemu- Sołtysowi Sołectwa Kijewo za wkład w organizację tegorocznych dożynek, ale była to sesja nadzwyczajna, w małym gronie. Dlatego w imieniu własnym  oraz Przewodniczącego- Burmistrz ponownie na ręce pana Bednarskiego złożył podziękowania i gratulacje dla wszystkich mieszkańców za tak profesjonale przygotowanie dożynek oraz „za duże , gorące serce”, dzięki czemu dożynki wypadły wspaniale i całe Kijewo wyglądało wspaniale.  Pan Bednarski oświadczył, że on chciałby przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom , bo jego zasługa jest tu znikoma i jeśli tak wyszło – to cieszy się bardzo.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i nawiązując na początku do informacji o ćwiczeniach w ramach zagrożenia kryzysowego – zapytał żartobliwie, czy Burmistrz przewiduje to zagrożenie od zachodu. Pan Roszak wyraził natomiast nadzieję na to, że „te ćwiczenia pozostaną ćwiczeniami i nigdy nie będzie trzeba wdrażać tego w życie- bądźmy przygotowani, ale miejmy nadzieję , że nigdy nie będzie takiej potrzeby”.
Radny Krzysztofiak zapytał o to, jak wygląda kwestia dofinansowania na ul.Cmentarną i ul.700-lecia. Ponieważ Burmistrz mówił, że „dzieje się tam coś pozytywnego” – radny zapytał, czy są już znane jakieś konkrety. Pan Roszak odpowiedział, że nadal na nie czeka , a dziś – przy okazji rozmowy na temat środków z FOGR-u  z Marszałkiem , poruszana była także ta kwestia. Burmistrz powiedział, że jest dobrej myśli, ale cierpliwość jest tu bardzo potrzebna i  wskazana.
Kolejno, pan Krzysztofiak zapytał, czy znany jest już przewidywany koszt budowy kanalizacji w ul.Kasprowicza i ul.Osieckiej , co było poruszane ostatnio na posiedzeniu Komisji. Nawiązując do unieważnienia przetargu na odbiór odpadów komunalnych – radny poprosił o podanie kwoty , jaka przeznaczona była na to zadanie z budżetu Gminy, a jakie zaoferowały 2 podmioty w przetargu. Burmistrz odpowiedział, że na ten rok w budżecie zaplanowana jest kwota 1 mln 300 tys. zł i jeśli stawki nie ulegną zmianie- to ona pozostanie, a oferty przekroczyły te środki o ponad 200 tys. zł. Burmistrz dodał, że za chwilę ogłoszony zostanie kolejny przetarg na to zadanie. Pan Roszak podał też, że koszt kanalizacji , o który pytał radny – to kwota ok. 300 tys. zł.
Przewodniczący Rady zapytał o budowę ścieżki rowerowej do Więcławie.  Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o ścieżkę Wierzchosławice-Szadłowice-Więcławice – na dzień dzisiejszy „projekt jest na zwidzie w ramach spec-ustawy” i jeśli będzie zatwierdzony ostatecznie przez Wojewodę- Generalna Dyrekcja przystąpi do przetargu, a Gmina będzie prowadziła proces przejmowania nieruchomości. Zdaniem Burmistrza - sprawy wywłaszczeniowe nie stoją w sprzeczności z tokiem postępowania przetargowego.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy jest szansa na to, że ta ścieżka powstanie w tym roku. Pan Roszak odpowiedział, że to zależy już od Generalnej Dyrekcji, bo Gmina ze swej strony zamyka postępowanie dotyczące spec-ustawy. Burmistrz przypomniał też, że mówił już o tym na jednej  z wcześniejszych sesji , że zaistniała potrzeba przeprojektowania tego zdania w celu uwzględnienia kanałów technologicznych . W ostatnich miesiącach zmieniły się przepisy, czego Burmistrz akurat nie rozumie, ale zgodnie z wolą ustawodawcy trzeba było doprojektować (a Generalna Dyrekcja – będzie musiała to wykonać) te kanały na potrzeby firm telekomunikacyjnych (światłowody). Burmistrz wyjaśnił, że jego niezrozumienie dla zmiany tych przepisów wynika stąd , że ustawodawca nałożył ten obowiązek zaprojektowania i wykonania kanałów na potrzeby firm komercyjnych. Pan Roszak nawiązał przy tym do podobnej zmiany ustawodawstwa, tej która dotyczy odpadów komunalnych, i która w podobny sposób skomplikowała funkcjonowanie samorządów. Mimo całego niezrozumienia dla tych zmian- trzeba przyjąć je jednak do realizacji
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 15 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad. 5 Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy– panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie w  sprawozdania (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Pani Rutkowska w trakcie swojego wystąpienia zaznaczyła, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone Radzie sprawozdanie ( uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów , który nawiązał do wspomnianej opinii RIO, z którą się wcześniej zapoznał, Pan Kopiszka przyznał, że mogą być w materiałach różnice w części opisowej i w tabelach, ale z tego co pamięta, w tej opinii RIO podała inne, procentowe zadłużenie Gminy od tego, jakie podane zostało w odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofiaka na posiedzeniu Komisji.  Radny powiedział, że na posiedzeniu padła wysokość bez kredytu krótkoterminowego, a w opinii jest z tym kredytem. Pani Skarbnik potwierdziła , że to 50,02%, a następnie dodała, że dokładnie to 49,8%. Wysokość zadłużenia bez tego kredytu    wynosi tyle, ile podano na posiedzeniu Komisji. Następnie Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o odczytanie przedmiotowej uchwały (mimo ustaleń poczynionych przez radnych na posiedzeniu Komisji , aby tego nie robić), ale z pominięciem uzasadnienia.  Po odczytaniu uchwały przez panią Skarbnik radni nie mieli już więcej pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 13 radnych przy 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady podsumował, że  sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący Rady słowem wstępu zaznaczył, że jak już niejednokrotnie podkreślał- budżet to dokument dynamiczny o czym świadczy chociażby to , że od posiedzenia Komisji zaistniała potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian (dotacja na drogę, na zasiłki celowe). Aby nie blokować tych środków pani Skarbnik  poprosiła o  uwzględnienie   dodatkowych zmian. Następnie prowadzący obrady poprosił panią Rutkowską o ich omówienie.
Pani Rutkowska przekazała, że po projekt zmian przewiduje dochody Gminy  w kwocie 48.951.570,93 zł oraz  wydatki  w kwocie 49.351.570, 93 zł. Kolejno , pani Skarbnik podała podstawy zwiększenia dochodów tj. decyzję Wojewody  zwiększającą plan o kwotę 2.310.551 zł z przeznaczeniem na realizację programu  przebudowy dróg lokalnych (Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice w rozdziale 616 § 6330). Pani Skarbnik powiedziała, że jednocześnie zmniejszyły się dochody wprowadzone na sesji w dniu 17 września 2015r. w kwocie 1 mln 90 tys. zł .W § 6300 zwiększa się wydatki zgodnie z wymienioną decyzją o 1.220.551 zł, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą wymienioną z decyzji – 2.310.551 zł, a kwotą wprowadzoną w dniu 17 września na sesji na podstawie promesy w kwocie 1 mln 90 tys. zł.  Pani Skarbnik podała też , że zmiany przewidują : kwotę 4 tys. zł na zakup wiaty do Markowa, 10 tys. zł na remonty mieszkań komunalnych, 5 tys. zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, na remonty wykonywane w Urzędzie oraz na promocję – 8 tys. 700 zł, na dotację dla OSP w Gąskach  3.380 zł , 19.900 zł – zgodnie z decyzją Wojewody na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, dotację w kwocie  92.372,92 zł (zwrot za wydatki w ramach funduszu sołeckiego),zwiększenie dotacji dla SP w Gąskach o 100 tys. zł  oraz zmniejszenie dotacji na Niepubliczne Gimnazjum o 26 tys. zł i na Przedszkole o 120 tys. zł, przesunięcia w dziale „Oświata” –zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek, zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10 tys. zł tytułem zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia, przesunięcia w dziale „Opieka społeczna” zgodnie z potrzebami  Ośrodka, zwiększenie dochodów w wyniku rozliczenia projektu budowy świetlicy w Suchatówce o kwotę o 12 tys. 127 zł. Pani Skarbnik poinformowała też o zmianach zgłoszonych przez sołectwa w ramach funduszów , jakimi dysponują (Szadłowice, Kijewo, Kaczkowo , Kawęczyn, Markowo oraz Zajezierze – zmiana przedstawiona została na Komisji). Zaproponowała również dodatkowe zmiany w opiece społecznej na łączną kwotę 265.413 zł wynikającą z dotacji Wojewody na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213. W rozdziale 85214  zaproponowała natomiast wprowadzenie  zgodnie z decyzją  kwoty 193.182 zł na wypłatę zasiłków okresowych  i w 85216 zwiększenie o sumę  63.843 zł dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XV/72/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015:

W sprawie sugerowanych zmian w uchwale -Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi Gminy- pani Bogumile Pęczkowskiej.
Pani Pęczkowska poinformowała, że zmiana wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytuły opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Tym samym proponuje się Radzie zmianę harmonogramu wydatków tego Programu poprzez jego zwiększenie o 10 tys. zł i przesunięcie z pkt 1 do pkt 3 kwoty 1000 zł ( z uwagi na wykorzystanie planu w mniejszym zakresie); w pkt 3 proponuje się wprowadzić kwotę 5 tys. zł – na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
Z uwagi na to, że nie było chętnych do zabrania głosu- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały nr XV/73/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2015w głosowaniu jawnym  głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

c) zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady  oddał głos szefowej jednostki , której dotyczył omawiany projekt uchwały- Kierownikowi MGBP- pani Lidii Chrośniak.
Pani Kierownik rozpoczęła od czytania przedłożonego Radzie projektu uchwały, a w trakcie  na prośbę prowadzącego obrady- przerwała czytanie i omówiła zmiany swoimi słowami.  Pani Chrośniak wskazała , że głównym powodem tych zmian jest zawarte wcześniej porozumienie ze Starostwem o przejęciu prowadzenia zadań biblioteki powiatowej. Kolejno, pani Kierownik poprosiła o ewentualne pytania do projektu zmian. Radny Bożko zapytał o to ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w Bibliotece, na co pani Chrośniak podała, że 9. Radny zapytał też o to, ile osób ma wykształcenie bibliotekarskie. Przewodniczący Rady zapytał, czy to zdaniem radnego ma jakiś wpływ na przejęcie wspomnianych zadań przez Bibliotekę, na co radny zapytał, czy wolno zadać mu takie pytanie, czy też nie. Przewodniczący Rady poprosił, by pani Kierownik odpowiedziała radnemu. Pani Chrośniak podała, że takie przygotowanie ma 3 pracowników, a czwarta osoba „będzie kończyła studium bibliotekarskie”.  Radny Stefański zapytał, czy pani Kierownik „da radę z tymi pracownikami” poprowadzić nowe zadania. Pani Chrośniak stwierdziła , że jeśli będą w tym zakresie trudności-to Biblioteka może posiłkować się  poprzez zatrudnienie innych, wykwalifikowanych osób w ramach środków , jakie na to zadanie otrzymała.  Przewodniczący Rady zapytał, czy można zatem uznać, że Biblioteka „da radę”, na co pani Kierownik odpowiedziała, że jest dobrej myśli i skoro Powiat jej zaufał i zadania zostały przejęte- to trzeba sobie z tym poradzić. 
Zaznaczając, że przed sesją otrzymał już odpowiedź- radny Kopiszka zadał pytanie , z jakim wystąpił też na posiedzeniu Komisji , a dotyczące wprowadzania indeksów do systemu komputerowego i udostępniania tego w sieci internetowej . Pan Kopiszka zapytał , czy ta zmiana to przyspieszy, czy nie ma to w ogóle związku z tymi dodatkowymi środkami.  Pani Chrośniak odpowiedziała, że „to zależy od tych dodatkowych środków i nie zależy”, bo jeśli zatrudnione zostaną dodatkowe osoby, to mogą się one tym zająć i zostanie to przyśpieszone. Na dzień dzisiejszy dane wprowadzane  są na 3 stanowiskach komputerowych na bieżąco, tj. ok. 700 opisów na kwartał. Również na bieżąca pozycje są ubytkowane przez tych pracowników.
Na pytanie Przewodniczącego Rady o zainteresowanie nowymi zadaniami Biblioteki przez mieszkańców Powiatu- pani Kierownik odpowiedziała, że takowego jeszcze nie stwierdzono.
Nie było więcej pytań, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr XV/74/2015 w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie głosowało 14 radnych,  przy 1 głosie „przeciw”. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

d) budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady  zaproponował, aby pominąć przedstawianie projektu uchwały, który był już omawiany bardzo szczegółowo na posiedzeniu Komisji i  przejść do dyskusji na jego temat. Radni nie zgłosili uwag do tej propozycji, wobec czego Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka przyznał, że myśląc o budżecie obywatelskim zakładał nad tym projektem pracę Komisji Budżetu i Finansów w roku przyszłym , podobnie jak z funduszem sołeckim. Skoro już jednak jest gotowy projekt i na Komisjach ustalono możliwość wprowadzenia różnych zmian do niego, to radny chciałby taką zmianę zgłosić do § 4 pkt 5. Kolejno, pan Kopiszka odczytał treść tego przepisu i zaproponował jego zmianę poprzez dodanie zapisu, że projekt nie może przekroczyć 50% kwoty przypadającej corocznie dla danego okręgu.  Uzasadniając tą propozycję-radny przytoczył też przykład omawiany na posiedzeniu Komisji, zgodnie z którym mogłoby się zdarzyć tak, że bez tego ograniczenia nie będzie możliwości rozdysponowania kwoty dla danego okręgu zgodnie z wynikami głosowania (środków starczy np. dla projektu z 1 miejsca, a będzie ich już za mało, by otrzymał je projekt z 2 miejsca i wygrałby je np. ten z trzeciej pozycji). Dzięki temu , w danym okręgu zrealizowane mogłyby być co najmniej 2 projekty.  Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym , że nie ma więcej wniosków oraz z uwagi na to , że uczestniczył w posiedzeniu Komisji i przysłuchiwał się dyskusji – sam chciałby zgłosić kilka wniosków formalnych.
Radny wskazał na § 1 pkt 6  definiującego mieszkańca i zaproponował, aby obniżyć wiek minimalny  z 18 do 16 lat z zastrzeżeniem , że  udział w głosowaniu osoby małoletniej wymagać będzie zgody jej opiekuna prawnego. Jednocześnie Przewodniczący Rady oświadczył, że pozwolił sobie na przygotowanie wzoru takiej zgody, który następnie został radnym rozdany.  Dodał także, że spowoduje to numerację załączników do formularza zgłoszeniowego , ponieważ do tej pory był tylko jeden i nie miał on numeru , ale skoro będzie drugi, to oba załączniki zostaną ponumerowane- dotychczasowy będzie miał nr 1 , a ten dostarczony- nr 2.
Radny Stefański zaznaczył, że taką samą zmianę (dotyczącą mieszkańca) należałoby wprowadzić w § 9 ust. 4 .
Kolejną zmianę Przewodniczący Rady zgłosił do § 3  pkt 2 sugerując wprowadzenie zapisu „oraz lokalnej prasie”. Radny Krzysztofiak przypomniał, że na posiedzeniu Komisji sugerowano zapis mówiący „o lokalnych mediach” , na co radny Stefański zmienił swój wniosek  zgodnie z tą uwagą.
Następnie prowadzący obrady zaproponował zmianę § 2 ust. 2 polegającą na wydłużeniu okresu głosowania do 7 dni  oraz w § 9 ust.8 - zapis mówiący o tym , że na karcie może być wskazany przez mieszkańca 1 projekt.  Radny zaznaczył, że przy tej ostatniej zmianie nie byłaby już potrzebna zmiana mówiąca o wartości projektu do  50% kwoty dla danego okręgu. Radni zaoponowali przeciwko tej uwadze, wskazując, że tam mowa jest o kwocie. W związku z prośbą o ustosunkowanie się do tego  przez prof. Bartosza Rakoczego – ustalono, że Mecenas omówi je „in genere”, jak już zgłoszone zostaną wszystkie uwagi.
Kolejny wniosek zgłosił radny Szymon Krzysztofiak , który zaproponował zmianę § 9 ust.8  poprzez ograniczenie możliwości głosowania na 2 projekty z wymienionych w karcie. Pan Krzysztofiak zasugerował również zmianę § 2 ust. 3 , zgodnie z którą środki na budżetu obywatelskiego mogłoby być przeznaczone na zadania z zakresu działania Gminy.  Na prośbę Przewodniczącego Rady o doprecyzowanie tego wniosku -radny zaznaczył, że odnosi się to do tego, że projekt zakładał generalnie finansowanie tylko projektów inwestycyjnych. Prowadzący obrady poprosił o podanie przez radnego konkretnej treści tego zapisu na co pan Krzysztofiak zaproponował, by zapis brzmiał „na projekty z zakresu zadań własnych Gminy”.
Na pytanie , czy to wszystkie uwagi radnego- pan Krzysztofiak wyraził opinię, że potrzebna jest dyskusja na temat tego projektu. Przewodniczący Rady przypomniał, że taka dyskusja była  Komisjach i wnioski też były precyzowane. Radny Stefański dodał, że pozwolił sobie spisać uwagi zgłaszane przez radnych i wraz z własnymi przedstawił je jako wnioski formalne. Wielokrotnie zaznaczano, by „Komisje były robocze”, a na sesji ma być głosowanie.
Radny Krzysztofiak oświadczył, że ma zatem kolejną poprawkę dotyczącą § 6 ust. 4 , gdzie radny zaproponował dodać, aby podając listy projektów zespół podawał je „wraz z uzasadnieniem”, co tym samym powodowałoby wykreślenie ust. 6 i 7 (występowanie o uzasadnienie).
Pan Krzysztofiak zgłosił również błąd literowy w § 7 ust. 3 , co postanowiono poprawić bez wymogu głosowania poprawki.
Radny Krzysztofiak zgłosił także poprawkę do § 9 ust. 11 , gdzie zasugerował, aby losowanie było „publiczne” i tu Przewodniczący Rady przypomniał, że na Komisji ustalono, iż ta zmiana nie wymaga wniosku formalnego, co potwierdził Mecenas Rakoczy.
Radny Kopiszka odniósł się do wniosku radnego Krzysztofiaka w zakresie § 6 ust. 4 i zwrócił uwagę, że o uzasadnieniu mówi też ust. 6 i 7. Radny Stefański zaznaczył, że pan Krzysztofiak mówił już, że w przypadku przyjęcia poprawki do § 6 ust. 4- te dwa punkty będą bezzasadne. Pan Kopiszka zapytał jeszcze , czy to uzasadnienie będzie pisemne, na co pan Stefański odpowiedział, że tego już radny nie sprecyzował w swoim wniosku.  Przewodniczący Rady odczytał jeszcze treść omawianego paragrafu stwierdzając , że informacja ma być podana  „do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem”. Radny Kopiszka uznał zatem, że wnioskodawca sam musi sprawdzić takie uzasadnienie. Prowadzący obrad przyznał, że tak należy to rozumieć, a zgodnie z zaproponowanym zapisem- uzasadnienie pisemne  wnioskodawca otrzymałby w sytuacji, gdy o to by wystąpił. Z uwagi, że nie było więcej wniosków- głos zabrał prof. Rakoczy, który oświadczył, że co do zasady – zgłoszone przez radnych uwagi do projektu nie budzą prawnych wątpliwości. Mecenas zaznaczył jednak, że wynotował sobie 3, co do których te wątpliwości chciałby trochę rozwiać. Pierwsza uwaga- do wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego, a dotyczącego definicji „mieszkańca”. Zgodnie z wnioskiem proponuje się obniżenie progu wiekowego do osób małoletnich – mających lat 16 działających przy pomocy swoich przedstawicieli ustawowych. Pan Rakoczy stwierdził, że można się na to zdecydować, bo żadna norma prawna, ani tego nie zakazuje, ani nie nakazuje. Jeśli zostałoby to przyjęte w §1 pkt 6, to powtarzanie tego w § 9 ust. 4- „mija się z celem”. Zgodnie z opinią Mecenasa treść tego przepisu winna kończyć się na słowach: „w tym okręgu”. Druga uwaga, jaka nasunęła się Mecenasowi – to, że  uwzględnienie uwagi radnego Krzysztofiaka dotyczącej § 2 ust. 3 jest prawnie dopuszczalne, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to daleko idąca zmiana. a dzień dzisiejszy – zaproponowany zapis ogranicza środki budżetu obywatelskiego          do dwóch istotnych elementów: do projektów inwestycyjnych wykonywanych na nieruchomościach Gminy Gniewkowo.
Zmiana w kierunku zaproponowanym przez radnego rozszerzałaby przede wszystkim zakres , a po drugie spowodowałby to abstrahowanie od problemów własności, co ma określone skutki. Projekt obywatelski ogranicza się do inwestycji, które będą w jakiś sposób połączone z nieruchomością, będą w jakiś sposób składową nieruchomości , a mówiąc językiem ekonomicznym – będą stanowiły „środki trwałe”. Jeśli zostanie to rozszerzone do „zadań własnych”- to większość zadań Gminy nie polega na realizowaniu inwestycji (np. oświata, planowanie przestrzenne). Pan Rakoczy zaznaczył, że nie jest tu kwestia zgodności z prawem, tylko pewnej racjonalności i zasugerował, aby w tym pierwszym podejściu sprawdzić ten budżet w kontekście „inwestycji nieruchomościowych”, które zdaniem Mecenasa-  i tak w większości będą tu zgłaszane. Trzecia kwestia podniesiona przez  prof. Rakoczego – nie była również kwestią zgodności, czy niezgodności z prawem , tylko § 6 ust. 4 oraz ust. 6, 7- zdaniem Mecenasa winny pozostać w aktualnym brzmieniu (pozostawić uzasadnienie bez upublicznienia) . Pan Rakoczy podkreślił, że nie chodzi o to, by pewne decyzje zespołu utajniać , lub  nie nadawać im publicznego znaczenia, ponieważ i tak są one dostępne w ramach dostępu do informacji publicznej. Jeśli zespół zostanie do tego zobligowany, to gro swojej pracy będzie skupiał na uzasadnianiu z urzędu każdej swojej negatywnej decyzji. A może być tak, że dany wnioskodawca pogodzi się z porażką i nie będzie zainteresowany uzasadnieniem. Dlatego dla usprawnienia pracy zespołu – pan Rakoczy odradził przyjęcie tej propozycji , zaznaczając jednocześnie, że jeśli Rada pochyliłaby się za tą zmianą, to nie  stoi ona w sprzeczności z prawem.
W związku z opinią Mecenasa- Przewodniczący Rady wycofał swój wniosek formalny o zmianę § 9 ust. 4, aby nie było powtórzenia tej definicji „mieszkańca” i aby ten przepis miał brzmienie skrócone- zaproponowane przez pana Rakoczego. Prof. Rakoczy ponowie wyjaśnił, że wprowadzenie zaproponowanej zmiany spowodowałby powtórzenie dwa razy tego samego zapisu.
Przewodniczący Rady zapytał pana Krzysztofiaka, czy podtrzymuje swoje wnioski, co radny potwierdził.
Następnie radny Ireneusz Kopiszka wystąpił z wnioskiem o 5 minut przerwy w celu zaznaczenia „plusów i  minusów” zaproponowanych zmian  do projektu uchwały. Przewodniczący Rady przystał na tą propozycję i o godz. 1405   zarządził 5ciominutową przerwę.
Ze względu na stworzenie technicznych warunków do audiowizualnego wprowadzania ewentualnych poprawek w projekcie uchwały – przerwa w obradach przedłużyła się do godz. 1425.
Z uwagi na fakt, że po wznowieniu obrad sprzęt techniczny nie był jeszcze gotowy do wyświetlenia treści omawianego projektu uchwały – Przewodniczący Rady zaproponował ich kontynuowanie  i przejście do następnego punktu , który zostanie przerwany po zgłoszeniu gotowości sprzętu do pracy.

Ad.7 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Krzysztofiak poruszył temat rozgrywek piłki halowej , co do której słyszał o problemie, na co Burmistrz zapewnił, że już go nie ma , został już rozwiązany.
Pan Andrzej Żmudziński nawiązał natomiast do wniosku zgłoszonego już wcześniej na posiedzeniu Komisji, a dotyczącego odcinka drogi między „CERAMĄ” a Wierzbiczanami. Radny poprosił, aby przyjrzeć się  nawierzchni tej drogi.
Przewodniczący Rady zgłosił natomiast kwestię zabezpieczenia nieczynnego kolektora ściekowego w miejscowości Więcławice . Obecnie kolektor ten stwarza zagrożenie bezpieczeństwa głównie dzieci. Burmistrz oświadczył, że o ile jeszcze nie poszło, to pójdzie w tej sprawie wystąpienie do administratora.
Radny Wesołowski wystąpił w sprawie zabezpieczenia środków w roku przyszłym na dokończenie przez Powiat drogi Chrząstowo-Godzięba. Radna powiatowa – pani Bogumiła Pęczkowska przekazała, że po interwencjach w tej sprawie , czynionych także przez radnego Drzażdżewskiego- na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta zobowiązał się do zakończenia tego zadania w roku przyszłym.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.                         

Z-ca Burmistrza- pani Beata Kowalska przekazała , że po dzisiejszej rozmowie z jednym z sołtysów musi skorygować informację na temat wyposażania mieszkańców w kosze w budynkach wielomieszkaniowych. Z tego co usłyszała, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wierzchosławice informuje mieszkańców, że będą musieli sami zabezpieczyć dla siebie pojemniki , co jest nieprawdą, ponieważ zobowiązany do tego jest zarządca nieruchomości lub właściciel . W tym konkretnym przypadku do zabezpieczenia pojemników zobowiązana jest Spółdzielnia.
Radny powiatowy- pan Paweł Drzażdżewski poinformował, że wspólne działania radnych odnośnie dróg przynoszą efekty. Radny powiedział, że czyniono to również w ramach konsultacji nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego. Pan Drzażdżewski podał, że w ramach tych prac zgłosił m.in. drogę Gąski- Szpital-Modliborzyce, Chrząstowo-Wielowieś, punktowo Wierzchosławice i Chrząstowo-Godzięba, aby znalazły się w tej strategii, by była większa łatwość umieszczania ich w kolejnych budżetach. Pan Drzażdżewski powiedział, że chciałby też poruszyć kwestię, która również była przedmiotem obrad wielu sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, a dotyczącą problemu z autobusami, z transportem publicznym. Radny złożył taką interpelację w sprawie możliwości sporządzenia programu transportu publicznego dotyczącego Powiatu Inowrocławskiego. Problemy z tym związane były wielokrotnie sygnalizowane przez mieszkańców i taki program do końca 2016 roku będzie opracowany, z uwzględnieniem kompleksowych rozwiązań i identyfikacją problemów ze zmniejszającą się liczbą kursów autobusowych , czy kolejowych, by ułatwić mieszkańcom komunikowanie się z większymi ośrodkami. Pan Drzażdżewski oświadczył także, że w związku z problemem klęski suszy, jaka dotknęła nasz Powiat i Gminę – radny wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu, aby wystąpił w tej sprawie do Wojewody i do Marszałka Województwa o uruchomienie pomocy finansowej dla samorządów, które będą gotowe do umarzania podatków rolnikom  z tytułu podatku gruntowego oraz wsparcia dla spółek wodnych realizujących zadania  w zakresie zatrzymania wody, a także w zakresie spraw realizowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących zbiorników małej retencji.
Radny Pułaczewski powiedział, że od dłuższego czasu na różnych forach rozmawiano na temat drogi S15. Najnowsza strategia, jaka przedstawiana jest w mediach – tą „naszą S15-tkę „ – pomija, pomijana jest trasa Toruń-Inowrocław. Radny zapytał, czy można się w tej kwestii jakość wypowiedzieć (jako Powiat i jako Gmina), czy podjęte są jakieś działania, by tą drogę przywrócić, bo jest ona pominięta.  Burmistrz oświadczył, że o tej drodze nie może być absolutnie mowy i było już to wcześniej sygnalizowane. Jest podpisane porozumienie pomiędzy: Marszałkiem, Wojewodą, Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , pomiędzy Gminą Inowrocław, Gminą Nieszawka i Gminą Gniewkowo o przygotowaniu koncepcji przebudowy drogi krajowej – 15tki z utrzymaniem standardu GP. Burmistrz zaznaczył, że nie ma na to zgody, bo była taka „duża chęć Prezydenta Inowrocławia , by połączyć Inowrocław z Toruniem S15tką”. Taka droga musi być ujęta w ustawie , a tego nie będzie i na to zgody nie wyraziła Generalna Dyrekcja Dróg i takie stanowisko utrzymuje Marszałek i Wojewoda. Pan Roszak oświadczył , że cieszy się z tego, ponieważ ¾ tej trasy przebiegało przez Gminę Gniewkowo , co byłoby katastrofą przede wszystkim dla rolników , powodującą odcięcie dróg, wywłaszczenie setek gospodarstw i nie ma na to zgody, bo najważniejsze jest, aby poprawić stan drogi krajowej. Radny Pułaczewski słusznie jednak zauważył, że nie ma tego w planach do 2020 roku, bo porozumienie podpisane o koncepcji mówi, że ta trasa z obwodnicami Szadłowic i Gniewkowa (duża obwodnica) oraz Suchatówki będzie dopiero realizowana po roku 2020 . Jest to jasno określone w dokumentach strategicznych. Pan Pułaczewski zapytał, czy przewiduje się drogę dwupasmową, na co pan Roszak odpowiedział, że ma być ona poszerzona, choć miejscami może też być dwupasmowa , bo chodzi głownie o utrzymanie drogi krajowej GP . Na tym etapie jest zawarte takie porozumienie.
Burmistrz powiedział, że krótko chciałby jeszcze nawiązać do tematu suszy, o którym już mówił i informował, ze dziś jest ostatni dzień na skałdanie wniosków , których wpłynęło ok. 150. Zdaniem Burmistrza przez „kaganiec nałożony przez Rząd, przez takie ramy” , które nakazują spełnić rolnikowi określone wymogi- to ta ilość spadnie tylko do kilku procent jeśli chodzi o realizację. I nie jest to spowodowane tym, że „my mamy taką ocenę tej sytuacji”, tylko przez z góry określone ramy wyznaczone przez rozporządzenie, zamykające drogę możliwości realizacji tych wniosków.
Pan Bednarski przekazał, że po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami – zwrócili mu uwagę na to, czy Kijewo doczeka się chodnika. Ten chodnik byłby wskazany chociażby dlatego, że w Kijewie jest szkoła i chodzi tam dużo dzieci piechotą, a jest też tam ruch samochodowy. Burmistrz odpowiedział, że Gmina może takie zadanie realizować tylko przy udziale Powiatu, ponieważ jest to droga powiatowa. Pan Roszak stwierdził, że wnioskować należy o to do Powiatu i przy ewentualnym udziale Gminy- może uda się to zrobić , podobnie jak obecnie przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich robiony jest chodnik w Murzynku, czy istnieje zapewnienie Starosty na budowę chodnika do Ostrowa (do cmentarza i dalej do świetlicy)  oraz plan budowy chodnika, z zatokami w Kaczkowie . Burmistrz powiedział, że wystąpienie Sołtysa potraktuje jako formalny wniosek w tej sprawie i dalej pokieruje go do Starostwa.
Radny Ratajczak wystąpił z zapytaniem o środki dla zespołu GNIEWKOWIANIE , dlaczego jest ich tak mało. Radny znalazł w budżecie kwotę 3 tys. zł, choć nie wie na co te środki mają być przeznaczone. Pan Ratajczak jednocześnie wskazał na pulę środków , jaka jest większa i zapisana dla zespołu w Wierzchosławicach.  Burmistrz oświadczył, że Gmina przede wszystkim na bieżąco finansuje wyjazdy, stroje, pracowników obsługujących ten zespół, zakup instrumentów, pomieszczenia, logistyka. Zdaniem Burmistrza na to minimum , jakie jest niezbędne dla funkcjonowania zespołu- to środki są, a zapewne chodzi o finanse na jakieś dalsze wyjazdy. Burmistrz poinformował także o rodzaju wsparcia otrzymanego przez drugi zespół,  wynoszącego tyle, „na ile jest to możliwe”. Wsparcie pochodzi również z funduszu sołeckiego.  Pan Ratajczak zapytał o to, na co zaplanowana jest ta kwota 3,5 tys. zł, na co pan Roszak odpowiedział, że nie wie dokładnie, dlatego „nie chce strzelać”.

Ad.6 lit.d) cd.         

Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził ponowne przejście do punktu 6 lit d) obrad tj. do omówienia projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo. Korzystając z rzutnika, prezentowano radnym poszczególne fragmenty projektu uchwały, zawierające treści , co do których zgłoszono poprawki. Jako pierwszy głosowany był wniosek radnego Kopiszki dotyczący § 4 ust. 5.  Za przyjęciem zgłoszonej poprawki głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował , że wniosek został przyjęty i poprosił osobę obsługującą komputer o dopisanie w treści § 4 ust. 5  ograniczenie wartości projektu do „50%”.
Drugi wniosek poddany pod głosowane zgłoszony był wcześniej przez radnego Stefańskiego i dotyczył § 1 ust. 6  - definicji mieszkańca. Radny przytoczył proponowaną zmianę, która naniesiona została do projektu uchwały. Prowadzący obrady zaznaczył, że przyjęcie tej poprawki automatycznie oznacza wprowadzenie numeracji załączników do formularza zgłoszeniowego. Kolejno przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego poprawka została przez radnych przyjęta.
Następna poprawka dotyczyła  § 9 ust. 2 (przedłużenie głosowania do 7 dni ).  Poprawka ta przyjęta została jednogłośnie i naniesiona w projekcie uchwały.
Również jednomyślnie przyjęto wniosek w sprawie zmiany § 9 ust. 4 poprzez skrócenie tego zapisu (bez powtarzania informacji o wieku mieszkańców).
Następnie decydowano o wprowadzeniu poprawki w § 9 ust. 8  mówiącej o głosowaniu na jeden projekt. Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeśli treść ust.8 zostanie zmieniona,  to racji bytu nie ma ust. 9, co potwierdziła pani Mecenas Paulina Pokorska. Automatycznie numeracja pozostałych ustępów uległaby również zmianie. Radny Stefański przypomniał jeszcze o zmianie, jaka zgłaszana była w ust. 11 , gdzie dodane miało być słowo ”pulicznego” .  Za zmianą tego przepisu głosowało 14 radnych, 1 osoba była przeciwna.  Prowadzący obrady zwrócił uwagę, że do tego samego przepisu wniosek zgłosił również radny Krzysztofiak, ale w tej sytuacji – nie będzie on już głosowany. 
Następnie Przewodniczący Rady ustalił z panią Mecenas, że głosowaniu należy poddać też wykreślenie w § 9 ust. 9, o czym mówił wcześniej oraz zmianę numeracji pozostałych ustępów. Za tą zmianą opowiedziało 14 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Kolejno, głosowano poprawkę zgłoszoną przez radnego Krzysztofiaka do § 2 ust. 3. Po przytoczeniu zgłoszonej poprawki – wnioskodawca oświadczył, że po rozmowie z Mecenasem Rakoczym chciałby jeszcze coś dodać do tej poprawki  (dopisać : „w tym projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach Gminy”) .  Prowadzący obrady zapytał Radcy Prawnego, czy po zakończeniu przyjmowania wniosków formalnych można teraz  jeden z nich zmienić , na co pani Pokorska oświadczyła , że Rada nie powinna tego robić. Ustalono zatem, że wniosek radnego Krzysztofiaka głosowany będzie w pierwotnym brzmieniu („na projekty z zakresu zadań własnych Gminy”). Za tą poprawką głosowało 2 radnych , 8 było przeciw i 5 osób wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady podsumował, że wniosek ten został odrzucony.
Pod głosowanie poddana została także poprawka w § 3 pkt 2 ( dodanie zapisu o lokalnych mediach). Poprawka została przez Radę przyjęta.
Jako kolejną, głosowano poprawkę radnego Krzysztofiaka do § 6 ust. 4 (dotycząca podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia decyzji zespołu). Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, to automatycznie wykreśleniu ulegną ust. 6 i 7. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 7 radnych, a 8 było przeciw.  Radny Stefański stwierdził, że poprawka pana Krzysztofiaka została odrzucona.
Aby upewnić się, czy wszystkie wnioski poddane zostały pod głosowanie – prowadzący obrady zapytał, czy była  zgłoszona jeszcze jakaś poprawka, której Rada nie głosowała. Radny Żmudziński podał, że głosowany nie był nowy ust. 10 w § 9. Przewodniczący Rady stwierdził, że można to głosowanie przeprowadzić, choć Mecenas mówił , że nie jest to konieczne. Za wprowadzeniem do wymienionego przepisu słowa „publicznego”  Rada głosowała jednomyślnie.
Przewodniczący Rady ponownie upewnił się , że katalog zgłoszonych wniosków został tym samym wyczerpany i następnie zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia projektu uchwały z zatwierdzonymi zmianami. Za przyjęciem uchwały Nr XV/75/2015 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo głosowało 13 radnych , 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokołu).

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 28  października 2015r. o godz. 1300 .Tematami sesji będą:

1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).

Ad.9 Zamknięcie obrad XV sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 15 05 Przewodniczący Rady zamknął XV obrady Rady.

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2015 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 696
05 listopada 2015 09:11 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 09:02 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2015 09:26 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)