Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XIV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 17.09.2015r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na XV sesji w dniu 30.09.2015r.


Protokół Nr XIV/2015

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu          17 września 2015r.w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                           Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.) oraz § 30 ust.3 statutu Gminy Gniewkowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 12.06.2014r. , poz. 1825)- Przewodniczący Rady o godz. 1340  dokonał otwarcia nadzwyczajnej - XIV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                        Następnie Przewodniczący powitał przybyłych na obrady przedstawicieli Urzędu Miejskiego (lista zaproszonych gości - stanowią załącznik nr 2 do protokołu). Prowadzący obrady wyjaśnił też obecnemu Sołtysowi Sołectwa Murzynno, że Rada zadecydowała o wcześniejszym rozpoczęciu obrad  (planowany termin rozpoczęcia godz. 1400) z uwagi na uroczystości pogrzebowe śp. Wirginii Skowrońskiej- nauczycielki SP Nr 1 w Gniewkowie oraz byłej redaktorki GNIEWKORAMY, w której uczestniczyć zamierza część radnych.                                 
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.

Proponowany  porządek obrad:                          

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
5.Zamknięcie obrad sesji .

Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem porządku obrad  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
                             

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Po uprzedniej pomyłce, co do porządku obrad - Przewodniczący Rady przystąpił do punktu związanego z przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Prowadzący obrady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XIII sesji Rady , która odbyła się w dniu 26.08.2015r. , ponieważ był wyłożony w biurze Rady i umieszczony w BIP Urzędu. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia.
Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady w dniu 26.08. 2015r.
Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIII sesji , która odbyła się w dniu 26.08.2015r. został przyjęty bez uwag .

Ad. 4 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:

Ustalono, że z uwagi na to, że kilka minut wcześniej omawiano projekt uchwały , to nie ma potrzeby jego ponownego przedstawiania. Radni nie zgłosili też więcej zapytań do   proponowanych zmian. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XIV/71/2015 -  przyjęta została 14 głosami , przy jednym głosie wstrzymującym (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

                                          Po tym głosowaniu Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy, tj. do godz. 1400.
                                          Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję sołtysów i wyjaśnił im, że sesja rozpoczęła się wcześniej i podał przyczyny tej decyzji. W tych wyjątkowych okolicznościach - Rada jednogłośnie wsparła  propozycję Przewodniczącego, by wcześniej rozpocząć obrady, a następnie zarządzić przerwę i  umożliwić radnym udział w ceremonii pogrzebowej. Przerwa w obradach zarządzona została także dlatego, że na tą nadzwyczajną sesję zaproszeni  zostali również sołtysi.                                                 Kolejno, Przewodniczący Rady przekazał, że przed przerwą – Rada miała „stuprocentowe quorum” i obradowała tylko i wyłączenie w temacie zmian w budżecie Gminy związanych z otrzymanym dofinansowaniem na modernizację drogi Gniewkowo-Wierzchosławice. Uchwała została przez Radę przyjęta-za czym głosowało 14 radnych i 1 radny wstrzymał się od głosu.
                                           Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do imprezy, która jak określił: „odbyła się z dużym rozmachem” tj. do dożynek gminnych w Kijewie. Radny Stefański złożył gratulacje i podziękowania na ręce Sołtysa Sołectwa Kijewo- pana Waldemara Bednarskiego za organizację tak wspaniałych dożynek i prosił o przekazanie tych gratulacji i podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej imprezy z takim rozmachem.

Ad.5 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku nadzwyczajnej sesji – o godz. 14 05 Przewodniczący Rady zamknął XIV obrady Rady.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2015 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 907
05 listopada 2015 09:03 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 13:04 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
23 września 2015 08:41 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_nr_1_do_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)