Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26.08.2015r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską w Gniewkowie na XIV sesji w dniu 17.09.2015r.


Protokół Nr XIII/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                           Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XIII  sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (nieobecna: radna J.Robak), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                        Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz sołtysów z terenu Gminy - stanowią załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.
Proponowany  porządek obrad:

 

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
  4. Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego OKOŃ na temat  działalności od momentu powstania Stowarzyszenia oraz  planów na kolejne lata.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
6.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za I półrocze 2015 .:

- przedstawienieinformacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji .
7.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019:

-przedstawienie informacji o procedurze wyboru ławników ,

-zatwierdzenie przebiegu wyborów,

-powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ,

-przedstawienie informacji o rozpatrywanym zgłoszeniu oraz opinii o kandydacie,

-głosowanie tajne ,

-ustalenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną ,

-przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników,

-przyjecie uchwały.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)     zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25października  2015r.:

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały

d)     założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym :

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy ,  wnioski.
11.Zamknięcie  XIII  obrad Rady Miejskiej .

 

                                 Przewodniczący Rady oświadczył, iż w  związku z wystąpieniem Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu dodatkowej uchwały- zgłasza wniosek formalny w kwestii wprowadzenia projektu uchwały w sprawie  rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie(projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący otworzył dyskusję i zapytał radnych  o to, czy mają jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad. Za tą zmianą porządku  głosowało 14 radnych.

Następnie głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych.
Porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie  porządku obrad .
3.Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4.Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego OKOŃ na temat  działalności od momentu powstania Stowarzyszenia oraz  planów na kolejne lata.
5.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
6.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za I półrocze 2015r .:

- przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji .
7.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019:

-przedstawienie informacji o procedurze wyboru ławników ,

-zatwierdzenie przebiegu wyborów,

-powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ,

-przedstawienie informacji o rozpatrywanym zgłoszeniu oraz opinii o kandydacie,

-głosowanie tajne ,

-ustalenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną ,

-przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników,

-przyjecie uchwały.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na  2015 rok:

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)     zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25października  2015r.:

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

d)     założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym :

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

e)     rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie:

-przedstawienie projektu uchwały ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy ,  wnioski.
11.Zamknięcie  XIII  obrad Rady Miejskiej .

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XII sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia.
Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII  sesji Rady w dniu 15 lipca 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XII– nadzwyczajnej sesji , która odbyła się w dniu 15 lipca 2015r. został przyjęty bez  uwag.

Ad.4 Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego OKOŃ na temat  działalności od momentu powstania Stowarzyszenia oraz  planów na kolejne lata.

Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Prezesa Zarządu SW OKOŃ- pana Józefa Plisa.
Pan Prezes na wstępie oświadczył, że chciałby zapoznać radnych z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia OKOŃ, ale też  przypomnieć    okoliczności powstania Stowarzyszenia  tj. o problemach , jakie pojawiły się w funkcjonowaniu Koła PZW w lutym 2012r.  Prezes zaznaczył, że już wcześniej bywało ciężko, ale Koło „dawało radę i dogadywało się z Okręgiem , który „jak mógł, tak Koło skrobał”.  W 2012r. zapadły decyzje o zmianach, głównie Prezesa Zarządu Okręgu . Do tej pory działało 10 kół na terenie województwa i wszystko funkcjonowało bardzo dobrze, pieniądze zostawały w każdym kole, które były gospodarzami, a Gniewkowa z nich wszystkich było największe. Budżet roczny Koła to była kwota ok. 80 tys. zł. W czerwcu 2012r. zapadła decyzja, o której Gniewkowo dowiedziało się w drugiej połowie października 2012r. Wówczas Prezes  zrobił o to „małą awanturę”,  głównie o brak spotkania Zarządu w tak ważnych sprawach z gospodarzami kół.  Chodziło o pieniądze, o decyzję mówiącą o tym, że wszystkie wody są ogólnodostępne i wszystkie pieniądze miały iść do Bydgoszczy. Pan Plis wystosował pismo do Zarządu Okręgu z prośbą o rozpatrzenie utworzenia łowiska specjalnego ( co przewiduje statut PZW). Zarząd Okręgu odpowiedział, iż nie ma takich możliwości . Od tego pan Plis się odwołał i otrzymał odpowiedź, iż możliwość utworzenia łowiska specjalnego istnieje, ale musi na to wyrazić zgodę Zarząd Okręgu. W związku z ”takim postawieniem  sprawy” członkowie Koła postanowili o utworzeniu własnej organizacji . Dzięki pomocy pana Burmistrza oraz zaangażowaniu poprzedniej Rady – to Stowarzyszenie powstało. Oficjalnie działa od 1 stycznia 2014r.  Jego celem głównym jest stworzenie odpowiednich warunków  za „w miarę małe pieniądze”  do rekreacji ( jest np. ścieżka rowerowa do Michałowa). Na dzień dzisiejszy polega to na zarybianiu. Dla porównania , pan Plis podał stawki zarybiania w Zarządzie Okręgu wód w Suchatówce i Zajezierzu , a jakie środki przeznacza na to OKOŃ. W roku ubiegłym na 1 ha Stowarzyszenie wydało 2.100 zł, natomiast Okręg na taką powierzchnię przeznaczył na zarybianie  120 zł. Zdaniem Prezesa- te stawki mówią same za siebie. Pan Plis podał także, że Prezes Orzechowski podjął jednoznaczną decyzję , że niektóre gatunki ryb np. karaś –nie  jest rybą rodzimą , więc można ją łowić do oporu. W ciągu jednego roku wędkarze zabierali więc po 30-40 kg ryb. Pan Plis wyraził opinię, że „nie ma takiej możliwości, aby taki zbiornik jak Suchatówka wytrzymał takie obciążenie” , dlatego dziś jest tam pusto. W tym roku dodatkowo susza mocno obniżyła poziom wody  w jeziorach w Suchatówce i Zajezierzu . Stowarzyszenie OKOŃ stara się natomiast , by na jego akwenach te ryby były i już w tym roku jest poprawa. Prezes wyraził nadzieję, że w roku przyszłym będzie jeszcze lepiej . W ubiegłym roku do wód w Michałowie wrzucono 5 ton ryb (PZW – 800 kg). Na ten rok planuje się 8 ton narybku i już w październiku ma przyjechać 5 ton . Skala zarybiania przekroczy grubo 2 tys. zł . Od przyszłego roku planuje się zarybiać przede wszystkim tymi  szlachetnymi gatunkami np. węgorze , jesiotry, sandacze , amury i karpie (węgorz był też w tym roku, tylko w mniejszej ilości).  Zdaniem pana Plisa- dla społeczeństwa  Gniewkowa jest to bardzo ważne.  Prezes podał też wysokość składki (opłata za zezwolenie), która wynosi 105 zł od osoby i są  też ulgi dla młodzieży i   seniorów, zaś w PZW składka ta wynosi 235 zł. Stawka w PZW jest więc wyższa , a do tego organizacja ta nie prowadzi intensywnego zarybiania, co zdaniem pana Plisa wynika z wysokiego czynszu dzierżawnego. Pan Plis nawiązał też do przegranego przetargu organizowanego przez Lasy Państwowe , tłumacząc, że stało się to głównie z uwagi na cenę zaoferowaną przez PZW ( 25 tys. zł), która dla początkującego Stowarzyszenia była „nie do przeskoczenia” (przetarg był 20.04.2014r.). Pan Plis wskazał także na jeszcze jeden szczegół odróżniający Stowarzyszenie od PZW- tj. na to , że OKOŃ pilnuje , aby wędkowanie odbywało się w sposób prawidłowy, „pseudo-wędkarze” byli srodze karani ( 7 przypadków), wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na Policję, ponieważ sam nie może nakładać kar . Prezes oświadczył, że nic takiego nie dzieje się na jeziorze w Suchatówce i Zajezierzu, a śmie także przypuszczać, że jeden z wędkarzy używa aparatów prądotwórczych do łapania ryb, bo pojawiły się tam śnięte ryby , co tłumaczono  przyduchą.
Pan Plis podziękował za możliwość wystąpienia na sesji i zobowiązał się do corocznego składania takiego sprawozdania.
Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi za przedstawienie tej informacji  i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze jakiś wyjaśnień w tej kwestii. Pan Plis zaoferował udzielenie wszelkich wyjaśnień  oraz udostępnienia numeru swojego  telefonu , gdyby jakieś wątpliwości pojawiły się później. Nie było pytań, ani uwag do Prezesa , wobec czego Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu obrad.

Ad. 5 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Na początku, Burmistrz poinformował, że odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół , który kolejny raz wygrał PKS Inowrocław . Konkurencyjną ofertę złożył PKS  Bydgoszcz. Usługa dowozu dzieci do szkół będzie kosztowało Gminę 404 tys. zł.  Pan Roszak poinformował również o dwóch przetargach na modernizacje ulic w mieście: ul.Pająkowskiego  oraz ul.Zajeziernej.  Przetarg na tą pierwszą ulicę wygrała firma EUROVIA  i  Burmistrz wyraził nadzieję, że nie będzie kazusu gniewkowskiego ronda, bo to zadanie jest bardzo proste i nie wystąpią tu żadne nieprzewidziane sytuacje. Odnośnie ul.Zajeziernej dziś wprowadzone zostaną zmiany , bo brakowało na to nieco środków . Zadanie realizowała będzie firma INODROG pana Henryka Boczka  za kwotę 818 tys. zł.
Burmistrz przekazał, że ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów – termin składania ofert przypada na dzień 23.09.2015r. Pan Roszak wyraził nadzieję , że dzięki dotychczasowym doświadczeniom w zakresie gospodarki odpadami – wreszcie się ona unormuje i nie będzie z tym większych problemów ( z odbiorem, z funkcjonowaniem PSZOK-u, z pojemnikami).
Pan Roszak poruszył też temat omówiony na posiedzeniu  Komisji, a związany z koniecznością sporych zmian w budżecie z uwagi na otrzymane dofinansowanie na drogę Wierzchosławice-Wielowieś-Gniewkowo tzw.  schetynówkę. Po sesji wyjdzie przetarg , który już jest przygotowywany na przebudowę tej drogi. Czas realizacji tego zadania określony jest do końca listopada br. Burmistrz zaznaczył, że podjęto to „wyzwanie”, ponieważ środków na drogi z innych źródeł nie będzie za wiele  i skoro teraz jest taka szansa , to należy zrobić wszystko, by to zadanie przeprowadzić. 
Burmistrz poinformował o spotkaniu z przedstawicielami PKP w kontekście zakończonej przebudowy  linii, ponieważ na wniosek Gminy ma nastąpić zmiana kategoryzacji przejazdu w Buczkowie i w Perkowie . Zainstalowano tam sygnalizację świetlną i przejazdy te będą jeszcze robione , a zwłaszcza ten w Buczkowie , którego lokalizacja związana jest ze specyficznym ukształtowaniem terenu , stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa.  Burmistrz przekazał, że udało się też w końcu dojść do porozumienia z PKP w sprawie połączenia ścieżki rowerowej na przejściu przez przejazd w ul.Inowrocławskiej. W przyszłym roku ta ścieżka zostanie połączona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Burmistrz dodał, że mimo tego, iż stan obecny trwa już dość długo i do tej pory nic się nie wydarzyło, to nie ulega wątpliwości, że zagrożenie bezpieczeństwa tam istnieje  i należy to zrobić.
Burmistrz podał także informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych LSR-u  w ramach „Czarnoziemu na Soli” z udziałem kilkudziesięciu uczestników.
Do końca września złożony zostanie wniosek do BGŻ-tu  o dofinansowanie do 40% na budowę budynku socjalnego w Gniewkowie. Dokumentacja techniczna została już wykonana i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Burmistrz odniósł się również do tematu suszy informując, że wnioski z tym związane zbierane będą do końca września . Na dziś jest ich 88. Pan Roszak zastrzegł, że nie będzie oceniał, czy w odpowiednim terminie podjęte zostały decyzje o formowaniu gminnych komisji  suszowych , to były decyzje ministerialne, rządowe. To co należy do Gminy – jest robione. Pan Roszak wyraził opinię, że pani Brzuska dobrze prowadzi te sprawy . Burmistrz zwrócił się do sołtysów, aby zachęcali rolników do składania wniosków , jeśli mają taką konieczność.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 14 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad.7 Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019.
Przewodniczący Rady poinformował, że  w wyniku ogłoszonego przez Radę naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wpłynęła tylko 1 kandydatura  ( zgłoszone zapotrzebowanie – 4 ławników). Zgłoszenie spełniało wymogi formalne  w związku z czym kandydatura przedłożona została do zaopiniowania Zespołowi powołanemu do tego celu , któremu przewodniczy radny Aleksander Pułaczewski.
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym. Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Rady zaproponował  zatem powołać 3 osobową Komisję Skrutacyjną, która ze swego grona wybierze Przewodniczącego. Pan Stefański przekazał też, że po  przedstawieniu informacji o rozpatrywanym zgłoszeniu oraz opinii o kandydacie- Komisja skrutacyjna  rozda radnym karty do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata z opcją wyboru „ TAK” – „NIE” poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok . Po procedurze głosowania Komisja ustali wyniki i sporządzi stosowny protokół .
Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy do  zaproponowanej procedury wyboru ktoś z radnych ma uwagi, czy zapytania . Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego przeprowadzono głosowanie w kwestii zatwierdzenia omówionej procedury wyboru ławników.  W głosowaniu jawnym – 14 radnych obecnych na sesji opowiedziało się za jej przyjęciem.
Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Nie było zgłoszeń  i radny   Stefański zaproponował, aby w skład tej Komisji weszli radni: Szymon Krzysztofiak, Sławomir Bożko i Andrzej Żmudziński. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i lista kandydatów została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie poszczególnych kandydatur. W głosowaniu jawnym –  13 radnych opowiedziało się za kandydaturą radnego Szymona Krzysztofiaka, przy 1 głosie wstrzymującym. Takim samym stosunkiem głosów przyjęte były kolejno kandydatury: radnego Sławomira Bożko i radnego Andrzeja Żmudzińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Przewodniczącego Zespołu powołanego przez Radę ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Radny Pułaczewski przedstawił opinię Zespołu na temat kandydatury na ławnika w osobie pani Ireny Majer (opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  Następnie  Przewodniczący Rady zapytał , czy Komisja Skrutacyjna się ukonstytuowała , co Komisja potwierdziła i podała, że na Przewodniczącego wybrany został radny Szymon Krzysztofiak. Kolejno, Komisja poproszona została o rozdanie radnym kart do głosowania . Po sprawdzeniu przez radnego Bożko , że urna przygotowana do głosowania była pusta- rozpoczęto głosowanie.  Po zakończeniu procedury głosowania – Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach , w czasie której Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i przygotowała na tą okoliczność stosowny protokół ( protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Po wznowieniu obrad , Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z głosowania , zgodnie z którym pani Irena Majer została jednogłośnie wybrana na ławnika.
Przewodniczący Rady podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę i sprawne ustalenie wyników wyborów.
Prowadzący obrady ustalił następnie z Radą, że nie ma potrzeby odczytywania projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019 i otworzył dyskusję w tej sprawie. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w kwestii jej przyjęcia.
Uchwała Nr XIII/65/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019  -  przyjęta została 14 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta i tym samym potwierdzony został wybór pani Majer na ławnika.

Ad. 8 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Pani Rutkowska omówiła kolejno proponowane zmiany w budżecie. Po wystąpieniu pani Skarbnik- Przewodniczący Rady zaznaczył, że zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności wyodrębnienia puli środków własnych na modernizację drogi Wierzchosławice-Wielowieś-Gniewkowo w związku z pozyskanym dofinansowaniem na to zadanie. Kolejno, prowadzący obrady  otworzył dyskusję. Radny Kopiszka  zapytał, czy to oznacza, iż nie wpłynęło od Wojewody pismo potwierdzające otrzymanie dotacji. Burmistrz odpowiedział , że takie pismo wpłynęło od Wojewody, ale do Ministerstwa , co może potrwać jeszcze kilka dni, dlatego nie ma tego jeszcze po stronie dotacji w budżecie. Pan Roszak zaznaczył, że prawdopodobnie w związku z tym zorganizowana będzie sesja nadzwyczajna.
Nie było więcej pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XIII/66/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 12 głosami , a 2 osoby się wstrzymały (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej:

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania  projektu uchwały co zostało przyjęte, a następnie otworzył dyskusję. Z uwagi na to, że nie było chętnych do zabrania głosu- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały nr XIII/67/2015  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  w głosowaniu jawnym  głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. :

Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, że nie ma potrzeby odczytywania treści również tego projektu uchwały . Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XIII/68/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem(uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

d) założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym:

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Gniewkowa o kilka słów na temat projektu tej uchwały . Burmistrz oświadczył, że przygotowując projekt kierował się głównie stanowiskiem konwentu wójtów i  burmistrzów, zgodnie z którym samorządy są przeciwko proponowanym zmianom w prawie.  Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XIII/69/2015 w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

e)   rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Gniewkowa również o kilka słów na temat projektu  uchwały . Burmistrz oświadczył, że przygotowując przedmiotową uchwałę  działał w oparciu o dotychczasowe doświadczenie. Po 4 latach , po przeprowadzeniu głębokich analiz przyszła refleksja, że z pewnych pomysłów należy zrezygnować. Złożyło się na to wiele czynników , m.in. decyzja ustawodawcy dotycząca funkcjonowania straży. Pan Roszak zwrócił uwagę, że nasza Straż Miejska była wyjątkiem w Powiecie. Burmistrz zaznaczył, że nikt nie ocenia funkcjonowania SM , tylko na podstawie pewnych wniosków  wystąpiono o rozwiązanie tej jednostki. Pan Roszak zapewnił o staraniach , by znaleźć pracę dla strażników , by nikt nie był pokrzywdzony , aby przeprowadzić to łagodnie. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XIII/70/2015 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie

przyjęta została w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem, 1 osoba się wstrzymała  (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad. 9  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
Radni nie mieli  pytań, ani nie zgłaszali interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.10 Wolne głosy, wnioski.

Sołtys Sołectwa Więcławice – pani Małgorzata Zdrojewska wystąpiła z podziękowaniami za pomoc oraz udział w obchodach 660 lecia wsi . Pani Sołtys wręczyła okolicznościowe podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gniewkowa. Również Przewodniczący Rady podziękował pani Zdrojewskiej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego jubileuszu za bardzo „fajną imprezę”  dodając, że „choć nie było rycerzy” , to pokazy ognia były równie satysfakcjonującą atrakcją . Burmistrz przyłączył się do tych podziękowań.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Przewodniczący Rady poinformował ,że kolejna,  planowana sesja obędzie się 30 września  2015r. i zgodnie z przyjętym planem pracy Rady tematem tej sesji będzie:
„ Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.”
Przewodniczący Rady oświadczył, że razem z panem Burmistrzem chciałby wszystkich zaprosić na dożynki gminne , które odbędą się dnia 6 września 2015r. w Kijewie.  Radny Stefański zapowiedział, że po sesji wręczy razem z Burmistrzem zaproszenia dla sołtysów, natomiast pozostałe osoby otrzymają zaproszenia pocztą.

Ad.11 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 14 05 Przewodniczący Rady zamknął XIII obrady Rady, życząc wszystkim miłego popołudnia, po czym razem z panem Roszakiem przystąpili do wręczania sołtysom zaproszeń  na dożynki.

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2015 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 829
13 listopada 2015 07:36 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [suplement_do_protokolu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 09:03 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2015 10:22 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)