Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokoł Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 15 lipca 2015r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na XIII sesji w dniu 26 sierpnia 2015r.


Protokół Nr XII/2015

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu          15 lipca 2015r.w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                           Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.) oraz § 30 ust.3 statutu Gminy Gniewkowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 12.06.2014r. , poz. 1825)- Przewodniczący Rady o godz. 1500  dokonał otwarcia nadzwyczajnej - XII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnej J.Robak), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                        Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz sołtysów z terenu Gminy - stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                        
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.
Proponowany  porządek obrad:                          

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XI sesji.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
c) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia :
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
d)zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
5.Zamknięcie obrad sesji .
Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem porządku obrad  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
                             

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XI sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z XI sesji Rady , która odbyła się w dniu 24.06.2015r. , ponieważ był wyłożony w biurze Rady i umieszczony w BIP Urzędu. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia.
Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady w dniu 24.06. 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XI sesji , która odbyła się w dniu 24.06.2015r. został przyjęty bez uwag .

Ad. 4 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich:

Przewodniczący Rady poinformował, że tuż przed sesją odbyło się posiedzenie wszystkich Komisji Rady i projekt ten był dyskutowany.  Przewodniczący zwrócił uwagę, że w związku z tym , że w § 3 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, nie będzie specjalnego upoważnienia dla niego w celu występowania w tej sprawie. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, zmieniona zostanie treść § 1 , która od początku zdania brzmiała będzie następująco:  „§ 1. Opiniuje się pozytywnie z uwagami określonymi w § 2(…)”. Zmianie ulegnie również zapis § 2, gdzie na końcu zdania dodaje się słowa: „(…) zgodnie z załącznikiem do uchwały. Radny Stefański podkreślił, że za uchwałą będzie wystąpienie  Burmistrza w tej sprawie, gdzie bardzo dokładnie przedstawiony zostanie obszar, o ochronę którego Gmina występuje poprzez podanie numerów poszczególnych działek.
Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XII/61/2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich  -  przyjęta została 14 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia:

Z uwagi na fakt, iż projekt przedmiotowej uchwały także omawiany był krótko przed sesją - Przewodniczący Rady bez przedstawiania projektu otworzył dyskusję  na jego temat. Nie było chętnych do zabrania głosu- Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały nr XII/62/2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia w głosowaniu jawnym  głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

c)
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, ale w związku z brakiem uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia przez Radę uchwały.
Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia -  przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych -14 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

d) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, ale w związku z brakiem uwag- dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały.
Uchwała Nr XII/64/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania -  przyjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym -14 radnych głosowało „za” (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad.5 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku nadzwyczajnej sesji – o godz. 15 10 Przewodniczący Rady zamknął XII obrady Rady, życząc przybyłym miłego popołudnia.

 

 

 Podpisał: Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2015 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 775
05 listopada 2015 09:04 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 12:05 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2015 10:49 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_protokolu_nr_xii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)