Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 24.06.2015r.

Protokół Nr XI/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                           Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                        Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz sołtysów z terenu Gminy - stanowią załącznik nr 2 do protokołu). Przewodniczący nawiązał jeszcze do poprzedniej sesji dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie części uroczystej tych obrad. Pani Dyrektor Kowalskiej  podziękował za gościnę, a pracownikom  Ośrodka za przygotowanie sali oraz nagłośnienia. Na ręce pana Burmistrza –radny złożył też podziękowania pracownikom Urzędu zaangażowanym  w organizację tej części sesji. 
Ponownie – Przewodniczący Rady podziękował  pani Dyrektor Elżbiecie Torgowskiej oraz pani Dyrektor Annie Kiestrzyn,  panu Dyrektorowi Aleksandrowi Kręcowi  oraz przedstawicielom społeczności Szkoły w Gąskach i młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie za uświetnienie sesji przygotowanymi z okazji 25-lecia samorządu występami.
                                         Przewodniczący Rady poinformował również o wyborach do Izb Rolniczych , jakie odbyły się w dniu 31 maja 2015r. Następnie pogratulował ponownego wyboru do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej panom : Janowi Kopciowi oraz Julianowi Bajerowskiemu. Pan Stefański oświadczył, iż dla nowych delegatów przygotowane zostały okolicznościowe adresy, które z uwagi na nieobecność obu panów przekazał radnym z  właściwych okręgów z prośbą o wręczenie  – dla p.Kopcia przez radną K.Milewską i dla p.Bajerowskiego  przez radnego K.Mnicha. Pan Stefański przekazał również , że kandydatami w tych wyborach byli też : pan Karol Smoła z Kawęczyna  i  pan Grzegorz  Raczyński z Klepar.
                                   Przewodniczący Rady wskazał na zaproszenia , jakie rozdane zostały przed sesją na jubileusz 660-lecia wsi Więcławice, do udziału w którym , wraz z panem Burmistrzem serdecznie zachęcił.
                                              
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.
Proponowany  porządek obrad:

                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy:
-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
-przyjęcie sprawozdania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
c) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” :
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 15 w obrębie miejscowości Wielowieś i Bąbolin, gmina Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały ,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
e) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
g) powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
8.Wolne głosy,  wnioski.
9.Zamknięcie  obrad sesji  .

                                 Przewodniczący Rady oświadczył, iż w  związku z ogłoszeniem postanowienia o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego- zgłasza wniosek formalny w kwestii wprowadzenia do porządku obrad w pkt 6 ppkt h projektu uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący otworzył dyskusję i zapytał radnych  o to, czy mają jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad. Za tą zmianą porządku  głosowało 15 radnych.

Następnie głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych.
Porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy:
-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
-przyjęcie sprawozdania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,c) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” :
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 15 w obrębie miejscowości Wielowieś i Bąbolin, gmina Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały ,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
e) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
g) powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
h) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.:
-przedstawienie projektu uchwały,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
8.Wolne głosy,  wnioski.
9.Zamknięcie  obrad sesji  .

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z X sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia.
Radny Żmudziński zgłosił, że ma uwagę do protokołu, a konkretnie do załącznika nr 5 – opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2014, który odczytał na sesji Przewodniczący tej Komisji- radny Pułaczewski. W pkt 3 tej opinii Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał m.in. ”-upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 mln złotych, który nie został wykorzystany” , zaś w załączonej do protokołu opinii to zdanie ma następujące brzmienie: ”-upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 mln złotych, który został wykorzystany”. Radny Żmudziński zaznaczył, że przesłuchał nagranie z sesji, aby się upewnić, czy się nie przesłyszał, ale rzeczywiście taki błąd zaistniał. Pan Żmudziński poprosił, aby przed głosowaniem poprawić tą treść tak , jak odczytał to pan Pułaczewski. Przewodniczący Rady upewnił się, że chodzi o dodanie słowa „nie”, co pan Żmudziński potwierdził. Przewodniczący Rady poprosił o ustosunkowanie się do tego przez Burmistrza. Pan Roszak powiedział, że jak najbardziej-radny ma słuszność, jest to oczywista pomyłka pisarska i należy to poprawić. Przewodniczący Rady zapewnił, że zostanie to poprawione, ale nie w tym momencie, bo nie ma technicznych możliwości. Pan Żmudziński zapytał o to, jak więc mają radni głosować skoro  treść tego protokołu jest niezgodna. Przewodniczący Rady odpowiedział, że zatwierdzany będzie protokół ze zmianą zgłoszoną przez radnego , tj. wraz z dodaniem w załączniku nr 5 słowa „nie” , przez co zdanie będzie mówiło „kredytu, który nie został wykorzystany”. Burmistrz dodał, żeby była jasność i sytuacja była klarowna- jest to oczywista omyłka i „w sprawozdaniu z sesji” musi to być poprawione, ponieważ stan faktyczny jest taki, że ten kredyt nie został wykorzystany, z tego debetu nie została wydana ani jedna złotówka. Pan Roszak zaznaczył również, że dla wykonania budżetu nie ma to większego znaczenia, ale by było to czytelne dla wszystkich: radnych, sołtysów i gości- ani jedna złotówka z tego debetu nie została wykorzystana, dlatego jest wskazane, by uznać to za pomyłkę z uwagi na to, że w protokole z poprzedniej sesji nie ma tego słowa naniesionego.
Przewodniczący Rady zapytał o jeszcze inne uwagi do protokołu.
Nie było więcej uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady w dniu 27 maja 2015r. wraz z poprawką zgłoszoną przez radnego Andrzeja Żmudzińskiego. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z X sesji , która odbyła się w dniu 27 maja 2015r. został przyjęty wraz z  uwagą zgłoszoną przez radnego Andrzeja Żmudzińskiego.

W trakcie głosowania, na obrady przybył pan Julian Bajerowski – przedstawiciel Gminy Gniewkowo do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wybrany w  wyborach w dniu 31 maja 2015r.  Przewodniczący Rady pogratulował panu Bajerowskiemu tego wyboru i wręczył okolicznościowy adres, o którym mówił na początku sesji.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz poinformował, że w ostatnich dniach dokonano odbioru technicznego budynku świetlicy w Suchatówce. Aktualnie budynek zgłoszony został do użytkowania poprzez zawiadomienie skierowane do Starostwa. Pan Roszak przekazał także, że jutro wychodzi wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz powiedział również o naliczeniu kary za nieterminowe wykonanie w wysokości ok. 80 tys. zł
Pan Roszak przekazał też informację z Urzędu Marszałkowskiego o uruchomieniu i wdrożeniu do realizacji środki za budowę 4 boisk i tych dwóch mniejszych. Jest to łączna kwota – niespełna 800 tys. zł. Burmistrz powiedział, że oczekuje się na te środki, jak również na płatność związaną z rozbudową oczyszczalni (ok. 630 tys. zł, a wcześniej wpłynęło ok. 300 tys. zł). Na wszystkich boiskach przeprowadzona została kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i z zadowoleniem przyjęto pozytywną ocenę tych projektów. Zatwierdzona została ostateczna koncepcja budowy budynku socjalnego przy ul.Cmentarnej w Gniewkowie. Realizuje to firma z Poznania. Budynek ma być podpiwniczony i mieścić ma 20 lokali. Etap budowy ścieżki rowerowej związany jest z rozpoczęciem procedury wywłaszczeniowej. Z otrzymanych od niektórych rolników, właścicieli gruntów- sygnałów wiadomo już, że nie będzie to miła procedura. Inwestycja ta ma być zrealizowana do końca października.
Do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy złożona została propozycja przejęcia budynku z Brannie, w której to sprawie od dłuższego czasu trwają rozmowy z kierownictwem Agencji. ANR wystąpiła do Gminy o przejęcie tego budynku, co Gmina jest w stanie uczynić za 500 tys. zł. Burmistrz oświadczył, że jest to „budynek zdegradowany, zdewastowany” dla 8 rodzin i zaznaczył, że drugi raz nie zostanie popełniony taki błąd, jaki zrobiła Rada w 2005 roku wyrażając zgodę na przejęcie pałacu w Markowie z 12 rodzinami, który był również objęty działaniem Konserwatora Zabytków. Budynek ten przejęty został z ogromnymi obciążeniami, związanymi z remontami, przebudową za 300 tys. zł, gdy wartość robót podanych w kosztorysach wynosi 2,5 mln zł.
Od przyszłego tygodnia rozpoczęte zostaną prace związane z termomodernizacją i przebudową  budynku nr 8 na Rynku, co czynione będzie także w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Burmistrz wyraził nadzieję, że po tym remoncie, będzie to jeden z ładniejszych budynków na Rynku.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za to wystąpienie i jednocześnie poprosił o wyjaśnienie w kwestii informacji na temat tego, że Gmina ma przejąć budynek w Brannie „za 500 tys. zł”. Burmistrz potwierdził, że taką właśnie kwotę podał – 0,5 mln zł. Dodał też, że to Agencja , jako właściciel budynku, wystąpiła do Gminy z propozycją, by go przejęła. Na pytanie radnego Rychlewskiego, czy to Gmina ma zapłacić tą kwotę –pan Roszak wyjaśnił, że chodzi o przekazanie tych funduszy Gminie wraz z budynkiem. Przewodniczący Rady powiedział, że z tego , co Burmistrz wcześniej mówił – radni zrozumieli, że przejęcie ma nastąpić za tą kwotę.
Wiceprzewodniczący Rady nawiązał do tematu wywłaszczenia związanego z budową ścieżki i poprosił Burmistrza o podanie konkretnych kwot wynikających z ustawy, z uwagi na fakt, że chodzi tam zarówno o grunty prywatne, jak i grunty kościelne. Burmistrz odpowiedział, że za chwilę wykonane zostaną operaty, dlatego nie chciałby dziś mówić o kwotach za metr kwadratowy, bo jest to uzależnione od klasy bonitacji. Rodzaj własności gruntu, to, kto jest właścicielem gruntu- nie ma wpływu na kwestię odszkodowania. Przygotowane zostaną przez rzeczoznawcę operaty szacunkowe, a następnie Wojewoda wyda stosowne decyzje, bo chodzi tu o drogę krajową.
Radny Pułaczewski zapytał o termin wykonania budynku komunalnego. Burmistrz odpowiedział, że budynek przy ul.Cmentarnej- zgodnie z założeniami w tym roku, chyba  do końca października - ma mieć dokumentacje techniczną. Jak dokumentacja zostanie przygotowana, to w tym roku złożony zostanie wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie to stanowić może ok. 30-35% wartości zadania. Jest to jedyne, możliwe źródło pozyskania dofinansowania na tego typu cele. Wykonanie zaś, planuje się w roku przyszłym.
Radny Krzysztofiak zapytał o to, kto ponosi koszty wywłaszczenia gruntów pod ścieżkę rowerową, na co Burmistrz odpowiedział, że Gmina Gniewkowo. Radny zapytał też o to, czy środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie. Pan Roszak wyjaśnił, że wszystko zależy od poziomu odszkodowań. Grunt pod drogę w Suchatówce również pozyskany był w oparciu o spec-ustawę i tam wartość tego wyniosła ok. 90 tys. zł. Burmistrz powiedział, że w tym przypadku ta kwota może być trochę wyższa, bo jeśli chodzi o ilość metrów kwadratowych gruntu- to planowana ścieżka ma ich więcej, no i dużo zależy od klasy bonitacji gruntów. Pan Krzysztofiak zapytał, czy kwestia wypłaty odszkodowań w Suchatówce została już załatwiona. Burmistrz oświadczył, iż nie jest pewien , czy wszystkie odszkodowania zostały już wypłacone, ale środki są zabezpieczone i decyzje wywłaszczeniowe są prawomocne i generalnie nie ma z tym problemu.
Radny Krzysztofiak   poprosił o podanie statusu umowy na dofinansowanie  na przebudowę dróg (ul.Cmentarna), czy ta umowa jest już podpisana. Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Cmentarną- to jest na pewno informacja o dofinansowaniu i myśli, że za chwilę to dofinansowanie będzie.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 15 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad. 5 Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy – panią Bogumiłę Pęczkowską oraz  Dyrektora  MGOKSiR– panią Joannę Kowalską  o „esencjonalne” przedstawienie przedłożonych informacji (informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu).
Jako pierwsza wystąpiła pani Pęczkowska, a następne informację omówiła w skrócie pani Kowalska.
Kolejno Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zaznaczając, że będzie ona wspólna do obu informacji, natomiast głosowania w sprawie ich przyjęcia przeprowadzone zostaną oddzielnie.
Radny Ratajczak zaznaczył, że oferta w mieście dotyczy również osób dorosłych, bo zauważył to w przedstawionych materiałach. Radny Stefański stwierdził, że jeśli tak jest- to bardzo dobrze , bo ważna jest również integracja pokoleniowa.
Nie było więcej głosów w dyskusji , wobec czego Przewodniczący ją zamknął i przystąpiono do głosowania przedstawionych informacji. Jako pierwsze głosowane było przyjęcie informacji omówionej przez panią Sekretarz. Informacja przyjęta została w głosowaniu jawnym - 14 głosami  , przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Informacja  przedstawiona przez panią Dyrektor przyjęta została takim samym stosunkiem głosów , tj. 14 „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Ad. 6 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Pani Rutkowska omówiła kolejno proponowane zmiany w budżecie, a następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań do projektu uchwały , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XI/53/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik SZEAS w Gniewkowie- pani Paulina Wicleben. Z uwagi na to, że nie było chętnych do zabrania głosu- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały nr XI/54/2015 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania  w głosowaniu jawnym  głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

c) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”:

O przedstawienie projektu poproszona została pani Wicleben, która przed omówieniem zmian zaznaczyła, że w tym przypadku również uwzględniono wszystkie uwagi nadzoru.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Robak zgłosiła wniosek formalny, aby w § 5 w ust. 1 pkt 3 zmienić wysokość średniej ocen  z 4,5 do 4,0.
Radny Jerzy Ratajczak zasugerował natomiast, by  średnia 4,0 odnosiła się tylko do uczniów Szkoły Zawodowej, zaś dla uczniów pozostałych szkół- 4,5.
Przewodniczący Rady podsumował, że są w tej chwili 2 wnioski formalne o zmianę uchwały w tym samym punkcie.
Radna Robak oświadczyła, że jako uzasadnienie dla swojego wniosku chciałaby wyjaśnić , co było „myślą przewodnią” dla tej propozycji- radna uznała, że nie można tworzyć przepisów, które będą zaporowe. Jest stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce , zaś to stypendium, o którym teraz jest mowa dotyczy wybitnych osiągnięć w sporcie . Tu poprzeczka i tak jest wysoko postawiona, bo mowa jest o : I, II, III miejscu na szczeblu wojewódzkim i są to konkursy, zawody indywidualne (nie grupowe!), podobnie jak w przypadku konkursów, przeglądów artystycznych , festiwali artystycznych (I, II, III miejsca). Często osiągnięcia sportowe wymagają dużo czasu, wysiłku i nie pozwalają osiągać średniej powyżej 4,0, a to jest i tak „bardzo przyzwoita” średnia w przypadku innych, nieedukacyjnych osiągnięć.
Przewodniczący Rady ponownie zaznaczył, że do rozpatrzenia Rada ma 2 wnioski formalne: pierwszy radnej Joanny Robak polegający na zmianie w § 5 ust. 1 pkt 3 wartości liczbowej z 4,5 na 4,0 oraz drugi- radnego Jerzego Ratajczaka, który wystąpił o to, by punkt ten brzmiał następująco ” w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 , natomiast w Szkole Zawodowej- 4,0”.  Pod głosowanie jako pierwszy poddany został wniosek radnej Robak. W głosowaniu jawnym za przyjęciem tej poprawki głosowało 11 radnych , 1 osoba była „przeciw” i 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący Rady podsumował, że wniosek został przegłosowany, wobec czego bezzasadne jest głosowanie wniosku radnego Ratajczaka. Kolejno, radny Stefański zarządził głosowanie całego projektu uchwały , po przyjętej poprawce.
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”-  przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych -12 głosami, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 15 w obrębie miejscowości Wielowieś i Bąbolin, gmina Gniewkowo:
Przewodniczący Rady  poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz zaznaczył, że  również „esencjonalnie” odniesie się do tego projektu, ponieważ szczegółowo został on już omówiony na posiedzeniu Komisji. Pan Roszak oświadczył, że jest to kontynuacja planu, który przyjęty był 2 lata temu. Po rozmowach, negocjacjach Burmistrza z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – plan ten został poszerzony. Konieczne jest zaplanowanie przebudowy skrzyżowań z drogami na Bąbolin i Ostrowo, a dzięki temu wykonanie pasów wyłączeniowych na drodze krajowej pod kątem zjazdu- skrzyżowania na działki w Wielowsi.
Przewodniczący Rady otworzył  następnie dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 15 w obrębie miejscowości Wielowieś i Bąbolin, gmina Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych uczestniczących w sesji opowiedziało się za jej przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

e) uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
Przewodniczący Rady  poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską o omówienie projektu uchwały.
Pani Kowalska poinformowała, że przedłożony projekt stanowi korektę istniejącego Regulaminu, a zaproponowane zmiany wynikają ze zmiany ustawy regulującej tą tematykę oraz podyktowane zostały potrzebami w zakresie naszej gospodarki odpadami komunalnymi. Z-ca Burmistrza zaznaczyła, że poszczególne zmiany omówione zostały na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady otworzył  następnie dyskusję.
Radny Ratajczak zaznaczył, że już o tym rozmawiano na Komisji, ale zamierzał zadać pytanie Komendantowi Straży Miejskiej i Komendantowi Policji odnośnie respektowania przepisów, ale nie może tego uczynić ponieważ panowie są nieobecni.
Przewodniczący Rady zapewnił, że pan Burmistrz przekaże uwagi radnego.
Pan Ratajczak dodał, że chodzi mu o „psy i mycie pojazdów”, bo skoro nie można zabezpieczyć respektowania tych przepisów, to jaki ma sens ich uchwalanie. Radny Stefański stwierdził, że uregulowania Regulaminu wynikają z ustawy, a więc aktu wyższego rzędu. Następnie porosił Radcę Prawnego o ustosunkowanie się do omawianej kwestii. Prof. Rakoczy stwierdził, że radny Ratajczak zwrócił uwagę na jedną z ogromnych bolączek prawa ochrony środowiska, a mianowicie „słabość środków egzekucyjnych”. Nie oznacza to jednak, że nie należy wprowadzać regulacji, choć słabość środków egzekucyjnych jest dosyć istotna. Zdaniem Mecenasa jest to kolejny „knot legislacyjny”. Ustawodawca wyposażył rady gmin w kompetencje uchwałodawcze, a organu wykonawczego nie wyposażył w należyte środki egzekucyjne. Pozostaje zatem tylko wierzyć w to, że nasi mieszkańcy „ekologicznie wyedukowani, odpowiedzialni i świadomi” będą uwzględniali te postulaty w sytuacji, nawet jeśli przepis jest tzw. „lex in perfecta” tj. nie ma żadnej sankcji po jego stronie. Rolą organów gminy jest zatem uświadamianie i pokazywanie własnym przykładem, że „to mycie samochodów i wyprowadzanie psów w odpowiedni i kulturalny sposób”, jest nie tylko kwestia obowiązku prawnego, ale też jakiegoś obyczaju i zasad współżycia społecznego. Pan Rakoczy podziękował panu Ratajczakowi za zwrócenie uwagi na tą kwestię , ale środowisko praktyków i naukowe od wielu lat postuluje, by te przepisy wyposażone były w odpowiednie sankcje. Rada sama tego zrobić nie może, ale Regulamin uchwalić musi.
Przewodniczący Rady podziękował Radcy Prawnemu „za wsparcie” i stwierdził, że polegając na wysokiej świadomości mieszkańców – trzeba ten Regulamin przyjąć.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem, 1 osoba była „przeciw”  (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:
Przewodniczący Rady  ponownie poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską o omówienie projektu uchwały.
Pani Kowalska poinformowała, że do przedłożonego projektu uchwały zgłasza autopoprawkę dotyczącą § 3, a następnie odczytała treść tego przepisu w nowym , następującym brzmieniu:
”§3.Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości  przypadków niewłaściwego świadczenia  usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:
1)w ciągu 3  dni od zaistniałego przypadku;
2)telefonicznie  pod numerem telefonu 52 354 30 38, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, drogą elektroniczną  poprzez  e-mail urzad@gniewkowo.com.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo;
3)w uwagach należy podać jakiej usługi zgłoszenie dotyczy, adres nieruchomości, dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu).”
Przewodniczący Rady otworzył  następnie dyskusję.
Radny Ratajczak oświadczył, że jeden z mieszkańców zapytał go o to, czy odpady będzie można wyrzucać do swojego pojemnika i czy zostanie to zabrane. Radny zaznaczył, że było to już dyskutowane na posiedzeniu Komisji, ale chciałby teraz jeszcze uzyskać takie potwierdzenie.
Burmistrz odpowiedział, że wprowadzane zmiany dotyczą też kwestii pojemników. Pan Roszak potwierdził, że tak jak mówił na Komisji- „chciano zrobić dobrze”, by firma , która zajmować będzie się wywozem zaopatrzyła mieszkańców w pojemniki. Jest z tym ogrom problemów, dlatego teraz nastąpi wycofanie z tego obowiązku. Jest to bowiem obowiązek właścicieli nieruchomości - wynikający z ustawy. Jutro odbędzie się kolejne spotkanie z firmą MPO, aby dążyć do tego, by zabierała wszystkie odpady. Pan Roszak zaznaczył, że generalnie podmiot taki ma obowiązek wywozu wszystkich odpadów, ale chodziło o to, by „nie prowokować i nie stawiać innych pojemników”. Jak pracownik obok pojemnika MPO widzi jeszcze np. 2 inne, to powstają wątpliwości dotyczące pochodzenia odpadów. Sugerowano, by obok pojemnika stawiane były worki z odpadami zmieszanymi. Jutrzejsze spotkanie ma na celu ustalenie, aby te śmieci były zabierane, bo od ok. 2 tygodni widać , że w tym zakresie „dzieje się niedobrze”. Firma ma obowiązek odbierania wszystkich odpadów i „trochę ta sytuacja przez MPO postawiona była na ostrzu noża”, a Burmistrz zmierza do tego, by ta sytuacja się unormowała zwłaszcza, że zbliża się okres letni i gospodarka odpadami może generować różne uciążliwości.
Radny Ratajczak zapytał, czy to oznacza, że te śmieci będą zabrane, co Burmistrz potwierdził.
Radny Żmudziński zapytał, czy kiedy pojemniki nie będą już dostarczane przez Urząd  mieszkańcom to nie zostanie to postrzeżone jako podwyżka. Burmistrz zaznaczył, że szczegółowo mówił o tym na Komisji, iż na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do zmniejszenia stawki, bo to dotyczy roku 2016, a podpisana umowa nadal obowiązuje. Uchwała ta jednak podjęta musi być , bo w lipcu ogłoszony będzie przetarg na kolejny rok. To nie jest kwestia tego, że „Urząd dostarcza”, bo to Rada podejmuje świadomie uchwałę. Rada poprzedniej kadencji zdecydowała o realizowaniu obowiązku spoczywającego zgodnie z ustawą na właścicielu nieruchomości przez firmę wywozową. Gniewkowo jest w tym zakresie wyjątkiem w Powiecie. Chciano dobrze, ale generuje to wiele problemów, dlatego taka decyzja.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy w związku z tym, że od przyszłego roku Gmina nie będzie zabezpieczać pojemników, czy znajdą się w tej nowej  umowie takie zapisy, które zobowiązywałyby odbiorcę odpadów do odbioru śmieci ze wszystkich pojemników, jakie są na posesji, czy też może będzie to jakoś ograniczone np. liczbą mieszkańców w danym gospodarstwie- 30 l / 1 mieszkańca. Radny zapytał,  czy on – jako właściciel będzie mógł kupić sobie np. pojemnik 700 l i zostanie to odebrane. Przewodniczący Rady zaznaczył, że mimo iż zmiany zmierzają w tym kierunku, to nie może być tak, że „radny będzie jednocześnie odbiorcą śmieci i przekaźnikiem, bo chodzi tylko o swoje, własne śmieci”. Burmistrz dodał, że przygotowując przetargi – bazuje się na określonych normatywach, bo nie jest tak, że „są to jakieś wielkości z kapelusza”, tylko to opiera się na wyliczeniach, na tych normatywach. Sytuacja z obecnymi problemami wiąże się z tym, że przyszła nowa firma. Cały czas apelowano o to, by nie robić problemów, jeśli odpadów jest więcej, ale dokonano sprawdzenia, bo nie może być tak, że ktoś segreguje odpady, rodzina składa się z 2 osób i wystawia np. 3 pojemniki. Burmistrz podał swój własny przykład tj. rodzinę pięcioosobową i pojemnik 240 l , która segreguje śmieci i ten pojemnik jest wystarczający. Pan Roszak powiedział, że nie ma potrzeby, by wystawiał dodatkowo 2 pojemniki, czy np. 2 worki. Pojemnik starcza na odpady zmieszane, oprócz których we workach wystawiane są odpady posegregowane. Ustawa jasno precyzuje, że gmina , a w jej imieniu firma- ma odebrać od mieszkańca wszystkie odpady, a jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe – to jest jeszcze PSZOK, gdzie należy dostarczyć takie odpady. Do tego są jeszcze takie akcyjne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, że firma MPO jeździ i je zbiera.
Radny Kopiszka zauważył, że zarówno dziś, jak i na Komisjach była mowa o pojemnikach, a radny chciałby wiedzieć, czy również worki do segregowanych odpadów nie będą dostarczane. Burmistrz zapewnił, że worki do segregacji dostarczane będą tak, jak dotychczas. Z-ca Burmistrza zwróciła uwagę, że to również postanowiono wyłączyć. Przewodniczący Rady uściślił, że zarówno pojemniki, jak worki – zapewniane będą przez „producentów śmieci”.
Radny Żmudziński oświadczył, że nasuwa się mu pytanie , bo i tego wykluczyć nie można, że kogoś nie będzie stać na zakup pojemnika, na co Burmistrz odpowiedział, że nie trzeba pojemnika kupować, można go np. wydzierżawić.
Prof.Rakoczy wyjaśnił, że ustawa w art. 5 nakłada obowiązek „wyposażenia” nieruchomości w pojemnik, natomiast nie mów jaki ma być tytuł prawny do tego pojemnika , czy właściciel nieruchomości ma być najemcą, dzierżawcą, czy też posiadaczem samoistnym  pojemnika. Ważne jest, aby fizycznie ten pojemnik tam się znajdował. Zdaniem Mecenasa zorganizowanie tego nie stanowi zbytniego kłopotu. Przyznał też za Burmistrzem, że rozwiązanie, jakie przyjęte zostało w Gniewkowie- nigdzie więcej nie występowało. Radzie należy się ogromny ukłon za to, że chciała odciążyć mieszkańców od tego obowiązku, ale generalnie samorządy idą w stronę minimalizacji swoich obowiązków, ponieważ chcą trochę wymusić na mieszkańcach proekologiczne zachowania i poczucie odpowiedzialności za tą gospodarkę odpadami. Zdaniem Mecenasa niewątpliwe, „ten element pojemnika będzie takim stymulatorem”, by o tych swoich odpadach pamiętać.
Radny Krzysztofiak stwierdził, że z tymi pojemnikami , to nie jest tak , że jest to zupełnie za darmo, ponieważ ta  firma  wlicza sobie to w koszty w przetargu, więc nie ma różnicy, czy radny kupi sobie ten pojemnik, czy będzie miał to właśnie tak wliczone. Przewodniczący Rady zapytał o to, jak może to czynić, skoro stawkę ustala Rada. Pan Rakoczy powiedział, że rozumie intencję radnego w ten sposób, że dla radnego obojętne jest , czy za pojemnik zapłaci tytułem czynszu , czy też w opłacie i z tego punktu widzenia- rzeczywiście nie ma to różnicy. Różnica jest natomiast w obowiązkach utrzymania tego pojemnika, bo obecnie obowiązek ten obciąża Spółkę i koszty utrzymania go w należytym stanie technicznym, wymiany, czy utrzymania czystości, zabiegów sanitarnych- wliczy sobie w tą tzw. „opłatę śmieciową”. Po zmianie – będzie to musiał zrobić własnym , domowym sposobem właściciel nieruchomości i pewnie przełoży się to na skalkulowanie przez potencjalnego wykonawcę stawki w ofercie.
Nie było więcej pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi przyjęta została w głosowaniu jawnym – 10 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem , 5 osób wstrzymało się od głosowania  (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

g)  powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:
Przewodniczący Rady  poinformował o zgłoszonym przez Prezesa SO w Bydgoszczy zapotrzebowaniu na ławników na kadencję 2016-2019. Radny zachęcił też do zgłaszania kandydatur na ławników i przekazał dane z zakresu tego: kto może i kto nie może być ławnikiem oraz kto może dokonać zgłoszenia kandydata.  Przewodniczący nadmienił również, że w sprawie tych wyborów Rada otrzymała wystąpienie od Krajowej Rady Sędziów Społecznych i podał przesłanie tego wystąpienia- aby wybrać osoby dyspozycyjne i chętne do pracy.
Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz o omówienie projektu uchwały. Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej przedstawił propozycję składu tego zespołu sugerując, aby byli to przewodniczący komisji Rady oraz z ramienia Urzędu- pani Sekretarz.
Przewodniczący Rady otworzył  następnie dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych uczestniczących w sesji opowiedziało się za jej przyjęciem , 1 osoba wstrzymała się od głosowania  (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

g) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. :
Przewodniczący Rady poprosił panią Pęczkowską o omówienie projektu uchwały. Pani Sekretarz podała podstawy prawne wywołania tej uchwały i przedstawiła jej proponowaną treść.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.  przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosowania  (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad. 7  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

                              Radny  Stefański oświadczył, że chciałby zgłosić „taką przyszłościową interpelację” i  poinformował, że na pikniku rodzinnym w Szadłowicach Sołtys Sołectwa Słońsko przekazała mu informację, o planowanej modernizacji drogi Słońsko w kierunku do Gąsek  przez Gminę Inowrocław. Jest też tam odcinek drogi powiatowej, w czym Wójt Gminy Inowrocław ma partycypować. Dlatego radny wnioskuje, aby w przyszłym roku przewidzieć modernizację drogi (ok. 700 m bruku) w kierunku do pana Rutkowskiego oraz ok. 100 m na drodze żużlowej do państwa Leśniewskich. Byłby wówczas zapewniony ciąg komunikacyjny łączący Słońsko i Szadłowice.
                                 Radny Krzysztofiak zapytał o termin rozpoczęcia inwestycji- budowy łącznika ul.Toruńskiej z ul.Sikorskiego, bo kolejna zaplanowana inwestycja- to ul.Zajezierna.
Radny zgłosił też interpelacje mieszkańców ul.Ciegielnej o wyrównanie zjazdu.
Burmistrz odpowiedział, że „albo już,  albo za chwilę ten zjazd będzie zrobiony”. Co do tegorocznych inwestycji – to na ul.Zajezierną kończone jest  przygotowanie dokumentacji; przy budowie łącznika prace ruszą za chwilę i zadanie to realizowała będzie nasza Spółka Komunalna, bo przewidziano tam nawierzchnię z kostki i wykonanie odwonienia, kanalizacji.
                                Radny Żmudziński oświadczył, że ma pytanie, ale właściwie do pani Skarbnik. Radny nawiązał do deklaracji pana Burmistrza, z której wynikało, że w ubiegłym roku „ani złotóweczka nie została ruszona” z tych 2 mln zł wynikających z upoważnienia. Pan  Żmudziński zapytał, czy w tym roku coś będzie zaciągane z tej puli, jeśli tak, to w jakiej wysokości. Pani Skarbnik odpowiedział, że dla zachowania płynności, jeśli dobrze pamięta- to w miesiącu maju, zaciągnięto takie zobowiązanie trzykrotnie. Były to w sumie- 4 dni na kwotę ok. 100 tys. zł. Odsetki z tego tytułu wynosiły 55 zł za 1 dzień. Na dziś zaciągnięty jest debet na ok. 250.000 zł – od dwóch dni w związku z opłaceniem faktur za boiska, nie otrzymaniem jeszcze dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Debet uruchomiony został dla zachowania płynności finansowej, by móc uregulować wszystkie zobowiązania typu: ZUS, podatki oraz by móc przekazać w całości fundusz socjalny dla szkół (kwota ok. 700 tys. zł). Radny zapytał, czy dobrze rozumie, że „te 100 tys. zł wróciło”. Pani Skarbnik zapewniła, że „to z maja- tak”, bo raz było to na 2 dni ok. 140 tys. zł, a potem było ok. 100 tys. zł na 1 dzień, bo co chwilę dochody jakieś wpływają.
Burmistrz dodał,  jest „taka praktyka, stosowana od wielu lat i nie ma w tym nic złego”. Pan Roszak zastrzegł, by nie było tu żadnych wątpliwości, czy można coś takiego robić. Na to jest zgoda Rady w oparciu o uchwałę , która podejmowana jest co roku w tym zakresie. Tak, jak zauważyła pani Skarbnik, są takie sytuacje , na które nie ma się wpływu np. na to , kiedy Urząd Marszałkowski przekazuje dotacje. Środki wykorzystane są np. w ubiegłym roku, jest czerwiec i nie ma jeszcze „w pełni zapłaconej oczyszczalni”. Też w ubiegłym roku zrealizowano zadanie – „budowa ulic” i też nie ma tych środków. Zdarza się , że przejściowe problemy mają także firmy i nie do końca spływają podatki od nieruchomości, dlatego musi być takie zabezpieczenie, a na koniec roku budżetowego jest obowiązek dokonania spłaty tego debetu. W zeszłym roku nie było rzeczywiście ani złotówki, bo nie było takiej potrzeby. W tym roku pod względem inwestycyjnym działo się tyle rzeczy, czekamy na zwroty, na środki i „trzeba sobie w ten sposób to zabezpieczać”. Zdaniem Burmistrza „ jest to nasz wspólny interes i nie ma w tym, ani nic złego, ani dziwnego”. Pan Żmudziński zapewnił, że dla niego nie jest to „nic dziwnego”. Na swoje pytanie radny otrzymał odpowiedź od pani Skarbnik i to mu zupełnie wystarczyło.
                                 Radny Kopiszka oświadczył, że miał 3 sprawy i jedną zdążył załatwić już przed sesją. Radny miał zgłoszenie, że w Murzynnie, w dawnej organistówce (budynek koło kościoła) otwarte było okno na poddaszu, prawdopodobnie zbiła się szyba i woda może się dostawać na posadzkę i następnie do poniższego mieszkania komunalnego. Pan Kopiszka poprosił o sprawdzenie tej sytuacji.
Radny zwrócił także uwagę, że jest to chyba ostatnia , a przynajmniej planowana, sesja przed żniwami, dlatego poprosił by zadbać o wykoszenie poboczy i przycięcie gałęzi , zarówno na drogach powiatowych ( co zgłaszano radnym powiatowym), jak również przy drogach gminnych (szczególnie w Murzynnie). Pan Kopiszka poprosił, by obejrzeć te drogi, bo w wielu miejscach gałęzie poprzerastały już ich granicę (ale  nie pobocza a samych jezdni).
Pan Kopiszka przekazał , że jest już oficjalne potwierdzenie, że będzie kostka na dalszą część chodnika w Murzynku i zwracając się bezpośrednio do Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego – zapytał o to, kiedy spodziewać się można prac montażowych.
Głos zabrał Burmistrz, który na wstępie przypomniał, że w tym punkcie radni zadają pytania Burmistrzowi, który ewentualnie odsyła po odpowiedź do pracownika. Pan Roszak zaznaczył, że jest to taka „jego grzeczna uwaga, jeśli chodzi o tamtą kwestię”. Odnosząc się do interpelacji radnego Kopiszki odnośnie dróg- Burmistrz zapewnił, że  będą czynione interwencje w Powiecie, a na naszych drogach „mamy trochę pracowników”, prace trwają, choć chciałoby się, aby były wykonane wszystkie od razu. Do tego potrzebny jest też określony sprzęt i nie wszystkie odcinki naraz mogą być zrobione. Odnośnie chodnika pan Roszak odpowiedział, że  jeżeli przyjdzie ten materiał uzgodniony z Dyrektorem Borowiakiem, to będą czynione ustalenia ze Spółką, by prace ruszyły jak najszybciej. Jest to dość długi odcinek, który zapewne poprawi estetykę i bezpieczeństwo w Murzynku, bo ten chodnik, jaki tam jest to robiony był podobno w ramach czynu społecznego. Dziś ta droga ma status drogi wojewódzkiej i jak tylko będzie materiał, to ze Spółką ustalane będą „formy i reguły” wykonania tego zadania, wspólnego z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
                                 Radny Żmudziński oświadczył, że chciałby rozwiać wątpliwości pana Burmistrza, ponieważ on kierował swoje pytanie do pani Skarbnik, a na sesji to Przewodniczący Rady udziela głosu, a nie Burmistrz.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu za tą uwagę, ale jednocześnie poprosił, by rzeczywiście pytania kierować do pana Burmistrza.
                                Radny Ratajczak powiedział, że zacznie od tego, iż nie ma adresata jego interpelacji (Nadleśniczego), ponieważ chciałby zwrócić uwagę, że swego czasu przy obelisku były takie „siedliska”, gdzie można było się zatrzymać, usiąść. Tam teraz bardzo często rowerzyści jeżdżą , pod tym obeliskiem jest dużo osób, dlatego radny zapytał, czy nie można byłoby do tego wrócić, by odnowić te zniszczone siedziska. Pan Ratajczak wyraził nadzieję, że może tym razem nie zostanie to zniszczone.
Pan Ratajczak zapytał też, czy w „Gniewkoramie” nie można byłoby umieszczać interpelacji i odpowiedzi, bo radni nie zawsze otrzymują je na piśmie, by to było bardziej widoczne. Pan Ratajczak poprosił też, aby w dodatku do Expressu ( tak jak np. w Inowrocławiu mają taką informację w Gazecie Pomorskiej) umieścić informację o dyżurach radnych.
Radny przypomniał również, że zgłaszał parę takich wniosków- interpelacji np. na temat dróg na osiedlu 700-lecia (np. do Polo-Marketu) i wówczas pan Burmistrz odpowiedział, że będą czynione starania, by to ruszyło na wiosnę. Wiosna już minęła, zaczęło się lato, dlatego radny ponownie o to pyta. Pan Ratajczak nawiązał też do swojego wystąpienia w sprawie ławek na ul.Sobieskiego, bo nie wie, czy jest to już temat zamknięty, czy może jeszcze wróci. Radny poruszył też omawiany swego czasu z panią Wiceburmistrz – temat ustawienia tabliczki zakazującej łowienia przy osiedlowym stawku, której do tej pory nie ma. Pan Ratajczak przypomniał też o skwerze przy ul.Moniuszki , co do którego Burmistrz podał termin zamontowania lampy- „koniec czerwca” i też tego nie ma. Radny wskazał też na drogę pomiędzy ulicami Dreckiego i 700-lecia, gdzie przycinano drzewa, ale część pozostawiono, bo jest to podobno w gestii Gminy. Miało to być sprawdzone, ale te drzewa w dalszym ciągu nie są podcięte (one są wysokie i niebezpieczne i już jedna pani została zraniona przez gałąź).
Przewodniczący Rady zwracając się do pana  Krzysztofa Rolirada powiedział, że chciałby się odnieść do jednego z tematów  zgłoszonych przez pana Ratajczaka. Radny Podziękował Redaktorowi za relacjonowanie mieszkańcom tego, jak wyglądają obrady Rady i przekazał, że z przeprowadzonych rozmów z panem Roliradem wie, iż jedną z bolączek jest określona ilość miejsca na artykuł. Pan Stefański przyznał, że prosił Redaktora o merytoryczne, rzeczowe przekazy o obradach i jeśli będzie miejsce na interpelacje, to zapewne i one się tam znajdą. Sama relacja jest już jednak obszerna, a do tego miałby dojść interpelacje i odpowiedzi na nie, więc to wymagałoby dodatkowej powierzchni.
Nawiązując do interpelacji zgłoszonych przez radnego Ratajczaka- Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o ławki na ul.Sobieskiego, to wyjaśniał już „na poziomie Komisji”, że na tej ulicy nie ma na to specjalnie miejsca. Gdyby to był deptak, to nie byłoby problemu, a jest tam ruch pojazdów dość spory. Bardzo dużo ławek jest za to na Rynku. Można do tego wracać, ale nie można robić nic na siłę, bo jedni mieszkańcy tego chcą, ale inni nie widzą takiej możliwości. Odnosząc się do kwestii modernizacji dróg osiedlowych- Burmistrz oświadczył, iż nie sądzi , by wskazywał, że zostanie to zrobione na wiosnę, bo są czynione przymiarki, by zrobić to w tym roku. Żeby to mogło być realizowane- musi być odpowiednia pozycja w budżecie, a na razie takowej nie ma, choć planuje się to zadanie , by je zrobić. W kwestii zainstalowania oświetlenia- pan Roszak powiedział, że trzeba było wykonać na to projekt. Tam będzie jedna lampa i „za chwilę tam trafi”, a na razie kończony jest projekt. Jest to kwestia niedługiego czasu. Burmistrz  zapytał natomiast o to – o jaki znak przy stawku radnemu chodzi. Radny przypomniał, że jest tam zakaz łowienia ryb, ale ponieważ robi to szkółka wędkarska miało być dopisane, że np. nie dotyczy to dzieci do lat 12stu, a tak jest zakaz „nie wolno, a wolno”.  Burmistrz zwrócił uwagę, że są to takie sytuacje, do których odnosił się wcześniej pan Mecenas. Chodziło o to, by osoby dorosłe nie chodziły tam łowić i wiadomo, że korzystają z tego głównie dzieci, więc nie ma sensu wprowadzać z tego tytułu jakiś sankcji, bo lepiej „jak ten dzieciak pod opieką dorosłego znajdzie chwilę relaksu w postaci tego łowienia”. To zdaniem pana Roszaka sytuacja zwyczajowo przyjęta i może warto się zastanowić, czy tego znaku (znaków) nie zlikwidować.
Pan Roszak poprosił też o uściślenie  o jakie drzewa na osiedlu radnemu chodziło, czy przy „deptaku”. Pan Ratajczak potwierdził, że chodzi o ten „deptak, który idzie do figury”.  Burmistrz stwierdził, że należałoby dokonać sprawdzenia geodezyjnego, bo pojawiają się problemy takiej natury, że drogi zostały wydzielone, powstały wspólnoty i ułamkowe szczęści gruntu są własnością „uczestników poszczególnych wspólnot”, czyli mieszkańców. Jeśli rzeczywiście drzewo znajdowałyby się pasie tego deptaku – to „można sobie taką decyzję podjąć”, ale Burmistrz sądzi, że drzewa są poza jego obrysem i są ułamkową częścią poszczególnych wspólnot. To trzeba sprawdzić, bo jeśli tak będzie- to prawo wymaga zgody wszystkich właścicieli, a z tym wiąże się wiele problemów np. w sytuacji , gdy ktoś ze wspólnoty nie żyje i brakuje kilku podpisów na wniosku o zgodę na wycinkę drzewa. Jest to ogromny problem prawny i nie jest to żadna zła wola . Pan Ratajczak oświadczył, że czytał ustawę i nie ma tam wskazania, że musi być to 100% właścicieli, na co pan Roszak zapytał ile procent zdaniem radnego do tego wystarczy. Radny odpowiedział, że decyzja należy do większości. Burmistrz zaprzeczył, tłumacząc, że nie jest określone ile terenu należy do lokalu przysłowiowego Kowalskiego, bo są to ułamkowe części. Pan Ratajczak stwierdził, że może tak jest , ale to należałoby wyjaśnić, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa wskazuje Gminę, a Gmina mówi, że to nie ona. Burmistrz zapewnił, że zostanie to sprawdzone.
                                  Radny Stefański zgłosił, że przy drodze Ostrowo- Szadłowice jest stawek za kościołem i dzieje się tam „coś niesamowitego”. Ktoś i nie jest to mieszkaniec wyrzuca tam notorycznie takie odpady jak np. elementy kosiarek, elementy plastikowe, a ostatnio pojawiły się tam odkurzacze. Nikt nie jest w stanie wyrzucić z domu tylu kosiarek, czy odkurzaczy, więc to musi być ktoś, kto prowadzi taka działalność gospodarczą- naprawczą. Co radnego zdziwiło, to że wyrzucane są elementy plastikowe, które przecież są odbierane.
                                 Radny Krzysztofiak zapytał, czy jest możliwość , by  w przyszłym roku , jak będą organizowane imprezy- „ta wata cukrowa, czy popcorn” były dla dzieci za darmo. Radny nawiązał też do remontowanej ostatnio ścieżki przez Przedsiębiorstwo i zapytał, co było przyczyną tego, że ta kostka była taka słaba, kto odpowiedzialny był za jej wykonanie, bo radny słyszał, że kostka podsypana była tylko piaskiem. Z uwagi na perspektywę budowy kolejnej ścieżki- pan Krzysztofiak zapytał też, czy „będziemy mieli wpływ na jakością prac jakie zostaną wykonane”, by w nie było w przyszłości takich prac naprawczych.
Burmistrz odpowiedział, że czasami zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, ale to nie oznacza, że  wszystkie ścieżki tak wyglądają. Burmistrz wyraził zdziwienie twierdzeniem, że kostka do Michałowa położona została ”na samej ziemi, czy na piasku”- bo to nie prawda. Pan Roszak przyznał jednak, że faktem jest , iż na tym odcinku ścieżka uległa dużej degradacji, ale nie jest to związane z jakością kostki, bo nie była ona słaba, o czym świadczy to, iż jest ona teraz przekładana, a nie wymieniana. Ten odcinek położony jest przy polach i niestety i wielokrotnie Urząd otrzymywał zgłoszenia, że po ścieżce poruszają się „ciężkie ciągniki wzdłuż, w poprzek” . Ścieżka ta robiona była chyba w 2007 roku i tu czas zrobił swoje i do tego wykorzystanie ścieżki niezgodne z przeznaczeniem. Są inne ścieżki i też zdarza się, że wjeżdżają tam sprzęty, które nie powinny tego robić, ale ta była w najgorszym stanie i dlatego trzeba było ją wyremontować. Odnośnie „pytania o watę cukrową”- Burmistrz stwierdził, że tu temat „jest otwarty”. O głos poprosiła pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, która oświadczyła, że jest przeciwna propozycji radnego i w to miejsce zasugerowała „płatnie , czy nieodpłatnie soki, ewentualnie owoc”. Burmistrz jeszcze raz zapewnił, że „temat ten jest otwarty”.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.8 Wolne głosy, wnioski.                         

Nawiązując do informacji Burmistrza na temat naliczenia kary dla wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej- w imieniu własnym i Rady Sołeckiej- Sołtys Sołectwa Suchatówka  wystąpił z wnioskiem , by połowa kwoty tej kary przeznaczona została na wyposażenie obiektu. Burmistrz oświadczył, że nie odpowie w tym momencie w tej sprawie. Pan Polak zaznaczył, że dotyczy to sytuacji, gdy ta kara będzie miała formę odrębnej wpłaty. Pan Roszak wyjaśnił, że wartość tej kary pomniejszy wartość zadania o ok. 80 tys. zł.
                                     Pan Waldemar Bednarski zgłosił, że już jakiś czas temu „energetyka” wycinała gałęzie, których jednak do tej pory nie posprzątano. Pan Sołtys ponowił też wniosek do radnych powiatowych w sprawie dróg powiatowych , by interweniowali w sprawie wycinki krzaków, głównie na zakrętach. Pan Bednarski zaznaczył, że w przypadku tych dróg- jest takie wrażenie , że nie mają gospodarza, który wychodziłby na przeciw, „o wszystko trzeba się dobijać”.
                                     Pan Julian Bajerowski wystąpił w imieniu wielu rolników z podziękowaniami skierowanymi do pracownika Urzędu- pani Wiesławy Brzuski za zaangażowanie w sprawy rolników i oddanie dla tej sprawy. Pan Bajerowski poprosił, by „docenić” panią Brzuskę w inny sposób, bo jest bardzo zaangażowane w „dziale rolnictwa”, służy pomocą i jeszcze nikogo nie odesłała „ z kwitkiem”. Burmistrz zapewnił pana Bajerowskiego, że pani Brzuska jest szanowanym i docenianym pracownikiem i traktowana jest jako osoba z bardzo dobrym kontaktem nie tylko z rolnikami, ale z mieszkańcami. Obawy, że jest niedoceniona – Burmistrz uznał za bezpodstawne.
                                   Pan Krzysztof Rolirad oświadczył, że chciałby się odnieść do słów radnego Ratajczaka i zaznaczył, że wcześniej bywał kilka razy na sesjach, a teraz jest tu już w innym charakterze. Redaktor powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego relacja mogła być „jeszcze bardzo niedoskonała”, ale dopiero się tego uczy, korzystając przy tym z pomocy innych.  Pan Rolirad przyznał, że miejsca w „Gniewkoramie”- „ma tyle ile ma”, choć jest szansa, że może będzie trochę więcej. Stara się przede wszystkim skupić na sesji i na tym, co potem z niej wynika. Odwołując się do słów Przewodniczącego Rady, który powiedział, że „dla niego nie ma radnych koalicji, opozycji”- pan Redaktor  zapewnił, iż dla niego również wszyscy radni są tak samo ważni. Pan Rolirad przypomniał, że po pierwszej swojej relacji podał swojego e-maila i poprosił, by zgłaszać do niego wszelkie uwagi. Ze swej strony obiecał, że będzie się starał, by ta relacja była dla radnych bardziej satysfakcjonująca. Zaznaczył, że stara się pokazywać np. to, jak kto głosuje, choć te obrady przyniosły bardzo zróżnicowane głosowanie i już gorzej było to wychwycić. Redaktor zapewnił, że będzie starał to nadrobić, ale może mu się nie udać, za co z góry przeprosił. Na zakończenie – jeszcze raz poprosił o ewentualne uwagi. Przewodniczący Rady zaoferował pomoc w kwestii informacji na temat głosowań. Radny zaznaczył też, że wszyscy mogli już zapoznać się z drugą relacją pana Redaktora, albowiem ukazał się już kolejny numer „Gniewkoramy” i jest czytany, nawet w trakcie sesji.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z planem pracy Rady- w lipcu nie ma sesji, co jednak nie oznacza, że jej nie będzie, bo może być sesja nadzwyczajna, jeśli będzie taka potrzeba. Kolejna,  planowana sesja obędzie się 26 sierpnia 2015r. i zgodnie z przyjętym planem pracy Rady tematem tej sesji będzie: „Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za I półrocze 2015”.

Ad.9 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 14 45 Przewodniczący Rady zamknął XI obrady Rady, życząc miłego popołudnia i miłych wakacji i zachęcił do integracji z młodzieżą, o czym wspominał radny Ratajczak.

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2015 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 863
05 listopada 2015 09:04 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2015 14:37 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_nr_8_do_nr_13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2015 14:36 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_od_nr_1_do_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)