Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 maja 2015r.

Protokół przyjęty został na XI sesji w dniu 24.06.2015r. wraz z poprawką zgłoszoną przez radnego A.Żmudzińskiego dotyczącą  pkt 5 obrad oraz załącznika nr 5  do protokołu.


Protokół Nr X/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 27 maja 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1200  dokonał otwarcia X sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnych: K.Kaczmarek, J.Robak)  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady                                               (lista zaproszonych gości oraz sołtysów z terenu Gminy - stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniu Komisji wspomniał o możliwości wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Projektu tego jednak jeszcze nie ma i udzielona zostanie odpowiedź do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, że uchwała zmieniona zostanie na najbliższej sesji Rady . Przewodniczący Rady  zaproponował, aby odstąpić od czytania zaproponowanego porządku obrad, który został radnym dostarczony.

Proponowany  porządek obrad:
Część robocza                 

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
-przedstawienie sprawozdania;
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2014;
-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Gniewkowa absolutorium;
-dyskusja;
-przyjęcie sprawozdania;
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za rok 2014;
-przyjęcie uchwały.
6.Sprawozdanie z funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014:
-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;
-przyjęcie sprawozdania.
7.Rozpatrzenbie projektów uchwał w sprawach:

a) rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie :
-przedstawienie projektu uchwały ;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały;

b) rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej w Gniewkowie :
-przedstawienie projektu uchwały ;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały;

c)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały.

8.Wnioski, interpelacje radnych oraz odpowiedzi.
9.Wolne głosy , wnioski.

Część uroczysta godz. 14:00

10.Zamknięcie X obrad Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma może inne wnioski w kwestii porządku obrad, ale takich wniosków nie zgłoszono, dlatego następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych.
W trakcie tego głosowania na obrady przybyła radna Joanna Robak, ale nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z IX sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z IX sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady w dniu 29 kwietnia 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z IX sesji , która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji.  
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz nawiązał do spotkania u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzania kryzysowego. Pan Roszak nadmienił, że takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy, jak 9 lat jest Burmistrzem. Burmistrz mówił o nowych zadaniach w tym zakresie , jakie stawiane są przed samorządami. Było też spotkanie z członkami Sztabu Generalnego. Pewne rzeczy trzeba przewartościować i do tego tematu należy podjeść bardzo skrupulatnie i w sposób efektywny.
Burmistrz przekazał, że miał również spotkanie z Marszałkiem Całbeckim na poziomie Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu tym uczestniczył również radny Sejmiku- pan Adam Banaszak. Rozmawiano m.in. o rewitalizacji, o planach w tym zakresie i o współpracy. Zdaniem Burmistrza jest dobry klimat i perspektywa na dobrą współpracę. Pan Roszak miał również spotkanie z Zastępcą Marszałka- panem Dariuszem Kurzawą.
Burmistrz przekazał informację o otrzymanym dofinansowaniu na zeszłoroczną realizację zadania związanego z przebudową dróg ( ul.Cmentarna), które prawdopodobnie w najbliższym czasie wpłynie na konto Gminy.
Pan Roszak powiedział też o trwających pracach nad OSRG , przygotowywane są tzw. fiszki projektów, które będą realizowane. Po kilku spotkaniach, obecnie jest to doprecyzowywane, poszczególne projekty, należy wybrać pewne priorytety, które w ramach tych środków będą realizowane. W poniedziałek Burmistrz ma spotkanie u Starosty w tej sprawie.  Takie informację spłynąć muszą ze wszystkich 7 gmin, które w tym uczestniczą i wówczas będzie to uszczegóławiane. Z puli jaka jest do dyspozycji –ok.  70 mln zł (na 7 gmin + Powiat), wstępnie przeliczono , że na Gminę Gniewkowo przypadnie ok. 11 mln zł,  z czego są też parytety dotyczące tzw. środków twardych – ok. 60%. Wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego, do Departamentu Ministerstwa o zmianę tych parytetów, ponieważ te główne środki winny iść na te projekty twarde, a nie na EFS, gdzie trudno jest niejednokrotnie te środki miękkie wykorzystać. Te projekty, nad którymi trwają prace niedługo przedłożone zostaną „na gotowo” , a pierwsze konkursy ogłaszane będą na jesień (wg wstępnej deklaracji przedstawicieli UM).
Burmistrz poinformował również o ostatecznym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.Cmentarnej. Wybrano ofertę firmy z Poznania „Gold Men”  na kwotę 47. 900 zł brutto. Ofert było sporo, jedną należało odrzucić z uwagi na rażąco niską cenę. Pan Roszak wskazał też na prowadzone obecnie prace: przebudowę ul.Pająkowskiego, przełożenie kostki na ścieżce rowerowej w Michałowie. Wspomniał także o rozpoczęciu przebudowy świetlicy w Kleparach. Zadanie to ma kosztować 56 tys. zł i w jego zakres wchodzi: kwestia kotłowni, instalacji co, wymiana okien, drzwi, podłoga i poszycie dachowe.
Jako informację z ostatniej chwili – Burmistrz podał, że Gmina otrzymała 48 tys. zł w ramach subwencji oświatowej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (doposażenie sal do zajęć) oraz 28 tys. zł na doposażenie stołówek i kuchni.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak wystąpił z zapytaniem o to, czy informacja na temat zadań planowanych w ramach ZIT-u będzie upubliczniona , czy  w tym zakresie będzie jakaś dyskusja przeprowadzona.
Burmistrz odpowiedział, że jest to robione zgodnie z pragmatyką oraz prawem– projekty te przedkłada Burmistrz w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy. W ten sposób przedłożonych zostało ok. 30 fiszek w różnych dziedzinach. Z tego trzeba wybrać te priorytetowe i muszą się one wpisywać w Strategię  Rozwoju Powiatu, w Strategię OSRG. Te projekty, które będą zaakceptowane- to będą czynione starania , aby były nimi te, które stanowić będą uzupełnienie do tego , co zostało już wcześniej zrobione w zakresie infrastruktury (ul.Parkowa z całą infrastrukturą, z jej obiektami, duży nacisk na dalszą realizację ścieżek rowerowych). Trzeba też  „wpisywać ten EFS” i dużym wyzwaniem jest „wbicie” w te duże projekty np. ulic, czy dróg. Tu Burmistrz wskazał na korzystanie ze środków PROW, nad którymi też obecnie trwają prace, ale jest to odrębna pula. Generalnie tak trzeba przygotowywać te projekty, by włączać te środki z EFS, aby wykazywać, że dana inwestycja ma służyć poprawie życia osób niepełnosprawnych, wykluczonych.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy oznacza to, że żadnych konsultacji w tym zakresie już nie będzie i nie będzie możliwości zgłaszania projektów np. w ramach projektów miękkich przez stowarzyszenia.
Burmistrz wyjaśnił, że te pieniądze służyć mają poprawie życia mieszkańców i każde stowarzyszenie w ramach OSRG może zgłaszać swoje pomysły. Pan Roszak oświadczył, że poza tymi fiszkami, które „my przygotowaliśmy”, przygotowano też wspólnie z Fundacją EXPERT KUJAWY i nic nie stoi na przeszkodzie, by inne stowarzyszenia, które mają jakiś pomysł również takie fiszki składały, bo nie ma tam żadnych barier , ani przeszkód- jeśli chodzi o projekty miękkie, ponieważ te twarde skierowane są na inwestycje typowo komunalne. Jest mile widziane , by takowe projekty powstawały, bo nie jest tak, że fiszki zostały już złożone i jest to zamknięte, ponieważ pierwsze konkursy ogłoszone zostaną dopiero na jesień. Burmistrz przypomniał jeszcze raz, że do wykorzystania dla naszej gminy jest ok. 11 mln zł + dodatkowo 15% własnych środków , co łącznie daje ok. 13 mln zł.
Pan Krzysztofiak zapytał, czy oznacza to dofinansowanie na poziomie 85%, co Burmistrz potwierdził.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 14 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad. 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy– panią Dorotę Rutkowską o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, a następnie uchwały RIO w tej sprawie.
Pani Rutkowska omówiła przedłożone Radzie sprawozdanie ( stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu).
Po tym wystąpieniu o głos poprosił Burmistrz , który zwrócił też uwagę, że wśród dochodów i wydatków nie ma takiej pozycji , a pozyskano środki  na zakup wozu bojowego dla OSP, a dotacja na realizację tego zakupu nie przeszła bezpośrednio przez budżet Gminy. Pan Roszak wskazał także na poziom inwestycji w stosunku do wydatków, który wynosił prawie 11 mln zł, co daje  ponad 20%  wydatków na inwestycje. Skoro Gmina osiąga taki poziom inwestycji w stosunku do swoich wydatków, czy dochodów – to jest to bardzo dobry wskaźnik rozwojowy dla Gminy. W roku ubiegłym udało się zrealizować bardzo dużo inwestycji , jest to jeden z lepszych okresów budżetowych, choć może nie najlepszych, bo zdaniem Burmistrza- były lepsze  w poprzednich latach. Udało się zrealizować m.in. przebudowę oczyszczalni ścieków, co uruchamia kolejne możliwości, potencjał gospodarczy uruchamiający nowe możliwości firm działających na naszym terenie oraz tych, które również planują rozpoczęcie swojej działalności, budowę ulic. Zdaniem Burmistrza zaskakujący efekt przyniosła budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie przyjeżdża wielu gości z całego województwa. W tym zakresie bardzo dobrą reklamę tej instytucji robi pani Wojewoda, pani Dyrektor Has. W Domu tym gościł Wiceprezydent Torunia, była  delegacja z Gminy Nowa. Wojewoda traktuje ten obiekt , jako taki przykładowy, wzorcowy dla innych, ten obiekt robi dobre wrażenie.
Burmistrz podkreślił również zaangażowanie szefów wszystkich instytucji , gdzie „wiele się dzieje”, przyznając jednocześnie , że Gmina dokłada sporo do oświaty, ale tak musi być, jeśli chce się rozwijać – to oświata musi być na dobrym poziomie. Pan Roszak mówił też o rozwoju Spółki komunalnej , która ma menadżera z „prawdziwego zdarzenia”, jest to zupełnie inna firma niż kiedyś (kiedy była zakładem komunalnym), to inny poziom funkcjonowania , inny szczebel , wychodzi na zewnątrz. Burmistrz kolejno wymieniał poszczególne instytucje, także te niepubliczne. Burmistrz podziękował za współpracę, dzięki której udało się ten budżet zrealizować  i można cieszyć się efektami, nie tylko tymi infrastrukturalnymi , ale w różnych sferach działalności Gminy, które są zauważane i doceniane przez mieszkańców.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – panu Aleksandrowi Pułaczewskiemu. Radny Pułaczewski odczytał treść wniosku  Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Przewodniczący Komisji odczytał także treść opinii na temat wykonania budżetu (opinia z poprawkami zgłoszonymi w trakcie przedstawiania stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu ponownie głos zabrała pani Rutkowska, która przedstawiła zebranym treść uchwały RIO z dnia 08.04.2015r. w sprawie wykonania budżetu , przy czym ustalono, że nie będzie czytane uzasadnienie tej uchwały, bo radni otrzymali uchwałę w całości (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak powiedział, że po tych wystąpieniach- jego wypowiedź będzie przysłowiową „łyżką dziegciu” . Abstrahując od tego wszystkiego – radny podkreślił, że inwestycje te zbiegły się z wyborami samorządowymi i trzeba pamiętać o kosztach z tym związanych , czyli o zwiększeniu zadłużenia o 22 mln zł do blisko 50%. Kwota wydatków na inwestycje  pokryta została w dużej części z emisji obligacji, które stanowią kolejny dług . To trzeba będzie spłacać, a Gminę czeka perspektywa finansowa i oby nie było takich sytuacji, że nie będzie można robić projektów, bo nie będzie środków.
Burmistrz odpowiedział, że „nie można zjeść ciastka i mieć ciastka”. Zadania zostały zrealizowane i „poszły w twardą infrastrukturę” i jeśli korzysta się ze środków – to trzeba mieć też swoje. Obligacje wzięte zostały w pełni świadomie, bo był to sposób na to, by dać sobie szansę. Pan Roszak powiedział, że nie chce robić „wycieczek i analogii do innych samorządów, które utkwiły na poziomie końca lat 80-ych”.  Burmistrz zaznaczył, że nie było też związku inwestycji z kampanią wyborczą, ponieważ przez ostanie 7 lat inwestycje prowadzone są na podobnym poziomie. Burmistrz przypomniał, że podkreślał to, iż nie był to rok najlepszy, ale jeden z lepszych okresów. Pan Roszak podał, że w roku 2011 tj. rok po wyborach – Gmina wykonała inwestycji na poziomie 15 mln zł.  Burmistrz oświadczył, że ten kto nie ma pomysłów, nie ma wizji i nie ryzykuje- to jest kwestia tego, czy zadłużenie będzie na poziomie 15% , czy 47% - to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie „czy chcemy się rozwijać , czy nie”. Trzeba się rozwijać , bo to nie bierze się z niczego, chyba , że radny ma pomysły skąd brać pieniądze, to Burmistrz bardzo prosiłby o wskazówki.
Przewodniczący Rady wyraził opinię, że mieszkańcy Gminy nie zrozumieliby tego, że nie będzie inwestycji w roku wyborczym, bo oczekują od lokalnych władz działań. Rok wyborczy jest normalnym rokiem i nie można nie realizować  inwestycji, bo jest takowy rok. Potrzeb jest bardzo wiele i radni sami je zgłaszają na komisjach i jest to rzecz normalna , bo inicjatywy są coraz to nowsze i one będą realizowane, bez względu na to, czy będzie to rok wyborczy, czy nie. Środki „nie zostały przejedzone” , realizacja działań jest widoczna na terenie Gminy i tak było w kolejnych latach wyborczych poszczególnych kadencji , o czym będzie zapewne mowa w związku z 25-leciem samorządu.
Pan Krzysztofiak poprosił, by nie rozumieć go źle, ponieważ chodzi tu o tzw. „przegrzanie inwestycjami”. Radny mówił o  takich czynnikach zewnętrznymi, na które czasami nie mamy wpływu np. przy oczyszczalni ścieków pierwotny projekt był szerszy, ale zmieniły się warunki i okazało się nagle , że nie ma wystarczających środków i trzeba było inwestycję przesuwać w czasie. Uwaga radnego dotyczy patrzenia  bardziej w przyszłość oraz tego, by mieć granicę bezpieczeństwa, bo Gmina ma teraz blisko 50% zadłużenie, a 60% to jest już „death line”.
Radny Stefański przyznał rację panu Krzysztofiakowi, że trzeba być bardzo rozważnym , ale abstrahując od tego samorządu – wskazał na postać Ceausescu , który „tak schłodził Rumunię, że dziś tygrysem Europu to nie jest”, bo to działa też w drugą stronę. Dlatego dziś rozwaga jest rzeczą najważniejszą.
Pan Krzysztofiak nawiązał także do przywódcy Rumunii, wskazując, że  jedno co dobrze zrobił – to , że mają dobrych informatyków, na co pan Stefański powiedział, że jedyne za co można go pochwalić to fakt, że jako jedyny z Układu Warszawskiego powiedział, że nie wkroczy do Polski w stanie wojennym. Jednocześnie Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to odejście od tematu absolutorium. Z uwagi na to, że nie było więcej chętnych do zabrania głosu- radny Stefański zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu jawnym , w obecności 14 radnych – 9 osób było za przyjęciem sprawozdania, 4 osoby się wstrzymały i 1 była przeciw. Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie sprawozdania przez Radę, po czym poprosił radnego Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium za rok 2014. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i przystąpiono do głosowania. Podkreślając fakt, iż uchwała ta podejmowana jest bezwzględną większością głosów – Przewodniczący Rady podsumował wynik głosowania , w którym 9 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi , 4 wstrzymało się od głosu i 1 był przeciw.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr X/49/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium za rok 2014 została przez Radę przyjęta , a tym samym Burmistrz otrzymał absolutorium (uchwała stanowi załącznik nr 7). Następnie radny Stefański – wręczając okolicznościowy bukiet - pogratulował panu Roszakowi i życzył niesłabnącego zapału do pracy na rzecz dobra naszego samorządu oraz realizacji inwestycji i inicjatyw zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę.

Kolejno, głos zabrał Burmistrz, który z podziękowaniami zwrócił się do radnych, którzy choć nie byli jednolici w swojej ocenie , to jednak te podziękowania skierował do wszystkich, wyrażając jednocześnie nadzieję, że ci którzy się wstrzymali „też się przekonają, bo są nowymi radnymi”  i przekonają się , że ta współpraca jest na zasadzie partnerstwa, że to co jest ustalane-to ustalane jest razem i razem realizowane są projekty. Pan Roszak podkreślił, że dziś został oceniony po raz  dziewiąty przez Radę, do tego oceniany jest przez RIO, a i kontroli na terenie samorządu jest co niemiara , ale się „tych kontroli nie boimy i przyjmujemy je z otwartą przyłbicą”.  Do podziękowań dla radnych, Burmistrz dołączył podziękowania dla najbliższych współpracowników: Z-cy – pani Beaty Kowalskiej, Skarbnika- pani Doroty Rutkowskiej, Sekretarza- pani Bogusi Pęczkowskiej, pracowników Urzędu, dyrektorów jednostek, Prezesa Spółki Komunalnej, kierowników, sołtysów, na których Burmistrz może liczyć, na ich uwagi-czasami krytyczne, ale pozwalające na pewną weryfikację. Burmistrz podkreślił, że wyznacznikiem tego, jak  zmienia się wieś, jak się zmieniają sołectwa- jest duże zainteresowanie pokazane przy ostatnich wyborach do rad sołeckich i wyborach sołtysów. Jest to bardzo ważne i pokazuje jak zmieniają się te małe ojczyzny, jak mieszkańcy cenią sobie to, że mają wpływ na to co dzieje się w tych sołectwach. To co jest realizowane – jest robione dla dobra mieszkańców, nic nie odbywa się na zasadzie przypadku, wszystkie inwestycje z mijającego okresu – 2014 roku oraz z lat poprzednich były bardzo oczekiwane przez mieszkańców i realizowane na ich prośbę. Nic nie wydarzyło się przypadkowo i na podstawie „chciejstwa”, to co jest robione oparte jest zawsze na oczekiwaniach mieszkańców.

Ad.6 Sprawozdanie z funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.
Przewodniczący Rady  poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Elżbietę Zajonz  o  zreferowanie przedłożonego sprawozdania.
Pani Zajonz omówiła sprawozdanie  (stanowi załącznik nr 8 do protokołu),  na koniec wymieniając potrzeby Ośrodka.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni  nie mieli pytań , ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Za przyjęciem sprawozdania  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad. 7 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie:
Przewodniczący Rady zaproponował, by odstąpić od przedstawienia  projektu uchwały i przystąpić do dyskusji, jeśli taka będzie wola Rady - co zostało przyjęte. Przewodniczący Rady zapytał, czy pani Dyrektor chciałaby coś dodać w kwestii tego sprawozdania. Pani Kowalska nie zabrała głosu, a radni nie mieli pytań – wobec czego dyskusja została zamknięta i przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie  -  przyjęta została 13 głosami , a 1 osoba była przeciw (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie:
Przewodniczący Rady ponownie zaproponował, by odstąpić od przedstawienia  projektu uchwały i przystąpić do dyskusji , co zostało przyjęte. Przewodniczący Rady zapytał, czy pani Kierownik chciałaby coś dodać w kwestii tego sprawozdania. Pani Chrośniak również nie zabrała głosu, a radni nie mieli pytań – wobec czego dyskusja została zamknięta i przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie  -  przyjęta została 13 głosami , a 1 osoba była przeciw (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

c) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący Rady  zaproponował , by odstąpić od przedstawienia projektu uchwały, chyba , że do zmian omówionych na posiedzeniu Komisji doszły jeszcze jakieś nowe. Ustalono, że projekt uchwały nie zmienił się po jego omówieniu na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015r. , dlatego  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr X/52/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 13 głosami ,  1 osoba wstrzymała się od głosu (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad. 8  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radni nie mieli pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.                         

Radny powiatowy -pan Paweł Drzażdżewski  w nawiązaniu do ostatniej sesji przekazał, że skierował interpelację w sprawie naprawy dróg powiatowych (Żyrosławice, Murzynno-Klepary, Ostrowo-Gąski) , co ma być wykonane do końca czerwca.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015r. o godz. 1300 . Tematem sesji będzie informacja na temat wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad części roboczej – o godz. 1310 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę i zaprosił do udziału w części uroczystej  z okazji 25-lecia reaktywowania samorządu , która rozpocznie się o godz. 1400  w sali MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 5.

Część uroczysta.

                               O godz.1400 Przewodniczący Rady rozpoczął część uroczystą X sesji od powitania przybyłych gości. Następnie zwrócił się do zebranych z krótkim wystąpieniem nawiązującym do jubileuszu 25-lecia samorządu.
                                   Kolejno głos zabrał Burmistrz Gniewkowa- pan Adam Roszak, który także mówił o samorządzie terytorialnym, o istocie samorządności.
Spośród zaproszonych gości głos zabrali : Wicemarszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego- pan Dariusz Kurzawa, Wicestarosta Inowrocławski- pani Mirosława Kucol.
                                  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich do obejrzenia tematycznej prezentacji przygotowanej przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie pod kierunkiem Wicedyrektora- pana Aleksandra Kręca.
Kolejno, z okolicznościową piosenką autorstwa pani Karoliny Langner wystąpił zespół „Gęsiareczki”  z  Gąsek, a po nich koleżanki i koledzy z klasy I Gimnazjum  zaprezentowali film, nad przygotowaniem którego czuwali opiekunowie: pani Agnieszka Fedde, pani Alicja Wietrzykowska, pani Ewa Smółka i pani Magdalena Augustyn.
Prowadzący obrady podziękował młodzieży za wnikliwą analizę tematu oraz za przygotowanie występu. Wszystkim uczestnikom podziękował natomiast za przybycie i wraz z Burmistrzem przystąpił do wręczania gościom okolicznościowych adresów i pinsów.

Ad.10 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 1550  Przewodniczący Rady zamknął X obrady Rady.

 

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczacy Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.05.2015r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1804
05 listopada 2015 09:05 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2015 14:55 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_kr_z_popr0929.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2015 11:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)