Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 kwietnia 2015r.

Protokół przyjęty na X sesji w dniu 27 maja 2015r.


Protokół Nr IX/2015

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia IX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady, przedstawiając nowego Radcę Prawnego- panią Paulinę Pokorską , jako osobę, która czuwała będzie nad prawidłowym przebiegiem obrad i wspierała Przewodniczącego w tym zakresie  (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                           Kolejno, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zaproszenia, jakie otrzymali radni na uroczystość 135-lecia funkcjonowania OSP w Gniewkowie i poprosił o zabranie głosu przez  Prezesa  tej jednostki - pana Edmunda Głuszaka. Pan Głuszak oświadczył, że ma przyjemność  przekazać  panu Burmistrzowi, radnym oraz sołtysom zaproszenia na tą uroczystość, która odbędzie się 30 maja 2015r. Rozpocznie się ona  zbiórką o godzinie 16-tej na placu przy remizie OSP, czego przez drobny błąd nie wskazano w zaproszeniu. Stamtąd nastąpi wyprowadzenie pocztów sztandarowych, a dalsza uroczystość odbędzie się w kościele oraz na Rynku w Gniewkowie. Prezes gorąco zaprosił do udziału w tym jubileuszu w imieniu druhów oraz Zarządu. Zaznaczył, że będzie to okazja do obejrzenia sprzętu oraz wyposażenia OSP, a strażacy poznają nowych radnych. Pan Głuszak podkreślił też, że gniewkowska jednostka jest najstarszą w Powiecie, a może nawet w całym województwie kujawsko-pomorskim. Korzystając z okazji, Prezes przekazał na ręce sołtysów podziękowania dla  samorządów, które w ubiegłym roku zdecydowały się wesprzeć finansowo zakup sprzętu, który został już zrealizowany i są to kombinezony do akcji specjalnych łącznie z obuwiem.
                                              
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony.
Proponowany  porządek obrad:

                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2014:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014:
-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej:
-przedstawienie oceny,
-dyskusja,
-przyjęcie oceny.

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015:
-przedstawienie raportu,
-dyskusja,
-przyjęcie raportu.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” :

 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo:
dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

10.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
11.Wolne głosy ,  wnioski.
12.Zamknięcie  obrad sesji  .

                                 Przewodniczący Rady poinformował o wniosku, jaki otrzymał od pana  Burmistrza w sprawie  wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo. Treść tego wniosku została odczytana ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący zapytał radnych  o uwagi , bądź pytania w związku z tym wnioskiem. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego Przewodniczący oświadczył, że zgłasza wniosek formalny o wycofanie z pkt 9 ppkt e) porządku obrad  projektu uchwały  i poddał ten wniosek pod głosowanie. Za wykreśleniem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie głosowano wniosek formalny, o którym radny Stefański mówił już na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady , a dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo” w pkt 9 ppkt e). Przewodniczący otworzył dyskusję w tej sprawie, ale nie zgłoszona uwag , ani zapytań, wobec czego dyskusja została zamknięta, a wniosek formalny poddany pod głosowanie. Rada jednomyślnie opowiedziała się za wprowadzeniem tej zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma może jeszcze inne wnioski w kwestii porządku obrad, ale takich wniosków nie zgłoszono, dlatego następnie głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych.
Porządek obrad po zmianach:

                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2014:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014:
-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej:
-przedstawienie oceny,
-dyskusja,
-przyjęcie oceny.

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015:
-przedstawienie raportu,
-dyskusja,
-przyjęcie raportu.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”:
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” :

 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo”:
dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

10.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
11.Wolne głosy ,  wnioski.
12.Zamknięcie  obrad sesji  .

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z VIII sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady w dniu 25 marca 2015r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VIII sesji , która odbyła się w dniu 25 marca 2015r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz nawiązał do jubileuszu 135-lecia OSP w Gniewkowie. Zachęcając do udziału w tej uroczystości Burmistrz poinformował, że swoją obecność na niej potwierdziła pani Minister  Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska (w części uroczystej na Rynku).
Następnie pan Roszak przekazał, że pod koniec marca złożony został wniosek o płatność na budowę 4 boisk, których uroczyste otwarcie odbyło się w zeszły piątek. Obiekty te oddane zostały do użyteczności publicznej. Przy tej okazji Burmistrz podziękował Dyrektorom i wszystkim osobom, które zaangażowane były w przygotowanie tej uroczystości odbiorowej, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania: urzędnikom oraz jego wykonawcom .  Burmistrz powiedział też to, o czym wspominał w czasie tych uroczystości, że Gmina wzbogaciła się o kolejne 4 obiekty sportowe i „nie bez kozery mówić można” o tytule, jaki Gmina wcześniej otrzymała tj.  „sportowej Gminy”. Pan Roszak zaznaczył też znaczenie tych inwestycji dla dzieci i młodzieży, jak również innych mieszkańców , którzy korzystać będą z tych obiektów.
Następnie Burmistrz mówił o przygotowywanych fiszkach w ramach OSRG , o trwających pracach  w zakresie przygotowania inwestycji. Aktualnie , otwarty został przetarg na  budowę budynku socjalnego , na co złożonych zostało 10 ofert, najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę niespełna 30 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu zapadnie w ciągu najbliższych dni i cieszy fakt, iż to ogłoszenie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem. Burmistrz wskazał też na kontynuację i zbliżający się koniec przebudowy ulicy Pająkowskiego (trwają prace związane z budową instalacji sanitarnej, ogólnospławnej), a za chwilę rozpocznie się układanie nowej nawierzchni na tej ulicy (chodniki wykonane zostały wcześniej). To ważna inwestycja, która łączy wcześniejsze zadania zrealizowane w ramach rewitalizacji miasta. Niebawem Spółka komunalna przystąpi do remontu najgorszego odcinka ścieżki rowerowej do Suchatówki.  Ok. 1 km tej ścieżki przełożony zostanie od podstaw i zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Prezesem , ma być to szybko wykonane.
Pan Roszak mówił też o trwających pracach (zgodnie z porozumieniem) nad przygotowaniem do budowy ścieżki rowerowej do Szadłowic i Więcławie (tj. ponad 4 km). Zgodnie z założeniami , ścieżka ta będzie pobudowana do końca listopada br.
Burmistrz ponownie nawiązał do obchodów 135-lecia OSP. Zaznaczając , że wpisują się one w „Dni Gniewkowa- Dni Księstwa Gniewkowskiego”  zaprosił wszystkich do uczestnictwa w tym jubileuszu. Zapowiedział również , iż program Dni Gniewkowa zostanie wkrótce upubliczniony i będzie on zawierał wiele imprez, niespodzianek, zawodów , w które zaangażowane będą różne podmioty funkcjonujące na terenie Gminy (szkoły, MGOKSiR). Na koniec , pan Roszak wyraził nadzieję, że tak jak w roku poprzednim , również nadchodzące Dni Gniewkowa będą bardzo udane.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań i dyskusja została zamknięta , a następnie  przeprowadzono głosowanie – 15 radnych w głosowaniu jawnym opowiedziało się za przyjęciem informacji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOKSiR– panią Joannę Kowalską  o przedstawienie w skrócie sprawozdania , a następnie Kierownika MGBP- panią Lidię Chrośniak.
Pani Kowalska przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania kierowanej przez siebie instytucji kultury (sprawozdanie  stanowi załącznik nr 4 do protokołu), które radni otrzymali wcześniej i które omówione zostało już na posiedzeniu Komisji .  W trakcie wystąpienia- pani Kowalska zachęcała do odwiedzania strony internetowej Ośrodka i śledzenia imprez , jakie są  organizowane. Na koniec swojego wystąpienia, pani Dyrektor poinformowała o przygotowaniach strategii rozwoju Ośrodka  ma 2 lata, o pracach nad zakończeniem tego dokumentu w najbliższym czasie. Korzystając , że na sesji obecni są przedstawiciele instytucji, z którymi Ośrodek współpracuje , pani Kowalska wymieniając  te instytucje dziękowała za dotychczasowe, owocne  współdziałanie. Pani Dyrektor podziękowania skierowała także do pracowników, dzięki którym udało się zrealizować plany i założenia.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie sprawozdania i „ad vocem” przyznał, że Ośrodek „wymyśla bardzo dużo” , co stanowi bogatą ofertę. Następnie prowadzący obrady poprosił o wystąpienie panią Lidię Chrośniak. Pani Kierownik omówiła przedłożone Radzie sprawozdanie z działania MGBP w Gniewkowie (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak oświadczył, że chciałby podziękować pani Dyrektor Kowalskiej w imieniu działkowców (do czego radny został upoważniony) za udostępnianie sprzętu w czasie organizacji walnego zebrania. Radny podziękował także za imprezę dla amatorów, w której sam ma możliwość uczestnictwa. Kolejno , radny Ratajczak poruszył kwestię budżetu obu jednostek  ( w przypadku MGOKSiR padła kwota ok. 1 mln zł) i zapytał, czy jest to ten sam budżet , na co pani Chrośniak odpowiedział, że budżety są dwa , odrębne. Pan Ratajczak zwrócił zatem uwagę, że przy takim uregulowaniu panie  mówią o wielu wspólnych imprezach. Pani Kierownik powiedziała, że jeśli chodzi o budżet Biblioteki, to jest on znacznie mniejszy, dlatego wiele imprez organizowanych jest wspólnie z Ośrodkiem Kultury ( dzielnie się zakupem nagród itp.). Radny wyjaśnił, że powodem jego pytania był fakt, iż pani Chrośniak nie wspomniała w sprawozdaniu o żadnej kwocie, dlatego poprosił o te wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady podkreślił podążanie Biblioteki „z duchem czasu”, ponieważ młodzież obecnie rzadko sięga po książki, a placówka dysponuje e-bookami , o czym pani Kierownik mówiła na posiedzeniu Komisji. Radny wyraził nadzieję, że to „nowoczesne czytelnictwo” wśród młodzieży będzie kontynuowane.

Nie było więcej głosów w dyskusji , wobec czego Przewodniczący ją zamknął i przystąpiono do głosowania przedstawionych sprawozdań. Jako pierwsze głosowane było przyjęcie sprawozdania z działalności MGOKSiR w Gniewkowie . Sprawozdanie przyjęte zostało 14 głosami  , przy 1 głosie „przeciwnym”. Sprawozdanie przedstawione przez panią Kierownik Chrośniak przyjęte zostało takim samym stosunkiem głosów , tj. 14 „za” i 1 „przeciw”. 

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
Przewodniczący Rady ponownie poprosił o wystąpienie  Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską.
Pani Sekretarz omówiła sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu), a następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na jego temat.
Radny Krzysztofiak zapytał o kryteria , na podstawie których przyznawane są dotacje , o klucz w przyznawaniu środków. Pani Pęczkowska odpowiedziała, że tą kwestię reguluje m.in. regulamin przyjęty zarządzeniem Burmistrza . Mówi o tym również  sama ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przede wszystkim, oferta musi  dotyczyć zadania, o jakim mowa w konkursie, bierze się pod uwagę wcześniejsze rozliczenia podmiotu z realizowanych zadań, czy w terminie złożone zostało sprawozdanie z realizacji zadania ( np. po powstaniu klub nie może się  od razu ubiegać o dotacje, musi wcześniej przynajmniej rok funkcjonować) , podmiot musi mieć wkład własny, dobrze widziany jest wolontariat, inne źródła finansowe. Pani Sekretarz zaznaczyła, że wymieniła tylko te kryteria, które zapamiętała.  Pan Krzysztofiak zapytał, czy bierze się przy tym pod uwagę sukcesy sportowe, ilość zawodników, czy zasięg danego działania. Pani Pęczkowska zapewniła , że tak jest , choć o tym nie wspomniała, bo oczywista jest różnica pomiędzy np. klubem , w którym działa 10 osób, a stowarzyszeniem , gdzie tych członków jest 100. Radny powiedział, że w sprawozdaniu brak jest informacji na temat ilości uczestników. Pani Sekretarz stwierdziła, że jeśli jest taka potrzeba , to taka informacja może być przygotowana . Zaznaczyła przy tym, że sprawozdanie dotyczy realizacji Programu, w którym takich danych się nie podaje, co nie oznacza , że oddzielnie nie mogą być przygotowane. Przewodniczący Rady zapytał, czy radny życzy sobie takiej informacji drogą mailową , czy też ma być to przedstawione na posiedzeniu Komisji, na co pan Krzysztofiak poprosił o informację na kolejnym spotkaniu Komisji.
Radny Ratajczak poruszył kwestię podziału środków i zapytał o organizację „Szkolnego Dnia Sportu” , o to czy jest to impreza jedno, czy wielodniowa. Ma to znaczenie patrząc na  dotacje dla klubu, którego działalność jest całoroczna. Pani Sekretarz odpowiedziała, że gdyby pytanie to padło na posiedzeniu Komisji, na sesję przygotowałaby konkretne dane, a teraz nie jest w stanie tego wyjaśnić. Zobowiązała się przygotować odpowiedź na następne spotkanie radnych.
Radni nie mieli więcej pytań do tego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie. Sprawozdanie  przyjęte zostało przez Radę w głosowaniu jawnym 14 głosami , przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Ad .7 Ocena zasobów pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady  poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Elżbietę Zajonz  o  zreferowanie przedłożonego sprawozdania, wskazując na materiały , jakie radni otrzymali przed sesją z poprawionymi danymi tego sprawozdania .
Pani Zajonz omówiła sprawozdanie  (stanowi załącznik nr 7 do protokołu),  rozpoczynając od wyjaśnień kwestii zgłoszonej przez radnego Kopiszkę na posiedzeniu Komisji (poprawiona część sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni  nie mieli pytań , ani uwag do omówionej oceny, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Za przyjęciem oceny w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.

Ad 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że przed sesją radni  otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu i samego Raportu (projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Radny Stefański wskazał jednocześnie na błąd literowy, jaki pojawił się na pierwszej stronie Raportu  (zamiast „zakrzewień” występuje słowo „zakrzywień”), który winien być naprawiony.
 O przedstawienie Raportu poproszona została Z-ca Burmistrza- pani Beata Kowalska.  Po wystąpieniu Z-cy Burmistrza, prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag, wobec czego dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w kwestii przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
Za przyjęciem uchwały nr IX/43/2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 w głosowaniu jawnym  głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).


Ad. 9 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015 :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Pani Rutkowska omówiła kolejno proponowane zmiany w budżecie podając ich przyczyny, a rozpoczęła od konieczności wprowadzenia wcześniejszych zmian zarządzeniem Burmistrza z dnia 27.04.2015r. (środki na akcyzę i pomoc społeczną).
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, wskazując na potwierdzenie jego wcześniejszych opinii na temat budżetu, jako dokumentu bardzo dynamicznego, wymagającego często szybkiego reagowania.
Nie było pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2015  -  przyjęta została 14 głosami , a 1 osoba się wstrzymała (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania:

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik SZEAS w Gniewkowie- pani Paulina Wicleben. Z uwagi na to, że nie było chętnych do zabrania głosu- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały nr IX/45/2015 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania  w głosowaniu jawnym  głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

c) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”:

Przewodniczący Rady wskazując omyłkowo na projekt następnej uchwały – poinformował, że radni otrzymali poprawioną  w § 9 wersję uchwały. Po ustaleniu, że dotyczy to projektu z ppkt d)- Przewodniczący Rady poprosił ponownie panią Wicleben o omówienie zapowiedzianego wcześniej projektu uchwały.
Pani Kierownik omówiła projekt, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka zapytał, czy analogicznie np. do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo”, również i w tej uchwale nie należałoby ująć odpowiedniego zapisu w kwestii finansowania programu.  Może należałoby choć zaznaczyć, że finansowanie prowadzone będzie ze środków budżetowych.
Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że te tematy regulują dwie odrębne ustawy, a do omawianej kwestii są orzeczenia WSA i NSA. Radny zapytał, czy zatem taki zapis jest zbędny, co pani Pęczkowska potwierdziła
Nie było więcej pytań, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” głosowało 14 radnych , 1 osoba się wstrzymała. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

 

d) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”:

Przewodniczący Rady powiedział, że to jest właśnie projekt uchwały, o którym mówił wcześniej (poprawiona wersja projektu stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Następnie o przedstawienie projektu poproszona została pani Wicleben.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka wskazał na wzory wniosków, jakie radni otrzymali na posiedzeniu Komisji , a w szczególności na ich tytuły , których brak jednak w treści samej uchwały. Radny poprosił o wyjaśnienie, czy nie powinno być to uzupełnione i ujednolicone. Przewodniczący Rady poprosił o sformułowanie wniosku w tej sprawie. Pan Kopiszka wystąpił o ujednolicenie nazewnictwa poprzez wykreślenie z nazwy wniosków słów „Burmistrza Gniewkowa”. O wyjaśnienie tej kwestii poproszona została pani Elżbieta Manicka- Radca Prawny.  Radny Ratajczak uznał natomiast, iż lepiej byłoby dopisać odpowiednie określenie w tytule uchwały. Pan Kopiszka zasugerował, by może uzupełnić zapis § 3 ust.1  poprzez podanie dokładnej nazwy wniosku.
Pani Manicka poinformowała, że omawiana kwestia podlega decyzji Rady, która ustala te zasady.
Przewodniczący Rady ponownie poprosił zatem o sprecyzowanie wniosku formalnego w kwestii sugerowanej zmiany projektu uchwały.  Zdaniem Z-cy Burmistrza proponowana zmiana jest zbędna z uwagi na treść § mówiącego o tym, że wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi , dlatego oczywisty jest tytuł wniosku. Ostatecznie radny Kopiszka wycofał zgłoszony wcześniej wniosek formalny dotyczący tej zmiany.
Nie było więcej pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”-  przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych (brak radnego S.Bożko)14 głosami (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo”:

Przewodniczący Rady  poprosił Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską o omówienie projektu uchwały.
Pani Kowalska nawiązała do uwag  zgłoszonych przez nadzór prawny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do uchwały, jaka podjęta została przez Radę w tym zakresie na poprzedniej sesji . Kolejno wymieniła poszczególne zmiany , jakie wprowadzone zostały w przedłożonym projekcie , zgodnie z sugestiami nadzoru.
Przewodniczący Rady otworzył  następnie dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do projektu uchwały i Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym – 14 radnych uczestniczących w sesji opowiedziało się za jej przyjęciem (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Przewodniczący podsumował, że uchwała została przyjęta.

Ad. 10  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Radny Krzysztofiak poruszył kwestię odstąpienia od wyrażenia opinii na temat projektu uchwały w sprawie  aglomeracji Gniewkowo (bez Suchatówki). Zapytał, czy brak  tej opinii będzie miało skutki prawne co do dalszych losów aglomeracji. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że to odstąpienie nie będzie miało skutków prawnych i uzasadnione jest tym, że oczekuje się  na  konsultacje. Pani Kowalska dodała, że to pismo wpłynęło dopiero dzisiaj, więc zapewne będzie też pismo w sprawie przesunięcia terminu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Sejmik Województwa. Pan Krzysztofiak zapytał o jakie konsultacje chodzi. Radny wskazał też na dokument dotyczący aglomeracji i powiedział, że pierwsze wystąpienie w tej sprawie było niezgodne „ z naszymi dokumentami strategicznymi” . Radny podał strony ze Strategii Rozwoju Gminy, w której kanalizacja Suchatówki była ujęta.  Wymienił również Studium Uwarunkowań Gminy Gniewkowo, gdzie to zadanie także było wymienione. Inwestycja  ta przewidziana była też w WPI  na lata 2007-2015. Pan Krzysztofiak wskazał ponadto na internetową stronę samorządową , gdzie była informacja o umowie w ramach PROW na skanalizowanie Suchatówki na kwotę blisko 2 mln zł. Na koniec radny zapytał o to, co stało się z tymi środkami i  czy jest jeszcze szansa, że Suchatówka zostanie w tej aglomeracji. Z-ca Burmistrza oświadczyła, że to czy Suchatówka zostanie skanalizowana oraz kwestia aglomeracji- to są dwie różne rzeczy. Następnie pani Kowalska wyjaśniła co określa aglomeracja oraz co należy zrobić , aby spełnić wymogi dyrektywy mówiącej o tym, że do końca 2015 roku  trzeba osiągnąć 90 % w zakresie kanalizacji. Poprzednia aglomeracja była z 2006 roku  należało ją zmienić. Pani Kowalska powiedziała również o warunkach określonych ustawą , mówiących o tym, co spełnić musi dany obszar, aby znaleźć się w aglomeracji, Pani Kowalska podkreśliła, że brak jakiegoś obszaru w tej aglomeracji nie oznacza tego, że ta kanalizacja nie może tam być pobudowana.  W sprawie Suchatówki oczekuje się na wynik konsultacji, bo temat kanalizacji był wielokrotnie poruszany na spotkaniach z mieszkańcami, jednak nie oznacza to, iż „100% jej chce i 100% jej nie chce”. Stąd zrodził się pomysł pana Sołtysa, aby w najbliższym czasie zorganizować takie konsultacje wśród mieszkańców . Z-ca Burmistrza zwróciła uwagę na fakt, iż w danym momencie trudno jest powiedzieć, jakie to zadanie przyniosłoby koszty dla mieszkańców.  Decyzja w sprawie samej kanalizacji podjęta będzie musiała być przez Radę, a sam plan aglomeracji może być aktualizowany w każdym momencie. Pan Krzysztofiak stwierdził, że taka zmiana to nie kwestia kilku tygodni, czy miesięcy. Radny nawiązał też do informacji, że była już podpisana umowa na budowę tej kanalizacji i radny zastanawia się, dlaczego  Gmina od tego odstąpiła. Pani Kowalska powiedziała, że nie odpowie radnemu w sprawie tej umowy, ponieważ nie zna tego zagadnienia. Zapytała także o to, z jakiego okresu ta umowa pochodzi, na co otrzymała odpowiedź , iż z 23.11.2010 roku. Pan Krzysztofiak stwierdził, że to , jak również dokumenty strategiczne potwierdzają, że inwestycja ta była planowana . Radny zapytał, czy chodzi zatem o wyłączenia Suchatówki  by osiągnąć wskaźniki. Pani Kowalska wyjaśniła, że jednym z założeń było też to, by uniknąć płacenia kar i  z tego, co się orientuje- dlatego wiosną 2014 wystąpiono o zmianę aglomeracji. Pan Krzysztofiak ponownie podkreślił, że przecież była ona ujęta w planach i mała byż zrobiona i dziś nie byłoby problemu, a jednak nie została zrealizowana.  Pani Kowalska wskazała na fakt, iż wśród radnych są osoby, które pełnią tą funkcję już kolejną kadencję i doskonale wiedzą, że nie wszystkie  plany i te działania, jakie zaplanowane są w strategii  udaje się zrealizować, bo jest to uwarunkowane zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych. Pan Krzysztofiak powiedział, że z tym się zgadza, ale tu umowa została już podpisana , więc projekt był w znacznym stopniu zaawansowany i nie rozumie tego, dlaczego on nie został zrealizowany, przez co teraz jest problem.  Pani Kowalska ponownie o świadczyła, że nie powie nic radnemu na temat tej umowy, ponieważ jej nie zna i nie chciałaby nikogo wprowadzać w błąd.  Radny natomiast jeszcze raz stwierdził, że należało trzymać się planów, bo inwestycja miała być zrealizowana w 2012 roku . Z-ca Burmistrza zapewniła, że ten temat będzie jeszcze zapewne omawiany na sesji. Radny Krzysztofiak zapytał jeszcze o wskaźnik RLM-u dla Suchatówki. Pani Kowalska odpowiedziała, że próbowano to ustalić, ale się nie udało, bo wskaźnik ten będzie zapewne dużo niższy i zależy to od przebiegu tej kanalizacji.
Następnie pan Krzysztofiak zapytał o to, jak wygląda sprawa boisk w Wierzchosławicach i Więcławicach, czy te boiska trawiaste zostały zakończone. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że tylko jedno było trawiaste- w Wierzchosławicach, zaś w Więcławicach  była to nawierzchnia z kostki (do koszykówki). Prace zostały zakończone , w Wierzchosławicach oczekuje się obecnie na wzrost trawy, a prace wykonane zostały zgodnie z zakresem ustalonym w umowie.
Kolejno, radny Krzysztofiak poruszył temat  rowu melioracyjnego przy ul.Spółdzielczej, który miał być zasypany, a zasypano tylko jego część i mieszkańcy pytają, czy reszta będzie zrobiona. Pani Kowalska zasugerowała udzielenie odpowiedzi przez Prezesa PK, ale z uwagi na jego nieobecność na sesji – głos zabrała pracownica Spółki -pani Alicja Konieczka. Pani Konieczka oświadczyła, że prace te wykonywało Przedsiębiorstwo na zlecenie Urzędu. Teraz realizowany był pierwszy z trzech odcinków, a kiedy robione będą dwa następne, tego nie wiadomo. Efekt wykonanych prac jest bardzo dobry, wygląda to bardzo estetycznie. Pan Krzysztofiak przyznał, że efekt rzeczywiście jest, ale psuje go „ta stara część”. Pani Konieczka powiedziała, że decyzja  w sprawie wykonania reszty tego zadania nie należy do Spółki. Pan Krzysztofiak zapytał o koszt wykonania omawianej części prac. Pani Konieczka zaznaczyła, że inwestycja ta dotyczyła również ułożenia kostki , drogi dojazdowej dla mieszkańców przed rowem melioracyjnym. Pan Krzysztofiak zwrócił uwagę, że ta inwestycja nie wynikała z planu. Z-ca Burmistrza stwierdziła, że w praktyce część zadań się planuje , ale są też takie , które realizowane są ad hoc , na bieżąco jeśli są środki i przede wszystkim wynikają z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. W przypadku tego zadania –rów stanowił  pewien problem , bo są tam działki, chodzi tam bardzo dużo osób i były tam śmieci. Pan Krzysztofiak wskazał, że pozostała część rowu też związana jest z działkami. Pani Kowalska zapewniła, że to rozumie, ale głównie chodziło o likwidację tych śmieci. Koszt drogi oraz zasypania tego rowu to ok. 60 tys.  zł  i jeśli będą jakieś środki, to zapewne rów będzie dalej zasypywany.

Radny Pułaczewski wyraził opinię, że o takich rzeczach warto dyskutować przy okazji budżetu, bo za każdym razem należy rozważyć „na ile można coś zrobić, a na ile nie”. Dyskusję należałoby przenieść na grudzień, kiedy trzeba będzie określić , czy Gminę stać na kanalizowanie Suchatówki, bo wcześniejsza decyzja związana była z tym, że w danym momencie Gmina nie posiadała wystarczającej ilości środków.
Radny Pułaczewski wystąpił też z prośbą w kwestii naprawy zdewastowanego chodnika przy ul.17 Stycznia ( prawie na wprost UM). Według radnego nie wymaga to „żadnej kostki, ale chociaż przełożenia płyt chodnikowych”, bo można się tam potknąć, a nawet złamać nogę.  Z-ca Burmistrza w kwestii chodnika odpowiedziała, że plany są takie, aby pewne rzeczy robić kompleksowo i zamykać kolejne obszary. Teraz robiona jest ul.Pająkowskiego i ta część zostanie zakończona, a dalej należałoby zrobić chodnik po drugiej stronie ul.17 Stycznia i wówczas ta część miasta byłaby skończona.  Nawiązując ponownie do kanalizacji  Suchatówki- pani Kowalska stwierdziła, że „nie jest po ptakach”, na co głos zabrał pan Krzysztofiak , który jeszcze raz powiedział, że plany nie są po to , by robić je na wyrost i należy je tak robić, by można było je realizować. Przewodniczący Rady powiedział natomiast , że wiele zadań wpisanych jest w różnych dokumentach na wyrost, a wszystko uwarunkowane jest i tak posiadaniem odpowiednich środków finansowych.  Pan Pułaczewski dodał, że podobnie zrobione są wszystkie plany miejscowości. Pan Krzysztofiak oświadczył, że nie jest to tak do końca, bo każdy z dokumentów ma inny charakter i różne mają horyzonty czasowe.
Radny Krzysztofiak zapytał o postęp prac nad dokumentacją techniczną dotyczącą budowy ul.Zajeziernej oraz na jakim odcinku będzie wymieniany asfalt (czy do oczyszczalni). Pani Kowalska odpowiedziała, że termin wykonania dokumentacji „jest na któregoś czerwca”, więc jeszcze trochę trzeba na nią poczekać, jest ona w uzgodnieniu. W kwestii odcinka drogi , o jaki radny zapytał  Z-ca Burmistrza nie potrafiła  odpowiedzieć na bieżąco, ale zapewniła, że to sprawdzi i radny taką odpowiedź otrzyma.
Radna Robak powiedziała, że 24.04.2015r. odbyło się otwarcie boisk wielofunkcyjnych  i zwróciła uwagę na zadowolenie, jakie one spowodowały wśród młodzieży, mieszkańców, ale jest też taka społeczność, która patrzy na to z ogromną zazdrością. Chodzi o Szkołę Zawodową, która jako jedyna w Gniewkowie nie ma boiska sportowego . Teren przy  Szkole , przy parku jest teraz ładnie zagospodarowany i to boisko służyłoby nie tylko uczniom, ale też uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcom Gniewkowa, bo ten teren jest „w sercu miasta”. Radna zadała pytania kierowane od uczniów: czy jest szansa na to boisko, czy pamięta się o tej Szkole , czy boisko to powstanie w najbliższym czasie, by mogły się tam odbywać zajęcia w-f z prawdziwego zdarzenia. Z-ca Burmistrza zapewniła, że jest to rozważane , a uczniowie SZ byli także u Burmistrza w tej sprawie. Zadania tego nie ma w WPI, ale jest to chyba do zrobienia. Podejmowano już próby ubiegania się o środki u pani Wojewody przy okazji budowy ŚDS, ale się nie udało, bo dotacja nie może być przeznaczona na takie zadania. Odwołując się do opinii radnego Pułaczewskiego- przy pracy nad kolejnymi budżetami, trzeba będzie pochylić się nad tym tematem. Zaznaczyła również, że nie będzie to z pewnością  takie duże boisko, jak te , które teraz były budowane, ponieważ nie ma tam tyle miejsca. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że jak pojawi się projekt przychylny budowie boisk , to Gmina z niego wówczas skorzysta. Pani Robak zapytała, czy może LGD dysponuje finansami na takie cele, na co radny Stefański wyjaśnił, że środki w LGD uruchomione będą dopiero od przyszłego roku, bo zależne są od Lokalnego Programu Operacyjnego, a ten jest na razie na etapie konsultacji.
Radny Rychlewski wystąpił w kwestii dróg, ponieważ zdaniem radnego ich stan się nie zmienił, nic co zostało wcześniej zgłoszone (dziury, gałęzie)– nie zostało zrobione. Doszła też kolejna droga- powiatowa na Żyrosławice  i choć nie ma tego w budżecie , radny zapytał, czy można tam coś zrobić , bo zrobiło się tam wysypisko śmieci. Pani Kowalska oświadczyła, że w tym przypadku nie pozostaje nic innego, jak wejść w współpracę z PK, aby się tym zająć.
Pan Rychlewski poruszył również temat drogi Kijewo-Murzynno (na stare Gęzewo), której stan jest straszny (pobocza) ,ale jest to też droga powiatowa . Z-ca Burmistrza oświadczyła, że w tym temacie nie zabierze stanowiska, ponieważ nie uczestniczy we wszystkich spotkaniach i nie wie, co zostało ustalone w tej sprawie. Pani Sekretarz zapewniła, że zgłaszała już na sesji Rady, a ostatnio była też w terenie z Kierownikiem Zarządu Dróg (również na tej drodze). To miało być robione, ale było to jednak „dobry miesiąc temu”. Pani Pęczkowska przyznała, że stan tej drogi jest zły i skoro nic nie zostało zrobione, to będzie interweniowała w tej sprawie kolejny raz.
W kwestii dróg głos zabrała też radna Milewska, która zapytała o drogę żużlową w Suchatówce. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że z tego co wie, tam miała być koparka i  w newralgicznych miejscach ta stara droga miała być poszerzana, Było rzeczywiście niebezpiecznie, teraz wycięto drzewa .
Radny Ratajczak odniósł się do kwestii bezpieczeństwa, na czym wszystkim zależy, dlatego chciałby przekazać wniosek działkowców, o co został poproszony. Następnie radny odczytał treść wniosku ROD „SIŁA” dotyczący przejścia dla pieszych przez ul.Inowrocławską , by ustawić tam znaki migające (takie jak w Szadłowicach), dzięki czemu pojazdy może częściej zatrzymywałby będą się przed przejściem dla pieszych. Pani Kowalska poinformowała, że takie pismo wpłynęło też do Urzędu i interweniowano w tej sprawie w GDDiA i przyszła odpowiedź . Kolejno, Z-ca Burmistrza odczytała zebranym treść tej odpowiedzi, z której wynikało , że światła zostaną wykonane jeśli Dyrekcja będzie miała na to środki.  Dodała także, że podobne wystąpienia robione były  odnośnie  Suchatówki, bo tam mieszkańcy także o to wnioskowali, ale odpowiedź przyszła negatywna , ponieważ poprawie uległy tam już wskaźniki odnośnie śmiertelności. Przewodniczący Rady stwierdził, że smutne jest to, iż wyznacznikiem budowy sygnalizacji jest śmiertelność mieszkańców.
Pan Ratajczak przekazał, że ostatnio otrzymał taką informację , że do stawu na osiedlu wpuszczone zostały ryby , bo obiekt ten służyć ma celom szkoleniowym. Trochę wcześniej w gazecie lokalnej radny napotkał artykuł, którego treść radny przytoczył. Zapowiadano  w nim akcję zarybiania , dającą  mieszkańcom możliwość podziwiania wkrótce  w tym zbiorniku „prawdziwych okazów”, co uatrakcyjni i wzbogaci  też ten rekreacyjny teren. W artykule tym mowa była również o zakazie łowienia  w tym miejscu. Zdaniem radnego, skoro już przewiduje się uczyć tam młodzież łowienia, to należałoby ustawić znak informujący , że zakaz łowienia nie dotyczy dzieci do lat 12-tu. Radny powiedział, że tam łowią też dorośli, a z przytoczonego artykułu wynika, że mieszkańcy spodziewają się tam terenu rekreacyjnego, a nie wędkarskiego. Radny jeszcze raz zasugerował  ustawienie odpowiednich znaków informacyjnych. Pani Kowalska odpowiedziała, że zapewne temat ten zostanie podjęty, bo jest on znany. Z-ca Burmistrza dodała, że terenów takich i szkółek dla dzieci jest coraz więcej i sama widzi, że często dzieci idą tam łowić z rodzicami. Według radnego Ratajczaka jest odwrotnie – to rodzice łowią. Pani Kowalska wyraziła opinię, że ustawienie samego znaku niczego nie zmieni, bo zmienić się musi świadomość ludzi, by przestrzegali tego co mogą robić, a co nie, podobnie jak jest ze znakami drogowymi.  Zapewniła jednak, że taki znak, o jakim mówił radny zostanie tam ustawiony. Pan Ratajczak dodał też, że warto ten stawek oczyścić , by ten teren wyglądał estetyczniej. Pani Kowalska oświadczyła, że oglądała ten teren w tym tygodniu i stwierdzono potrzebę wymiany ok. 4 belek w pomoście. Niedawno był tam remont, zrobiono nowy chodnik, a teraz jest tam już pełno śmieci i nie ma możliwości, by to upilnować.  Mieszkańcy rzeczywiście mówili o tych suchych trzcinach, ale tam są teraz małe kaczki i nie byłoby dobrze , aby zostało to ruszone.  Pani Kowalska zapewniła, że jeśli czas będzie ku temu odpowiedni, to zostanie to zrobione.
Radny Ratajczak przypomniał też o lampach na skwer przy ul.Moniuszki, o co już wcześniej wnioskował.  Z-ca Burmistrza powiedziała, że lampy będą montowane , łącznie nowych punktów wyznaczono ok. 70 i połowa jest już zrobiona .  Wniosek radnego nie zostanie zrealizowany wcześniej niż pod koniec czerwca.
Pan Ratajczak zgłosił też problem drzew na osiedlu 700-lecia . Trzy drogi  są w „gestii Gminy” i przy nich też rosną drzewa. SM w ostatnim czasie podcinała drzewa  z jednej strony, ale tych „gminnych drzew” – nie zrobiono. Radny zapewnił o potrzebie dokończenia tego zadania i podał przykład, kiedy sucha gałąź spadła i zraniła kobietę siedzącą na ławce.
Radny przypomniał też o apelu pana Mariana Kubickiego w sprawie przywrócenia zdemontowanej tablicy pamiątkowej ks.Mińkowskiego  w kościele Św.Mikołaja.  Pan Kubicki nie mógł przyjść na sesję , dlatego poprosił, by pan Ratajczak o tym przypomniał. Pani Kowalska zwróciła uwagę, że jest to w gestii parafii i Gmina nie może tego egzekwować. Można ewentualnie wystąpić do parafii w tej sprawie. Przewodniczący Rady poprosił radnego, by aby panu Marianowi Kubickiemu przekazał, iż temat tablicy leży w gestii parafii.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.11 Wolne głosy, wnioski.                         

Radna Joanna Robak  poinformowała o uczestnictwie Komisji Oświaty Kultury  Zdrowia Sportu i Opieki Społecznej w spotkaniu ze środowiskiem sportowym zorganizowanym przez „GOK”. Radna nawiązała do tego, że wszystkie środowiska widzą potrzebę remontu  sali sportowej przy SP Nr 1 w Gniewkowie. Ta sala powstała ok. 20 lat temu i zarządzana jest obecnie przez „GOK”. Remontu wymaga i parkiet i okna. Pani Robak zaznaczyła, iż wie, że jest to kwestia przyszłości, ale podała ten temat pod rozwagę Rady.  Proszą o to wszyscy- zarówno pracownicy jednostki, która zarządza tym obiektem, jak i nauczyciele, jak i środowisko sportowe, które korzysta z sali i przede wszystkim uczniowie.
Z-ca Burmistrza przypomniała, że temat ten był omawiany też na poprzedniej sesji. Gmina nie otrzymała środków na termomodernizację sali, bo przy tej okazji można byłoby załatwić więcej rzeczy. Główny problem – to uciekanie ciepła dachem , „okna są takie, jakie są”, są bardzo duże. Pani Kowalska zapewniła, że sala była też oglądana i np. potrzebne są tam nowe drabinki, trzeba salę pomalować. W ciągu roku szkolnego tego remontu jednak nie można przeprowadzać, to trzeba poczekać do okresu wakacyjnego.
Głos zabrał radny powiatowy- pan Paweł Drzażdżewski, który nawiązał do słów radnego Rychlewskiego odnośnie dróg powiatowych w:Kijewie i Żyrosławicach i przekazał, że w lutym składana była interpelacja odnośnie gruntownej przebudowy jednej i drugiej drogi. Zdaniem pana Drzażdżewskiego droga w Żyrosławicach wymaga natychmiastowych działań, „bo jej stan jest trudny”. W zależności od możliwości finansowych w ramach opracowanego działania obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego- jeśli takie środki będą mogły być desygnowane na takie cele, to radny otrzymał taką odpowiedź, że te drogi zostaną ujęte do gruntownej przebudowy. Radny poinformował, że w przyszłym tygodniu odbywa się sesja Rady Powiatu oraz komisje , więc będzie okazja, by jeszcze raz przypomnieć o naprawach cząstkowych tych dróg. Pan Drzażdżewski przekazał również, że na ostatniej sesji Rady Powiatu została przyjęta Strategia Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego- ważny, podstawowy dokument określający działania do 2020 roku. Będzie ona też podstawą do wcześniej wspomnianego dokumentu, jeśli chodzi o działania obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego, gdzie ujęte będą te wszystkie rzeczy związane z przyszłymi środkami i możliwościami wykorzystania. W ramach konsultacji, które miały miejsce w ubiegłym miesiącu, radny miał w ramach komisji  przyjemność zgłaszać uwagi, które zostały przyjęte zarówno przez Zarząd Powiatu, jak i przez Radę w trakcie przyjmowania Strategii. Dotyczyły one takich działań, jak : rozwój Oddziału Opieki Paliatywnej, utworzenie na terenie Powiatu Centrum Nauki Udzielania Pomocy Medycznej, rzecz ważna z uwagi na bezpieczeństwo ( o czym wspomniał wcześniej radny Ratajczak)- doświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów na terenie Powiatu, wymiana lamp ulicznych na oświetlenie ledowe. Radny wspomniał też o rzeczy ważnej z uwagi na duże środki unijne-o realizacji inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, który to zapis też jest w Strategii. Umożliwia on w przyszłych latach wykorzystanie w szerszym zakresie środków w ramach współpracy wielosektorowej, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorstw- w ramach projektów unijnych.
Sołtys Sołectwa Suchatówka nawiązał do  dokumentu dotyczącego aglomeracji Gniewkowo, a w szczególności do informacji o wyłączeniu Suchatówki z granic tej aglomeracji. Pan Polak podkreślił, że przeczytał to dopiero teraz. To , czy będą w budżecie Gminy fundusze na kanalizację w Suchatówce- to jedna sprawa. Drugą sprawą jest to, że przyjęcie przez Radę uchwały, czy pozytywne jej zaopiniowanie w jakiś sposób zamyka drogę do ewentualnych możliwości w ogóle – skanalizowania przy wykorzystaniu, czy pozyskaniu środków zewnętrznych. Tak się stanie,jeśli radni przyjmą tą uchwałę z uzasadnieniem, którego fragment następnie pan Sołtys odczytał (dotyczący charakterystyki obszaru podlegającego wyłączeniu). W terminie 30 dni, od kiedy wpłynął ten projekt, tj. od 17 kwietnia 2015r.- Rada musi się do tego odnieść i pan Polak nie wie jakie są skutki, jeśli tego nie zrobi. Jeśli Rada przyjmie ten projekt w przedstawionej wersji, to ubieganie się z nowej perspektywy o środki, a są one bardzo duże (chociażby w osi VI na kanalizacje na wsiach) – praktycznie stanie się to dla Suchatówki niemożliwe.  Zdaniem pana Sołtysa ktoś , kto będzie miał zaopiniować Program Obszarów Wiejskich np. dla projektu kanalizacji Suchatówki  sięgnie do tej uchwały i powie :”z jakiej racji ubiegacie się o dofinansowanie, skoro wasza Rada przyjęła decyzję , by tego nie  robić”. Pan Polak nawiązał też do wypowiedzi pani Z-cy Burmistrza na temat zebrania wiejskiego w Suchatówce, gdzie podjęto decyzję, a w zasadzie poproszono o to, by w Suchatówce przeprowadzić konsultacje. Zdaniem pana Polaka i wielu mieszkańców, a nawet ich większości- kanalizacja w Suchatówce potrzebna jest  i projekty kanalizacji, czy jej plany zawarte były w bardzo wielu dokumentach. To było od lat i to nie jest nowość . W przypadku tej wioski warto się jednak zastanowić i do tego potrzeba ekspertów, by wyjaśnili, czy nie byłoby zasadnym , aby zrobić ją w części  wsi , w której jest ona siedliskiem skupionym, a w pozostałych miejscach dużego rozproszenia, żeby tam zrobić , by nawet wspomóc budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pan Sołtys oświadczył, że dla niego dziwny jest zapis mówiący o „przydomowych oczyszczalniach  ścieków (w ilości 5 sztuk)”. Pan Polak nie wie, czy oznacza to, że teraz znajduje się tam 5 takich oczyszczalni ( sam prywatnie ma taką), czy oznacza to wydanie 5 pozwoleń lub budowę 5 oczyszczalni. Dlatego pan Sołtys chciałby, aby pod względem prawnym  odnieść się do tego, co się wydarzy jeśli w ciągu tych 30 dni Rada nie zaopiniuje tej uchwały. Jeśli wydarzy się to, że Suchatówka rzeczywiście zostanie wyłączona z aglomeracji- to mieszkańcy będą z Radą o tym „głośniej rozmawiać o tym, że nie powinno się tak robić, bo jest to zamknięcie drogi do tego, by w ogóle mogło to być”. Jeśli ta droga zostanie zamknięta to nie będzie przez to można pozyskiwać środków chyba , że Gminę stać będzie na wyłożenie 3 czy 4 mln zł z własnego budżetu. Przewodniczący Rady wyjaśnił , że jeśli Rada nie zajmie stanowiska w sprawie przedłożonego projektu aglomeracji – to uchwała Sejmiku Województwa będzie wiążąca. Pan Polak powiedział, że trudne jest odniesienie się przez Radę do poruszanej przez niego kwestii, bo projekt ten powstał na prośbę Urzędu, więc trudno teraz go negować, ale należałoby zastanowić nad tym co należy zrobić, by uchwała ta  nie weszła w życie. Jest to ważne , ponieważ  „ten czas się bardzo  mocno skraca”, przed nami jest weekend majowy i zostaje tylko czas od 4 do 17 maja 2015r.- 13 dni , w tym pewnie jest jakaś sobota i niedziela. Skraca się również czas na konsultacje. Sołtys zaznaczył, że można konsultować itd., ale sam fakt, że kanalizacja jest potrzebna w Suchatówce – to jest dla niego fakt niezaprzeczalny. Dla zdecydowanej większości mieszkańców tej wsi to również jest fakt niezaprzeczalny. Pan Polak podkreślił też, że jest sołtysem dopiero od 3 miesięcy, a mówi się o rozwoju Suchatówki, tego Sołectwa i są ku temu przesłanki (np. by Suchatówka stała się sypialnią Torunia) – to tam , gdzie nie ma infrastruktury, to nie ma się co budować. Dlatego w imieniu mieszkańców- pan Polak poprosił, by Rada podeszła do tego tematu poważnie, bo skąd wziąć środki i czy kanalizacja powstanie np. w 2016 roku- to nie jest teraz tak znaczące.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że pani Kowalska przedstawiała to inaczej. Z-ca Burmistrza powiedziała, że pismo w sprawie wycofania projektu uchwały z sesji zostało skierowane dopiero dziś i trudno jest jej powiedzieć, jakie zamierzenia Burmistrz z tym wiązał. Pan Kowalska oświadczyła, iż myśli , że chodziło o to, by w pewien sposób wstrzymać procedurę uchwalenia aglomeracji do czasu podjęcia decyzji odnośnie kanalizacji. To , czy Suchatówka będzie skanalizowana , czy nie – to zależy tak naprawdę od środków finansowych Gminy, bo mówi się o wsparciu unijnym. Mając aglomerację – łatwiejszy będzie dostęp do środków z projektów. Pani Kowalska jeszcze raz wyraziła przypuszczenie, że  celem Burmistrza było wstrzymanie  procedury uchwalenia aglomeracji do czasu podjęcia decyzji w kwestii budowy kanalizacji.
Pan Polak zapytał o to, „co z odpowiedzią Przewodniczącego Rady”, bo jeśli w ciągu tych 30 dni nie zostanie to przyjęte- to uchwała jest wiążąca.  Jeśli natomiast będą konsultacje, to  musi to być „jutro, za chwilę”. Pan Polak zapytał o aspekt prawny, konsekwencje prawne, bo 17 maja – „nie ma już o czym mówić”. Przewodniczący Rady oświadczył, że jeśli wynik konsultacji będzie taki, że kanalizacja ma być budowana, to Rada swoje stanowisko podejmie na sesji nadzwyczajnej, co można zrobić do 17 maja.
Radny Wesołowski wystąpił z zapytaniem do radnych powiatowych o szanse na dokończenie dywaniku asfaltowego Chrząstowo-Godzięba. Było to obiecane na ten rok, ale „nie wiadomo jaka jest sytuacja”, czy jest to realne. Pani Pęczkowska powiedziała, że jeśli radny życzy sobie szczerej odpowiedzi, to jest to raczej nierealne w tym roku, ponieważ subwencja oświatowa została obcięta o 3 mln zł z uwagi na mniejszą ilość uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest też inny sposób rozliczania subwencji oświatowej na zadania związane z kształceniem osób z orzeczeniami (kształcenie specjalne) i jeśli nie zostanie to wykorzystane – to ta dotacja będzie do zwrotu. W budżecie tego zadania na razie nie ma, choć zmiany można zawsze wprowadzić. Radna powiatowa zaznaczyła , że choć wypowiedziała się tak kategorycznie, iż to zadanie nie zostanie wykonane, to nie chciałaby się wypowiadać za Zarząd Powiatu, który przedstawia propozycje zmian do budżetu , a Rada je uchwala. Zapewniła też, że wnioski w tej sprawie, jak również w sprawie innych dróg będą kierowane (np.  w Wierzchosławicach droga również nie została dokończona, czy Gąski-Modliborzyce, Żyrosławice, od kościoła w Gąskach w kierunku Wierzbiczan). Pani Pęczkowska przekazała, że jeśli chodzi o drogę do Wierzbiczan to została ona uszkodzona poprzez woranie się przez rolników w pas drogowy i radna otrzymała odpowiedź, że tam wznowione będą granice tej drogi. Do zrobienia jest wiele dróg, nie tylko na terenie Gminy Gniewkowo, ale też w innych gminach, bo Powiat ma ponad 500 km dróg. Pani Pęczkowska powiedziała, że do tej pory zabiegano o drogi w Gminie i te zabiegi będą dalej czynione. Pan Drzażdżewski mówił o składanych interpelacjach i radna też to robi, podobnie jak robiła to w poprzedniej kadencji.  Do tego Burmistrz rozmawia o tym ze Starostą, więc odbywa się to wielotorowo. 
Radny Wesołowski powiedział, że droga , o której mówił zrobiona została tylko w części  i osoby mieszkające przy dalszym odcinku upominają się , by dalej też zostało to zrobione. Pani Pęczkowska powiedziała, że przy projektowaniu inwestycji w budżecie nie sądziła, że nie będzie to cała droga, tylko pewien jej odcinek i „była   rozmowa, że będzie cała robiona”. Jedynie chodnik miał być zrobiony do tego miejsca , jak jest.
Pan Jan Głowacki  zadał retoryczne pytanie o to, jak „może być dobrze w drogach powiatowych” i poprosił radnych powiatowych o przekazanie informacji o dzisiejszej pracy drogowców w Murzynnie, którzy przyjechali ciągnikiem marki Zetor, z przyczepą 10-tką . Przyjechał też samochód do ubijania , a na przyczepie było 10 taczek białego  kamienia.
Głos zabrał pan Krzysztof Rolirad, który oświadczył, że miał więcej pytań, ale skoro obrady trwają  już tak długo, to przełoży je na kiedyś indziej i zada tylko jedno pytanie , do swojej byłe szefowej- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Rolirad powiedział, że pierwszy raz usłyszał o tym, że tak duża ilość  mieszkańców Gminy korzysta z pomocy społecznej i poprosił o wyjaśnienie, czy w tych 10% są tylko osoby potrzebujące, czy też może takie , które otrzymały np. becikowe.  Pani Zajonz wskazała na przyjmowany dzisiaj dokument , jak również na wcześniejsze materiały, gdzie ta liczba była podawana i jest ona w miarę stała. 500 osób jest długotrwale korzystających z pomocy (przez okres 3 lat), natomiast pozostałe osoby  spełniają kryterium pomocy społecznej (dochód 456 zł  na osobę w rodzinie i 529 zł- osoba samotna). Jeśli spełnianie są te kryteria, to również wypłacane jest becikowe. Pani Kierownik zaznaczyła, że w tej liczbie są osoby, które w danym roku korzystały z pomocy. Zdarza się , że ktoś np. traci pracę i przez pół roku korzysta z pomocy, a następnie już nie, bo np. uzyskał pracę lub inne świadczenie.
Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2015r. o godz. 1300 .Tematami sesji będą:
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.
2.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2014.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat godziny rozpoczęcia sesji. Z-ca Burmistrza zwróciła uwagę, że kolejna sesja będzie miała też część uroczystą z uwagi na Dni Gniewkowa, dlatego zaproponowała, aby część robocza rozpoczęła się wcześniej , np. o godz. 12-tej. Po krótkiej polemice radni ustalili, że wyjątkowo część robocza X sesji rozpocznie się o godz. 12-tej.
Radny Krzysztofiak zapytał jeszcze o sesję nadzwyczajną , na co Przewodniczący zaznaczył, że zostanie ona zwołana wówczas , jeśli wynik konsultacji będzie pozytywny. Radny zapytał, czy odbędzie się ona wówczas, jeśli mieszkańcy będą chcieli kanalizacji , co prowadzący obrady potwierdził. Pan Stefański zaznaczył, że byłoby to organizowane w terminie bardzo pilnym , w związku z czym terminy posiedzenia Komisji mogą nie być zachowane. Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że przecież zapis w statucie Gminy mówi o tym, że taka sesja winna się odbyć  w ciągu  7 dni.

Ad.12 Zamknięcie obrad sesji.

                      Wobec wyczerpania się porządku sesji – o godz. 15 20 Przewodniczący Rady zamknął IX obrady Rady.

 

 

 

Podpisał /-/  Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2015 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1001
05 listopada 2015 09:06 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2015 13:15 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2015 17:49 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu dokumentu (Dokument opublikowany)