Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół nr IV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 18 grudnia 2014r.

Protokół przyjęty przez RM na V sesji w dniu 30 grudnia 2014r.


Protokół Nr IV/2014

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 18 grudnia 2014r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1200  dokonał otwarcia IV sesji Rady Miejskiej stwierdzając , że uczestniczy w niej 15 radnych, co stanowi pełen skład Rady,a tym samym quorum do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Ratajczak wystąpił  z zapytaniem w kwestii przynależności do składu Komisji Rady , co już wcześniej poruszał, na co Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dziś podjął od radnego informację na temat tego, do jakiej Komisji chciałby przynależeć. Pan Stefański zapewnił, że to będzie najpierw dyskutowane na posiedzeniu Komisji, a następnie przedstawi odpowiednią propozycję na sesji, choć nie najbliższej , bo pan Ratajczak uprzedził, że nie będzie w niej uczestniczył. Przewodniczący Rady powiedział, że do tego tematu Rada powróci, na co radny Ratajczak podziękował, stwierdzając, że chciał tylko o to zapytać.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony. Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu Komisji poprawiona została już numeracja w porządku obrad. Następnie zapytał, czy  radni mają propozycje zmian do porządku obrad.  Nie było uwag ze strony radnych, natomiast  Przewodniczący Rady oświadczył, że do punktu 7 ppkt b chciałby wprowadzić zmianę , a mianowicie dodać „wystąpienie Burmistrza w sprawie projektu budżetu ”, bo wynika to z uchwały w sprawie procedowania budżetu Gminy. Tego punktu brakuje w przedstawionym porządku obrad, dlatego radny Stefański zaproponował, aby wprowadzić to uzupełnienie. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie zgłoszonej przez siebie autopoprawki do porządku obrad. Za przyjęciem poprawki głosowało 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W momencie , w którym Przewodniczący Rady zaproponował, aby przystąpić do głosowania porządku obrad w całości po wprowadzonej poprawce -Wiceprzewodniczący Rady zgłosił, że jego zdaniem winna być przegłosowana również poprawka związana z numeracją porządku obrad.  Przewodniczący Rady zwrócił się w tej kwestii do Mecenasa Rakoczego z zapytaniem o konieczność głosowania takiej poprawki , gdzie w porządku obrad dwukrotnie wystąpił punkt 7. Zdaniem Radcy Prawnego nie jest to koniecznie, ponieważ porządek obrad zostanie zachowany , a numeracja ma charakter wtórny. Zanim jednak przystąpiono do głosowania całego porządku obrad, Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska poprosiła o uzupełnienie pkt 7 ppkt c o przedstawienie opinii RIO na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym zakresie, ale również nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie jawne. Ta autopoprawka przyjęta została przez Radę jednomyślnie – 15 radnych głosowało za jej wprowadzeniem.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu I sesji.
4.Przyjęcie protokołu z II sesji.

5.Przyjęcie protokołu z III sesji.
6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
-przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     budżetu na rok 2015  :

–wystąpienie Burmistrza Gniewkowa w sprawie projektu budżetu,
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,
-opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczyta  Skarbnik Gminy,
-odczytanie przez Przewodniczących  stałych Komisji Rady opinii na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025  :
- przedstawienie projektu uchwały,
-przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2015-2025,
 -dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)zmieniającą uchwałę Nr II/…/ 2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji … :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  obrad sesji  .

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z I sesji Rady , który był wyłożony w biurze Rady. Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady w dniu 27 listopada 2014r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z I sesji , która odbyła się w dniu 27 listopada 2014r. został przyjęty bez uwag.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z II sesji Rady , z który był wyłożony  w biurze Rady.  Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani zapytań ,        wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady w dniu 5 grudnia 2014r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z II sesji , która odbyła się w dniu 5 grudnia 2014r. został przyjęty bez uwag.

Ad 5. Przyjęcie protokołu z III sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z III sesji Rady ,  który był wyłożony do wglądu  w biurze Rady.  Zapytał, czy do protokołu radni mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia. Nie było uwag, ani pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady w dniu 8 grudnia 2014r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z III sesji , która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. został przyjęty bez uwag.

Ad 6. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wystąpienie i przedstawienie informacji. Burmistrz oświadczył, że chciałby przekazać kilka najważniejszych informacji z ostatniego okresu. Za ważne podkreślenia pan Roszak uznał zakończenie inwestycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków. Przeprowadzony został odbiór techniczny. Udało się to tak przeprowadzić, aby nie było „kolizji”, czy przestoju związanego z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni. Burmistrz wyraził zadowolenie z tego, że zadanie zostało wykonane w pełni, bez większych przeszkód, tak jak zostało to zaplanowane. Dziś oczyszczalnia podwoiła swoje możliwości , jeśli chodzi o ilość zrzutu, jest dużo nowocześniejsza. Burmistrz powiedział, że poinformował ostatnio o tym media, że poprzez realizację z „CYKORIĄ” przeprowadzona została inwestycja związana ze skanalizowaniem, a teraz nastąpi moment włączenia się do instalacji kanalizacyjnej w Wierzchosławicach. Następnie Burmistrz poruszył temat inwestycji związanej z budową środowiskowego domu samopomocy w Gniewkowie, która jest na końcówce realizacji. Zdaniem Burmistrza ten obiekt będzie jednym z ciekawszych , jednym z bardziej i pod względem rozmachu i pod względem pomysłu na jego budowę- jednym z najlepszych w województwie. Otwarta zostanie „nowa przestrzeń miejska”. Burmistrz powiedział , że chciałby , aby te prace pielęgnacyjne, porządkowe dotyczące całego tego terenu parku – jeśli pójdą zgodnie z planem, aby ta ostatnia sesja w tym roku odbyła się właśnie w tym obiekcie. Planowana jest w Łącznicy, ale „jak dobrze pójdzie”, to ta sesja zorganizowana zostanie w ŚDS, choć jest to jeszcze temat do ostatecznego rozstrzygnięcia. Burmistrz oświadczył, że ważną też sprawą jest podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na budowę ścieżki rowerowej do Szadłowic i do Więcławie. Realizacja tej inwestycji nastąpi wkrótce, a najważniejszy był ten moment , w którym udało się doprowadzić do podpisania tego dokumentu. Z punktu widzenia inwestycji przyszłorocznych – pan Roszak poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę 4 boisk (Wierzchosławice, Szadłowice, Kijewo i Murzynno)- termin składania ofert 8.01.2015r. Burmistrz wyraził nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała i realizacja tego zadania szybko nastąpi, bo „szczęście sprzyja lepszym” i dzięki temu udaje się teraz kończyć wiele inwestycji. Burmistrz przypomniał, że tegoroczne inwestycje- to kwota ponad 11 mln zł. Na przyszły rok planuje się również dużo inwestycji i za chwilę będą one omawiane. Pan Roszak podkreślił, że budżet przyszłoroczny jest dobrze przygotowany, jest zrównoważony, że uda się zrealizować wszystkie założenia. Jest to budżet wyjściowy z opcją wprowadzenia kolejnych inwestycji.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Mnich wystąpił z zapytaniem o to, jakie jest „obłożenie” oczyszczalni po modernizacji. Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który przekazał, że przed modernizacją na oczyszczalnie trafiać mogło 3,5 tys. m3 ścieków na dobę, natomiast teraz 5,3-5,4 tys. m3. Burmistrz dodał, że „CYKORIA” w swoich założeniach w okresie kampanii ma zrzucać 400-500 m3 na dobę. W związku z inwestycjami planowanymi i przez Bonduelle i „Groblewski Warzywa” – ilość zrzucanych ścieków będzie się zwiększała, bo np. Bonduelle w okresie kampanii zrzucał ilość ścieków odpowiadającą dotychczasowemu , dobowemu limitowi. Patrząc zatem na perspektywy rozwoju tej firmy, ta wielkość na razie odpowiada potrzebom. Radny Mnich powiedział, że chodziło mu o „obłożenie procentowe”. Pan Roszak wyjaśnił, że największe obłożenie jest w okresie kampanii i determinuje to przede wszystkim Bonduelle. O podanie średniej dobowej  ilości ścieków  Burmistrz poprosił Prezesa  PK. Pan Molenda przekazał, że jeżeli chodzi o wykorzystanie oczyszczalni w okresie kampanii Bonduelle to zbliżano się do 100% . Obecnie  wprowadzane są  ścieki z „CYKORII”- w dniu dzisiejszym prowadzone są już prace rozruchowe i jeśli nie będzie problemów od strony automatyki – to od jutra ,a najpóźniej pojutrza ścieki winny płynąć już do oczyszczalni. Na szczęście te kampanie się nie pokrywają, tylko uzupełniają. Przy dotychczasowych parametrach-oczyszczalnia pracowałaby na parametrach granicznych. Każde wprowadzenie dodatkowych ścieków w ramach planowanego rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie naszej Gminy powodowałoby, konieczność odstępowania od tych prac. Byłoby to również niekorzystne z punktu widzenia tzw. "rozmajenia ścieków”, zwłaszcza że mowa tu o bardzo dużej ilości ścieków przemysłowych. Po zmodernizowaniu oczyszczalni – będzie ona pracowała średnio-dobowo na mniej więcej 70% swojej mocy. Będą okresy, że będzie się ta wielkość zbliżać do 90% zwłaszcza, gdy dojdzie się do pokrycia kampanijnego Bonduelle i „CYKORII”, co może się wydarzyć w okresie VIII-IX. Zdaniem Prezesa modernizacja była zatem jak najbardziej celowa. Dalsze prace planowane na oczyszczalni , a nie związanie ze zwiększeniem przepustowości, a z kwestiami „okołotechnologicznymi” spowodują, że będzie to jedna ze wzorcowych oczyszczalni.

Nie było więcej pytań, wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji przedstawionej przez Burmistrza . W głosowaniu jawnym – radni jednomyślnie przyjęli tą informację (15 radnych głosowało „za” jej przyjęciem).

Ad.7 Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a)    zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014. Zanim pani Skarbnik omówiła projekt, pan Stefański podał jeszcze informację , że obrady są nagrywane.
Pani Rutkowska poinformowała, że w związku ze zbliżającym się końcem roku oraz decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego, jakie wpłynęły w ostatnim czasie została przygotowana nowa wersja projektu uchwały ,którą radni otrzymali przed sesją (projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Następnie Pani Rutkowska omówiła proponowane zmiany.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Ratajczak zwrócił uwagę na kwotę związaną z monitoringiem środowiskowego domu  i zapytał o obsługę w tym zakresie. Burmistrz stwierdził, że będzie  to robione automatycznie, a radny Stefański dodał, że to może być nagrywane. Pan Roszak podał, że w tej placówce planuje się zatrudnienie 1 pracownika administracyjnego (księgowa), 1 kierowcy, który ma być jednocześnie terapeutą. Jeśli będzie taka potrzeba , to pomoc świadczył będzie w tym zakresie informatyk z Urzędu. Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia uchwały. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr IV/14/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok głosowało 13 radnych , 2 osoby się wstrzymały. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

b)    budżetu na rok 2015 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze zmianą wprowadzoną do porządku obrad – ten punkt rozpocznie się od wystąpienia Burmistrza w sprawie projektu budżetu na rok 2015.
Burmistrz oświadczył, że projekt omówiony został już szczegółowo na posiedzeniu Komisji. Pan Roszak podkreślił, że jest to przede wszystkim budżet zrównoważony. Bilans dochodów i wydatków został tak wyliczony, aby udało się zrealizować podstawowe cele, ale też przeprowadzić wiele zadań inwestycyjnych. Po mijającym roku, gdzie kwota inwestycji sięga 11 mln- na nadchodzący rok na inwestycje planuje się 4 mln zł. Burmistrz zwrócił uwagę, że zawsze jest tak, że jeśli chodzi o dochody – na początku roku zawsze budżet jest takim punktem wyjściowym ( tak jak w tym roku budżet rozpoczynał się na poziomie 41-42 mln , tak kończy się na kwocie  49 mln zł). Budżet na rok przyszły zaczyna się na poziomie 44 mln 300 tys. zł. W planie jest realizacja wielu zadań i będą czynione starania o dodatkowe środki. Kilka projektów jest na etapie aplikacji. Będą także zwroty środków , m.in. aplikowano o środki wydatkowane na modernizację  ulic – ok. 800 tys. zł zaplanowanego zwrotu. Bardzo ważne jest także porozumienie z Generalną Dyrekcją, o którym była już wcześniej mowa. Planowana jest też budowa tych 4 boisk w ramach jednego projektu, a następnie są kolejne 2 mniejsze (Wierzchosławice, Więcławice), budowa świetlicy w Suchatówce. Planuje się również szereg bieżących zadań. Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że budżet przygotowany został w sposób odpowiedzialny, jest zrównoważony, będą czynione starania o to, by w ciągu roku go wzmacniać, po to , by tych zadań było jeszcze więcej. Bardzo pozytywnie i optymistycznie Burmistrz patrzy na możliwość zrealizowania zadań inwestycyjnych , jak również obowiązków i zadań statutowych. Na koniec pan Roszak wyraził nadzieję, że po przedyskutowaniu wszystkich kwestii  na Komisjach- dziś ten budżet zostanie uchwalony.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały, a potem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolejno, pani Rutkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok (projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po przedstawieniu projektu uchwały, pani Skarbnik odczytała opinię RIO w Bydgoszczy w sprawie budżetu Gminy na rok 2015 (opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Kolejno, o wystąpienie z opinią na temat projektu budżetu  poproszony został Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Radny Kopiszka odczytał treść opinii Komisji  zaznaczając, że gdy Komisja pracowała nad projektem , to nie miała jeszcze tej autopoprawki z kwotą 80 tys. zł, o jaką zwiększyły się dochody i wydatki, dlatego kwoty w opinii będą o tą sumę odbiegać, gdyż nie było czasu ,a by to odpowiednio pozmieniać. Odczytana opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów podkreślił także, że Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  w sprawie zwiększenia puli środków na dotacje celowe z zakresu realizacji zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej o 20 tys. zł.
Kolejno, opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- radny Aleksander Pułaczewski (opinia stanowi   załącznik nr 8 do protokołu).
Opinię Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  przedstawiła Przewodnicząca – radna Joanna Robak (opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Rolnej i Ochrony Środowiska- przedstawił jej Przewodniczący –radny Wesołowski, który odczytał treść protokołu z posiedzenia Komisji poświęconego projektowi budżetu Gminy na rok 2015 (protokół stanowi załącznik nr 10).
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak zwrócił uwagę, że jeżeli teraz ma nastąpić głosowanie w sprawie przyjęcia całego budżetu , to w trakcie przedstawienia opinii  niektórzy uzupełniali swoje wypowiedzi , generalnie wszyscy są na tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Dlatego radny uznał, że byłoby dobrze, gdyby głosując, każdy z radnych powiedział dlaczego głosuje tak, a nie inaczej. Pan Ratajczak zaznaczył, że to jest tylko jego wniosek. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że przeprowadzenie takiego głosowania- to głosowanie imienne. Radny Stefański wskazał, że projekt budżetu był opiniowany przez Komisje, na co radny Ratajczak powiedział, że nie wszystkie uwagi zgłaszane na Komisji zostały ujęte w opinii. Jednocześnie pan Ratajczak zaznaczył, że on tylko pyta , czy jest to możliwe, nie twierdzi , że tak powinno być.  Przewodniczący Rady stwierdził, że w statucie jest mowa o głosowaniu imiennym , ale nie ma takiej formuły, że dodatkowo jest to z uzasadnieniem. Pan Stefański zaznaczył też , że budżet to dokument bardzo dynamiczny i to , co teraz jest w nim ujęte, będzie z pewnością poszerzone. Pan Ratajczak powiedział, że pyta o to dlatego, gdyż nie słyszał wszystkich radnych, gdy omawiano budżet. Przewodniczący Rady wskazał, że każdy radny (poza jedną osobą) jest członkiem jakieś Komisji, gdzie miał możliwość się wypowiedzieć, ale wszyscy mogli się wypowiedzieć w trakcie posiedzenia łączonego Komisji. Pan Ratajczak odniósł się do dodatkowej informacji w opinii pana Kopiszki i powiedział, że np. wypowiadano się jeszcze na temat funkcjonowania Straży Miejskiej, do której dokłada się. Radny przypomniał, że swego czasu SM wydała taką broszurkę, w której informowała m.in. o obowiązkach właścicieli zwierząt, gdzie jest również możliwość zarobkowania, bo do tej pory z tego tytułu chyba nie było żadnych wpływów. Przewodniczący Rady odpowiedział, że temat bezpieczeństwa i ładu publicznego będzie przedmiotem pierwszej sesji w nowym roku i wniosek radnego, by o tym rozmawiać będzie uwzględniony. Co do tego , czy SM jest potrzebna , czy nie każdy ma swoje zdanie. Zdaniem radnego Stefańskiego Straż jest potrzebna , bo dzięki niej przy krajowej 15-tce, chociażby w miejscowości , w której mieszka poprawiło się bezpieczeństwo. Pan Ratajczak powiedział, że nie mówi o celowości, tylko chodzi mu o to, aby się temu przyjrzeć. Radny Stefański zapewnił, że jest daleki od tego, by oceniać wypowiedzi radnego, tylko wyraził swoją opinię.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy z uwagi na aktualizację tegorocznego budżetu, w związku z tym , że „wyleciała modernizacja osiedla toruńskiego”, bo zabrakło środków , że wyższe były ceny modernizacji ulic: Cmentarnej i 700-lecia i z uwagi na słowa Burmistrza o tym, że przyszłoroczny budżet jest „zrównoważony z możliwością rozwoju”- to można przyjąć , że gdy dochody będą większe od zakładanych będzie możliwość wprowadzenia do tego budżetu modernizacji tego osiedla.  Burmistrz odpowiedział- oczywiście, że tak. Pan Roszak dodał, że zawsze tak jest, bo z doświadczenia już wynika, iż na początku budżet jest prorozwojowy i widzi się kilka możliwości (to, o czym mówiono na Komisji, a dotyczące sfery podatkowej), które sprawią , że taka szansa się pojawi. Głównym celem są bowiem  w Gniewkowie 2 tereny, które przez okres ostatnich 8 lat „nie zostały ruszone” : „osiedle toruńskie” i teren przy ul.Parkowej. Burmistrz wskazał na „wartość dodaną” przez to, co teraz dzieje się przy ul.Powstańców Wlkp (budowa ŚDS). Ten teren się zmienił  i planuje się tam jeszcze kilka elementów, a następnie zamierza się działania związane z ul.Parkową , z „Parkiem Wolności”, terenem po basenie, stadionem- te tereny planuje się objąć dużymi projektami.  Odnosząc się do wypowiedzi pana Ratajczaka, Burmistrz powiedział, że te różne wnioski, które były przekazywane przez poszczególne Komisje zostały w większości  uwzględnione np. kwestia sportu. Zrobiono autopoprawki do samego projektu, a będą jeszcze kolejne zmiany do budżetu, praktycznie na każdej sesji. Budżet jest „takim instrumentem bardzo dynamicznym” i nie można dziś zakładać, że jest to sztywny dokument określający jednoznacznie działania na cały rok. Jest to dokument wytyczający pewne działania, ale co miesiąc jest on korygowany. Jest to taki instrument finansowy, który jest wspólnie omawiany i ma służyć rozwojowi Gminy. Radny Krzysztofiak ponownie nawiązał do wypowiedzi Burmistrza tym razem na temat ubiegania się o dotacje na modernizacje ulic. Radny zapytał o jakie dotacje chodzi konkretnie. Burmistrz odpowiedział, że mówił już o tym na posiedzeniu Komisji, że złożono aplikację na dofinansowanie tych dwóch ulic: Cmentarnej i 700-lecia. Tam wydatek wynosi 1 mln 700 tys. zł i chodzi o 50% finansowania z dodatkowego konkursu, w ramach którego składano aplikację chyba pod koniec października. Pan Krzysztofiak zapytał, czy chodzi o środki unijne, na co pan Roszak odpowiedział, że tak , że są to środki z RPO.
Nie było więcej pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2015. W głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych – uchwała nr IV/15/2014 w sprawie budżetu na rok 2015 została przyjęta stosunkiem głosów : 14 „za” i 1 „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025  

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o omówienie kolejnego projektu uchwały tj. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025  (omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Pani Rutkowska odczytała także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat WPF (opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było uwag, ani zapytań , wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie WPF Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały nr IV/16/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025  , 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Gniewkowo

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego o przedstawienie kwestii związanej z propozycją przedłużenia taryf. Pan Molenda oświadczył, że  temat ten jest związany z oczyszczalnią ścieków, dlatego ponownie musi wrócić do tej kwestii , ponieważ chodzi o to, by te taryfy faktycznie odwzorowywały koszty w zakładzie. W trakcie modernizacji pracowano na „żywym organizmie”, część obiektów stawiano od nowa, część już funkcjonowała i równolegle prowadzono ich modernizację , prowadzono korelację pod kontem ich dostosowania do oczyszczalni. Zakończenie tej inwestycji , co miało miejsce w bieżącym miesiącu spowodowało, że Spółka nie byłaby w stanie w sposób realny przełożyć koszty na taryfy. Aby taki wniosek był zaakceptowany przez Radę , musiałby być złożony w październiku z tzw. „marżą plus, a nie tędy droga”. Prezes ponownie podkreślił, że chodzi o to by taryfy faktycznie odwzorowywały koszty (z produkcją wody, jej dostawą, przyjęciem ścieków i ich oczyszczeniem). Od trzech tygodni prowadzony jest rozruch, są pewne problemy (tak, jak przy każdej inwestycji)  związane z tzw. „wiekiem niemowlęcym”. Potem Spółka wystąpi z wnioskiem o zmianę taryf od dnia 1 kwietnia 2015r., który będzie te koszty odwzorowywał, by nie narzucać czegoś dodatkowego, co stanowiłoby jakiś dodatkowy przychód. To jest cel Spółki i dlatego jest to przesunięcie w czasie obowiązujących taryf, które funkcjonują już od półtora roku na tym samym poziomie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Ratajczak zapytał, czy Rada będzie jeszcze rozmawiała na temat gospodarki komunalnej, na co radny Stefański podał, że w styczniu.
Radny Krzysztofiak zapytał, czy dziś można przewidzieć, że w kwietniu te taryfy wzrosną. Prezes odpowiedział, że tak, ponieważ nie ma innej możliwości. Sama energia w ciągu ostatniego roku wzrosła w granicach od 20 do  25% dla przemysłu i ten koszt jest podstawowy na oczyszczalni. Pan Molenda zapewnił, że robione jest jednak wszystko, aby te taryfy wzrosły na minimalnym poziomie i mają odwzorowywać tylko i wyłącznie powstałe koszty. Jeśli chodzi o oczyszczalnię, to koszty na pewno są wyższe, ale nie na takim poziomie, który „przeraziłby Radę”, kiedy niebawem będą omawiane.
Pani Sołtys z Wierzchosławic poruszyła problem ubytków, który dla mieszkańców jest niezrozumiały. Przy kwocie 200 zł , jaką płaci za wodę – 60 zł stanowi koszt ubytków. Łączna ilość ubytków w bloku, w którym mieszka pani Wołoszko, czy w całych Wierzchosławicach wskazuje na to, że mieszkańcy musieliby mieszkać „na jeziorze”. Przewodniczący Rady zasugerował , aby Prezes porozmawiał na ten temat z panią Wołoszko po sesji.
W kwestii omawianego projektu uchwały nie było więcej pytań , wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały nr IV/17/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Gniewkowo- 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).


e) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o omówienie projektu uchwały. Pani Sekretarz wyjaśniła, że taka uchwała podejmowana jest przez Radę co roku. Dotyczy ona osób korzystających z pomocy społecznej , zarejestrowanych w PUP, które w ramach tych robót pracują doraźnie  po 10 godzin tygodniowo. Są to zazwyczaj prace porządkowe ( np.grabienie, odśnieżanie) i taka osoba przypisana jest do danego sołectwa, sołtysi mają „pieczę” nad tymi osobami. Wynagrodzenie wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzi także całą dokumentację z tym związaną. Na rok przyszły przewiduje się przyjąć do tych prac 20 osób. Chodzi o to, aby było to efektywne, bo kiedyś tych ludzi było więcej, a okazało się , że nie zawsze nadmiar osób przy takich pracach jest wskazany.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia omawianego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały nr IV/18/2014 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych .
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

f) zmieniającą uchwałę Nr II/…/ 2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji …
Przewodniczący Rady oświadczył, że od radnego Krzysztofiaka podjął informację, że radny chciałby pracować w Komisji Budżetu i Finansów, dlatego wystąpił z wnioskiem , aby radny Krzysztofiak poszerzył skład tej Komisji. Następnie pan Stefański zapytał o oficjalną zgodę radnego w kwestii przynależności do tej Komisji.  Radny Krzysztofiak wyraził taką zgodę, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  Nie było chętnych do zabrania głosu i pan Stefański zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały nr IV/19/2014 zmieniającej uchwałę Nr II/6/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady pogratulował rademu Krzysztofiakowi stuprocentowego poparcia i  stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad. 8 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Bożko oświadczył, że korzystając z obecności Radcy Prawnego chciałby wyjaśnić kwestię nagrywania wspólnych posiedzeń Komisji Rady. Podczas posiedzenia radny otrzymał opinię prawną, że nie można tego robić, a przecież art. 61 Konstytucji jednoznacznie mówi o tym, że można to robić. Przewodniczący Rady przypomniał, że w sytuacji tej chodziło o to, że jedna osoba nie życzyła sobie, aby radny nagrywał to posiedzenie. Pan Stefański zapytał też radnego, czy pamięta co odpowiedział mu na pytanie o cel tego nagrywania. Pan Bożko odpowiedział, że pamięta. Radny Stefański dodał, że pan Bożko odpowiedział  „jeszcze nie wiem, zastanowię się”.
Mecenas Rakoczy oświadczył, że problem rozstrzygnięcia możliwości nagrywania posiedzeń Komisji wcale nie jest taką prostą kwestią. Powoływany przez radnego art. 61 ust. 1 i 2  Konstytucji stanowi podstawę normatywną dla obywatela do żądania od organów administracji publicznej udostępnienia tzw. informacji publicznej. Tak więc obowiązek spoczywa na „organie”, a Komisje takim organem nie są. W naszym przypadku organem jest Rada i Burmistrz, a posiedzenie Komisji, nawet jeśli uczestniczą w nim wszyscy radni- nie jest posiedzeniem Rady. Orzecznictwo sądów z jednej strony wskazuje na konieczność szerokiego rozumienia ustawy o dostępie do informacji publicznej i dopuszcza możliwość nagrywania nawet posiedzeń Komisji. Są jednak również takie stanowiska , również przedstawicieli nauki, które opowiadają się za zawężającą interpretacją art. 61 Konstytucji  dlatego , że  posiedzenie Komisji nie jest posiedzeniem Rady. Praktyka pokazuje , że w jednostkach samorządu terytorialnego kwestia ta jest regulowana w różny sposób, niektórzy to dopuszczają, a niektórzy nie. Pan Rakoczy zauważył, że trwają przecież prace nad statutem Gminy, dlatego w jego ocenie najlepiej byłoby uregulować jednoznacznie to w tym dokumencie. Mecenas oświadczył także, że osobiście opowiada się za poglądem, że biorąc pod uwagę cel udostępnienia informacji publicznej- art. 61 Konstytucji można szerzej interpretować , czyli posiedzenia Komisji też nagrywać. Radca Prawny odniósł się też do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, albowiem nie bez znaczenia jest właśnie kwestia celu nagrywania takich informacji. Tutaj ścierają się dwie kwestie: statusu prawnego radnego, jego dóbr osobistych i tej informacji publicznej. To bardzo ważny temat i przy okazji prac statutowych warto byłoby to uregulować. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Komisje Rady są nagrywane, choć nie video , ale dźwięk jest nagrany i protokoły z tego tworzone są przyjmowane przez Radę. Do tej pory nikt jednak nie wystąpił o udostępnienie takiego nagrania, a zdaniem pana Stefańskiego na życzenie radnego takie nagranie może być udostępnione. Przewodniczący Rady powiedział, że w omawianej sytuacji jedna osoba nie życzyła sobie nagrania video , dla którego  uzasadnienia nie było, dlatego też taka była decyzja. Mecenas Rakoczy przekazał, że jeśli problem dotyczy nagrania video, to sytuacja jest nieco inna. Jeśli mówi się o zapisie rejestrującym dźwięk, czyli informacją publiczną jest tutaj nie wygląd radnego , tylko wypowiedziane przez niego słowa. W przypadku video – wchodzi się w sferę dóbr osobistych. Inaczej wyglądałaby ta sytuacja, gdyby posiedzenia Komisji nie były nagrywane w ogóle (tu Mecenas podtrzymuje to co mówił), ale jeśli już są nagrywane- to oznacza to wkroczenie w sferę dóbr osobistych, bo nie wygląd radnego, ani jego sposób zachowania mają charakter informacji publicznej , tylko wypowiadane przez niego słowa. Dlatego też, tu Mecenas byłby raczej przeciwny nagrywaniu tej informacji. Przewodniczący Rady stwierdził, że sytuacja ta rzeczywiście wymusiła rozstrzygnięcie tych kwestii podczas prac nad statutem. Zwracając się do Mecenasa Rakoczego-radny Bożko powiedział, że   Konstytucja mówi zarówno o dźwięku, jak i o obrazie. Radny podziękował jednak za wyjaśnienia i przyjął do wiadomości, że temat ten poruszony zostanie w trakcie prac nad statutem.
Radny Ratajczak oświadczył, że chciałby wystąpić z interpelacją w imieniu swoich wyborców- mieszkańców „osiedla 700-lecia”. Radny odczytał dwie interpelacje , które stanowią odpowiednio załącznik nr 18 i 19 do protokołu.  Przewodniczący Rady zapytał Burmistrza , czy udzieli teraz odpowiedzi , czy też radny otrzyma ją pisemnie. Burmistrz oświadczył, że przygotowana zostanie odpowiedź pisemna, ale chciałby się odnieść do tematu dróg wewnątrzosiedlowych. Zdaniem pana Roszaka błędem było ich przejęcie 8-9 lat temu, bo jest to teren osiedla. Burmistrz zapewnił, że brany jest pod uwagę ten łącznik począwszy od ul.Inowrocławskiej ( bo parkingi nadal są w gestii KSM), by cały ten odcinek pokryć kostką. Były dyskusje na ten temat, ale Burmistrz nie pamięta , czy 3 lata temu ktoś się zwracał w tej sprawie i nie otrzymał odpowiedzi. Na bieżąco prowadzone są rozmowy z panem Gapskim, także z Polo-Marketem, jeśli chodzi o ten wjazd od strony ul.Piasta. Prowadzona jest w tym zakresie korespondencja i jest „porozumienie- deklaracja” w sprawie przebudowy całego tego wjazdu, parkingu. Tam ruch generowany jest głównie przez klientów Polo-Marketu, dlatego się umówiono, że zostanie to wspólnie zrobione. Pan Roszak powiedział, że będą czynione starania, aby w nadchodzącym roku , na wiosnę to zrobić, bo wygląda to okropnie. Do innych kwestii Burmistrz zobowiązał odnieść się na piśmie.
Radny Krzysztofiak nawiązał do tematu budowy boisk wielofunkcyjnych , o czym rozmawiano na Komisji  i dziś Burmistrz miał mieć też rozmowę na ten temat w Toruniu. Burmistrz przyznał, że mówił o tym, że dziś pojedzie do Urzędu Marszałkowskiego, ale uznał, że ważniejsza jest obecność na sesji budżetowej  , więc do Torunia pojechał Zastępca. Jeśli dziś nie uda się porozmawiać, to Burmistrz jest też wstępnie umówiony przez sekretariat. Burmistrz rozmawiał też z Wicemarszałkiem. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego, pana Marszałka widać dużą przychylność i rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane.
Radny Mnich powiedział, że jak jechał dziś na sesję to zwrócił uwagę na skrzyżowanie Wierzchosławice-Ostrowo, gdzie są straszne dziury w poboczu. Jest to związane z tym, że wywożona jest tam ziemia na działkę pana Łuczaka przez wykonawcę przebudowy torów kolejowych. Wiceprzewodniczący Rady zapytał o to, jaka jest możliwość , aby w jak najkrótszym czasie, np. 2-3 dni , by Zarząd Dróg Powiatowych naprawił te wyrwy w poboczu. Piesi nie mają gdzie zejść , tak jest to pobocze zniszczone. Burmistrz zapewnił, że będą czynione starania, aby było to załatwione od ręki.
Radny Rychlewski  również poruszył temat dróg, korzystając z obecności radnych powiatowych . Radny zapytał o drogę w Żyrosławicach. Burmistrz powiedział, że tak, jak mówił już o tym na posiedzeniu Komisji , jest ustalony pewien harmonogram i prowadzone będą rozmowy. Burmistrz umówiony jest z panią Sekretarz na spotkanie ze Starostą. Ta droga zdaniem Burmistrza jest priorytetem , bo w tej kolejności, jaka przedstawiona była już ileś lat temu panu Staroście i Zarządowi drogi w pewien sposób zostały już  zrealizowane (dokończenia wymaga droga na Szpital, na Godziębę, też kawałek przez Wierzchosławice). W czwartej kolejności jest więc ta droga „Żyrosławice”, bo kawałek dalej jest już inny Powiat i tam ta droga wygląda zupełnie inaczej.
Radny Kopiszka  również zwrócił się do radnych powiatowych w kwestii drogi -Murzynno-Kijewo, która jest zakrzaczona , krzaki wchodzą w pas samej jezdni. Radny poprosił o to, aby przypominać o tym odpowiednim służbom , aby przez zimę do wiosny zostało to przycięte. Wcześniej była już o tym mowa, ale do tej pory tego nie zrealizowano.
Radni nie mieli więcej pytań, ani interpelacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.
Pan Zenon Tomaszewski zwrócił się do radnego Sławomira Bożko  zaznaczając, że  rozumie Konstytucję, bo każdy ma prawo do uczestniczenia w sesji Rady ,ale też ma prawo do ochrony dóbr osobistych. Zdaniem pana Tomaszewskiego, aby mieć taką możliwość nagrywania nie wystarczy zgoda Rady, bo jak się wypowiada – to może sobie nie życzyć, aby był teraz nagrywanym, czy filmowany.  Radny zapytał o to, dlaczego pan Tomaszewski tego nie chce , na co zapytany odpowiedział, że nie życzy sobie tego, bo ma takie prawo. Takie prawo daje mu Konstytucja i wszystko to co powie i zrobi, nie może być wykorzystane przez pana Bożko do upubliczniania. Pan Bożko nie może filmować „dyrektorów, sołtysów- bo oni sobie tego nie życzą”. Radny Bożko zwrócił uwagę, że w wielu samorządach sesje są nagrywane. Według pana Tomaszewskiego w statucie, w regulaminie nagrywania – każdy radny winien wyrazić zgodę na nagrywanie, a jak wypowiada się ktoś z uczestników sesji, to również należałoby taką zgodę pozyskać. Pan Tomaszewski zaznaczył, że on nie widzi takiej możliwości, że jego wypowiedź radny Bożko upubliczni na swoim facebooku, bo to są jego prawa autorskie. Pan Bożko przypomniał, że  Radca Prawny mówił o tym, że sesje można nagrywać.  Przewodniczący Rady przerwał dyskusję, dziękując  panu Tomaszewskiemu za wskazówki „doświadczonego samorządowca”. Pan Stefański dodał, że radni są osobami publicznymi, natomiast pozostali uczestnicy są osobami prywatnymi i ktoś może uznać, że to narusza jego prywatność. Na pytanie radnego Bożko , czy w takim razie sesji nie można nagrywać- Przewodniczący Rady zaznaczył, że tego nie powiedział i ponownie przypomniał sytuację , która wywołała przedmiotową dyskusję, tj. zamiar nagrywania posiedzenia Komisji.
Pani Mariola Wołoszko stwierdziła, że już trochę żyje na tym świecie, a rozmawiała z jeszcze starszymi osobami na temat tego stawku przy skrzyżowaniu Ostrowo-Wierzchosławice, który jest teraz zasypywany. Pani Sołtys zapytała czy to tak może być, bo wszystko co było -teraz się niszczy. Starsi ludzie mówią, że to był zbiornik o jakimś znaczeniu melioracyjnym. Przewodniczący Rady uznał, że to bardzo cenny głos, pomijając już kwestie melioracyjne, czy stosunków wodnych. Radny zwrócił uwagę, że za chwilę ruszy duża inwestycja w Inowrocławiu związana z budową obwodnicy i wówczas będą tysiące metrów sześciennych ziemi, która będzie zagospodarowywana właśnie w ten sposób, dlatego Przewodniczący zaproponował, aby tymi kwestiami zajęła się Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej , Rolną i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady dodał, że zgodnie z nową zasadą dobrej praktyki rolnej od roku 2015 wszelkie oczka wodne, zbiorniki , szuwary –nie wolno samowolnie zasypywać. Czy tam jest taka zgoda- tego radny nie wie i jest to sprawa dla innych organów. Chodzi o tzw. zazielenienie , które chroni te wymienione zbiorniki, rowy melioracyjne, siedliska ptaków. Radny powiedział , że ten sam problem wystąpił w tym roku w Bąbolinie w związku  z „wypompowaniem całej wody, gdzie zginęło całe życie”. To była ostaja zwierząt , były tam łabędzie, a teraz ich nie ma, nie ma nic. Rów od Bąbolina przez Ostrowo- stał się rowem suchym. Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył ponownie, że nie radnym jednak o tym rozstrzygać, bo od tego są inne służby.
Pan Jan Głowacki zauważył, że „wszyscy ładnie gadają o drogach, o ścieżce na Szadłowice” i poprosił, by przejechać się wieczorem z Murzynka do Lipia, bo tam jest taki wąski asfalt , a teraz jeszcze buraki są wożone. Na tej drodze jest  bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak pojawiają się rowerzyści. Burmistrz zapewnił, że to cenna uwaga i jeśli chodzi o plany oraz realizację zdań z zakresu ścieżek to Gmina ma największą ilość takich tras w Powiecie. Pan Roszak przypomniał o niedawnej inwestycji związanej z budową ścieżki do Lipia, gdzie również było duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Było też niedawno spotkanie w Kaczkowie w sprawie budowy zatok autobusowych i chodnika. Cel jest taki, aby w roku 2015 zrealizować ścieżkę do Szadłowic wspólnie z Generalną Dyrekcją oraz ten kawałek do Suchatówki . Te dwa odcinki -dojazd do Murzynka (tam będą robione chodniki) oraz od Chrząstowa (od Parku) do Kaczkowa również Burmistrz chciałby, aby były zakończone. Droga z Lipia do Szpitala , tam już w części jest zrobiona ścieżka, ale brakuje do połączenia od Lipia do tego już istniejącego odcinka. W sumie są 3 odcinku ścieżek do uzupełnienia jeśli chodzi o główne trasy przebiegające w Gminie (krajowa 15-tka i wojewódzka – 246). Pan Roszak przyznał, że są jeszcze drogi powiatowe, chociażby droga do Ostrowa , gdzie planuje się chodnik , na który zrobiono dokumentację, aby był zrealizowany, bo jest tam ogromne natężenie ruchu , zwłaszcza pieszego i rowerowego. Podsumowując, Burmistrz podał, że są to 4 cele w zakresie ścieżek rowerowych.
Odpowiadając Sołtysowi z Murzynna- radny Kopiszka podkreślił, że on jeździ rowerem np. na sesje , czy posiedzenia Komisji. Dlatego radny zabiega o to, by tych ścieżek rowerowych było jak najwięcej i jeszcze w poprzedniej kadencji rozmawiał z Burmistrzem i panią Skarbnik  na ten temat i otrzymał zapewnienie, że znajdą się środki z Zarządu Dróg Wojewódzkich, by ta ścieżka pociągnięta była przynajmniej do Murzynka. Z tego co radny się orientuje, tam nie ma potrzeby przekształcania gruntów, tam jest 1 lub 2 właścicieli i pod względem warunków glebowych teren również nie jest problematyczny. Radny Kopiszka powiedział, że miał to kiedyś obiecane i choć o tym nie przypomina, to jednak pamięta i liczy, że zostanie to kiedyś zrobione dla bezpieczeństwa nie tylko jego, ale przede wszystkim mieszkańców i kierowców. Radny zwrócił uwagę na to, że rowerzyści często są nieoświetleni , co stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla kierowców, ale dla rowerzystów, czy pieszych  nawzajem.
Pan Waldemar Bednarski zwracając się do radnych powiatowych powiedział, że chodzi mu o drogę przy cmentarzu w Kijewie. Tam problem stanowią krzaki oraz pobocze, a „makabrycznie” wygląda ostatni odcinek tej drogi (jak się Gęzewo kończy), tam są potworne dziury w poboczu, a asfalt jest wąski.
W kwestii dróg głos zabrał radny Marciniak, który zapewnił, że w tym temacie jest na bieżąco w kontakcie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Jeżeli aura pozwoli, to od nowego roku będzie kontynuowane odkrzaczanie , a teraz dokończyć trzeba prace w Żyrosławicach, bo tam jest to zaczęte. Jeśli chodzi o dziury w Ostrowie , to radny wahałby się to naprawiać, bo tam ziemia cały czas jest wożona , więc może nie przynieść to efektu. Pan Mnich zasugerował, by pan Marciniak przeszedł się tym odcinkiem, szczególnie wieczorem. Radny powiatowy zapewnił, że to zgłosi, ale nie wie, czy uda się to szybko zrobić.  Pan Mnich zaznaczył, że problem stanowi fakt, że jest to pas drogowy, bo inaczej , to można byłoby to szybko załatwić. Jeśli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych, to pan Mnich wskazał na specyficzne działanie tej jednostki oraz na fakt, że do tej pory byli tam ludzie niekompetentni. Wiceprzewodniczący Rady podał przykład , gdy w okresie zimy, kiedy ten odcinek drogi był oblodzony i na jego oczach samochód wpadł do rowu- to telefonicznie pracownik odpowiedział mu, że on nie widzi w tym żadnego problemu. Pan Marciniak powiedział, że wiele się już zmieniło w Zarządzie Dróg. Zapewnił też , że  osobiście interweniuje w wielu sprawach, ale nie może odpowiadać za cały Zarząd Dróg. Dochodzi do tego, że jak jest zima, to radny traktowany jest jakby był tam odpowiedzialny za ich utrzymanie, jakby był tam Dyrektorem i mógł uruchamiać odpowiednie służby. Pan Marciniak przyznał, że może pomóc , ale w ponagleniu pewnych działań, czy w kwestiach inwestycyjnych. Jeśli Rada Gminy wskaże  odpowiednie drogi i pomoże w ich modernizacji- to jest to łatwiej w Powiecie zatwierdzić. Zdaniem radnego najważniejszy odcinek w Gminie to droga Gąski-Szpital-Modliborzyce , bo jest to takie urwanie. Jest to odcinek , który można określić jako „autostrada”, on się urywa i jest dalej jest droga „przedwojenna”. To duży projekt i tu należałoby starać się o środki unijne, podobnie jak i na drogę w Żyrosławicach np. schetynówki. W przypadku wspólnego działania samorządów, taki projekt jest wyżej oceniany. Droga Chrząstowo-Godzięba dokończona zostanie za środki własne, bo zostało tam nie dużo do zrobienia. Pan Marciniak oświadczył, że razem z radną Pęczkowską będą działać, aby te zadania na terenie Gminy były zrealizowane, a sprawy bieżące radny będzie zgłaszał w Powiecie.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna V sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz. 1200, tradycyjnie będzie też  uroczysta część o godz. 1400 w Ośrodku Kultury albo w Środowiskowym Domu Samopomocy. Posiedzenie Komisji odbędzie się o godz. 1530.
Tematem części roboczej sesji będą plany pracy na rok 2015 i dlatego radny Stefańskich poprosił, aby Przewodniczący złożyli mu propozycję tych planów dla swoich Komisji . Poprosił także radnych o pozostanie chwilę po sesji.
Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia tego co najlepsze, miłości , radości, spokoju, odpoczynku od pogoni za codziennością.

Ad.10 Zamknięcie obrad sesji.


                                        Wobec wyczerpania się porządku obrad – o godzinie 1350 Przewodniczący Rady zamknął IV obrady.

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2014 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 794
05 listopada 2015 09:08 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2015 13:19 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal_1218.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2015 13:16 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zal711.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)