Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 8 grudnia 2014r.

Protokół przyjęty na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014r.

Protokół Nr III/2014

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1100  dokonał otwarcia III sesji Rady Miejskiej stwierdzając , że uczestniczy w niej 13 radnych ( brak radnych: Wesołowskiego i Mnicha), co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby odstąpić od czytania porządku obrad, który został radnym dostarczony. Następnie zapytał, czy  radni mają propozycje zmian do porządku obrad.  W związku z tym, że nie było żadnych uwag- Przewodniczący Rady poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie.
W tym czasie na obrady przybył Wiceprzewodniczący Rady- pan Krzysztof Mnich.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie – 14 osób opowiedziało się za jego przyjęciem.

Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok:

-projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p. Dorota Rutkowska,

 -dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015:

-projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p. Dorota Rutkowska,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015:

-projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p. Dorota Rutkowska,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

4.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

5.Wolne głosy ,  wnioski.

6.Zamknięcie  obrad sesji  .Ad.3 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał .


                                        Przewodniczący Rady poprosił, aby pani Skarbnik w takiej kolejności , jak jest to w porządku obrad przedstawiła projekty uchwał w sprawach podatkowych.
                                        Pani Rutkowska rozpoczęła od projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oświadczając, że stawki te proponuje się zachować na poziomie roku 2014 . Kolejno, pani Skarbnik wymieniła: stawkę od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 zł od 1 m2, pod jeziorami - 4,56 zł od 1 ha , pozostałe grunty przeznaczone na prowadzenie statutowej , odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,35 zł od 1 m2 powierzchni ; stawki od budynków : mieszkalnych 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,00 zł 1 m2powierzchni, 10,57 zł od 1 m 2 powierzchni zajętej na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym , od 1 m2  powierzchni związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł i od  1m2  przeznaczonej na statutową, odpłatną działalność  prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł oraz stawkę od budowli – 2% ich wartości. Pani Skarbnik zaznaczyła, że zwolnienie jest również takie samo , jak w roku 2014.
                                        Zanim pani Skarbnik zaczęła omawiać następny projekt- Przewodniczący Rady przerwał jej wystąpienie  i otworzył dyskusję dotyczącą projektu pierwszej uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego radny Stefański zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym , w obecności 14 radnych (brak radnego W.Wesołowskiego) za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych ,a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta ( uchwała nr III/11/2014 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
                                       Następnie pani Rutkowska przystąpiła do omówienia kolejnego projektu- dotyczącego określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 i wskazała , że tu również pozostawia się taką samą wysokość. Proponuje się obniżenie kwoty podatku ze 153,42 zł do kwoty 115,00 zł. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego projektu uchwały. O głos porosił Burmistrz , który oświadczył, że chciałby przy tej konkretnej uchwale  poinformować o tym , jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów i jak to się ma do podejmowanych przez Radę decyzji. Pan Roszak zaznaczył, że mówił już o tym na Komisji , ale pragnie zaznaczyć jeszcze na sesji. W związku z zachowanie stawki z roku 2014, a był już taki kazus w roku 2012 , kiedy Minister Finansów „zafundował” górną stawkę podatkową na poziomie 190 zł i wówczas Rada ustaliła stawkę na poziomie ok. 105 zł ( ok. połowy kwoty ustalonej przez Ministra). Z racji tego obniżenia stawki przez Radę – konsekwencja była taka, że widoczne to było w tegorocznym budżecie. Minister Finansów taką obniżkę traktuje jako sytuację, w której gminę stać na obniżki, przyjmuje, że dana gmina jest bogata, Takie gminy są karane i w tym roku Gmina Gniewkowo otrzymała mniej o ponad milion zł subwencji ogólnej. Burmistrz podkreślił, że zawsze ten kij ma 2 końce- jeśli stawka jest obniżana to subwencja ogólna też jest mniejsza i chciałby, aby radni byli tego świadomi.
W trakcie wystąpienia Burmistrza na sesję przybył radny Wiesław Wesołowski.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia omówionego projektu uchwały, zaznaczając , że aktualnie Rada ma stuprocentową frekwencję.
W głosowaniu jawnym , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta (uchwała nr III/12/2014 w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
                                        Radny Stefański poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych  na rok 2015.  Pani Rutkowska oświadczyła, że tu również  stawki podatku zachowano na poziomie roku 2014- zgodnie z danymi, przedstawionymi w tabelach. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego dyskusja została zamknięta, a następnie radny Stefański zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym , za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała nr III/13/2014 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych  na rok 2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 Wnioski, interpelacje radnych oraz odpowiedzi.

Kolejno Przewodniczący Rady zaprosił do zabierania głosu przez radnych.
                                        Jako pierwszy wystąpił radny Szymon Krzysztofiak, który poinformował, że chciałby odczytać interpelację mieszkańców swojego osiedla – wniosek mieszkańców osiedla Toruńskiego. Radny odczytał treść wniosku, który dotyczył ujęcia w planie inwestycyjnym na rok 2015 modernizacji ulic na tym osiedlu (też ul.Zajeziernej)  oraz zapewnienia ciągłości  oświetlenia powstałego „łącznika”  -przy ul.Sikorskiego ( wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Burmistrz zapytany przez Przewodniczącego Rady o to, czy udzieli teraz odpowiedzi – stwierdził, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej
Nie zgłoszono więcej interpelacji – wobec czego Przewodniczący zamknął ten punkt obrad.

Ad.5 Wolne głosy, wnioski.

Pani Małgorzata Zdrojewska wystąpiła do Burmistrza z zapytaniem, czy doposażenie świetlic będzie realizowane w tym roku , bo dla świetlicy w Więcławicach miały być zakupione: lodówka i szafa chłodnicza. Pan Roszak odpowiedział, że będzie to realizowane w terminie do końca marca.
                                       Sołtys Sołectwa Wielowieś poruszył temat remontu przejazdu kolejowego w Wielowsi, którego termin przesuwany był już chyba 2 lub 3 razy i do tej pory nie jest skończony. Zdaniem pana Tyrały została tam „odwalona fucha”, przejazd jest bardzo wąski- nawet 2 ciągniki się tam nie zmieszczą (jeden wpadnie w tory), nie ma też żadnego przejścia dla pieszych. Mieszkańcy są tym stanem zbulwersowani, a sprawa się ciągnie już tyle czasu. Burmistrz wyjaśnił, że cały projekt realizowany jest przez PKP PLK i jego zakończenie ma nastąpić w lipcu przyszłego roku. „Na gotowo” zrobiony jest jedynie przejazd na ul.Inowrocławskiej , choć pozostaje tam jeszcze kwestia dobudowy przejścia dla pieszych, a żaden pozostały nie jest zakończony. Według pana Roszaka to co jest w Wielowsi- to jest „prowizorka”, bo te przejazdy będą robione na początku przyszłego roku, w momencie , gdy będą też odpowiednie warunki pogodowe.
                                       Radny Jerzy Ratajczak zgłosił, że ma pytanie, choć to kwestia, której nie ma w materiałach, ale znalazło się to na facebooku. Według radnego to informacja umieszczona przez panią Skarbnik dotycząca planu finansowego, a konkretnie inwestycji związanej z boiskami. Radny powiedział, że to zadanie pojawia się tam dwa razy , są dwie pozycje. Pani Skarbnik odpowiedziała, że radny mówi chyba o 2 różnych źródłach finansowania. O głos poprosił pan Roszak, który oświadczył, że przed wyborami „zrobiono pranie mózgu”, w piątek i w sobotę były wrzucane różne materiały do skrzynek. Zdaniem Burmistrza było to zrobione nieuczciwie, wrzucane były materiały konkurentów, a sytuacja wygląda tak, że Burmistrz ma jutro spotkanie z Marszałkiem. Jeśli chodzi o kwestie zamieszczania informacji na facebooku , to materiały, które miały odnieść skutek w wyborach, jakie były za kilkanaście godzin – na szczęście nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Pan Roszak powtórzył za panią Skarbnik, że tam są 2 różne źródła finansowania i może stąd bierze się taka różnica. Jutro wychodzi przetarg na budowę tych 4 boisk. Burmistrz odniósł się do głosowania uchwał podatkowych wskazując na „kolegów z opozycji”, którzy wstrzymali się od głosu w sytuacji zachowania stawek w dotychczasowych, co Burmistrz uznał za de facto głosowanie przeciw , a to „nieuczciwa  zagrywka”. Pan Roszak zapewnił, że ze swej strony zrobi wszystko, aby te boiska były zrealizowane w terminie. One mają służyć mieszkańcom tych miejscowości, tym szkołom, będą ogólnodostępne. Burmistrz powiedział też o rozmowach , które mają potwierdzić przychylność Marszałka oraz o tym, że Urzędowi Marszałkowskiemu również zależy na tym, aby to było zrealizowane.
                                        Zaznaczając, że wybory się już skończyły -pani Wołoszko wskazała na fakt, że w terenie pozostały jeszcze plakaty wyborcze, a tam gdzie je zdjęto , np. z drzew pozostawiono folię,przez całą wioskę.  Burmistrz wyjaśnił, że obowiązek usunięcia materiałów agitacyjnych ciąży na komitetach wyborczych , które mają na to 30 dni. Pan Roszak zwrócił uwagę na tegoroczną kampanię, w trakcie której Gniewkowo jak jeszcze nigdy- obwieszone było plakatami i banerami. Pani Sołtys podkreśliła, że jak plakat jest zerwany – to traktuje się pewnie jako załatwienie sprawy, a najbardziej problematyczne są te pozostawione folie wkoło drzew i zapytała o to, kto będzie to usuwał. Pani Wołoszko uznała, że należało wcześniej zrobić zdjęcia i teraz wiedziałaby , kto pozostawił te folie. Przewodniczący Rady stwierdził, że trudno jest przewidywać, jak ktoś do tego podchodzi, ale jedno jest jasne, że obowiązek spoczywa na komitetach wyborczych. Pan Roszak zapewnił, że w ostateczności, to co nie zostanie usunięte – zrobi Spółka i zostanie to posprzątane, bo nikt inny tego nie zrobi (przystanki, drzewa , inne elementy)
                                         Pani Grażyna Iglewska zgłosiła , że przy zjeździe od głównej drogi na poboczu leży 4-5 dużych opon od ciągnika, przy samej drodze do Bąbolina. Według pani Sołtys to musiał zrobić jakiś rolnik. Po jednej stronie jest pięknie zrobione, pani Mrówczyńska wycięła wszystkie krzewy, chwasty zostały posprzątane i pani Iglewska wyraziła nadzieję, że nikt dzikich wysypisk robił nie będzie. Pani Sołtys zgłosiła także, że w związku z przebudową przejazdu kolejowego – tą właśnie drogą jeździły samochody i doprowadziły pobocze do „katastrofy”. Asfalt jest wąski , a dziury są duże, dlatego pani Sołtys poprosiła , aby to wyrównać. Burmistrz stwierdził, że jeżeli chodzi o opony, to pewnie nie uda się ustalić tego, kto je zostawił i zostaną one zabrane do PSZOK-u przez Spółkę. W kwestii drogi, pan Roszak poinformował, że w budżecie jest zaplanowane wykonanie,  póki co- dokumentacji technicznej w celu połączenia Bąbolina pętlą od ul.Piasta przez ul.Kolejową, gdzie powstaje wiele nowych nieruchomości. Pani Iglewska wyraziła radość z tej informacji i dodała, że jest tam też dużo osób, które spacerują z kijkami, dużo rowerzystów, są też osoby na rolakch. Burmistrz przyznał, że warte podkreślenia jest to, że ludzie są tak aktywni.
                                      Pani Łucja Zagórska wystąpiła natomiast z zapytaniem , czy ukończona zostanie ścieżka rowerowa w Suchatówce. Pani Sołtys zapytała również, czy w nowym rozdaniu funduszy unijnych planuje się budowę kanalizacji w Suchatówce . Odnośnie ścieżki, Burmistrz nawiązał do wcześniejszej informacji o tym, że podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją  Dróg Krajowych i Autostrad na budowę ścieżki do Szadłowic i Więcławic z Wierzchosławic. W roku przyszłym będzie ten odcinek, ale będą też czynione zabiegi na podobnych zasadach ( w oparciu o „spec-ustawę”),by  takowe porozumienie zawarte zostało na ten brakujący odcinek w Suchatówce- ok. 300-400 metrów. W kwestii kanalizacji- Burmistrz odwołał się natomiast do ostatniego spotkania, spotkania wyborczego, na którym ta kwestia była poruszana. Okazało się, że pytania o to zadanie padały, ale gro ludzi uczestniczących w spotkaniu- było temu przeciwnych. Dlatego Burmistrz zaproponował , by mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat, by zrobić quazi referendum, zapytanie , by mieszkańcy określili się jednoznacznie. Według pani Sołtys tylko jedna osoba deklarowała , że nie chce kanalizacji. Pan Roszak zaprzeczył tej liczbie twierdząc , że takich osób było więcej i mieszkańcy sami zaproponowali, aby rozstrzygnąć to w ten sposób, że to oni sami rozstrzygną , czy to ma być robione, czy nie. Jest dokumentacja techniczna i można zastanowić się nad tym, czy aplikować o środki na to zadanie w nowym okresie programowania. Burmistrza poparła pani Sołtys z Zajezierza, która oświadczyła, że była na tym spotkaniu.
                                         Pan Maciej Zięciak  zgłosił, że miał zapytanie odnośnie ścieżki rowerowej, ale to już pan Burmistrz wyjaśnił, ale chciałby jeszcze poruszyć kwestie oświetlenia przy drodze do „Edwinowa”, tam są 3 lampy wymagające naprawy ( 1 nie świeci w ogóle , 2 mrugają) , a podobno ENEA , czy inny operator – zrobił już wszystko i nawet jakieś nowe punkty powstały, a te 3 wadliwe zostały. Za głosem Sołtysa radny Stefański zgłosił potrzebę 2 punktów świetlnych  przy drodze powiatowej w kierunku Słońska, ale tam też są jeszcze Szadłowice. Dalej jest już Słońsk i tam wszystkie domy są oświetlone, tylko te po stronie Gminy Gniewkowo – nie. Pan Zięciak powiedział, że mówi właśnie o tych lampach , tj. przy budynku nr 58 (nie świeci), przed budynkiem 51b i 54 ) zapalają się i gasną). Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jego wystąpienie dotyczy dwóch ostatnich nieruchomości w stronę Słońska, a to jest trochę dalej.  Burmistrz powiedział, iż nie wie dlaczego nie zostało naprawione to, o czym mówi Sołtys , bo jeśli jest awaria, to już dawno winno to być usunięte w określonym czasie. Pan Roszak zapewnił, że postara się, aby było to zrobione „od ręki”.
                                       Pani Angelika Wołoszyn wystąpiła z zapytaniem o to, kiedy będzie zrobiona droga do Żyrosławic. Burmistrz oświadczył, że w mijającym roku mówiono już o tym, to jest kolejna droga w planie Powiatu. Gmina ma w Powiecie silną reprezentację, dlatego pan Roszak wyraził nadzieję, że będzie to zrobione, bo jest to w kolejności następna droga  wymagająca modernizacji. Wspólnie z radnymi powiatowymi będą czynione zabiegi, aby ta droga została dokończona, jak został zrealizowany odcinek w Wierzchosławicach. Do wykonania jest także część drogi w Szpitalu. Kilka rzeczy udało się już zrealizować, ale czynione będą starania, aby robić kolejne zadania. Droga na Żyrosławice jest w pierwszej kolejności wśród dróg nie objętych inwestycjami.
                                     Pan Jan Głowacki na sumienie Rady i Burmistrza „położył asfalt w Murzynnie”.
                                     Pani Sołtys z Więcławic  zapytała o informację na temat wywozu śmieci, ponieważ w styczniu kończy się podobno umowa i nie ma danych na temat tego , jak to będzie robione w nowym roku. Odpowiedzi udzieliła pani Beata Kowalska, która zapewniła, że taka informacja pojawi się pod koniec grudnia.
                                     Pan Krzysztof Rolirad oświadczył, iż nie był członkiem żadnego komitetu wyborczego , ale był za to rzecznikiem komitetu i podobnie jak panu Burmistrzowi- zależałoby mu na uczciwości przed i po wyborach, dlatego chciałby się zapytać Burmistrza o to, co powiedział o roznoszeniu w sobotę jakiś gazetek. Jeżeli są dowody na to, to pan Rolirad byłby również przeciwny takim działaniom, dlatego prosiłby o podanie szczegółów np. kto to robił i kiedy. Pan Roszak odpowiedział, że dla niego temat wyborów jest zamknięty, tylko wspomniał o tych socjotechnicznych aspektach, o broszurce, jaką osobiście w sobotę wyjął ze swojej skrzynki. Z punktu widzenia tego co jest dzisiaj, kiedy trwają prace nad budżetem – temat wyborów jest zamknięty i nikt nie ma zamiaru podejmować żadnych działań w tym zakresie. Burmistrz wspomniał tylko o tym, bo ta broszurka miała wpłynąć na decyzję wyborców, ale na szczęście mieszkańcy Gminy wykazali się dużą mądrością i po wyborach Gmina może dalej , naturalnie się rozwijać.
                                         Zwracając się do sołtysów , pan Rolirad przedstawił się i wskazał , że na stronie Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Straszyńskiego jest kontakt do niego (nr telefonu) i gdyby ktoś zauważył jakieś pozostawione materiały tego właśnie komitetu- to prosi o informację.  Pan Rolirad zapewnił, że  komitet będzie się starał posprzątać. Pani Wołoszko zgłosiła, że już może powiedzieć , że takie materiały znajdują się w Wierzchosławicach.
                                        Pani Sołtys Wołoszko wystąpiła w sprawie modernizacji dróg międzyosiedlowych w Wierzchosławicach, gdzie od 33 lat funkcjonują betonowe płyty, które są już w bardzo złym stanie. Może choć co rok jedną drogę zrobić. Te drogi od kilku lat są gminne. Burmistrz potwierdził, że od kilku lat są to drogi gminne, a poprzednio tymi drogami zarządzały PGR-y, czy SHR-y, później Spółdzielnia. Burmistrz oświadczył, że w określonym harmonogramie te drogi również będą realizowane. Na ten moment, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją , na przełomie tego i przyszłego roku w Wierzchosławicach zrobione będą 2 boiska i dokończona zostanie droga powiatowa, co było kwestionowane. Burmistrz zapewnił, że będzie też pamiętał o tych drogach wewnętrznych.
                                         Pan Marian Rams zgłosił do Burmistrza zapytanie w sprawie chodnika do Ostrowa, czy jest coś wiadomo w tej sprawie. Burmistrz powiedział, że panu Sołtysowi może odpowiedzieć dokładnie tak samo, jak pani Sołtys z Żyrosławic tzn., że będą prowadzone rozmowy z panem Starostą, bo to jest przy drodze powiatowej. Dokumentacja techniczna jest zrobiona, ale realizacja zależy od woli Starostwa. Byłoby dobrze , gdyby udało się to zrobić, zwłaszcza , że budowana ma być ta ścieżka do Szadłowic i Więcławic, co można byłoby połączyć.
                                       Radny Krzysztofiak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza w kwestii głosowania  uchwał podatkowych i oświadczył, że wstrzymanie się od głosu nie stanowi sprzeciwu. Następnie radny zapytał się o inwestycję na oczyszczalni ścieków, czy została już zakończona , co pierwotnie nastąpić miało w połowie listopada. Pan Krzysztofiak zapytał także o to, czy jest projekt łącznika – ul.Sikorskiego , jeśli tak, to jaka jest tam przewidziana nawierzchnia, jaka jest jej nośność. Niektórzy mieszkańcy zgłaszali kwestię jej nośności, ponieważ są tam przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kołowym, rolnicy ( czy do 3,5 tony, czy więcej). Burmistrz odpowiedział, że na wspomniany łącznik jest dokumentacja techniczna, tak jak jest dokumentacja na przebudowę całego osiedla. Tam zaprojektowana jest również kanalizacja, bo musi być zrobione odwodnienie tego terenu, zaprojektowano również oświetlenie i dokumentacja jest tak przygotowana, aby spełniała parametry techniczne dla danej kategorii drogi. Regulują to określone przepisy i wiadomym jest, że są tam nie tylko rolnicy, ale przedsiębiorca , który ma pojazdy ciężarowe, dlatego w jakimś zakresie ten ruch będzie dopuszczony. W planach jednak daleko jesteśmy od tego, by na osiedlach domków jednorodzinnych na drogach usytuowane były ciężkie pojazdy tworzące jakieś blokady. Pan Roszak zapewnił, że nie chodzi o tworzenie jakiś sztucznych barier, ale należy mieć przede wszystkim na uwadze, że jest to osiedle domków jednorodzinnych, gdzie pewne rzeczy należy uporządkować patrząc na ten aspekt. Burmistrz poinformował też, że dziś właśnie odbywa się ostateczny odbiór na oczyszczalni, a to też był jeden z poruszanych , nieuczciwych elementów, bo to nie jest tak, że wszystkie zadania i projekty można „realizować pod igłę”, bez żadnych przeszkód  i pan Krzysztofiak , jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego winien o tym wiedzieć. Zadanie to jest dziś zamykane, zgodnie z harmonogramem mimo pojawiających się problemów. Przebudowana została również stara część oczyszczalni, z czego należy się tylko cieszyć, bo to element przyszłości naszego miasta , naszej Gminy.
                                      Pan Krzysztofiak powiedział, iż cieszy się z tego, że zadanie to zostało zakończone, ale teraz należałoby zastanowić się nad kwestią skanalizowania całej Gminy. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza na temat braku zainteresowania mieszkańców Suchatówki kanalizacją – radny stwierdził , iż należy się zastanowić nad tym dlaczego ludzie nie chcą kanalizacji, czy może dlatego, że boją się wysokich cen ścieków. Kolejna kwestia- to uregulowania unijne nakazujące skanalizowanie całej powierzchni Gminy, jeżeli jest to możliwe (ewentualnie oczyszczalnie ekologiczne). Pan Krzysztofiak zapytał o plan skanalizowania Gniewkowa, bo są takie ulice, które tej kanalizacji nie mają i ten problem znany jest od lat, czy Gniewkowo będzie korzystało ze środków unijnych na te zadania i będzie budowało sieć kanalizacyjną. Chodzi także o  odpowiednie wykorzystanie tej oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady uznał, że ten plan –to zadnie przed Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolną i Ochrony Środowiska, bo na ten temat dyskusje są prowadzone od bardzo dawna. Podobnie rzecz ma się z wodociągami. Kanalizacja zawsze budzi duże emocje, radny sam mieszka w takiej miejscowości, gdzie tak właśnie było, gdzie poruszany był temat wysokich cen. Teraz mieszkańcy są zadowoleni. Na to zdaniem Przewodniczącego Rady musi przyjść odpowiedni czas, by inwestycja „dojrzała” w lokalnej społeczności, a wówczas atmosfera się uspokaja. Burmistrz powiedział, że to nie jest tak, iż dyrektywy unijne nakłaniają skanalizowanie całej Gminy. Gmina ma program ochrony środowiska, gdzie zawarte są elementy związane z budową kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni, była też budowa stacji uzdatniania wody. Wiele rzeczy udało się zrealizować, przeprowadzić w tym zakresie ogromne inwestycje kanalizacyjne w ostatnich latach. Są też takie miejsca, Burmistrz sam mieszka na terenie wiejskim, gdzie czasami również sąsiedzi pytają go o kanalizację. Jednak gro mieszkańców wychodzi z założenia, że jeżeli są ku temu dobre warunki , tam są oczyszczalnie przydomowe , to nie ma specjalnie zainteresowania tym , by wchodzić w tego typu inwestycje. Zdaniem pana Roszaka-Suchatówka, to zapewne temat do dyskusji, ale też trzeba słuchać mieszkańców, skoro grupa ludzi mówi, że nie chce budowy kanalizacji. Bo jeśli taka kanalizacja powstanie, wówczas jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, że każdy musi się przyłączyć pod kanalizację. Dlatego trzeba spojrzeć na to w sposób racjonalny. Jest rzeczywiście kilka ulic w mieście, które planuje się skanalizować  np. jak ul.Zajezierną. Pan Roszak oświadczył, że dla niego szokiem jest to, że na tej ulicy, w której idzie od 20 lat kolektor ścieków nikt nie jest przyłączony do oczyszczalni. Podłączenie do kanalizacji planuje się też ul.Parkowej.  Burmistrz wskazał na brak wymiany azbestowych rur  w ul.700-lecia , co jego zdaniem nieuczciwie wykorzystywane było również w kampanii, bo niby w jakim celu miałby to być zrobione. Takich rur na terenie Gminy jest zaledwie 5%. Tu Burmistrz odwołał się do stanowiska Prezesa PK, menadżera i profesjonalisty nie tylko w tym zakresie- który wskazuje na rozwiązania, przy których nie trzeba ingerować w ulice, aby dokonać wymiany instalacji. Technologie tego typu nie są tanie, ale też wiedzieć trzeba o tym, że rury azbestowe same w sobie nie są zagrożeniem. Azbest jest szkodliwy tylko wówczas, gdy jest obrabiany mechanicznie i gdy jest wdychany. Zdaniem Burmistrza można nawet zjeść kawałek takiej rury i nic się nie dzieje, a szkodliwy jest np. przy przecinaniu boszem. Kwestia rur jest tematem do dyskusji bo w tym zakresie jest wiele do zrobienia, ale na to są określone dokumenty, plany, strategie , w oparciu o które prowadzone są działania. Nawiązując do wypowiedzi radnego na temat wykorzystania środków unijnych, pan Roszak oświadczył, że Gmina jest liderem Powiatu w tym zakresie, bo żadna gmina nie zainwestowała takiej kwoty, jak  nasza , blisko 60 mln zł w ciągu ostatnich 7 lat.
                                         Radny Ratajczak jeszcze raz poruszył temat informacji jaką spotkał w internecie , bo nie otrzymał odpowiedzi od pani Skarbnik, a to ona podpisywała ten wpis na facebooku (choć radny nie pamięta dokładnie). Z-ca Burmistrza przypomniała, że chodzi o 2 różne źródła finansowania. Pani Skarbnik oświadczyła natomiast, że informacja, na jaką powołuje się radny nie jest jej autorstwa. To dotyczy konta Urzędu, dotyczy budżetu , który podpisuje Burmistrz. Pani Rutkowska potwierdziła jednak, że chodzi o 2 różne  źródła finansowania w przypadku budowy boisk ( podała konkretne paragrafy w budżecie).
                                         Pan Ratajczak , za radnym Krzysztofiakiem oznajmił , że dla niego wstrzymanie się od głosu nie oznacza negowania, bo może zawsze być inaczej. Pan Burmistrz w innych głosach radnych widzi opozycję , a tak nie jest. Radni się zastanawiają i każdy może mieć własne zdanie.
                                        Radny Pułaczewski powiedział, że tak pobieżnie przejrzał budżet i zauważył jakieś prace na sali gimnastycznej przy SP Nr 1, a tam cały czas jest problem ze skokami napięcia. Zegar, czy tablica na sali co chwilę się zatrzymuje, nawet przygasają światła, dlatego radny poprosił, aby to sprawdzić, bo ten zegar może ulec zepsuciu.
                                       Radny Rychlewski  oświadczył, że Burmistrz wywołał go do głosu w związku z tematem wodociągu azbestowego, bo zapewne chodzi tu o Kijewo. Mieszkańcy cały czas wojują , ale nie z tego powodu, że wodociąg jest azbestowy, ale dlatego, że nie mają wody w okresach letnich. Chodzi o wymianę sieci, bo przekrój jest za mały, nie mówiąc już , że jest jeszcze ten azbest. Chodzi o wodę w okresach letnich, bo ludzie chcieliby się wtedy również myć.  Burmistrz zapewnił, że ten temat był już wcześniej poruszany , bo kwestia podniesienia ciśnienia w Kijewie- to bardzo ważne zadanie. Pan Roszak zapewnił też, że wypowiadając się na temat azbestu nie myślał o Kijewie. Burmistrz pozwolił sobie na taki komentarz z uwagi na pojawiające się różne informacje na temat szkodliwości azbestu, które mogą niepokoić ludzi. Burmistrz zapewnił, że jeśli chodzi o ciśnienie wody w Kijewie, to będą czynione starania, aby ten temat załatwić szybko, by rzeczywiście ta woda była, a której szczególnie wieczorami w okresie letnim brakuje.
                                        Radny Krzysztof Mnich w ślad za kolegami poruszył temat wstrzymywania się od głosu. Zdaniem radnego nad tym należy się zastanowić , jak głosować. Pan Mnich odniósł się do dzisiejszego  głosowania ( zaznaczając, że nie jest to głos w obronie Burmistrza i jego wypowiedzi) i wskazał, że mogło dojść teoretycznie do takiej sytuacji, że wszyscy wstrzymaliby się od głosu – uchwała by nie przeszła. To oznaczałoby dla rolników wyższy podatek, więc należy się zastanowić, kiedy się wstrzymać, a kiedy nie.
                                       Pan Ratajczak odpowiedział panu Mnichowi, że akurat w tej sprawie był zgodny z większością, natomiast w kwestii podatku od środków transportowych- to inna sprawa. Pan Mnich uznał, że to jest taka sama sprawa, bo w razie nie uchwalenia tych stawek – obowiązywałyby stawki ministerialne, na co pan Ratajczak oświadczył, że ma inne zdanie.
                                      Pan Sławomir Bożko podziękował panu Mnichowi za słowa uwagi, ale jego zdaniem każdy winien głosować w zgodzie z własnym sumieniem, by nie mówić kto jak ma głosować. Takie pouczanie według radnego jest trochę śmieszne.
Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w kwestii głosowania.
                                     Pan  Zięciak poruszył temat modernizacji drogi powiatowej na odcinku Skalmierowice-Szadłowice, która jest w fatalnym stanie, jest przy tym wąska, a bardzo często stanowi obwodnicę  dla drogi krajowej. Burmistrz zapewnił, że Powiat będzie mobilizowany , że będą prowadzone rozmowy ze Starostą i ważne jest właśnie to, że ten ciąg komunikacyjny wykorzystywany jest jako objazd. Zdarzają się rzeczywiście wypadki na drodze krajowej, ale jest też przebudowa tej magistrali kolejowej i jak wówczas funkcjonują objazdy (problem TIR-ów , które nie korzystają z objazdów).
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
                                     Przewodniczący Rady przypomniał Komisjom o konieczności przygotowania planów pracy , które będą przyjmowane na ostatniej sesji w roku.
Pan Stefański poinformował również o planowanej , kolejnej sesji w dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 1100 , natomiast Komisje spotkają się  15 grudnia 2014r. o godz. 1530 .  Tematem sesji będzie budżet na rok 2015 , którego projekt radni dziś otrzymali.  Przewodniczący Rady ponownie poprosił Przewodniczących Komisji o opracowanie planów pracy i wybór Wiceprzewodniczących.

Ad.6 Zamknięcie obrad sesji.


                                        Wobec wyczerpania się porządku obrad – o godzinie 1200  Przewodniczący Rady zamknął III obrady.

 

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 969
05 listopada 2015 09:09 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2014 22:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu dokumentu (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 09:56 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [wniosek_osiedle_torun0476.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)