Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 5 grudnia 2014r.

Protokół przyjęty na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014r.

Protokół Nr II/2014

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , która odbyła się w dniu 5 grudnia 2014r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Po wysłuchaniu hymnu Polski – działając na podstawie art. 29a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz, 594 z późn.zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1200  dokonał otwarcia II sesji Rady Miejskiej stwierdzając , że uczestniczy w niej 14 radnych (nieobecny radny Krzysztofiak),  co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady i odwołując się ponownie do zacytowanego wcześniej przepisu – podkreślił, że zostały one zwołane przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad2.Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Gniewkowa.

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie- panią Janinę Makowiecką o wręczenie panu Adamowi Roszakowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gniewkowa. Pani Makowiecka gratulując wyboru i składając okolicznościowe życzenia wręczyła panu Roszakowi to zaświadczenie.

 

Ad3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o złożenie ślubowania. Zwracając się do zebranych, pan Adam Roszak złożył następujące  ślubowanie :”Obejmując urząd Burmistrza Gniewkowa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Nowy Burmistrz wystąpił również z podziękowaniami , które skierował do swoich współpracowników, kierowników i dyrektorów jednostek, współpracowników w Urzędzie, a w odniesieniu do kampanii wyborczej- osób najbliższych ze swojego sztabu wyborczego, do wszystkich kandydatów do Rady, do radnych, którzy się do niej dostali ze wspólnego komitetu. Pan Roszak podkreślił, że była to ciężka praca, którą ocenił jako wyważoną i bardzo spokojną. Robiono wszystko, aby ta kampania przebiegała w sposób spokojny i kompetentny. Zdaniem pana Roszaka komitet osiągnął bardzo dobry wynik, ma większość w Radzie. Burmistrz zaprosił pozostałych radnych działających w ramach tej struktury do współpracy, aby tak jak budowano Gminę przez ostatnie 8 lat- czynić to i w tej kadencji. Pan Roszak wyraził nadzieję , że tak będzie, że liczyła się będzie zawsze praca merytoryczna, praca u podstaw, budowanie pomysłów i ich realizacja. Burmistrz przypomniał także, iż dzięki temu, że zawsze współpraca była skorelowana na linii organ wykonawczy (Burmistrz) i organ uchwałodawczy (czyli Rada)- udało się przeprowadzić na rzecz mieszkańców ogrom inwestycji, zarówno tych infrastrukturalnych, jak i zmian instytucjonalnych, które przez lata wydawały się nie do przeprowadzenia. Burmistrz oświadczył, że za to chce dziś podziękować, bo Gmina Gniewkowo może być przykładem dla innych samorządów. Gniewkowo jest w czołówce zarówno w Powiecie, jak i w województwie ( w grupie 13 ponadprzeciętnych samorządów). Gmina wydała największe środki na inwestycje infrastrukturalne bo ok. 60 mln zł . Pan Roszak odwołał się także do walorów Gminy Gniewkowo, np. do jej położenia , do poziomu rolnictwa , dzięki czemu na jej  przyszłość  patrzeć można z wielkim optymizmem. Burmistrz nawiązał także do najbliższych planów, do inwestycji , jakie już wkrótce zostaną zakończone ( oczyszczalnia, budowa ŚDS) i rozpoczęte ( ogłoszenie przetargów na 4 boiska dla szkół, przetarg na świetlicę w Suchatówce). Wkrótce będzie sesja budżetowa i mowa będzie o kolejnych, nowych inwestycjach . Pan Roszak zapowiedział, że wkrótce odbędzie się także sesja podatkowa ( w poniedziałek) i znane będą wówczas i te kwestie. Burmistrz zapowiedział transparentność działań, szerokie rozmowy, pokazywanie działań w mediach, podczas obrad sesji, by mieszkańcy mieli do tego dostęp, co zresztą czyniono do tej pory, mimo „zaklinania tego, że tak nie jest”. Pan Roszak powiedział też, że mimo różnych czynników, które bolały i dotykały – udało się zwyciężyć, zwyciężyli mieszkańcy, bo to co było robione- robiono wraz z nimi. Burmistrz dodał , iż dzięki temu, że dziś jest „ta większość w Radzie – to jest zwycięstwo mieszkańców naszej Gminy”. Na koniec pan Roszak jeszcze raz zwrócił się z podziękowaniami do szefów wszystkich jednostek, sołtysów , a przede wszystkim – do wszystkich mieszkańców Gminy.
Po tym wystąpieniu nastąpił moment , w którym Burmistrz przyjmował okolicznościowe gratulacje i życzenia od przedstawicieli jednostek organizacyjnych z  terenu Gminy.
Kolejno, Burmistrz poprosił jeszcze raz o głos, informując , że w dniu dzisiejszym powołał na stanowisko Z-cy Burmistrza – panią Beatę Kowalską. Pan Roszak zapewnił, że jest wzruszony, ponieważ chciałby specjalne słowa podziękowania skierować do pani Kowalskiej, która przyjęła  propozycję pełnienia tej funkcji w trudnej  dla niego sytuacji, sytuacji specyficznej i nieciekawej. Tym bardziej należą się te podziękowania pani Kowalskiej za to, że wówczas przyjęła zaproszenie do współpracy i dziś z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć , iż ma „prawdziwego Zastępcę”. Pani Kowalska podziękowała za zaufanie i zobowiązała się , że będzie się starała pracować dalej tak, jak pracowała , „o ile nie lepiej” i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.
Następnie Przewodniczący Rady oświadczył, ze chciałby złożyć wniosek formalny o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 3a – wybór komisji roboczych Rady i przewodniczących tych komisji. Radny Stefański umotywował ten wniosek tym , że jeżeli nie ukonstytuują się komisje i nie podjęte zostaną uchwały podatkowe na sesji w dniu 8 grudnia – to nie zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jeśli chodzi o podatek rolny – obowiązywała będzie stawka podatku narzucona przez Ministerstwo Finansów. Przewodniczący Rady podkreślił, że zaplanowano, iż w poniedziałek Rada pochyli się nad tematem podatków, które zaproponowane zostały na dotychczasowym poziomie.  Radny Stefański zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze inne wnioski formalne. Z uwagi na to, że nie było takich wniosków – Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem , który zgłosił. Za wprowadzeniem dodatkowego punktu 3a do porządku obrad opowiedziało się 8 radnych, 6 było przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 8 do 6. Następnie radny Stefański ogłosił 10 minut przerwy w obradach, aby radni mogli zastanowić się nad tym, w pracach  jakiej komisji chcieliby brać udział.

Ad 3a Wybór składów osobowych komisji i ich przewodniczących:

 

Po wznowieniu obrad o godz. 1240 – Przewodniczący Rady zaproponował, że realizację tego punktu Rada rozpocznie od wyboru Komisji Rewizyjnej, która zgodnie ze statutem winna liczyć 3 osoby. Kolejno zgłoszono następujących kandydatów: radna Katarzyna Kaczmarek zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Rychlewskiego, radna Robak zgłosiła pana Aleksandra Pułaczewskiego, a Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnej Joanny Robak. Wszyscy kandydaci kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował poddanie pod głosowanie poszczególnych kandydatur, a następnie głosowanie nad całym składem Komisji, a następnie wybierany będzie jej Przewodniczący. Radny  poprosił Radcę Prawnego- pana Kazimierza Kolandra o wskazanie sposobu głosowania, jeśli zaproponowany sposób nie jest odpowiedni. Pan Kolander zwracając się bezpośrednio do Przewodniczącego Rady wyjaśnił mu sposób procedowania w tym punkcie obrad.  Po otrzymanych wskazówkach od pana Mecenasa -Przewodniczący Rady oświadczył, że teraz jeszcze  Rada winna wyłonić  kandydata na Przewodniczącego tej Komisji , w związku z czym poprosił o zgłaszanie tych kandydatur. Radna Robak zgłosiła kandydaturę pana Pułaczewskiego. Nie było więcej kandydatur do funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady zapytał, czy istnieje potrzeba głosowania każdej kandydatury do składu Komisji osobno , skoro jest 3 zgłoszonych kandydatów, czyli tylu, ilu winna liczyć Komisja.  Po kolejnych wyjaśnieniach Radcy Prawnego – Przewodniczący Rady poddał najpierw pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  w osobie radnego Aleksandra Pułaczewskiego. Za przyjęciem uchwały w takim brzemieniu głosowało 13 radnych, 1 był przeciw. Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Pułaczewski wybranym został na Przewodniczącego Komisji (co potwierdza uchwała nr II/3/2014 stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Rady oświadczył, że teraz Rada przegłosuje kolejno skład Komisji Rewizyjnej , która później ze swego składu wybierze jeszcze Wiceprzewodniczącego. Pod głosowanie jako pierwsza poddana została kandydatura pana Jarosława Rychlewskiego, który wybrany został jednomyślnie- 14 radnych głosowało za tą kandydaturą. Kolejno głosowano kandydaturę radnej Joanny Robak, za którą opowiedziało się 13 radnych, 1 radny był przeciw. Ustalono, że kandydatura radnego Pułaczewskiego do składu Komisji Rewizyjnej nie wymaga już głosowania (wobec wcześniejszego głosowania – to byłoby już bezprzedmiotowe). Skład osobowy Komisji  Rewizyjnej potwierdza uchwała nr II/4/2014 , stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie przystąpiono do wyłonienia składu Komisji Budżetu i Finansów. Jako pierwsza padła kandydatura radnego Ireneusza Kopiszki zgłoszona przez pana Rychlewskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydaturę radnej  Mirosławy Frankowskiej , która wyraziła zgodę na kandydowanie zgłosiła pani Robak . Następnie podana została kandydatura w osobie pana Krzysztofa Mnicha , który również wyraził zgodę na kandydowanie. Na kandydowanie wyraziła również zgodę zgłoszona radna Katarzyna Milewska. Nie było więcej kandydatur, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na  Przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów. Radna Kaczmarek na Przewodniczącego  tej Komisji zgłosiła radnego Ireneusza Kopiszkę. Pan Kopiszka wyraził zgodę, by kandydować do tej funkcji. Nie było więcej kandydatur, wobec czego  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów , której treść odczytał. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że pan Ireneusz Kopiszka został wybrany na Przewodniczącego Komisji i pogratulował radnemu tego wyboru (przyjęta uchwała nr II/5/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Następnie głosowano pozostałe kandydatury do składu tej Komisji. Za kandydaturą radnej  Mirosławy Frankowskiej opowiedzieli się wszyscy radni , podobnie jak za kandydatem – radnym Krzysztofem Mnichem. W głosowaniu kandydatury radnej Milewskiej – 13 radnych było „za”, 1 osoba była „przeciw” (kandydatury radnego Kopiszki już nie głosowano). Dokonane przez Radę ustalenie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów potwierdza uchwała nr II/6/2014 , stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu.
Kolejno, przystąpiono do ustalenia składu Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. Przewodniczący Rady porosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Robak podała kandydaturę pani Ewy Pińskiej, która zgodziła się na kandydowanie. Pan Pułaczewski zaproponował do składu tej komisji radną Joannę Robak, która również wyraziła zgodę.  Następnie pan Kopiszka zgłosił radnego Jerzego Ratajczaka, który także zgodził się na kandydowanie. Pani Robak do składu tej Komisji wytypowała radną Katarzynę Milewską, a radna wyraziła na to zgodę. Radny Andrzej Żmudziński zgłosił radnego Sławomira Bożko, a radny Rychlewski- radną Katarzynę Kaczmarek. Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie było więcej propozycji – wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o typowanie kandydatów na Przewodniczącego tej Komisji. Radny Pułaczewski zaproponował panią Joannę Robak , która wyraziła zgodę na kandydowanie do tej funkcji. Pan Kopiszka wysunął  natomiast kandydaturę radnego Jerzego Ratajczaka, który też się na to zgodził. Przewodniczący Rady radząc się Mecenasa Kolandra ustalił, że obie kandydatury będą głosowane osobno  i Przewodniczący wybrany zostanie zwykłą większością głosów. W kolejności dokonanych zgłoszeń kandydatów- jako pierwsza pod głosowanie podana została kandydatura pani Joanny Robak. Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały, z pierwszym kandydatem na Przewodniczącego, tj. radną Joanną Robak.  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 było przeciw , 1 osoba się wstrzymała. Radca Prawny wyjaśnił, że wobec takiego wyniku głosowania, z którego wynika, że Rada na Przewodniczącego tej Komisji wybrała panią Joannę Robak  -bezprzedmiotowe jest głosowanie drugiej kandydatury (uchwała nr II/ 7/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik 7 do protokołu).
Wyniki głosowania pozostałych kandydatur do składu Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej były następujące: radna Ewa Pińska wybrana została jednomyślnie – 14 radnych głosowało „za”; za kandydaturą radnego Jerzego Ratajczaka opowiedziało się 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu ;14 radnych głosowało za przyjęciem w skład tej Komisji radnej Katarzyny Milewskiej; za kandydaturą pana Sławomira Bożko opowiedziało się 13 radnych , 1 osoba się wstrzymała i kandydatura radnej Katarzyny Kaczmarek przyjęta została jednomyślnie – 14 osób głosowało „za”. Wybrany przez Radę skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej potwierdza uchwała nr II/8/2014 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Na koniec przystąpiono do ustalenia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur , na co odpowiedziała radna Robak proponując pana Wiesława Wesołowskiego, a także radna Kaczmarek zgłaszając kandydaturę radnego Andrzeja Żmudzińskiego, a następnie ponownie radna Robak – zgłoszając kandydaturę w osobie pana Mnicha i ponownie radna Kaczmarek – proponując do składu tej Komisji radnego Ireneusza Kopiszkę.  Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy kandydatów na członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- Przewodniczący Rady zachęcił do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego tej Komisji. Pani Joanna Robak zgłosiła radnego Wiesława Wesołowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie do tej funkcji. Nie było innych kandydatur , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie  projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w osobie radnego Wiesława Wesołowskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu (uchwała nr II/9/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu).Kolejno, pod głosowanie poddano pozostałe kandydatury na członków Komisji: za kandydaturą radnego Andrzeja Żmudzińskiego głosowało 13 radnych , 1 osoba się wstrzymała; taki sam wynik przyniosło głosowanie kandydatur radnego Krzysztofa Mnicha i radnego Ireneusza Kopiszki. Powołanie w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska zgłoszonych kandydatów potwierdza uchwała nr II/10/2014 , która jest załącznikiem nr 10 do protokołu z sesji.
Po wyczerpaniu tego punktu obrad –Przewodniczący Rady ponownie pogratulował  wszystkim  nowo wybranym Przewodniczącym Komisji .


Ad.4 Zamknięcie obrad sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad – o godz. 1255 Przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia, po czym głos zabrał pan Marian Kubicki , który wystąpił z gratulacjami dla radnych oraz wskazówkami i uwagami dotyczącymi ich przyszłej pracy. Mieszkaniec zasugerował m.in. , aby radnych było „więcej widać”, aby odbywało się więcej spotkań , by radni dyżurowali w Urzędzie i rozmawiali z mieszkańcami.

 

 

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

 

Protokołowała : J.Stefańska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 746
05 listopada 2015 09:09 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2014 22:54 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu dokumentu (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 10:11 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)