Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 listopada 2014r.

Protokół przyjęty na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014r.

Protokół Nr I/2014

 

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 27 listopada   2014r. w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Po wysłuchaniu hymnu Polski -Radny Senior- pan Jerzy  Ratajczak o godzinie 1100 powitał radnych i przybyłych gości.

Nawiązując do wyników wyborów samorządowych , radny Ratajczak prowadzący obrady  wystąpił z okolicznościowymi życzeniami, które skierował zarówno do siebie, jak i do wszystkich nowo wybranych radnych, aby wznieśli się ponad podziały i wzajemne uprzedzenia , niezależnie od opcji , jakie reprezentowali w wyborach. Życzył także, aby tą misję wypełniali zgodnie z własnym sumieniem dla dobra mieszkańców, którzy radnych wybrali.

Następnie pan Ratajczak  otworzył sesję i oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum .

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych sołtysów  i uczestników sesji -stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.2 Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym .

 

Kolejno, radny Ratajczak  zwracając się do radnych powiedział, że teoretycznie radnymi stali się 16 listopada 2014r., ale aby formalności stało się zadość- winni otrzymać zaświadczenia o wyborze. W związku z tym, radny senior poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie- panią Janinę Makowiecką o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
Zanim to nastąpiło- uczestniczący w sesji mieszkaniec- pan Krzysztof Rolirad  zgłosił , iż będzie nagrywał obrady.
Członek MKW – pani Irena Meyer pogratulowała nowo wybranym radnym  uzyskanych mandatów i życzyła sukcesów w realizacji obejmowanej funkcji. Następnie razem z Przewodniczącą MKW- dokonały wręczenia zaświadczeń radnym w kolejności numerów okręgów , w jakich radni uzyskali mandaty tj.

 1.  

Jerzy

Ratajczak

 

 

 1.  

Sławomir

Bożko

 

 

 1.  

Aleksander

Pułaczewski

 

 

 1.  

Szymon

Krzysztofiak

 

 

 1.  

Joanna

Robak

 

 

 1.  

Ewa

Pińska

 

 

 1.  

Mirosława

Frankowska

 

 

 1.  

Katarzyna

Kaczmarek

 

 

 1.  

Przemysław

Stefański

 

 

 1.  

Andrzej

Żmudziński

 

 

 1.  

Krzysztof

Mnich

 

 

 1.  

Katarzyna

Milewska

 

 

 1.  

Wiesław

Wesołowski

 

 

 1.  

Jarosław

Rychlewski

 

 

 1.  

Ireneusz

Kopiszka

 

 

 

                       

Ad 3.Ślubowanie radnych.

Radny Senior stwierdził, by formalności stało się zadość, kolejno radni  przystąpić winni do ślubowania  Pan Ratajczak  poinformował, że po odczytaniu roty ślubowania , kolejno radni będą wypowiadać słowo „ślubuję”, po którym można dodać zwrot ”Tak mi dopomóż Bóg”.
Po powstaniu wszystkich zebranych- pan Ratajczak odczytał treść roty:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"  . Jako, że pierwszy na liście był pan Ratajczak- prowadzący jako pierwszy złożył ślubowanie z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg. Następnie w takiej samej kolejności, jak wręczano zaświadczenia – radni składali poszczególno ślubowanie  Po odczytaniu nazwiska , kolejno wszyscy radni potwierdzili wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję” , przy czym radni: Żmudziński, Stefański, Rychlewski i Kopiszka dodali  formułę  „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad 4.Wybór przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Gniewkowie .

 

Następnie radny Ratajczak poinformował , że wybór  przeprowadzony zostanie w oparciu o rozdział 8 statutu Gminy Gniewkowo  określającego zasady i tryb tych wyborów.

O głos poprosił radny Sławomir Bożko ,który oświadczył, iż chciałby złożyć wniosek w kwestii formalnej. Radny odczytał treść wniosku , w którym odwołał się do  złożonego dziś ślubowania oraz art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , a także § 34 ust.1 pkt 4 i § 36 ust. 1 statutu Gminy  i zaproponował  przerwę w I obradach Rady do poniedziałku tj. do 01.12.2014r. do godz. 1500.  Pan Bożko wskazał na   trwającą kampanią wyborczą związaną z II turą wyborów  Burmistrza Gniewkowa , a przerwa ta pozwoli  uniknąć uwikłania Rady w afery wyborcze  . Jako organ uchwałodawczy i kontrolny – Rada winna zachować pełen obiektywizm. Poza tym , radny Bożko odczytał także treść uzasadnienia do tego wniosku, w którym ponownie odwołał się do ważnego i doniosłego momentu ślubowania oraz do faktu otrzymania od wyborców mandatu zaufania.  Wobec powagi Rady – organu uchwałodawczego i kontrolnego Gminy - radny zaapelował , aby nie dać się wciągnąć w trwającą jeszcze kampanię wyborczą ,a tym samym nie wystawiać na pośmiewisko Rady, jak i osób , które będą typowane na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Pan Bożko wystąpił o to, by nie zaczynać tej współpracy od tarć i niechęci. Prosząc o poparcie tego wniosku - radny zaznaczył, że działając w imieniu grupy radnych, których reprezentuje – odwołuje się do mądrości radnych. Pan Bożko zaznaczył, że takowa przerwa w obradach nie jest sprzeczna z prawem  i zapewne doceniona zostanie przez wyborców.
Pan Ratajczak zapytał o to, w czyim imieniu radny Bożko występuje sugerując , że do takiej czynności niezbędnych jest co najmniej 4 radnych zgodnie ze statutem. Ustalono, że nie chodzi tu o inicjatywę uchwałodawczą, a o wniosek formalny. Pan Ratajczak wystąpił w tej sytuacji do Radcy Prawnego o opinię.  Głos zabrał Mecenas Bartosz Rakoczy, który oświadczył, że materia prawna nie reguluje  przyczyny wskazanej przez radnego Bożko jeżeli chodzi o odroczenie obrad do poniedziałku. Ustawodawca, a w ślad za nim „aparat wykonawczy”- w osobie Komisarza Wyborczego wskazują na wyłonienie organów Rady w wyjątkowo szybkim trybie . W ustawie jest on przewidziany , jako tryb nadzwyczajny. Te pierwsze obrady mają na celu jak najszybsze wyłonienie organów. To jest pierwsza okoliczność. Druga okoliczność, którą Radca Prawny poddał pod rozwagę radnych to fakt, iż wybory radnych i wybór Burmistrza, który tu nastąpi w niedzielę- to są dwa odrębne tryby. Te dwa akty wyborcze wiążą się w jednym czasie i organizowane są w jeden sposób, ale są to dwa odrębne tryby głosowania. Gdyby pan radny zaproponował taki wniosek na sesji np. rady powiatu , gdzie to rada powiatu ( czy w województwie sejmik) wybiera organ wykonawczy – to rozumiałby te motywy. Zdaniem Mecenasa łączenie ewentualnego, dzisiejszego wyłaniania organu  z przyszłym wynikiem wyborczym ( choć pewnie spoza prawnych względów ma to uzasadnienie)- z  jurydycznych względów pozostaje  poza tą kwestią. Dziś istnieją bowiem wszelkie przesłanki do tego, aby Rada dokonała wyboru organu i  nic nie stoi temu na przeszkodzie w kontekście  II-ej tury wyborów.  Pan Rakoczy zaznaczył także, że w każdej sytuacji Rada jest władna zmienić osobę Przewodniczącego i Zastępcy, dlatego nie ma powodów natury prawnej , które uzasadniałyby uwzględnienie tego wniosku. Mecenas oświadczył, że taka jest jego ocena prawna, natomiast przed Radą jest teraz pierwsze głosowanie , które dotyczyć będzie właśnie tego wniosku.
Następnie prowadzący obrady radny Ratajczak zarządził głosowanie  jawne. Za przyjęciem wniosku radnego Bożko opowiedziało się 6 radnych, przeciw – było 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Podsumowując wyniki głosowania radny Ratajczak oświadczył, że głosowany wniosek upadł.

Kolejno, pan Ratajczak przeszedł do punktu związanego z wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Poinformował, że zgodnie ze statutem wybory te odbywają się w odrębnych głosowaniach. Najpierw przeprowadzone zostaną  wybory Przewodniczącego Rady, a dopiero po wyborze Przewodniczącego przeprowadzone zostaną wybory Wiceprzewodniczącego Rady. Radny przypomniał, że prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym obecnym na sesji. Pan Ratajczak poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur .

Radna Joanna Robak oświadczyła, że w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gniewkowa zgłasza kandydaturę pana Przemysława Stefańskiego. Pan Ratajczak zapytał, czy radny Stefański wyraża zgodę na kandydowanie, na co zapytany odpowiedział, że tak.
Radny Sławomir Bożko w imieniu KWW Adama Straszyńskiego  zgłosił kandydaturę w osobie radnego Szymona Krzysztofiaka. Pan Krzysztofiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej kandydatur na Przewodniczącego Rady- wobec czego pan Ratajczak zamknął listę kandydatów.

Kolejno, prowadzący obrady poinformował, iż spośród radnych powołać teraz  należy 3-osobową  komisję skrutacyjną.  Pan Ratajczak zaznaczył, że do tej komisji nie mogą kandydować ani radny Stefański, ani Krzysztofiak.
Radny Krzysztofiak zgłosił kandydaturę pana Sławomira Bożko, a radny Bożko wyraził zgodę na kandydowanie  Pan Aleksander Pułaczewski zaproponował kandydaturę radnej Joanny Robak, która również zgodziła się na kandydowanie. Radny Kopiszka zgłosił natomiast do składu komisji kandydaturę radnego Jarosława Rychlewskiego. Pan Rychlewski wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie przewodniczący obradom radny Ratajczak zarządził głosowanie w sprawie ustalenia składu osobowego komisji  skrutacyjnej w składzie : pan Sławomir Bożko, pani Joanna Robak i pan Jarosław Rychlewski. Za komisją w tym składzie radni głosowali jednomyślnie- 15 radnych było „za”.  Radny Ratajczak oświadczył, że zanim przeprowadzone zostanie głosowanie  komisja winna się ukonstytuować . Na przewodniczącą komisji skrutacyjnej wybraną została radna Joanna Robak.

Radny Ratajczak poprosił, aby przed przystąpieniem do głosowania przewodnicząca komisji skrutacyjnej objaśniła sposób głosowania . Zanim to jednak nastąpiło (komisja oczekiwała za przygotowaniem kart do głosowania), radny powiedział, że on poprowadzi obrady jeszcze do tego głosowania, a następnie prowadzenie sesji przekaże wybranemu Przewodniczącemu. W dalszym ciągu przeprowadzony zostanie wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

Pani Robak poinformowała, że na karcie do głosowania wydrukowane zostały  w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Kart do głosowania przygotowanych zostało tyle , ilu radnych obecnych jest na sesji, tj. 15 kart z dwoma nazwiskami w kolejności: pan Krzysztofiak Szymon i pan Stefański Przemysław.

Po rozdaniu radnym kart do głosowania, przeprowadzone będzie  głosowanie tajne. Będzie ono przeprowadzone w ten sposób, że radna wyczyta kolejno radnych z listy obecności, którzy, po oddaniu głosu, podchodzić będą  do urny i wrzucać do niej kartę do głosowania.

Oddanie głosu na kandydata polega na pozostawieniu bez skreślenia jego nazwiska, czyli tego, którego nie chcemy-skreślamy.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej poinformowała również, że głos jest ważny:

1) w razie pozostawienia bez skreślenia nazwiska jednego kandydata, albo skreślenia nazwisk wszystkich kandydatów;

2) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków np. niecenzuralnych słów -nie wpływa na ważność głosu.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli pozostawiono bez skreślenia nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba osób wybieranych tzn. jeśli pozostawione zostaną 2 nazwiska.

Po przekazaniu tej informacji Komisja rozdała radnym karty do głosowania.  Kolejno wyczytywano nazwiska radnych , którzy podchodząc do miejsca wyznaczonego do głosowania – dokonywali tego aktu.

Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do ustalenia wyników. Radny Ratajczak zachęcił, aby w tym czasie pozostali radni zastanowili się nad kandydaturami na Wiceprzewodniczącego Rady.

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów  ustaliła wyniki głosowania i na tą okoliczność sporządziła protokół (protokół z głosowania  wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) . 
Kolejno , przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania podając m.in. , że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych , w tym 1 głos był nieważny ( bez skreślenia pozostawiono 2 nazwiska). Na radnego Krzysztofiaka oddano 2 głosy, natomiast za radnym Stefańskim głosowało 12 radnych.
Pan Ratajczak przekazał, że wybór Przewodniczącego Rada  stwierdza  jeszcze w uchwale.  W związku z powyższym radny przewodniczący obradom zarządził głosowanie tajne w sprawie przyjęcia projektu  uchwały w sprawie wyboru radnego Przemysława Stefańskiego na Przewodniczącego (treść projektu została odczytana).

W związku z powyższym przeprowadzić należy głosowanie polegające na tym , że radni otrzymają kartki do głosowania .
Pan Ratajczak poprosił przewodniczącą komisji skrutacyjnej o informację na temat tego głosowania. Radna Robak wyjaśniła, że na kartach do głosowania w sprawie przyjęcia tej przedmiotowej uchwały są trzy opcje do wyboru : głosowaniem za przyjęciem uchwały, głosowaniem przeciwko jej przyjęciu oraz z możliwością wstrzymania się od głosu. Oddanie głosu wyglądać będzie  podobnie tj. na pozostawieniu bez wykreślenia jednej wybranej opcji.

Po tej informacji , pani Robak kolejno wyczytywała radnych z listy, którzy otrzymywali kartę i następnie głosowali .

Wyniki tego głosowania ustaliła także komisja skrutacyjna. Przewodnicząca komisji przekazała, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, a 2 było przeciwnych.

Przewodniczący obradom radny Jerzy Ratajczak powiedział, że wobec przekazanego wyniku głosowania pozostaje mu tylko stwierdzić, że  uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w kadencji 2014-2018 została podjęta i pogratulować wyboru radnemu Stefańskiemu , po czym nastąpiło przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego (przyjęta uchwała wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu) . 
Radny Stefański na wstępie  podziękował za oddane na niego głosy, zaznaczając , iż to dla niego wielki zaszczyt, że wybrany został taką przewagą głosów oraz , że przejmuje prowadzenie obrad po tak zacnym poprzedniku. Radny obiecał, że będzie starał się sprawnie organizować obrady  i będzie dążył do tego  praca Rady była efektywna dla lokalnej społeczności.

Kolejno przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. Radny Andrzej Żmudziński zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Kaczmarek. Pani Kaczmarek wyraziła zgodę na kandydowanie. Radna Robak w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gniewkowa – na Wiceprzewodniczącego Rady zgłosiła radnego Krzysztofa Mnicha.  Pan Mnich również wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej kandydatur, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie głosowania.
Procedura głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady była taka sama , jak przy wyborach Przewodniczącego. Po przygotowaniu kart do głosowania i oddaniu głosów przez radnych – przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła jego wyniki (odczytany protokół z głosowania wraz z kartami z glosowania stanowi załącznik nr 5do protokołu).  Z poczynionych przez komisję skrutacyjną ustaleń wynikało, że za kandydaturą pani Katarzyny Kaczmarek opowiedziało się 7 radnych, natomiast na pana Krzysztofa Mnicha głosowało 8 radnych.  Pani Robak podkreśliła, że pan Mnich otrzymał wymaganą liczbę głosów , aby  objąć funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do procedury przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w kadencji 2014-2018 tj. do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej objaśniła, że głosowanie w tej sprawie będzie przebiegało tak samo , jak przy poprzedniej uchwale. Radni również otrzymali karty z 3 opcjami do wyboru . Pani Robak dodała, że jedną z wybranych pozycji należy pozostawić bez skreślenia, aby oddać głos. Po przeprowadzeniu głosowania  komisja skrutacyjna ustaliła, że za przyjęciem uchwały nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w kadencji 2014-2018 głosowało 11 radnych, 3 było przeciw jej przyjęciu, zaś 1 osoba wstrzymała się od głosu (przyjęta uchwała razem z kartami z głosowania  stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący Rady podziękował komisji skrutacyjnej za pracę ,a następnie wyraził radość z wyboru Wiceprzewodniczącego i pogratulował panu Mnichowi. Nowo wybrany Wiceprzewodniczący podziękował natomiast za otrzymane zaufanie i oświadczył, że w przeszłości pełnił już taką funkcję, dlatego ma nadzieję, że teraz też sobie poradzi . Pan Mnich podkreślił, że będzie się starał łączyć radnych, a nie dzielić.

Przewodniczący Rady poinformował, że tym samym porządek I obrad został wyczerpany, ale przed ich zamknięciem przypomniał, że radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych , deklaracja w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej  oraz druki z danymi radnych do kontaktu dla biura Rady.

Ad 9.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący P.Stefański zamknął obrady I sesji o godzinie  1200.

 

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr inż. Przemysław Stefański

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2014
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2014 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1385
05 listopada 2015 09:10 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2014 22:53 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu dokumentu (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2014 18:04 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)