Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 października 2017r.

 

Protokół został przyjęty na XLIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.11.2017r.

 

Protokół Nr XLIII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 25 października 2017r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego J.Ratajczaka), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
                                            Prowadzący nawiązał do Dnia Edukacji Narodowej, który świętowany był niedawno w placówkach oświatowych i z tej okazji przekazał na ręce zgromadzonych pań Dyrektorek okolicznościowe życzenia dla wszystkich pracowników. Radny nadmienił też, że z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł skorzystać z zaproszenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie na uroczystość związaną z tym dniem (podobnie, jak  Wiceprzewodniczący Rady)  i przeprosił panią Gliwińską  za tą nieobecność.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady:
  -przedstawienie informacji;
  -dyskusja;                                                                                                                             
  -przyjęcie informacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) ustalenia wysokości podatku od środków transporotowych na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) zmiany uchwały Nr XXXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy,  wnioski.

10.Zamknięcie obrad.                                                     


Przewodniczący Rady przypomniał na wstępie o tym, że na posiedzeniu Komisji już mówił o tym, że na wniosek Burmistrza do porządku obrad   proponuje dopisać projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji zmian i nie było chętnych do zabrania głosu w otworzonej przez prowadzącego obrady – dyskusji.  Następnie dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  w pkt 7 lit.i  wymienionego przez Przewodniczącego projektu uchwały. Za wnioskiem dotyczącym wprowadzenia tego projektu opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym, a tym samym projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Kolejno, radny Stefański zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Porządek obrad Rada przyjęła głosami 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady:
  -przedstawienie informacji;
  -dyskusja;                                                                                                                                   
  -przyjęcie informacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) ustalenia wysokości podatku od środków transporotowych na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) zmiany uchwały Nr XXXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy,  wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 27 września 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XLII/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Burmistrz  rozpoczął od informacji o pracach końcowych przy modernizacji ulic: Kątnej i Spokojnej. Burmistrz wyraził też nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała i w najbliższych dniach zakończone zostaną prace przy drodze w Gąskach i w Suchatówce. 
Powiedział także o zakończeniu I etapu budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie, co realizowane było wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych.
Przekazał też  informację o podpisaniu w piątek umowy na realizację ścieżki rowerowej  Wierzchosławice-Więcławice. Zadanie realizowała będzie firma BUDIMEX , a jego wartość to 2 mln 900 tys. zł (nie licząc wkładu Gminy ok. 400 tys. zł-projekt, podziały, wykup, wywłaszczenie nieruchomości). Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Karowych i Autostrad i budowa ścieżki na tym odcinku  ma trwać 2  miesiące.
Pan Roszak przekazał też wiadomość  o pozytywnej ocenie Urzędu Marszałkowskiego projektu na ścieżki Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko (długość ponad 3 km, wartość – ponad 2 mln zł, z czego dotacja to 1,5 mln zł). Zadanie to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Burmistrz zapowiedział też, że wraz z Dyrektorem Antoniakiem wykazują dużą determinację w działaniach zmierzających do dokończenia brakującego odcinka ścieżki rowerowej do Suchatówki, dzięki czemu  ścieżki stanowić będą jednolity, połączony system ( w przyszłości jeszcze w Ostrowie i w Gąskach) i będą zbiegać się w samym Gniewkowie. Pan Roszak wskazał na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów dzięki pobudowanym odcinkom przy tych ruchliwych drogach.
Burmistrz powiedział, że podpisał w zeszłym tygodniu umowę na dotacje na budowę boiska sportowego przy Szkole Zawodowej i jest już ogłoszony przetarg , w którym oferty składane będą do 27.10.2017r.  Wyraził jednocześnie nadzieję, że aura będzie sprzyjała temu, by to boisko powstało jeszcze w tym roku, a jeśli się to nie uda- to w roku przyszłym (koszt zadania 236 tys. zł, z czego dotacja to – 150 tys. zł z UM).
Nawiązując do zmian w budżecie proponowanych na tej sesji- Burmistrz wskazał na kolejne 2 przetargi: na ul.Parkową (dołożenie 100 tys. zł w stosunku do kosztorysu) i na drogę w Suchatówce ( oferowana cena to prawie 300 tys. zł  do kwoty 180 tys. zł zaplanowanej w budżecie).  Burmistrz oświadczył, że postanowiono, iż całe zadanie w Suchatówce (odcinek 1 km) ujęte zostanie w projekcie budżetu na rok następny.
Tuż przed sesją Burmistrz podpisał umowę na projektowanie i później realizację fontanny na rynku ( w ramach rewitalizacji).  Burmistrz nawiązał też do trwającego głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, w ramach którego do wyboru jest 9 projektów w dwóch obszarach: miejskim i wiejskim.  Wyraził też nadzieję na skuteczność w realizacji tych wybranych projektów na poziomie podobnym do lat poprzednich.
Burmistrz poruszył temat przyjazdu do Gniewkowa rodziny repatriantów ze wschodu, o co Gmina zabiega już od dłuższego czasu i w tym zakresie poczyniono wiele zabiegów.  Otrzymano informację z Ministerstwa o tym, że jest już kolejna, ale już chyba ostateczna decyzja w sprawie tej rodziny. Tym razem ma być to rodzina 3-osobowa, młodzi ludzie – kobieta ma 24 lata i ukończyła SGH w Warszawie, mąż i 3 –letnia córka.  Pan Roszak nadmienił, że w piśmie- Ministerstwo przeprasza za tą długotrwałą procedurę, bo mieszkanie przygotowane jest już od ponad roku.
Pan Roszak poinformował, że aktualnie Urząd jest w trakcie kontroli z MON. Dziś w Urzędzie było 3 kontrolerów. Kontrolą tą objęte jest całe województwo. Dziś kontrolowane były 2 obszary w zakresie obrony cywilnej i planów zagospodarowania przestrzennego pod tym kątem i tu- Urząd wypadł „wzorcowo”.
Przewodniczący Rady podziękował za to wystąpienie wyrażając zadowolenie z informacji o budowie ścieżki rowerowej do Więcławic. Radny zaznaczył jednocześnie, że Gniewkowo jest w Powiecie gminą wiodącą, jeśli chodzi o liczbę tych ścieżek, dlatego zasugerował, by przy okazji spotkań na różnych szczeblach Burmistrz inicjował wśród pozostałych gmin podobne działania, by te ścieżki z Gniewkowa nie kończyły się na Suchatówce, Więcławicach, czy Kaczkowie, by prowadziły one dalej, w kierunku innych samorządów.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopiszka również nawiązał do tematu ścieżek i do informacji o otrzymanym dofinansowaniu, po której mieszkańcy Murzynna i Klepar także zaczęli się dopytywać o możliwość dokończenia odcinka 1 km przy drodze wojewódzkiej  do skrzyżowania (między Murzynnem a Kleparami). Wówczas cała droga wojewódzka, do zjazdu na Żyrosławice byłaby połączona.  Burmistrz odpowiedział, że na pewno „jak najbardziej będziemy brali to pod uwagę, bo na tym etapie, czy rozmowach i negocjacjach dotyczyło to całego obszaru ORSG”. Trzeba było jednak w jakiś racjonalny sposób do tego podejść, że do alokacji środków jest nie tylko Gmina Gniewkowo, choć w Powiecie jest gminą wiodącą, która najwięcej z tego korzysta i największą pulę środków na ścieżki pozyskała. Burmistrz jeszcze raz nawiązał do brakującego odcinka w Suchatówce, który z różnych względów do tej pory nie powstał, a który wraz z tym odcinkiem wskazanym przez radnego Kopiszkę – „jak najbardziej się prosi” ,by  powstały.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza. W głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została jednogłośnie.


Ad.5   Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi

i Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady  wskazał, że informacje (wraz z informacją Wojewody stanowią załączniki nr: 4, 5 i 6) są ujęte w materiałach i zapytał radnych, czy istnieje potrzeba odrębnego ich przedstawiania.  Potrzeby takiej nie zgłoszono, a Przewodniczący dodał tylko, że informacja z Urzędu Skarbowego  z analizy oświadczeń wpłynęła w dniu dzisiejszym do Urzędu i  tak jak mówił na posiedzeniu Komisji – każdy zostanie poinformowany o wynikach tej analizy.
Po tym wystąpieniu  prowadzący obrady otworzył dyskusję.
W temacie tych informacji nie było pytań ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie przeprowadzono wspólne głosowanie w sprawie ich przyjęcia. 
Za przyjęciem informacji w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.

Ad.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

Przewodniczący Rady oddał głos Kierownikowi SZEAS – pani Paulinie Wicleben , która omówiła przedłożoną wcześniej informację ( stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu). Po krótkim wystąpieniu pani Kierownik Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem informacji w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wystrzymującym.


Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o „esencjonalne”  omówienie zaproponowanych zmian w budżecie Gminy, które wcześniej szczegółowo omawiane były na wspólnym posiedzeniu Komisji. Pani Rutkowska  omówiła projekt uchwały ,a następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
Wskazując na dział 92105 radny Żmudziński zapytał o kwotę zwiększenia o 700 zł na wynagrodzenie dla redaktora GNIEWKORAMY , czy spowodowane jest ono zatrudnieniem dodatkowego redaktora, czy np. może jest to wynagrodzenie jednorazowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to wynagrodzenie stałe, umowa podpisana jest na rok z redaktorem GNIEWKORAMY  i miesięcznie wynosi ono 210 zł brutto. Zaplanowana w budżecie kwota 2000 zł na ten cel nie wystarczyłaby do końca roku stąd projekt zwiększenia tej puli.  Pan Żmudziński zapytał, czy tajemnicą jest kto jest tym redaktorem.  Przewodniczący Rady zauważył, że „wszelkie informacje personalne są anonimizowane”, dlatego poprosił, by radny zadał to pytanie „poza sesją”.  Burmistrz dodał natomiast, że wystarczy, że radny Żmudziński spojrzy na stopkę redakcyjną GNIEWKORAMY i wówczas będzie wiedział, kto jest tym redaktorem.  Pan Żmudziński zaznaczył, że „jeśli myślimy o osobie, która podpisuje się pod  sprawozdaniami z sesji”, to rzetelność redaktora wymagałaby, aby był obecny na sesji, a wówczas radny nie będzie miał nic przeciwko wynagrodzeniu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLIII/227/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 11 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018:

Przewodniczący Rady poprosił, by pani Skarbnik wskazała tylko na proponowane  w projekcie zmiany. Po omówieniu stawek przez panią Rutkowską – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLIII/228/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018 – głosowało 13 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

c) zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo:

Prowadzący obrady ponownie poprosił o wystąpienie Skarbnika Gminy. Po omówieniu projektu przez panią Rutkowską – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLIII/229/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo – głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

d) ustalenia wysokości podatku od środków transporotowych na rok 2018:

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik, ale nie było do niego pytań, ani uwag i uprzednio otworzona dyskusja- została zamknięta.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w obecności 14 radnych, w wyniku którego uchwała Nr XLIII/230/2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transporotowych na rok 2018 przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

e)  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018:
Projekt uchwały kolejny raz przedstawiła pani Rutkowska, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/231/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018 w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

f) zmiany uchwały Nr XXXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że plan tego typu potrzeb ustalany jest na rok, ale z uwagi na „ustawę za życiem”  – na wniosek mieszkańca Gminy  proponuje się zwiększenie ilości osób o 1 osobę. Otworzona została dyskusja w sprawie projektu uchwały, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/232/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami:
Na pytanie prowadzącego obrady- radni nie zgłosili potrzeby omawiania przedmiotowego projektu uchwały i otworzona została dyskusja na jego temat. Nie było jednak chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/233/2017 w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo:

Projekt uchwały również nie był przedstawiany i otworzona została dyskusja na jego  temat.
Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/234/2017 w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo w głosowaniu jawnym opowiedziało się 14 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025:

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o kilka słów wstępu na temat przedłożonego projektu zmian uchwały. Po wystąpieniu pani Rutkowskiej prowadzący obrady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/235/2017 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025 w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Ad.8 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że interpelacje zgłaszane na wspólnym posiedzeniu Komisji są wyświetlane (stanowią załącznik nr 17 do protokołu).
Radny Stefański powiedział, że dziś rozmawiał z panią Sołtys  z Więcławic w sprawie drogi Więcławice-Orłowo.  Temat ten zgłaszał już Burmistrzowi na posiedzeniu Komisji, a dziś pani Zdrojewska dostarczyła jeszcze zdjęcia tego odcinka. Chodzi o to, by pilnować, aby użytkownicy tej drogi jej nie zanieczyszczali, bo jest ona całkowicie nieprzejezdna.
Pan Stefański poinformował też, że pani Sołtys przekazała mu również wniosek mieszkańców Więcławic, aby w przyszłorocznym budżecie ujęty był remont dachu na świetlicy wiejskiej, bo dotychczasowe, pojedyncze naprawy nie przynoszą rezultatu.
Burmistrz oświadczył, że po interwencji pani Sołtys i Przewodniczącego wystąpił z prośbą o podjęcie czynności do Komendanta Policji w Gniewkowie. Patrol Policji miał podjechać do właściciela, jak i dzierżawcy gruntów. Pan Roszak podkreślił, że  zarówno z ustawy o drogach, jak i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – obowiązek utrzymania czystości takiej drogi leży po stronie użytkownika, który aktualnie prowadzi dane prace na polu. W takiej sytuacji, gdy z pola wywożone są ogromne ilości ziemi na drogę, którą wspólnie z PKP robiła Gmina ok. 2 lata temu – jest ta interwencja, bo dawno na taką skalę sytuacji nie było. Chodzi o to, by na bieżąco ta ziemia z pól była usuwana.  Policja podjęła działania i Burmistrz wyraził nadzieję, że dzierżawca, który wywozi tą drogą marchew – będzie to robił, by doprowadzić ją  do stanu poprzedniego.
Radny Żmudziński ponowił interpelację w sprawie „okablowania nagłośnienia na Sali sesyjnej”. Do wniosku tego przychylił się też Przewodniczący Rady.
Pan Żmudziński odczytał następnie interpelację w sprawie realizacji przez Gminę ustawy „dekomunizacyjnej”  i zapowiedział jej złożenie w biurze Rady (interpelacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu). Przewodniczący Rady zapytał, czy pan Żmudziński oczekuje pisemnej odpowiedzi, co radny potwierdził.
Radny Jarosław Rychlewski poruszył temat stanu dróg i wskazał na odcinek Markowo-Suchatówka, gdzie są głębokie koleiny. Radny zgłosił też problem z przystankiem w Żyrosławicach , z którego korzystają dojeżdżające do szkoły dzieci. Pan Rychlewski zgłosił, że cały czas powraca temat pobocza i krzaków drogi Suchatówka-Warzyn-Kijewo. Krzaki są też problemem na odcinku drogi Kawęczyn-Grabie. Radny podał, że w złym stanie jest też droga naprzeciw gorzelni w Kawęczynie. Przekazał też prośbę mieszkańców Warzyna o dokończenie drogi w roku przyszłym.
Radny Krzysztofiak nawiązał do zapytania zgłoszonego na posiedzeniu Komisji w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego. Burmistrz zapewnił, że sprawdził tą kwestię i ustalił, że nie zostało to jeszcze zlecone. Radny zapytał, czy jest „to kwestia najbliższego miesiąca”. Pan Roszak powiedział, że „postaramy się, by było to jeszcze w tym roku” , ale deklaracji jednoznacznej nie złoży zwłaszcza, że nieobecna jest pani Kowalska, która się tym tematem zajmowała. Burmistrz zapewnił jednak, iż  „mamy to jednak na uwadze i na pewno będziemy chcieli to zrobić jak najszybciej”.
Pani Katarzyna Milewska powiedziała, że wczoraj poprosili ją mieszkańcy „domu familijnego” , by „dorzucić kamienia od krajówki do przejazdu kolejowego”, bo jest problem z przejazdem z uwagi na koleiny.  Burmistrz zapytał, czy chodzi o drogę za Suchatówką, co radna potwierdziła. Pan Roszak zapytał jeszcze, czy chodzi o budynek w lesie, na co pani Milewska odpowiedziała, że „tak, tam są 2 budynki”.  Pani Milewska jeszcze raz wskazała odcinek, o jaki chodzi i zaznaczyła, że mieszkańcy „są nawet chętni, aby samemu rozrzucić ten kamień”.  Burmistrz powiedział, że Gmina pomaga w utrzymaniu drogi, ale należy mieć świadomość, że jest to droga PKP na terenie Lasów Państwowych.
Radny Ireneusz Kopiszka zgłosił, że jego wniosek w sprawie wycinki gałęzi nad ścieżką rowerową jest już nieaktualny, ponieważ jak wracał z posiedzenia Komisji  trafił na sytuację, jak mieszkaniec Lipia te gałęzie już wyciął. Radny z tego miejsca podziękował temu panu za trud włożony w te prace.
Radny powiedział o rozmowie z 2 mieszkańcami Gniewkowa, którzy wymienili piece węglowe na gazowe.  Pan Kopiszka wskazał, że regulacje ujęte w Programie Ochrony Środowiska dotyczą tylko wymiany azbestu, a mieszkańcy pytają o możliwość wprowadzenia też takiego programu związanego z ochroną powietrza i dofinansowania wymiany kotłów, bo w  dni bezwietrzne w Gniewkowie czad jest już wyczuwalny. Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz odpowie na to teraz, czy na piśmie, na co pan Roszak zapowiedział odpowiedź pisemną.

Ad.9 Wolne głosy, wnioski.

Na początku Przewodniczący Rady zaznaczył, że zanim odda głos Przewodniczącemu Banaszakowi  poinformuje, iż kolejna-  XLIV sesji Rady zaplanowana jest wstępnie na dzień 29 listopada  2017r.  o godz. 1300   i z uwagi na to, że uchwały podatkowe przyjęte zostały przez Radę już na tej sesji -  do zrealizowania pozostanie temat budżetu obywatelskiego.
Pan Heliodor Banaszak na wstępie nawiązał do informacji pana Burmistrza – „bardzo ambitnej”, z czego jest zadowolony , bo tyle dróg i ścieżek jest tu robionych, a w Gminie Rojewo „jednej ścieżki nie mogą przepchnąć”.  To pan Banaszak uznał „na plus”, ale przy „wnioskach i uchwałach” jego zdaniem brakuje opinii Komisji, by analiza tematu była głębsza, by nie były to suche cyfry. Jako „Solidarność” też chcieliby się tymi tematami zająć, „nie po to by mieszać, ale po to, by wesprzeć”. Pan Banaszak wyraził opinię, że „elegancko załatwiła się jego Sołtyska”, która działa wspólnie w sprawie drogi Orłowo-Więcławice. Tej „wspólności” czasami brakuje  np. w przypadku drogi w Skalmierowicach. Pan Banaszak zaznaczył, iż nie wie, czy tam Sołtys działa, ale droga do Skalmierowic, do Ściborza, gdzie mieszka 3 rolników- ona jest nieprzejezdna. Pan Banaszak powiedział, że ma pole z drugiej strony, ale nie mógł wywieźć buraków i ta sytuacja trwa już od kilku lat.  Przewodniczący Związku pochwalił też starania sołtysów w podobnych kwestiach i powiedział, że należy ich w tym wspomagać, bo ważne jest wspólne działanie, bo „Policja nie może być tylko do nakładania mandatów”.  Zdaniem pana Banaszaka działania sołtysa winien wesprzeć ktoś z Urzędu, aby były one skuteczne. W przypadku wspomnianej drogi Skalmierowice-Ściborze, to jest „2 potężnych rolników”, którzy te dziury robią i to od nich należy egzekwować, a sołtys wobec tego jest bezradny.  Pan Banaszak przyznał, że cieszą działania w Gniewkowie, w centrum np. , że będzie fontanna, ale też należy pamiętać, że poza Gniewkowem też jest jeszcze Gmina.  Przewodniczący Banaszak oświadczył, że „ma niedosyt tej uchwały , która tam jest, żeby zrobić regulamin”, by „urzędnicy nie tylko chodzili po chodnikach tutaj , ale też zobaczą , jak teren wygląda”, bo to też jest Gmina, która ma 23 wsie i o nie trzeba zadbać. 
Pan Banaszak wystąpił też z apelem do Burmistrza, by może jakaś Komisja zajęła się uporządkowaniem do końca tematu świetlicy, bo Burmistrz „deklaracje robi dobre, ale one nie są wykonane”. Nadal niezagospodarowany jest strych, nie są pozamykane media, dlatego jest prośba, by to dokończyć i jeśli Burmistrz nie może zrobić tego sam, by to „dać na Komisję”, by to zrobić.
Przewodniczący Rady nawiązał do tej wypowiedzi i wyjaśnił, że brak opinii Komisji Rady wynika z systemu pracy Rady, który jest inny np. od tego, jaki jest w Powiecie Inowrocławskim, gdzie odpowiednim uchwałom przypisane są Komisje wiodące. Jeśli jednak taka opinia wymagana jest z uwagi na przepisy prawa (np. Komisji Budżetu, czy Rewizyjnej) – jest to czynione.  Radny zapewnił, że Komisje spotykają się również w terminach wyznaczanych przez Przewodniczących.  Pan Stefański zaznaczył też, że wyświetlane wcześniej wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych na posiedzeniu Komisji świadczą o tym, że „tam nikt nie siedzi i nie milczy”, tam wszystko jest omawiane i Komisje mogą się do tego ustosunkowywać.  Odnośnie doraźnych komisji , w sprawie dróg- Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi. 
Na wstępie, z uwagi na kolejny problem z nagłośnieniem- Burmistrz przyznał rację panu Żmudzińskiemu w kwestii modernizacji nagłośnienia. Nawiązując natomiast do wypowiedzi Przewodniczącego Banaszaka i do  ostatniego ich spotkania – pan Roszak przekazał , że Spółka komunalna realizuje teraz kilka zadań i po ich zakończeniu „trzeba będzie podłączyć do tego pałacu, do tego obiektu te kilka mieszkań, co nie jest zrealizowane”. Pan Roszak powiedział, że rozmawiano również o zagospodarowaniu strychu, ale nie wie, czy jest już formalny wniosek osoby zainteresowanej, która zechce kupić od Gminy w drodze przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców Więcławic  część tego strychu. Wówczas dokończony byłby też problem regulacji własnościowych, co jest w interesie wszystkich stron.  Jak to się jednak potoczy- Burmistrz zastrzegł, iż nie chce teraz „ferować żadnych wyroków”.  Odnośnie kwestii utrzymania wspomnianych dróg- pan Banaszak trafnie zdaniem Burmistrza zauważył, że szczególnie w okresie jesiennym, przy zbiorach roślin okopowych są one  uszkadzane i ci rolnicy sami tego nie zgłaszają, bo to oni z nich korzystają. Trzeba się jednak temu przyjrzeć i podejmować takie działania, by rolnicy poczuwali się do tego, że tą drogę po swojej robocie trzeba wyczyścić.
Kolejno głos zabrał Sołtys Gąsek, który na wstępie zaznaczył, że rzadko bywa na sesjach, ale jak już jest to stara się zabrać głos. Pan Kubicki poinformował, że ma do przekazania 3 sprawy i będzie występował w imieniu różnych instytucji. W pierwszej – występuje jako Przewodniczący Zarządu GSW i wnioskuje o zaplanowanie w budżecie Gminy kwoty 6000 zł na czyszczenie kanału za osiedlem , bo w ubiegłym roku nie zostało to uregulowane.  Pan Kubicki stwierdził, że jak sam planował będzie budżet gospodarstwa rolnego, to może założyć, iż nie zapłaci podatku, bo się to w nim nie znajdzie.  Dlatego poprosił o ujęcie tej kwoty 6000 zł na konserwację polegającą na czyszczeniu rowu i pozbieraniu śmieci, jakie są tam wyrzucane. To musi być zrobione, bo dalej „to idzie w kanał gniewkowski , jezioro tzw. Stare” i robi to GSW.  Przewodniczący poinformował, że GSW ze strony rolników i instytucji  ma zaległości w kwocie 140 tys. zł i gdyby nie to, że GSW otrzymała dodatkowo dotację w wysokości 110 tys. zł – nie miałaby za co funkcjonować.  Pan Kubicki oświadczył, że "czekał za nową ustawą wodną, ale ta ustawa nic nie zmieniła”, dlatego Spółka podejmuje korki prawne w celu uzyskania płatności  i będzie potrzebował współpracy Gminy, by zgodnie z prawem ustalić właścicieli działek , by wszyscy solidarnie płacili.
W drugiej sprawie – pan Kubicki wystąpił jako Sołtys Sołectwa Gąski.  Powiedział, że obserwuje się, że jest taki program „500+” na dzieci, co popiera. Emeryci też „mają dostać 500, ale tu nie zabiera głosu-bo nie jest emerytem”. Swój deputat dostają też górnicy, a mieszkańcy Gąsek „też chcą 500 +100”, czyli 500 m drogi i do dokończenia jeszcze 100 m, by zamknąć temat drogi na Śrubsk.  Skoro robiony jest odcinek 1000 m , to „grzechem byłoby , aby od początku ta droga nie była połatana, ponieważ ona się rozsypuje”.  Zdaniem pana Kubickiego ta droga „ewidentnie była najgorsza” i chodziło nie tyle o dojazd do domów ( bo „osobówką dziury można ominąć”), ale tam jest 15 gospodarstw i się produkuje, sprzęt jeździ i nie może jechać inaczej. Ta droga potrzebna jest , by dojechać do pól, by funkcjonować. Dlatego jest prośba, by w 2018 roku położyć ten dywanik o długości 600 m, co będzie tańsze, niż w roku bieżącym , bo jest tam już podbudowa.
W trzeciej sprawie- pan Kubicki wystąpił jako osoba prywatna i nawiązał do „smutnej debaty” sprzed kilku miesięcy dotyczącej „przesłuchania pani Gliwińskiej, że Burmistrz złapał za rękę”. To przez ten czas „chodziło” za panem Kubickim i teraz doszedł do wniosku , że po prostu „Burmistrz trzymał rękę na pulsie” , jako pracodawca martwił się, że jeśli w czasie przesłuchania ten puls się przyspieszy, by w trosce o zdrowie pracownika –to przerwać.  Pani Gliwińska dodała, że „ewentualnie był to puls emocjonalny”.
Sołtys Sołectwa Suchatówka zgłosił, że jeszcze raz chciałby wystąpić z prośbą o wystąpienie do GDDKiA o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych. Pan Polak przyznał, że ma odpowiedź z 2014 roku , w której Dyrekcja stwierdza, że nie jest to konieczne, ale przez te 3 lata bardzo dużo się zmieniło. Zostało to opisane w złożonej dziś rano w sekretariacie petycji. Wskazano  m.in. na to, że w Suchatówce powstała świetlica , do której mieszkańcy z jednej strony wioski przechodzą na drugą , bo wieś „przecięta jest drogą krajową nr 15” i torami kolejowymi. Drugą rzeczą, która dzieje się od ok. 3 miesięcy jest zwiększenie ruchu w związku z uruchomieniem obwodnicy Inowrocławia. Mieszkańcy to zauważają, zwłaszcza w weekendy, w dni wolne od pracy, czy w piątkowe popołudnia, ponieważ wiele osób od strony Strzelna, Trzemeszna wybiera dziś tą drogę jadąc na weekend nad morze, co zdaniem pana Polaka obecnie nie jest już ewenementem.  Drugim powodem są kibice żużlowi, którzy w piątek po południu jadą do Torunia i dzieje się to dosyć często, a kiedyś wybierali np. trasę przez Bydgoszcz. Pan Polak przekazał też , że ostatnio pojawiły się dosyć mocne ślady hamowania przed przejściem dla pieszych.  Dlatego ta prośba , by wystąpić o sygnalizację, by nic się nie wydarzyło.
Drugi , zgłoszony przez pana Sołtysa temat dotyczył starej świetlicy wiejskiej, którą już 3, albo 4 razy próbowano sprzedać. Póki co, nie została ona sprzedana i mieszkańcy pytają, czy jest możliwość, aby to pomieszczenie pozostało w ich gestii. Dosyć dynamiczny rozwój wsi powoduje, że brakuje pomieszczeń magazynowych. Świetlica w Suchatówce „żyje i tym życiem tętni” , ale brakuje tych pomieszczeń magazynowych (do I przetargu ta stara świetlica temu właśnie służyła). Jeśli jest postanowione, że ma być sprzedane – to będzie, ale jeśli jest inna możliwość, to mieszkańcy proszą, by ją rozważyć.
Trzecim, poruszonym przez pana Polaka był temat ścieżki rowerowej. Sołtys zapewnił, że już od I kwartału przyszłego roku będą pilnować działań i czynności związanych z dokończeniem tej ścieżki, jak również z drogą, o której mówił Burmistrz, że przetarg został unieważniony. Pan Polak  zaznaczył też, że nie dziwi się, ze w przetargu wystąpiła tylko 1 firma, co związane jest zapewne z krótkim terminem, z końcem roku, zważywszy na warunki pogodowe.
Odnosząc się do tematu sygnalizacji świetlnej w Suchatówce– Burmistrz zwrócił uwagę, że wiąże się to również z Gniewkowem, gdzie ok. 2 lat temu uruchomiono sygnalizację pulsacyjną, co jednak nie rozwiązuje do końca problemu.  „fajna rzecz się wydarzyła, że mamy tą obwodnicę Inowrocławia ”, ale to rzeczywiście zwiększyło  natężenie ruchu, co np. widać po stacji benzynowej, która teraz jest „zawalona  autami”.  Jak Burmistrz się nad tym zastanowił, to stwierdził, że jest to pierwsza stacja po zjeździe z autostrady i dla tych z Poznania- to jest ostania stacja przed wjazdem na autostradę.  Dlatego pan Roszak jest zdeterminowany do tego, by zarówno te przejścia w Gniewkowie, jak i to w Suchatówce miały sygnalizację świetlną wzbudzaną, taką , jaka jest w Ostrowie.   Nawiązując do kwestii sprzedaży świetlicy- pan Roszak przyznał, że faktem jest, że zorganizowano kilka przetargów i było kilka pomysłów na przeznaczenie tego pomieszczenia. W ostatnim czasie nieobecny jest pracownik zajmujący się gospodarką komunalną, a pewne kwestie należałoby usprawnić i bardzo mocno, aktywnie ruszyć do przodu. Burmistrz zapewnił, że „jest otwarty i jeśli jest taka chęć mieszkańców i zapotrzebowanie na to”, to nie zamierza na siłę wprowadzać jakiegoś podmiotu z zewnątrz, bo tam jest wspólnota. Jeśli zatem mieszkańcy mają takie zapotrzebowanie i chcą to w jakiś rozsądny sposób wykorzystać – to pan Roszak nie widzi problemu, bo tej wspólnocie udało się uregulować pewne zaszłości i zależy jej na tym, by to dalej tak funkcjonowało, jak obecnie. To nie byłoby własnością mieszkańców, dalej pozostałoby w gestii Gminy.
W kwestii ścieżki rowerowej- Burmistrz zwrócił uwagi na głosy potwierdzające dużą ilość ścieżek w Gminie i przyznał, że na dziś, ma ich najwięcej w Powiecie. Będzie ich natomiast jeszcze więcej i Gminie zależy, by ten brakujący odcinek, by droga GP15 została rozbudowana (na ten moment systemem skandynawskim). Burmistrz przekazał, że w przyszłym tygodniu spotyka się z Dyrektorem Antoniakiem, z którym już wstępnie rozmawiał i są zdeterminowani, by ten brakujący odcinek  ścieżki w Suchatówce też zrealizować.  Pan Roszak poruszył kwestię problemu z pracownikami , z czym borykają się obecnie firmy i zapewnił, że nie jest efekt końca roku, ponieważ we wcześniej organizowanych przetargach też nie było ofert np. na przebudowę stadionu miejskiego, czy na ul.Parkową- 1 firma (oferta wyższa od ceny z kosztorysu inwestorskiego ponad 400 tys. zł).  Burmistrz podkreślił, że dotąd nie było takich sytuacji i np. w przypadku ul.Parkowej zmieniono technologię z asfaltu na kostkę, co spowodowało obniżenie kosztów.  Będą czynione starania, by ta inwestycja została wykonana jeszcze w tym roku, ale to zależy od pogody, by nie wchodzić ze wszystkim w przyszłym roku. Dlatego też stadion, czy termomodernizacja Szkoły- to inwestycje dwuletnie, na które wkrótce ogłoszone zostaną przetargi, ale czasookres realizacji będzie sięgał roku przyszłego.  Na rynku jest problem z wykonawcami i zdaniem Burmistrza w przyszłym roku „kto będzie szybszy, ten będzie lepszy”.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił, aby w trakcie spotkania z Dyrektorem Antoniakiem- Burmistrz wspomniał także o światłach na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową, gdzie dużym problemem jest włączenie się do ruchu i często dzieje się tak, że np. pasażerowie pojazdów na drodze powiatowej uruchamiają sygnalizację, by móc skorzystać ze wstrzymanego ruchu na krajówce, by się włączyć do ruchu na tej drodze.  Burmistrz zwrócił uwagę, że ta sygnalizacja wzbudzana, jaka tam jest- ona jest montowana, ale dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. I skoro na drodze głównej jest zielone światło, to pojazdy na drodze podporządkowanej muszą czekać.  Pan Mnich powiedział, że chodzi właśnie o to, że nie ma takich możliwości. Radny wskazał na podobne rozwiązanie w Jaksicach, gdzie również droga krajowa krzyżuje się z drogą powiatową.  Pan Roszak wskazał na skrzyżowanie przy ul.Powstańców Wlkp, gdzie światła działają na zasadzie pętli indukcyjnej – światło regulowane jest natężeniem ruchu. Podstawowym kwestią jest przejazd drogą krajową, a dla drogi wojewódzkiej światła zielone zapalają się wówczas, gdy zatrzyma się kilka pojazdów. Dla skrzyżowania w Ostrowie oznaczałoby to przebudowę całej instalacji. Burmistrz zobowiązał się jednak wystąpić o tego typu rozwiązanie.
Pani Zdrojewska poruszyła temat odbioru odpadów komunalnych i zapytała, czy wiąże się on z opróżnianiem koszy ulicznych zamontowanych na wioskach.  Burmistrz odpowiedział, że „myślę, że tak”. Pani Sołtys zaznaczyła, że to są śmieci niesegregowane, które do tej pory wyrzucane były do pojemników przy blokach, ale mieszkańcy mają pretensję o to, że Spółdzielnia może potem podwyższać im opłaty za to, że nie segregują śmieci. Pani Zdrojewska zapytała, czy istnieje taka możliwość, by choć raz w tygodniu ktoś przyjeżdżał do Więcławic i te śmieci odbierał.
Pani Sołtys nawiązała też do kwestii obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. W gospodarstwach np. psy biegają sobie po podwórkach, ale w miejscowościach „popegeerowskich” takich podwórek raczej brak, a psy biegają luzem. Pani Zdrojewska zapytała o szansę na to, by przygotować w tym zakresie odpowiednie ulotki informacyjne przypominające o obowiązkach właścicieli zwierząt oraz o konsekwencjach niestosowania się do tego. Sołtysi roznosząc nakazy podatkowe w przyszłym roku mogliby te ulotki rozdawać. Burmistrz uznał, że taka akcja może być ponowiona, bo taka kampania miała już chyba miejsce dwukrotnie i wówczas ulotki zdaniem pana Roszaka były może „przejaskrawione, zbyt wyraziste”.  Uwagę i sugestię pani Sołtys Burmistrz uznał za trafną, bo przepisy w tym zakresie są jasne i czytelne.
Przewodniczący Rady również nawiązał do tematu sygnalizacji świetlnej, który już niejednokrotnie był poruszany i za Sołtysem Polakiem i Wiceprzewodniczącym– przypomniał o tego typu potrzebie w Szadłowicach (przy kościele).
Pani Mariola Wołoszko poprosiła, by Burmistrz dopisał sobie również Wierzchosławice, przy temacie odbioru odpadów z koszy ulicznych, co zgłosiła wcześniej pani Zdrojewska. Burmistrz stwierdził, że to musi być rozwiązanie dla całej Gminy, bo generalnie to chodzi o przystanki. Pani Sołtys z Wierzchosławic zastrzegła, że to nie tylko przystanki, bo u nich jest 7 koszy.
Radny powiatowy- pan Paweł Drzażdżewski nawiązał do wypowiedzi pana Romana Kubickiego i zachęcił, by GSW zgłosiła się do Agencji, która ogłosiła konkurs dedykowany spółkom na wsparcie, na realizację zdań. 
Pan Kubicki oświadczył natomiast, że temat spółek  chciałby „jeszcze raz pociągnąć, bo temat jest taki, bo jest coś takiego w psychice człowieka, że jak jest ktoś biedny- to się nad nim litują, ale go nie szanują”.  Do tej pory „utarło się takie błędne koło, że ludzie mają pretensje, że się nic nie robi, a robi się”.  Pan Kubicki zapewnił, że GSW robi bardzo wiele, ale żadna firma nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli nie będą płacone opłaty.  Przewodniczący oświadczył, że przez rok wstrzymywał wszelkiego rodzaje windykacje, opóźniał je, proponował roboty zastępcze. Praca była wykonywana , urządzenia konserwowane były jak należy, w odpowiednim czasie i nie ma strat na polach.  Zdaniem pana Kubickiego każda instytucja powinna to, co się zgodnie z umową należy – wykonywać.  Spółka jest za biedna, by kupić własny sprzęt i musi korzystać z firm zewnętrznych. Przewodniczący oświadczył, iż wie na co są pieniądze , o których mówił pan Drzażdżewski, bo to już sprawdził. Można otrzymać porządne pieniądze na sprzęt, ale do tego trzeba mieć wkład własny. Pan Drzażdzewski zaznaczył, iż „nie ma takich konkursów bez udziału własnego”.  Pan Kubicki wskazał na potrzeby i wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Spółki, co w sytuacji, gdy nie wie, czy te brakujące 140 tys. zł spłynie- jest trudne. Zwłaszcza, że cały budżet to 280 tys. zł. Około 44% - to wynagrodzenia i gdyby nie dotacje, to starczyłoby może na tydzień działalności. Przewodniczący zapewnił, iż jest gotowy do współpracy z każdą firmą.  Zdaniem pana Kubickiego to, że podwórka mieszkańców Gniewkowa nie są zalane, funkcjonują normalnie- to zasługa rolników, bo tylko oni płacą składki. Nie robią tego, np. drogi krajowe, wojewódzkie, a przecież woda po ulewach odchodzi do urządzeń Spółki, a to od Więcławic do Suchatówki jest ok.  „niewsiąkalnych” 20 ha  i za to nikt nie  płaci. Wszyscy mają pretensje, do pana Kubickiego ludzie przychodzą jak im podwórko zaleje, a okazuje się, że „płaci 30 zł na rok”. Spółka tą wodę zbiera , rolnicy płacą i melioranci czyszczą, ale jak nie ma pieniędzy, to nie można obsłużyć od razu całej Gminy i z tego trzeba zdawać sobie sprawę.  Zdaniem Pana Kubickiego płacone powinno być też za drogi gminne.
Pan Polak powiedział, że w Suchatówce i jeszcze w kilku innych wioskach – ileś dróg nie należy do Gminy, a do Lasów Państwowych np. jak ta, o której mówiła radna Milewska. Sołectwo ze swojego funduszu nie może  robić czegoś, co nie jest na działce będące własnością Gminy. Pan Polak zapytał, czy nie można zorganizować spotkania z Nadleśniczym, a może nawet dyrekcją LP, bo to dotyczy może 3-4 wiosek i 6-8 dróg, ale dosyć ważnych- „byśmy mogli wspólnie na tych drogach podziałać”.  Zdaniem pana Polaka Lasy Państwowe mają sporo pieniędzy, bo nie jest to biedna instytucja i np. w zeszłym roku zrobiły bardzo ładnie drogę w Suchatówce (od stacji benzynowej nad jezioro) i może na takie odcinki 200-300 m, które akurat są potrzebne (Zajezierze) można  byłoby wspólnie omówić, czy na tych drogach można cokolwiek zrobić, by pomóc mieszkańcom.
Pan Waldemar Bednarski zapewnił, że cieszy się z faktu, że są budowane ścieżki rowerowe, ale chciałby też doczekać dnia, w którym usłyszy od Burmistrza, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w Kijewie. Sołtys powiedział, że  już od dłuższego czasu „bombarduje pana Burmistrza”  o pismo jakieś w tej sprawie, bo Burmistrz obiecuje, że zostanie ono wystosowane, ale do dziś nie ma ani odpowiedzi, ani tego pisma.  Pan Bednarski poruszył też temat drogi powiatowej przy Starym Gęzewie, gdzie „naprawdę jest makabra”, jest ogromna dziura, co jest bardzo niebezpieczne i sam pan Sołtys o mało co nie miałby kolizji.  Burmistrz przyznał, że „wszystko się zgadza, rozmawialiśmy o tej drodze w Kijewie pod kątem budowy chodnika”. Pan Roszak oświadczył, że rozmawiał ze Starostą, bo jest to droga powiatowa. Aktualnie, wspólnymi silami realizowana jest ścieżka rowerowa Wierzchosławice-Ostrowo (I etap). O tego typu inwestycje zabiegają na pewno radni powiatowi. W takim stanie, jak wspomniana, jest też droga na Żyrosławice i czynione są zabiegi, by były robione, ale polityka Powiatu jest taka, że najbardziej interesuje go nawierzchnia jezdni, ”jakby pas drogi to tylko była jezdnia”. Pas drogowy- to jezdnia, chodniki, rowy, czasami jakieś drzewa. Burmistrz powiedział, że jak robione są drogi gminne, to właśnie w całości. W tym przypadku to tylko kwestia naszej „inicjatywy, porozumienia i dobrej woli Starostwa”.  Burmistrz zapewnił, że po Ostrowie, na pewno będzie wystąpienie w kwestii Kijewa i parę jeszcze innych odcinków (np. z Lipia do Gąsek, za Gąskami do Modliborzyc- w czym Gmina uczestniczy w 10% w kosztach budowy). Pan Roszak powiedział też, że zależy mu na tym, by jak najwięcej tej infrastruktury drogowej poprawić, by poprawić jakość dróg, bo to jest takim „wyrazistym elementem poprawy naszego życia”.  Pan Bednarski zaznaczył, że chodzi też przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi, dzieci, bo w Kijewie jest jeszcze Szkoła.
Pan Drzażdżewski przekazał, że w piątek jest sesja Rady Powiatu i ta sprawa kolejny raz będzie zgłoszona, bo tego typu sprawy są zgłaszane zarówno przez panią Pęczkowską, jak i przez niego. Radny zaznaczył, że to małymi krokami, ale jest realizowane np. ostatnio oddany był odcinek po remoncie Chrząstowo-Godzięba , jest przygotowany i zakończony projekt na drogę w Żyrosławicach. Radny wyraził nadzieję, że ten odcinek zostanie ujęty w przyszłorocznym budżecie Powiatu i zgłaszana sprawa Gęzewa też zostanie załatwiona.

Ad.10 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1436 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLIII obrad Rady życząc zebranym udanego popołudnia.

 

 

           

                                        

Załączniki:

Lista przyjętych uchwał [12.24 KB]
Załączniki 1-7 [2.39 MB]
Załączniki 8-18 [3.04 MB]