Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 sierpnia 2017r.

Protokół został przyjęty przez Radę na XLI sesji w dniu 27.09.2017r.

Protokół Nr XLI/2017

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2017r.

w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1300  dokonał otwarcia XLI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego J.Rychlewskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości oraz mieszkańców (lista zaproszonych gości oraz  sołtysów z terenu Gminy – stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Prowadzący obrady nadmienił, że po raz pierwszy na sesji obecna jest pani Agnieszka Molenda, która od piątku pełnić będzie już oficjalnie funkcję Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Następnie wraz  z Burmistrzem  złożyli pani Dyrektor okolicznościowe życzenia i gratulacje. Prowadzący obrady nadmienił też, że formalnie do końca sierpnia Dyrektorem placówki jest jeszcze pani Agnieszka Kręc – i pani Kręc również otrzymała podziękowania od Burmistrza, jak również w imieniu Rady- od Przewodniczącego.  Radny Stefański oficjalnie powitał też  panią Magdalenę Płachecińską, która od 1 września będzie kierowała Szkołą Podstawową w Wierzchosławicach, gdzie jeszcze przez 2 dni oficjalnie Dyrektorem jest tam nadal pani Mariola Kozłowska. Pani Kozłowska została także zaproszona na sesję i choć podziękowania otrzymała już w czerwcu- teraz Burmistrz i Przewodniczący byli przygotowani, by uczynić to ponownie. Przewodniczący Rady podkreślił, iż zmiany od września nastąpią jeszcze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, choć może nie tak widoczne, bo nie zmienia się nazwa Szkoły, choć jej status tak i nie zmienia się Dyrektor, choć formalnie tak- bo Dyrektorem ośmioklasowej SP Nr 1 w Gniewkowie będzie Pani Dorota Gliwńska. Burmistrz wraz z przewodniczącym złożyli pani Gliwińskiej gratulacje wraz okolicznościowymi życzeniami. Radny Stefański powitał także pana Aleksandra Kręca, który ostatni raz jest na sesji obecny w charakterze Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, ponieważ od 1 września – będzie Z-cą Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie.  Pan Kręc również otrzymał okolicznościowe podziękowania i gratulacje wraz życzeniami powodzenia w wypełnianiu nowej funkcji.  Na koniec- Przewodniczący Rady wszystkim szefom jednostek oświatowych życzył powodzenia na nowy rok szkolny.
W tym czasie na sesję przybył radny Jarosław Rychlewski.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad , który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad.  

Proponowany  porządek obrad:                                                               

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat  realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Tepper):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Jasiński):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) przyznania wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo” (Cz.Trela):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

j) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

k) rozpatrzenia ponowionej skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

l) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (dot. pobicia ucznia):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

ł) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie(przekazana przez KO):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

m) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy,  wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady nawiązał do kwestii poruszanej na wspólnym posiedzeniu Komisji tj. do pomocy jednej z gmin, jakie ucierpiały w naszym województwie w związku z sierpniową nawałnicą i oświadczył, że zgłasza wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w tej sprawie, jaki radni otrzymali przed sesją (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Projekt dotyczy pomocy konkretnej gminie- Gminie Nakło nad Notecią. Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy ktoś ma może inne propozycje zmian w porządku obrad. Nie było więcej wniosków i prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia w punkcie 6 lit.a zgłoszonego projektu uchwały (co spowoduje przesunięcie się pozostałych projektów uchwał). Za przyjęciem tego wniosku radni głosowali jednogłośnie – 15 radnych opowiedziało się za dokonaniem zmiany. Kolejno, radny Stefański jeszcze raz zapytał, czy ktoś ma może jeszcze uwagi do porządku obrad i ponownie nikt się nie zgłosił, wobec czego przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonej zmianie. Za przyjęciem porządku obrad Rada ponownie głosowała jednogłośnie (15 „za”).

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat  realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

b)  zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2017:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f) upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Tepper):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Jasiński):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i) przyznania wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo” (Cz.Trela):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

j) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

k) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

l) rozpatrzenia ponowionej skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

ł) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (dot. pobicia ucznia):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

m) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie(przekazana przez KO):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

n) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy,  wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XL sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z sesji, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017r.   i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu Nr XL/2017.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia. Za  przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji. 
Burmistrz  zaznaczył, że miniony okres można określić jako „sezon ogórkowy”, ale dla Gminy on takim nie był, ponieważ realizowane bardzo wiele różnych zadań. W ramach dalszej części rewitalizacji rozpoczęła się przebudowa ul.Kątnej i Spokojnej w Gniewkowie i realizuje to firma EUROTRANS z Torunia. Wartość zadania to 586 tys. zł. Burmistrz przekazał, że podpisano też  umowę na budowę drogi Gąski-Śrubsk (656 tys. zł) i zadanie to realizuje firma INODROG. Po dzisiejszych zmianach budżetu rozstrzygnięty zostanie również przetarg na budowę dwóch dróg w Szadłowicach (droga na Słońsk-firma INODROG – 207 tys. zł i droga do p.Balika – firma z Mogilna – 186tys. zł). Ogłoszono również przetarg na przebudowę ul.Parkowej, w którym oferty zgłaszane będą do 13 września 2017r. Burmistrz poinformował, że zakończono też cały cykl różnych przebudów w Wierzchosławicach (łączna wartość robót 190 tys. zł – środki sołeckie, budżet obywatelski budżet Gminy). To spowodowało, że dziś Wierzchosławice wyglądają zupełnie inaczej, co zapewne  wywołuje zadowolenie mieszkańców , jak również dumni mogą być z tego samorządowcy , bo ta wieś „wygląda dziś pięknie”. Następnie pan Roszak mówił o remontach realizowanych w Markowie m.in. części drogi biegnącej przez wieś. Burmistrz złożył przy tym podziękowania skierowane dla Spółki i zaznaczył, że podobne prace rozpoczęły się już na osiedlu toruńskim w Gniewkowie , na odcinku ok. 300 m. Pan Roszak zapewnił, że prace  kontynuowane będą tam w podobnej formule również przyszłym roku, by zmienić stan nawierzchni tych ulic.  Kolejno, Burmistrz mówił o wspólnym zadaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, jakie prowadzone było już w zeszłym roku w ramach „projektu przebudowy Kaczkowa” , a w tym roku jest to kończone. W Kaczkowie zrobiona jest nowa nawierzchnia drogi, są  chodniki i nowe zatoki autobusowe, co również bardzo poprawiło estetykę i wygląd tej wsi. Burmistrz przekazał również informację o ukończeniu prac na drodze powiatowej Chrząstowo-Godzięba, gdzie wykonano ok. 1 km nowej nawierzchni (wartość zadania ok. 405 tys. zł z 10% dofinansowaniem Gminy – projekt). Pan Roszak powiedział, że oczekuje na podpisanie umowy, rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy ścieżki rowerowej z Wierzchosławic przez Szadłowice do Więcławic (4 km – wartość zadania 2 mln 800 tys. zł z wcześniejszym ok. 400 tys. zł udziałem Gminy). Zadanie realizować ma firma AFABRE i zadanie to trwać ma 2 miesiące i Burmistrz wyraził nadzieję, że się to odbędzie w miarę sprzyjających warunkach atmosferycznych, a umowa podpisana będzie we wrześniu. Pan Roszak zaznaczył, że potencjalny wykonawca- to dobra firma, która robiła już prace w ramach rewitalizacji, dlatego sądzi, że można być spokojnym o realizację tego zdania. Burmistrz zapowiedział też „za moment” złożenie aplikacji na przebudowę ul.Piasta, co zostało w tym roku celowo przełożone, by nie realizować tego tylko i wyłącznie ze środków własnych. Koszt tego zdania to 1 mln  800 tys. zł i w ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie 50:50 ze środków Skarbu Państwa. Do tej pory Gmina była na liście rezerwowej, a teraz jest nowa edycja i do końca września należy złożyć wniosek. Poprawiły się trochę kryteria , a i Gmina zmieniła nieco projekt, by jego ocena była wyższa. Burmistrz wyraził nadzieję, że tym razem Gmina to dofinansowanie otrzyma i ul.Piasta zostanie przebudowana, tak jak założono to w projekcie (z kanalizacją deszczową).  Burmistrz wskazał też na zadanie , jakie aktualnie realizowane jest wspólnie z Powiatem- połowa ścieżki w Ostrowie – ok. 0,5 km na terenie zabudowanym, odcinek od świetlicy do cmentarza.  Przeprowadził też rozmowę z radnym, by ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego zrobić może jeszcze parking przy cmentarzu. Wymagałoby to inicjatywy ze strony sołectwa, ale też może być tym zainteresowana społeczność Wierzchosławic, czy Bąbolina. Ten parking, zarówno przy kościele, jak i przy cmentarzu by się w Ostrowie przydał, co oczywiście wymagałoby też udziału środków z budżetu Gminy.  Burmistrz przekazał , że realizowana jest i niedługo będzie skończona dokumentacja na drogę w Buczkowie, na Walcerzewice i realizowany jest projekt drogi Kawęczyn-Grabie oraz aktualizowany jest projekt na drogę w Suchatówce, gdzie planuje się wykonać odcinek ok. 300 m  (Perkowo-Suchatówka).  Pan Roszak oświadczył, że rozmawiał ze Starostą i podpisał list intencyjny  na dofinansowanie ok. 10% wartości budowy na terenie naszej Gminy -drogi powiatowej Lipie-Modliborzyce (dokończenie tej drogi na odcinku ok. 3 km , z czego na terenie naszej Gminy ok. 1,5 km). Takie rozwiązanie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania na to zadanie, poprzez zwiększenie ilości punktów w ocenie projektu.  Pan Roszak poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na dowóz dzieci do szkół. Zadanie realizować będzie dotychczasowa firma – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy  (wartość zadania 338 tys. zł).  Powiedział też, że ogłoszony został przetarg na przebudowę stadionu im.M.Teppera w Gniewkowie, co wpisuje się w rewitalizację całej ulicy Parkowej. Przetarg na przebudowę tej ulicy został natomiast ogłoszony w dniu dzisiejszym. Te dwa przetargi Burmistrz określił, jako „działania początkowe, które zakończą się w przyszłym roku”, a w dalszej kolejności jest projekt rewitalizacji (przebudowy) parku, amfiteatru. Dla uszczegółowienia , pan Roszak podkreślił, że „nie są to zadania, które dzieją się w jednym obszarze, bo obszar jest spory i dotyczy ulicy Parkowej, natomiast jeśli mówimy o budowie: trybun, bieżni, oświetlenia, nagłośnienia, nadania zupełnie innych standardów temu obiektowi- to mówimy konkretnie o stadionie im.Teppera. A jeżeli mówimy o budowie amfiteatru-to mówimy o budowie amfiteatru po basenie. Żeby była jasność, bo czasami ktoś mówi, że miał być basen, później amfiteatr, a teraz Gmina buduje stadion. Żeby tutaj była jasność, bo może to jest celowa dezinformacja, albo może zwyczajna niewiedza, albo pomyłka”. Burmistrz wyraził nadzieję na to, że na 750-lecie Gniewkowa uda się przeprowadzić budowę amfiteatru, a już na pewno uda się przeprowadzić rewitalizację parku (nowe alejki, oświetlenie, skatepark , likwidacja starej sceny, nowoczesny plac zabaw dla dzieci i przynajmniej jeden kort tenisowy). Pan Roszak przekazał też, że „za chwilę” będzie ogłoszony przetarg na fontannę na Rynku w ramach rewitalizacji starej części miasta, co rozpoczęte zostało m.in. przebudową ul.,Kątnej i ul.Spokojnej. Wystąpiono też z kolejnym pismem do pana Wojewody w sprawie repatriantów, na których oczekuje się od października ubiegłego roku. W tym celu wyremontowane zostało mieszkanie, zostało ono też w pełni wyposażone i stoi puste. Zadanie to zrealizowano z otrzymanej dotacji . Zasiedlenie tego mieszkania zależne jest w pewien sposób od MSWiA, od Konsulatu i Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się wkrótce ten temat zamknąć. Pan Roszak przekazał, że wystąpiono również do Marszałka Województwa (do wiadomości do radnych wojewódzkich-pana Kurzawy i pana Banaszaka) z pismem w sprawie ASTROBAZY, bo od dłuższego czasu czynione są zabiegi, by Urząd  Marszałkowski zamknął realizację naprawy-remontu tego obiektu. Nie wygląda to dobrze, a należałoby tą ASTROBAZĘ uruchomić, „nadać nowy styl, nowy ton, tym bardziej, że będzie obejmowało to szkołę podstawową i chce się w to włączyć przedszkole”. To fajny obiekt, bardzo dobrze wyposażony, ale kilka elementów zawiera słabe punkty, które nie działają i UM ma problem w wyegzekwowaniu zakończenia prac od firmy, która robiła tą przebudowę (np. elektryki, technologii, odwodnienia).
Burmistrz nawiązał też do III edycji w ramach budżetu obywatelskiego. Wnioski składać będzie można od 18.09.2017r. do 30.09.2017r. Pula na ten cel została taka sama- 200.000 zł, na projekty po 50.000 tys. zł (po 100.000 zł na miasto i 100.000 zł na tereny wiejskie).
Pan Roszak wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa na dotację z UM na termomodernizację SP Nr 1 w Gniewkowie przy ul.Toruńskiej (przebudowa hali, ocieplenie, likwidacja dużych okien, łączna wartość zadania-2 mln 300 tys. zł, w tym dotacja 1 mln 800 tys. zł). Burmistrz zaznaczył, że jest zdeterminowany, by zadanie to wykonać w tym roku, nawet przy utrudnieniach w funkcjonowaniu Szkoły. Z ostrożności- wystąpiono jednocześnie do UM o przedłużenie terminu realizacji tego zdania do połowy roku 2018, by mieć zabezpieczenie w przypadku złej aury.
Złożono wniosek i teraz Burmistrz oczekuje na podpisanie umowy na realizację budowy boiska sportowego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie. Wniosek ten był również uzupełniany i jeśli umowa zostanie podpisana i „wszystko dobrze pójdzie, to boisko będzie jeszcze w tym roku”.
Pan Roszak nawiązał też do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i wdrażania reformy, w ramach której wszystko „jest poukładane, szkoły są przygotowane”. Wiele szkół przeszło remonty, aktualnie realizowana jest przebudowa dachu na  Szkole Podstawowej przy ul.Dworcowej (koszt ponad 70 tys. zł), wymieniono części placu przy budynku przy ul.Toruńskiej, w Kijewie wykonano parę dni temu plac przed Szkołą i wjazd, przy Przedszkolu zrobiono taras, który zawsze był problemem, nowe sanitariaty są w oddziale przedszkolnym w Lipiu.
Burmistrz poruszył temat pomocy gminie poszkodowanej w sierpniowej nawałnicy i wyjaśnił wybór Nakła.  Pan Roszak zaznaczył, że ma listę takich gmin, napływają w tej sprawie różne prośby. Dziś rozmawiał z Burmistrzem Nakła- panem Sławkiem Napierałą, które poniosło ogromne starty m.in. na budynkach komunalnych, oświatowych. Burmistrz Nakła prosił, by podziękować bardzo Radzie, jeśli uchwała o tej pomocy zostanie przegłosowana, bo każda złotówka jest dla nich bardzo ważna.
Pan Roszak poinformował, że przeprowadzono kilka spotkań związanych z jubileuszem 750-lecia nadania praw miejskich , który obchodzony będzie w przyszłym roku. Trwają przygotowania do tego wspaniałego jubileuszu, do końca września powołany będzie komitet organizacyjny. Na dzień dzisiejszy ustalony jest patronat nad tą imprezą i różnymi uroczystościami, jakie organizowane będą przez cały rok: Prymasa Polski, Wojewody i Marszałka. Kulminacja, główne obchody tej rocznicy odbędą się we wrześniu, tak, jak było to 50 lat temu, gdy Gniewkowo obchodziło 700-lecie nadania praw miejskich. Do pracy w komitecie organizacyjnym zapraszani będą przedstawiciele różnych środowisk, społecznicy, przedsiębiorcy, osoby zaangażowane w życie społeczne, mogące wnieść pomysłów na to, jak ten przyszły rok będzie wyglądał i jak obchodzony będzie ten jubileusz. Burmistrz wyraził nadzieję, że „będzie to fajny jubileusz”  , w ramach którego będzie można pokazać historię miasta.
Burmistrz wystąpił z podziękowaniami skierowanymi do Dyrektora MGOKSiR oraz Kierownika MGBP w Gniewkowie, jak również do dyrektorów szkół– za wszystkie inicjatywy, realizację zajęć w okresie wakacyjnym, bo mimo niektórych narzekań, działo się bardzo wiele dla dzieci i za to właśnie należą się podziękowania dla tych instytucji i ich szefów.
Burmistrz nadmienił, że obecnie trwają przygotowania do dożynek , które tym razem odbędą się w Markowie. Markowo również się do tego przygotowuje i bardzo aktywny jest tam pan Sołtys, wspierany przez grupę mieszkańców . W działania te włączony jest również samorząd. Burmistrz podziękował Prezesowi Spółki za udział w tych działaniach. Pan Roszak przekazał, że wczoraj zostały wręczone dyplomy z okazji przyznania stypendiów dla 30 uczniów i z tej okazji odbyła się uroczysta gala z udziałem rodziców i uczniów, będąca jednocześnie docenieniem tych młodych ludzi-uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, sporcie i w innych dziedzinach.
Burmistrz zwrócił uwagę na realizację funduszu sołeckiego, który w tym roku przebiega bez problemów.
Pan Roszak nawiązał też do kwestii poruszanej na posiedzeniu Komisji i powiedział, że dziś wyszło pismo do Ministra Środowiska i do RDOŚ w sprawie zgody na odstrzał części populacji wilka na naszym terenie, bo staje się ona dużym problemem. W tej sprawie do Gminy dociera wiele sygnałów, w tej sprawie wystąpiły również koła łowieckie. Zdaniem Burmistrza takie prewencyjne działania poprzez koła łowieckie winny być podjęte, bo jeśli takie zwierzę podchodzi do domostwa i gospodarstwa „to żarty się kończą”.
Burmistrz poinformował też o przygotowywanych krokach prawnych zarówno w postępowaniu karnym, jak i odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony dóbr osobistych naszej Gminy. Chodzi o ochronę dobrego imienia Gminy, a konkretnie o działania podejmowane przez pana Mikuszewskiego np. złożenie zawiadomienia o szeregu nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim. Najpierw była informacja anonimowa do Komendy Policji w Inowrocławiu i postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte i pan Mikuszewski podpisał się pod tym anonimem  i to pismo złożył w Policji w Nakle, która odwiedziła Gniewkowo.  Policja ta wystąpiła o dokumenty m.in. w zakresie powołania pani Gliwińskiej na stanowisko Dyrektora Przedszkola, Dyrektora SP w Murzynnie, budowy studni Langego (co już za jednego z poprzedników Prezesa było szeroko omawiane i było problemem), remontu mieszkania na bazie dotacji od pana Wojewody dla repatriantów, finansowania PK przez Gminę i dokapitalizowania Spółki, rozbiórki budynku przy ul.Kościelnej 6 (co robione było w oparciu o decyzje o rygorze natychmiastowej wykonalności od Inspektora Nadzoru Budowalnego), finansowania boiska w Wierzchosławicach, wyceny nieruchomości (ul.Sobieskiego, ul.Toruńskiej), dokumentacji budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Gniewkowie. Pan Roszak zwrócił uwagę, że ten pan nie jest obecny na sesji, choć złożył chyba 5 skarg i też w związku z próbą obwieszczenia o referendum  używano określenia „prywatny folwark w Gniewkowie”. Ten pan napisał również skargę do Kuratora i wiadomości Wojewody, którą Burmistrz otrzymał, jako skargę anonimizowaną, ale Kurator wprost powiedział, że wniósł ją pan Mikuszewski. W tej skardze czyni zarzuty komisji konkursowej, a w jej składzie byli przedstawiciele różnych instytucji, czyni zarzuty wobec kandydata, organu prowadzącego. Zdaniem Burmistrza „są to sytuacje niegodnie”, bo np. dla pani Gliwińskiej  to są „boje”, jakie musi w związku z tym staczać. Burmistrz wyraził przypuszczenie , że chyba nie ma to być domena naszej Gminy, bo „nie zasługujemy na to i trzeba z takimi sytuacjami po prostu walczyć”.  Dlatego przygotowywane jest zgłoszenie  zarówno pod kątem karnym, ale też odpowiedzialności cywilnej „za to co się mówi, co się pisze i na kogo, jakie się podejmuje działania”.
Przewodniczący Rady podziękował za przekazanie „trochę informacji” , a następnie przyłączył się do „nadziei” wyrażonej przez Burmistrza na budowę ścieżki rowerowej do Więcławic wyrażając też taką, że zima będzie łaskawa i pozwoli na realizację tego zadania „za trzecim razem”.  
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Pan Krzysztofiak zapytał o inwestycję na ulicy Parkowej - czy ze względu na to, że projekt nie przewiduje budowy kanalizacji sanitarnej, tylko deszczową i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to czy dokumentacja przewiduje te oczyszczalnie. Radny zapytał też o to, na jakiej zasadzie będzie się to odbywało, jeśli tego nie ma w przetargu.  Pan Krzysztofiak zapytał też o przetarg na pożyczkę bankową , czy został on rozstrzygnięty i jaki jest koszt tej pożyczki oraz na jaki okres jest przewidziana spłata.  W zakresie pożyczki- Burmistrz poprosił o udzielenie odpowiedzi przez panią Skarbnik. W zakresie ulicy Parkowej – zapadła taka decyzja, bo koszt kanalizacji sanitarnej i deszczowej uniemożliwiłby praktycznie realizację tego projektu i tego w projekcie nie ma, a rozmawiano z wieloma mieszkańcami i jest ich aprobata. Częściowa kanalizacja jest  w projekcie, ale wiąże się z odprowadzeniem wody deszczowej. Na dzień dzisiejszy to odprowadzenie jest różne (częściowo do rowu), a proponuje się wspólną realizację (bo warunki są różne, różne nieruchomości) budowy oczyszczalni przydomowych.
Pani Skarbnik odpowiedziała natomiast na pytanie w sprawie kredytu informując, że przetarg został rozstrzygnięty, ale szczegóły zobowiązała się podać w punkcie „wolne głosy i wnioski”, ponieważ nie pamięta danych.
Nie było więcej pytań, dlatego dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza.
W głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych- Rada jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem.

Ad.5   Informacja na temat  realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017.

Zaznaczając , że temat omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji- Przewodniczący Rady poprosił Prezesa PK o „esencjonalne” przedstawienie informacji.  
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa omówił krótko przedłożoną Radzie informację podkreślając dylematy, z jakimi zmaga się Spółka w związku z realizacją tego nowego zadania np.  z segregacją odpadów (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Pan Sienkiewicz podkreślił, że jeśli chodzi „o bieżące sprawy, to nie ma żadnych zaległości”, oprócz zaległości związanych z brakiem płatności przez niektórych mieszkańców, ale z tym Spółka również sobie radzi.
Po tym wystąpieniu  prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Do przedstawionej informacji nie było pytań ani uwag i dyskusja została zamknięta. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie jej przyjęcia. 
Za przyjęciem informacji w głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych.


Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej:

Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, iż nie ma potrzeby czytania projektu uchwały, po czym otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu – dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLI/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej – głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

 

b) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:

Prowadzący obrady poprosił panią Skarbnik o omówienie zaproponowanych zmian w budżecie Gminy. Pani Rutkowska  omówiła projekt uchwały ,a następnie radny Stefański otworzył dyskusję.
Radny Ratajczak zapytał o koszt całej fontanny, jaką planuje się na Rynku. Burmistrz odpowiedział, że nie jest on jeszcze znany, bo jest jakaś koncepcja tej fontanny, na bazie której przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Środki na to zadanie – to te na rewitalizację starej części miasta przewidziane w ramach ORSG. Pan Roszak zaznaczył, że oczekuje się, że ta fontanna, to nie będzie żadna bryła, obiekt usadowiony na płycie Rynku, tylko wkomponowany na tyle, by nie kolidować w żaden sposób np. z komunikacją po Rynku w okresie zimowym, a latem by służyła też jako swego rodzaju kurtyna wodna – np. dysze wodne z iluminacjami, ledami. Całość nawiązywać ma do 750-lecia. Przewodniczący Rady upewnił się, że chodzi o otwory w ziemi, co Burmistrz potwierdził.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały Nr XLI/204/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

c) poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, ale nie było chętnych do zabrania głosu.
Dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLI/205/2017 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały:

Prowadzący obrady zapytał o potrzebę czytania projektu uchwały, zaznaczając, ze projekt przedstawiany był na posiedzeniu Komisji i ustalono, że nie ma potrzeby przedstawiania projektu uchwały i od razu otworzona została dyskusja.
Z uwagi na brak innych chętnych do zabrania głosu– dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr XLI/206/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały – głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

e) wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji tłumaczył już dlaczego uchwała w tej sprawie jest ponownie rozpatrywana, a następnie  otworzył dyskusję na jej temat. Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały i dyskusja została zamknięta.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie jawne w obecności 15 radnych, w wyniku którego uchwała Nr XLI/207/2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo przyjęta została 15 głosami.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

f)  upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, zaznaczając, że tą kwestię również tłumaczył już na posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań i przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/208/2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gniewkowa do udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

g) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Tepper):
Ustalono, że nie ma potrzeby przedstawiania  projektu uchwały. Następnie otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/209/2017 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

h) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” (M.Jasiński):
Nie zgłoszono potrzeby czytania projektu uchwały, ani przybliżenia postaci kandydata do tytułu i otworzona została dyskusja na temat projektu uchwały, ale nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/210/2017 w sprawie  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

i) przyznania wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo” (Cz.Trela):

Projekt uchwały również nie był przedstawiany, ani nie była przybliżana postać kandydata do przyznania wyróżnienia i otworzona została dyskusja na temat projektu uchwały.
Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/211/2017 w sprawie  przyznania wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Gniewkowo”  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 13 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Po tym głosowaniu Przewodniczący Rady nadmienił, że uroczyste nadanie przyznanych tytułów i wyróżnienia nastąpi na sesji noworocznej, co wpisze się  ładnie w jej charakter. Radny zaznaczył też, że w dwóch przypadkach – nadanie tytułów odbywa się pośmiertnie. Kolejno, powrócono do rozpatrywania projektów uchwał.

j) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa:

Prowadzący obrady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/212/2017 w sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gniewkowa  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 8 radnych, przy 7 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

k) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa:

Prowadzący obrady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/213/2017 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gniewkowa naruszające art. 225 kpa w głosowaniu jawnym opowiedziało się 9 radnych, przy 6 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

l) rozpatrzenia ponowionej skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Z uwagi na to, że nie było chętnych do zabrania głosu –dyskusja została zamknięta, a projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/214/2017 w sprawie  rozpatrzenia ponowionej skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 9 radnych, przy 6 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

ł) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (dot. pobicia ucznia):

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały , a następnie stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/215/2017 w rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie  w głosowaniu jawnym opowiedziało się 10 radnych, przy 5 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

m) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie(przekazana przez KO):

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały , a następnie stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/216/2017 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie w głosowaniu jawnym opowiedziało się 9 radnych, przy 6 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

n) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, a następnie stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i została ona zamknięta, a projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/217/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w głosowaniu jawnym opowiedziało się 15 radnych.
Przewodniczący Rady podsumowując wynik głosowania podkreślił, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

Ad.7 Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni składali już interpelacje i wnioski na wspólnym posiedzeniu Komisji i było ich bardzo dużo i aktualnie są wyświetlane (zgłoszone wnioski i interpelacje stanowią załącznik nr 20 do protokołu).
Radny Rychlewski wystąpił o załatanie drogi Żyrosławice-Kawęczyn oraz jej odwodnienie w tych miejscach, gdzie te dziury powstają. Radny wskazał też na drogę Kawęczyn-Grabie, gdzie w asfalcie też są dziury i potrzebna jest wycinka krzaków.
Pan Rychlewski poruszył też temat wiaty w Brannie. Burmistrz zaznaczył, że w sprawę tej wiaty zaangażowana jest także Policja, bo ktoś podobno „chwalił się swoimi osiągnięciami” na jednym z portali społecznościowych i umieścił zdjęcie tej wiaty. Radny poprosił, by usunąć chociaż te ruchome elementy tej wiaty, by nie stwarzała niebezpieczeństwa. Pan Roszak oświadczył, że jest już zamawiana nowa wiata.  Pan Rychlewski podał też drogę Kijewo-Warzyn, gdzie jest potrzeba likwidacji dziur w poboczach.
Radny poruszył też kwestie oświetlenia, bo w dalszym ciągu wciąż jest wiele miejsc, gdzie tych lamp brakuje np. w Żyrosławicach.
Pan Rychlewski zgłosił też zły stan nawierzchni drogi powiatowej Kijewo-Murzynno i poprosił, by wnioskować o jakiś bieżący remont. Burmistrz nadmienił, że problemem jest także to, że jest ona bardzo wąska.
Przewodniczący Rady przekazał uwagę Wiceprzewodniczącego dotyczącą uchwał w sprawie skarg, ponieważ w ich tytułach było „rozpatrzenie”, a wszystkie one- na wniosek Komisji Rewizyjnej uznane zostały za bezzasadne, a w przypadku  jednej- podtrzymane zostało stanowisko poprzednie.  To sprostowanie skierowane jest głównie do osób, które nie znają treści projektów uchwał.
Radny Krzysztofiak również nawiązał do tematu oświetlenia ulicznego i zapytał, czy „ruszyło już to mocowanie latarni”, a jeśli nie, to kiedy to nastąpi.  Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że na ten moment proces montażu lamp jeszcze nie ruszył, ponieważ nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. W projekcie zmian budżetu przewidziano kwotę 12 tys. zł na 7 lamp. Radny zapytał też o to, czy są to lampy solarne , czy tradycyjne, na co otrzymał odpowiedź, że tradycyjne.
Radny Ratajczak wystąpił z sugestią zlikwidowania ławki na wysepce na stawie, bo w tym miejscu odbywają się często libacje i pozostaje bałagan. Radny Stefański dodał, że pamięta czasy, kiedy o tą ławeczkę wnioskowano. Pan Ratajczak zaznaczył, że zgłasza tylko, to co, przekazali mu mieszkańcy.
Radny Stefański przekazał, że uczestniczył w dożynkach w Skalmierowicach, gdzie  mieszkańców cały czas niepokoją dwie kwestie: stan ściany „pałacu” , która kiedyś podpierana była tzw. tężniami i dach na tym budynku. Zamontowany dźwigar się wygina, to wciąż pracuje. Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o dach, to rzeczywiście jest problem, ale i znaczący koszt. Jeśli natomiast chodzi o ścianę, to ona była bardzo zagrożona i wiele lat były tam drewniane konstrukcje podtrzymujące. W zeszłym roku ta ściana została przebudowana, została ona wzmocniona i nie ma tam żadnych dodatkowych wzmocnień konstrukcji. Są tam rzeczywiście dźwigary dodatkowo podtrzymujące tą ścianę, ale nikt nie zgłaszał, by tam się coś działo. Pan Roszak na koniec zobowiązał się do sprawdzenia tego. Z-ca Burmistrza oświadczyła, że to już było sprawdzane, bo ktoś z mieszkańców był już w tej sprawie i budowlańcy to sprawdzali i nie stwierdzili niczego złego.  Radny Stefański uznał, że w takim razie należy przekazać to jeszcze mieszkańcom, by ich uspokoić.

Ad.8 Wolne głosy, wnioski.

Przewodniczący Rady, zanim  oddał głos  panu Julianowi Bajerowskiemu, poinformował, że kolejna XLII sesja Rady zaplanowana została wstępnie na dzień 27 września  2017r.  o godz. 1300   i jej tematem będzie sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.  
Nawiązując do informacji Burmistrza o dożynkach w Markowie - Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich  do udziału w nich, by docenić pracę ludzi, którzy starali się, by się ona udała.
                                      Następnie prowadzący obrady oddał głos panu Julianowi Bajerowskiemu, który wskazał na budynek komunalny – Ostrowo 1. Ten budynek jest wizytówką Gminy”, a szpeci, choć Burmistrz obiecał zrobić elewację, a tam potrzebny jest remont.
                                        Pani Grażyna Iglewska poruszyła temat drogi w Bąbolinie, bo słyszy tu o wielu drogach , dlatego chciałaby zapytać, czy może na 2018 rok w budżecie planowany jest odcinek w Bąbolinie. Pani Sołtys zaznaczyła, że to droga nie tylko dla mieszkańców wsi, ale też łączy się z ulicą Kolejową. Mieszkańcy wciąż pytają o tą drogę. Burmistrz powiedział, że tak, jak  mówił już wcześniej, przed wakacjami, lub na wiosnę– planowano to po ulicy Piasta. Sam spotyka się z mieszkańcami, Bąbolin ma wielu nowych mieszkańców i fajnie się rozwija, tą droga jeździ też autobus szkolny i jest jeszcze problem z terenem podmokłym(grzęzawiskami). Na to jest dokumentacja i Burmistrz oświadczył, że będzie się starał, by ten projekt był zaproponowany do budżetu na 2018 rok, by nie czekać na tą ulicę Piasta, bo to może być realizowane w jednym roku. Burmistrz wyraził nadzieję, że zostanie to do tego budżetu wpisane.
                                           Nie było więcej osób chętnych do zabrania głosu i prowadzący obrady jeszcze raz zaprosił na dożynki, by „uhonorować pracę osób zbierających chleb z naszych pól”.
                                           O głos poprosiła jeszcze pani Skarbnik, która zobowiązała się wcześniej do udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofiaka o przetarg na kredyt.
Pani Rutkowska poinformowała, że w przetargu złożono 4 oferty. Najkorzystniejsza należała do Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Koszt kredytu to  kwota 402.700,38 zł, okres spłaty 2025 roku z okresem karencji – 3 lata.

Ad.9 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 1415 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XLI obrad Rady życząc zebranym miłego popołudnia.

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady- Przemysław Stefański

 

Protokołowała: J.Stefańska

Załączniki:

Lista przyjętych uchwał [12.92 KB]
Załączniki od nr 1 do nr 10 [12.44 MB]
Załączniki od nr 11 do nr 20 [7.8 MB]
Interpelacje, uwagi i wnioski z sesji [12.62 KB]