Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/11/2014 z dnia 08.12.2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok [176.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/12/2014 z dnia 08.12.2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 [179.2 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/15/2014 z dnia 18.12.2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 [5.35 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/31/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w [220.18 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/32/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie [193.51 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/33/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad korzystania z placów handlowych oraz ich wykazu [328.39 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/38/2015 z dnia 25.03.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. [180.19 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/41/2015 z dnia 25.03.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [186.36 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/42/2015 z dnia 25.03.2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniewkowo [179.79 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/45/2015 z dnia 29.04.2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ,rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania [373.24 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/47/2015 z dnia 29.04.2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdilnionych uczniów szkół , ktorych siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo". [417.55 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/54/2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania [294.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/55/2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo” [191.28 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/57/2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [282.94 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/58/2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [195.67 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/60/2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. [192.91 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/64/2015 z dnia 15.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały w/s podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [304.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/67/2015 z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej [274.35 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/68/2015 z dnia 28.08.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS w Warzynie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. [201.25 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/70/2015 z dnia 28.08.2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie [176.97 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/74/2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie [271.01 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/75/2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [817.83 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/81/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016 [182.23 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/82/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016 [173.96 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/83/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016 [179.82 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/84/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych [2.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/85/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty [171.2 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVII/86/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [488.49 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVIII/87/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016 [189.91 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/89/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok [1.62 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XX/95/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [530.74 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/101/2016 z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w/s poboru podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od nieruchomości w dordze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [197.53 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXII/106/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r. [169.23 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/113/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie [188.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/115/2016 z dnia 27.04.2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [185.75 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/120/2016 z dnia 25.05.2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych ba załączniku graficznym do niniejszej uchwały [328.12 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVI/123/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [226.39 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVI/129/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie nadania nazwy ulic w Gniewkowie [456.4 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVIII/133/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29.01.2004r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa [175.04 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVIII/134/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na obszarze miasta Gniewkowa [257.99 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/140/2016 z dnia 28.09.2016r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gniewkowo na lata 2016-2019" [1.29 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/143/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017 [182.31 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/144/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017 [171.86 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/145/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2017 [179.67 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/150/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie statutu Gminy Gniewkowo [2.1 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/152/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2017-2021 [283.75 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXII/154/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok [2.42 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIII/159/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gniewkowo [639.33 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/162/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej [442.74 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/163/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [497.97 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/164/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [170.3 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/165/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne , a także tryby i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [725.02 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/172/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej [444.67 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/173/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [647.03 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/177/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [177.26 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/178/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie określenie kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [178.1 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/179/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [454.84 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/183/2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze [260.24 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/184/2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [271.54 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/189/2017 z dnia 05.05.2017r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [274.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIX/195/2017 z dnia 31.05.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo [801.04 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/198/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie [640.08 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/202/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym [168.46 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLI/205/2017 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [173.5 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLI/206/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały [408.56 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLI/207/2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo [172.17 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/219/2017 z dnia 27.09.2017r. zmieniająca Statut Gminy Gniewkowo [187.01 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/225/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [268.99 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/226/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze [261.16 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/228/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018 [173.44 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/229/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo [167.25 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/230/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie ustaelnia wysokości podatku od środków transporotwych na rok 2018 [187.37 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/231/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018 [184.65 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/233/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [175.63 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/234/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [276.42 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/239/2017 z dnia 29.11.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [193.61 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/240/2017 z dnia 29.11.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [195.89 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/242/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu na 2018 rok [2.65 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/245/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. [439.59 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLV/246/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo [174.72 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/253/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [297.47 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/254/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [199.44 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/255/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo [172.49 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/256/2018 z dnia 14 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [357.32 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/257/2018 z dnia 28 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [764.82 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIX/258/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych [284.41 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr L/260/2018 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r." [287.16 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr L/261/2018 z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze [260.35 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr L/262/2018 z dnia 28.03.2018r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28.02.2018r. Nr XLIX/258/2018 w sprawie okrślenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych [169.83 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIII/265/2018 z dnia 06.04.2018r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28.02.2018r. Nr XLIX/258/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [2.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIV/266/2018 z dnia 25.04.2018r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28.02.2018r. Nr XLIX/258/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [2.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIV/267/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie nadania nazwy "Skwer 750-lecia Gniewkowa" terenowi położonemu przy Branżowej Szkole I stopnia i Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie [536.22 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIV/268/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [975.91 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIV/269/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo [715.22 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LV/273/2018 z dnia 30.05.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [3.44 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LV/275/2018 z dnia 30.05.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” [420.06 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LVI/278/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewkowo [182.37 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LVI/279/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia [173.11 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LVII/282/2018 z dnia 10.07.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [6.96 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LVIII/285/2018 z dnia 26.07.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [2.99 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIX/289/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [278.11 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowi Nr LIX/290/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych [1.73 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIX/291/2018 z dnia 29.08.2018r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych [168.14 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIX/292/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [648.91 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LIX/295/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania [165.05 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LX/296/2018 z dnia 26.09.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok [316.72 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LX/297/2018 z dnia 26.11.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie [611.38 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LX/298/2018 z dnia 26.11.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie [596.28 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr LX/300/2018 z dnia 26.11.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo [177.29 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2015 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1126
29 listopada 2018 12:43 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [uchwalalx300201820180926.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 12:42 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [65ea0e3ffbc044a2b106ff0c474b9669cmentarna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 12:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [b54e592b367d4a01afa10d42e730be2fpowstancow_wlkp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl