Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Akty prawa miejscowego-Rada Miejska w Gniewkowie- kadnecja 2010-2014

Wykaz aktów prawa miejscowego z tej kadencji- patrz załączone pliki

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr II/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo [1.56 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr II/14/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok [650.04 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr II/15/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011 [535.51 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr II/16/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011 [1.19 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr II/18/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo [930.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr III/21/2010 z dnia 12.12.2010r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne [418.11 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr IV/27/2011 z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gniewkowo [939.09 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr IV/25/2011 z dnia 26.01.2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok [291.71 KB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr V/35/2011 z dnia 02.03.2011r. w sprawie sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania [1.45 MB]
Uchwała Rady Miejskiej Gniewkowo Nr VI/43/2011 z dnia 30.03.2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo [775.15 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/44/2011 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały [1.14 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [855.65 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/60/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewkowo [487 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/67/2011 z dnia 31.08.2011r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016 [7.37 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/79/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały [373.81 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/80/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016 [807.69 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/81/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012 [426.22 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/82/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok [256.14 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/83/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [177.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIII/84/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości [14.31 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/87/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 [9.8 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/91/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie [1.46 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/93/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania [1.13 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/94/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [519.74 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/102/2012 z dnia 25.01.2012r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania [703.34 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/106/2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie [775.27 KB]
Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/111/2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania [1.34 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXI/132/2012 z dnia 27.06.2012r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ,zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,logopedów zatrudnionych w szkołach prowadz [71.77 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXI/134/2012 z dnia 27.06.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa [2.79 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/142/2012 z dnia 26.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo ma okręgi wyborcze [883.74 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/152/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie [4.27 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/154/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania [1.01 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/156/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia SZEAS w Gniewkowie [1.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIV/157/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków [1.36 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/166/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [1.58 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/167/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności [457.81 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/168/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy [539.08 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/169/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi [375.48 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/170/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [466.55 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXV/171/2012 z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [1.74 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXVI/175/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 [7.73 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIX/184/2013 z dnia 27.02.2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków [413.42 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/191/2013 z dnia 20.03.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [732.99 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/192/2013 z dnia 20.03.2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności [233.51 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/193/2013 z dnia 20.03.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [160.26 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXX/194/2013 z dnia 20.03.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [691.07 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/199/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [828.34 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/200/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności [273.46 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/201/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [750.18 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/202/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul.Kilińskiego [1.19 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/204/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul.Usługowej [1.04 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/203/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul.Cmentarnej i Nowej [1.57 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/205/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Gniewkowie [204.9 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXI/206/2013 z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [811.13 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/226/2013 z dnia 25.09.2013r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytycji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji [273.86 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/227/2013 z dnia 25.09.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [269.81 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/228/2013 z dnia 25.09.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [165.35 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXV/229/2013 z dnia 25.09.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [525.78 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVI/231/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul.Nowej [800.44 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/233/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 [177.96 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/234/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2014 rok [180.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/235/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014 [188.37 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/236/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [195.64 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVII/237/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [175.77 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/244/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie budżetu na rok 2014 [1.67 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/247/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne [182.47 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [193.87 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/254/2014 z dnia 29.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [168.83 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/255/2014 z dnia 29.01.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 [190.54 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XL/258/2014 z dnia 29.01.2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie [175.13 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLI/264/2014 z dnia 26.02.2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo [476.42 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/265/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie statutu Gminy Gniewkowo [1.82 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/269/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. , a także w/s ustalenia numeru tego obwodu , jego granicy oraz siedziby [175.24 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLII/270/2014 z dnia 26.03.2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [183.3 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/282/2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej [572.41 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/283/2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu, gmina Gniewkowo [571.83 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIV/290/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie statutu Gminy Gniewkowo [1 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVI/296/2014 z dnia 25.06.2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [176.25 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/298/2014 z dnia 27.08.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [176.72 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVIII/301/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS w Warzynie w wyborach do rad gmin,rad powiatów ,sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wotow, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [193.56 KB]
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2013 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2088
18 sierpnia 2015 14:25 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2015 14:25 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2015 14:25 Jadwiga Stefańska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl